Soeten Haert wil uitbreiden Stormachtig begin BZW tegen smallere brug Politie machteloos bij rel Arnemuiden ZIERIKZEESCHE fl NIEUWSBODE ÜH DE FESTER VASTGOED Kanovaarder in problemen Reactor slaat af Hond aan paal gebonden Flinke achterstand in OZB beschikking en aanslagen Kop-staart aanrijding GRATIS OLIEBOLLEN: GEEN KRENTERIG BEGIN VAN '98? dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEESCHE ÖJIEÜWSBODE DINSDAG 6 JANUARI 199£ 1 53e JAARGANG NR 2631 0 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Voor vakkundige begeleiding bij de aan- ofveitoop van uw woning tot een optimaal resultaat. LeoS. deFeiter rang 33 4328 AH BurghHaamstede Te) 0111 652217 Fax. 0111 658048 (om de hoek bj Koffiê-Uuncri- Eetcafé Brandenburgh) Centrumvoorziening en 36 kleinere units RENESSE - De Soeten Haert Recreatiepark bv in Re- nesse wil naast de 165 zes- en achtpersoonsbung-a- lows nog een centrumvoorziening en 36 één- en twee persoonsunits bouwen. Een bouwaanvrage voor deze uitbreiding ligt inmiddels bij de gemeente Schou- wen-Duiveland. De 165 grote bungalows zijn inmiddels gebouwd door de Walcherse Bouwunie. Dat ge beurde in opdracht van de vennootschap Solitas in Mid delburg. Voor de exploitatie van het recreatiepark is on der de naam van De Soeten Haert Recreatiepark een aparte bv opgericht. Direc teur P. de Visser laat desge vraagd weten, dat in april met de verhuur van deze aan invaliden aangepaste bunga lows wordt gestart. Inmiddels heeft hij echter er varen dat binnen deze speci fieke doelgroep vooral vraag is naar één- en tweepersoons units. ,,Die vraag komt van mensen, die niet in huwe lijks- of gezinsverband leven, maar elkaar bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum heb ben leren kennen," aldus De Visser. Verder signaleert hij de behoefte 'van families om wel met elkaar op vakantie te gaan, maar met een aparte ac commodatie voor de grootou ders. Op die vragen wil De Soeten Haert graag inspelen met de bouw van 36 kleinere één- en tweepersoonsvakantiebunga lows in directe verbinding met qpn centraal gebouw. Centrumvoorziening Die centrumvoorziening be treft een receptie, zwembad, restaurant en spreekkamer voor een arts. Alles dient ge realiseerd te worden binnen de huidige oppervlakte van het park en De Visser ver wacht derhalve weinig pro blemen met de bouwaanvra ge bij de gemeente. Tijdens de bouw van de 165 grote vakan tiebungalows in de zomer van 1996 ontstond er een conflict met de Natuur- en Vogel wacht Schouwen-Duiveland, die bezwaar maakte tegen de bouw van dit recreatiepark. De bouw moest tijdelijk wor den stilgelegd, maar na inten sief overleg kwamen Wal cherse Bouwunie (WBU) en de Natuur-en Vogelwacht tot overeenstemming. De WBU zegde toe zes hectare land bouwgrond aan te kopen en dat als natuurontwikkelings gebied in te richten. „Het leek ons een goede keus de tijdelijke winst van de bouwstop om te zetten in een permanente winst in de vorm van het natuurontwikke lingsgebied dat ons werd toe gezegd," zegt Gert-Jan Buth van de Natuur-en Vogel wacht. Er werden volgens hem in drukwekkende contracten ondertekend, waarin de WBU de aankoop van de zes hectare grond toezegde, maar tot nu toe is er volgens hem verder niks gebeurd. De Natuur-en Vogelwacht begint dan ook wat ongeduldig te worden. Nieuwe aanvraag De natuurgroepering moet zich, volgens Buth nog nader beraden over haar stellingna- me ten aanzien van de nieuwe bouwplannen van De Soeten Haert. „We zijn benaderd met het verzoek daar geen be zwaar tegen te maken. Als compensatie komt men met het voorstel een derde deel De verhuur van de zes- en achtpersoonsbungalows op recreatiepark De Soeten Haert gaat in april van start. (Foto: Marieke Mandemaker) van de twee hectare, die het recreatiepark nog in reserve heeft, tot groenvoorziening te maken," vertelt Buth. „Een magere compensatie," vindt hij, want het houdt tevens in dat De Soeten Haert een be langrijk deel van die twee hectare in reserve houdt voor mogelijke verdere uitbrei ding. Op zich is inbreiding in een bestaand plan niet zo verwer pelijk, vindt Buth, maar de druk op de Rampweg is al zo hoog en bovendien is er, vol gens hem verwijzend naar de Regiovisie-West geen uitbrei ding meer mogelijk. Verdere uitbreiding bij De Soeten Ha ert moet naar zijn mening dan ook inkrimping elders inhou den. Daar wil de Natuur- en Vogelwacht eerst eens een on derhoud met de gemeente over hebben. Buth zegt, dat de natuurgroe pering over de hele gang van zaken rond De Soeten Haert nogal gemengde gevoelens heeft. „Er zou een centraal plein komen met rolstoeltoe gankelijke winkeltjes. Daar blijft weinig van over als er een groot deel wordt opge offerd aan een appartemen tengebouw." 't Klokje De Visser laat weten, dat het steeds de bedoeling is ge weest het recreatiepark gefa seerd te realiseren, zodat op basis van praktijkervaring nog tussentijds kan worden aangepast. Hij verwacht dat de centrumvoorzieningen volgend jaar gerealiseerd zul len zijn. Voor het komend sei zoen zijn er afspraken ge maakt met het naastgelegen restaurant 't Klokje. Daar kunnen de bezoekers van De •Soeten Haert desgewenst hun maaltijden gebruiken. Daar toe is ook een rechtstreeks rolstoelvriendelijk pad aan gelegd van het recreatiepark naar 't Klokje. B. Schuitenmaker is inmid dels benoemd tot manager van De Soeten Haert. Beperking mensen en bevoegdheid MIDDELBURG (ANP) - De politie op Walcheren stond tijdens de nieuwjaarsonlusten in Arnemui den machteloos. De korpsleiding had veel te wei nig mankracht ingezet. Bovendien kregen agen ten een te beperkte bevoegdheid terwijl er rellen te verwachten waren. Die kritiek hebben maan dag enkele tientallen Wal cherse politiemensen geuit in een brief aan de korpslei ding en Zeeuwse bestuur ders. De korpsleiding wil nu nog niet reageren op de brief. Wel hebben de korps chef van de regiopolitie Zee land en de leiding van het politiedistrict Walcheren de agenten uitgenodigd om het schrijven volgende week toe te lichten. Pas daarna wil de korpsleiding inhou delijk op de kritiek ingaan. In het schrijven vergelijken de politiemensen de jaar wisseling op Walcheren met een voetbalwedstrijd met een team waarin slechts zes spelers zijn opgesteld. Bo vendien moeten ze op klom pen spelen. „Terwijl de te genstander vrij is in de keuze van uitrusting en spelregels. Bij hands en bui tenspel mogen zij gewoon doorspelen, lichamelijk contact mag en hun doel is dichtgetimmerd Het Zeeuwse Tweede-Ka merlid Leen van Dijke (RPF) concludeert dat de brief een volstrekt ander beeld van de situatie geeft dan door de korpsleiding na afloop van de gebeurtenis^ sen is geschetst. „Ik heb me de afgelopen dagen behoor lijk ge ergerd aan de baga telliserende uitlatingen van de Korpsleiding over de ge beurtenissen. De frustratie die uit de brief spreekt vind ik hoogst zorgelijk." 'Verder gaat' Van Dijke stuurt een kopie van de brief naar de minis ters Dijkstal van Binnen landse Zaken en Sorgdrager van Justitie en aan de poli tiewoordvoerders in de Tweede Kamer. „Naar ik hoop zal dit een discussie bevorderen die verder gaat dan de al jaren slepende dis cussie over meer blauw op straat." Vandaag, dinsdag, heeft in Middelburg een extra drie hoeksoverleg plaats tussen korpschef, hoofdofficier en burgemeester over de rellen in Arnemuiden. OUDDORP - Een kanovaarder raakte op het Greve- lingenmeer in de problemen. De bemanning van de reddingboot Griend van de reddingmaatschappij kwam in actie. De watersporter viel in de buurt van de Hompelvoet als gevolg van de harde wind uit zijn kano. Het lukte hem niet om weer in het vaartuig te ko men. Tijdens de zoekactie trof de bemanning van de Griend de kanovaarder onge deerd aan bij de vogelobser- vaticpost op de Punt. De kano werd gevonden op de dijk bij Ouddorp. Pleidooi voor aanleg vliegveld voor Zeeuwse kust SAS VAN GENT - De nieuwe voorzitter van de Bra bants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) M. van Nunen is tegen het voornemen van de provincie om de Zeelandbrug te versmallen. Verder pleit hij voor de aanleg van een vliegveld voor de Zeeuwse kust. Dat zei Van Nunen vandaag, want dat betekent weer een dinsdag, tijdens de nieuw jaarsbijeenkomst van de BZW, waar hij het voorzitter schap overnam van L. van Gelder. Over de versmalling van de Zeelandbrug zegt Van Nunen: „Vele oplossingen zijn denkbaar, zoals een fiets pad hangend aan de brug of een shuttle voor fietsers, maar zeker geen versmalling, knelpunt," aldus Van Nunen. De nieuwe voorzitter wil de discussie over uitbreiding van vliegbewegingen op Schiphol of een tweede natio naal vliegveld in een ruimere context plaatsen. „Waarom zouden we niet proberen om, in navolging van initiatieven elders in de wereld, een Bene lux luchthaven voor de Bel gisch-Zeeuwse kust aan te leggen?" Dit vliegveld zou zich volgens Van Nunen dan moeten richten op de behoef ten van de havens Antwerpen en Rotterdam en de aanpalen de Vlaamse en Zeeuwse ha vens. „Ik realiseer me dat dit een miljardenproject is, maar investeringen als deze helpen de congestie (opeenhoping van verkeer, red.) in brede zin voor een zeer lange periode verhelpen. Dat zal met Schip hol en de Randstad toch een slag anders liggen," vindt Van Nunen. Vervolg op pagina 2 De storm die het afgelopen weekend over Ne derland trok heeft, zo werd eerder al gemeld, weinig schade aangericht. Een wandeling door Zierikzee leert echter dat de wind wel de gelijk sporen heeft achtergelaten. Een Neder lander is gesteld op comfort en behept met een gezonde dosis eigenwijsheid. Dus probeert hij/zij droog te blijven, ook als de kans dat de plu kapot waait groot is. Hoe eigenwijs Schouwen-Duivelanders zijn was gisteren goed te zien in Zierikzee: uit diverse afvalbak ken staken de vernielde baleinen van door de noordwesterstorm gegeselde paraplu's. (Foto: Marieke Mandemaker) BORSSELE - De reactor van de kerncentrale Borssele is gisteren afgeslagen. Dat gebeurde automatisch na een storing in de meetappara tuur. De kernenergie-eenheid is dusdanig geprogrammeerd dat de opwekking van ener gie wordt stopgezet, zodra er wat mis. Volgens de Elektri- citeits Productie Maatschap pij Zuid-Nederland (EPZ) heeft de storing geen enkel gevolg voor de omgeving. De EPZ heeft de gebeurtenis ingedeeld op niveau 0 van de Internationale Nucleaire Ge- beurtenissenschaal. Dat bete kent dat de storing van geen belang is voor de nuceaire veiligheid. Nader onderzoek naar de oorzaak van de sto ring en reparatie van de meet- apparratuur zal enkele dagen in beslag nemen. Op pagina 6: 'Borssele ver dient nieuwe dialoog'. ELLEMEET - Een inwoner van Ellemeet vond maandag een jong hondje, vastgebon den aan een paal bij de trap van de strandovergang aan de Rampweg bij Ellemeet. Het ongeveer zeven weken oude diertje zat volgens de politie in straffe wind en re gen. Degene die de hond heeft achtergelaten heeft zich vol gens de politie schuldig ge maakt aan dierenmishande ling. De hond is een zwarte reu met een wit plekje op de borst. Het dier is tijdelijk on dergebracht in het dieren asiel in Zierikzee. OPEL TERUG ZIERIKZEE - Een afgelopen weekeinde in Zierikzee gesto len Opel Kadett is gisteren te ruggevonden in Oude Tonge. Het gaat om een tien jaar ou de, witte auto. Wel zijn uit de wagen een aantal goederen weggehaald. De Kadett is in middels terug bij de rechtma tige eigenaar, een 25-jarige bewoner van de Vlakestraat Een plan is slecht als het niet gewijzigd kan worden. Publilius Syrus Regenachtig HET WEER Veel bewolking en perioden met regen. Later in de middag van het westen uit ook een enkele opklaring. Temperatuur oplopend tot ongeveer 9 graden. Zuidwestenwind, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6, overdag mogelijk enige tijd hard, 7. 3 STADHUIS Er komt een onderzoek naar het toekomstig gebruik van Zierikzees stadhuis. 5 KWAAITAAL Kwart Kwaaitaal-systeemvloeren aangetast door gebruik calcium-chloride. 6 VARKENS Schouwse varkenshouder sceptisch over herstructurering sector. 7 VOLLEYBAL Bruse volleyballers Kwiek blijven steken op 2-2 tegen Ibis. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Hogere opbrengst niet negeren BROUWERSHAVEN - Er moeten nog 1800 a 2000 be schikkingen en aanslagen in het kader van de Onroe- rendzakenbelasting (OZB) bij de gemeente Schou wen-Duiveland de deur uit. Dat deelde wethouder finan ciën G. J. van der Salm (Pv- d maandagavond mee in de vergadering van de commis sie Algemene Interne Zaken (AIZ). Hij zegde toe, dat er al les aan wordt gedaan be schikkingen en aanslagen zo mogelijk in het eerste kwar taal van dit jaar te versturen. „Is er gedacht aan overwerk 's avonds en het niet opnemen van vrije dagen?," wilde C. Legemaate (CDA) weten. De wethouder gaf aan, dat de werkdruk zo hoog is, dat hij met dit soort voorstellen ab soluut niet wil komen. Stijging J. Roukema (RPF) signaleer de de stijging van 650.000 gul den aan opbrengst OZB. Hij veronderstelt dat onge veer vijftig proéent daarvan wordt veroorzaakt door nieuwbouw en de andere helft als meeropbrengst moet worden aangemerkt. Hij vindt dat die 325.000 niet zo maar genegeerd moet worden en acht het doorvoeren van de inflatiecorrectie van 0,6 pro cent over 1997 dan ook niet zo nodig. J. van der Veer (D66) steunde hem in die mening. Wethouder Van der Salm was het daar niet mee eens. Ener zijds gaf hij aan dat niet exact de splitsing tussen meerop brengst en stijging door nieuwbouw kan worden aan gegeven, anderzijds voerde hij aan, dat de gemeente ook met hogere uitgaven wordt geconfronteerd. ZIERIKZEE - Twee auto's raakten maandagavond zwaar beschadigd bij een kop-staart aanrijding op de Lange Blokweg bij Zierikzee. Een 41-jarige inwoonster van Zierikzee reed vanaf haar erf de Lange Blokweg op en reed in de richting van de rotonde. Vanaf Schuddebeurs naderde een auto bestuurd door een 21-jarige inwoner van Noord- gouwe. Vermoedelijk vanwe ge een te hoge snelheid en het natte wegdek kon de man een aanrijding niet meer voorko men. Beide auto's moesten na de botsing worden wegge sleept. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!) PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Dhr ./mevr. Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden Plaats: Geb.datum:. Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. m Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1