Eén verkeersdode per week Gebrek havencapaciteit zit Schuttevaer dwars Start Forse stijging aantal zeehonden in Delta Auberge Maritime begint '98 volgens traditioneel recept Duinlandschap Neeltje Jans wordt uitgebreid Met dolfijn Renee gaat niet alles naar wens Opvoedbureau opent vestiging in Zierikzee Gestrand dier eet te weinig Omstreeks midden van dit jaar Alleen op Schouwen-Duiveland daling aantal omgekomen slachtoffers Voorzitter H. Hoogerheide:Slepende zaak Subsidie voor thuiszorg AGENDA installatiebedrijf VRIJDAG 2 JANUARI 1998 NR 26308 3 NEELTJE JANS - Om het voormalige werkeiland Neeltje Jans spannender te maken wordt het duin landschap fors uitgebreid en in de Binnenhaven wordt een strandje aangelegd. Voor de kerst van 1998 moet het werk zijn afgerond. Dat blijkt uit een artikel in de nieuwste Nieuwsbrief Voordelta. In 1994 verscheen het Masterplan waarin de ge wenste toekomstige ontwik keling van Neeltje Jans werd geschetst. Uitgangspunt daarbij was dat het voormali ge werkeiland zoveel moge lijk teruggegeven zou worden aan de natuur. Voor een deel is dat inmiddels al gebeurd. Aan de Noordzee kust waren al op natuurlijke wijze duinen ontstaan en aan de Oosterscheldekant werd de natuur een handje gehol pen door het aanleggen van duinen en duinmeertjes. De eerste aanzet voor het nieuwe duingebied is inmiddels gege ven met een proefstukje in de buurt van het Waterpavil joen. De duinen aan de Oos terscheldekant worden ver hoogd en er komt een aantal twee meter hoge duintjes bij. ,,Bij een kustlandschap horen immers duintjes," aldus voorlichter T. Sluijter in de Nieuwsbrief Voordelta. „Al les wat we hier doen moet iets toevoegen aan het landschap. Rozenperkjes en boompjes zouden er afbreuk aan doen." Sluijter is ervan overtuigd dat met de aanleg van de nieuwe duintjes op Neeltje Jans 'spannender' wordt. ,,Het is nu een platte pannen koek: overal waar je staat kun je alles zien. Het wordt veel aantrekkelijker. We voe gen iets toe in de beleving van de bezoekers. Tussen de duin tjes door zien ze straks ineens het Waterpaviljoen, het Tops- huis, de kering of de windmo lens." HARDERWIJK - Met de begin december bij Noord- welle gestrande dolfijn Renee gaat het niet zo goed. Volgens bioloog R. Kastelein van Dolfinarium Har derwijk heeft ze nog behoefte aan medicijnen en eet ze te wisselvallig en te weinig waardoor het dier on der het streefgewicht van 64 kilo zit. Toen Renee in het bassin bij het Dolfinarium werd onder gebracht woog ze 61 kilo. In vier weken tijd is de dolfijn slechts anderhalve kilo aan gekomen. Het dier moet zes keer per dag eten en dat haalt ze bij lange na niet. Ze dient dus bijgevoerd worden. ,,Dat is een hele klus. Renee is wild geworden; ze wil niet vastge houden worden. Er zijn drie man nodig om haar op te pak ken en via een hangmat op de weegschaal te leggen. Boven dien moet ze nat gehouden worden. Dit is erg arbeidsin tensief werk," vertelt Kaste- lein. De bioloog is echter niet verontrust en heeft hoop dat het goed komt met Renee. Volgens hem kan het echter nog wel een half jaar duren voordat de dolfijn weer de grote zee in kan. ,,Ze zwemt langzamer dan normaal en moet eerst op krachten ko men om te kunnen jagen." Corrie Dalebout uit Noord- welle trof het dier aan tijdens een strandwandeling. Zij schakelde de politie in, die er voor zorgde dat Renee werd opgehaald door medewerkers van het Dolfinarium Harder wijk. Deze dolfijnsoort komt sporadisch voor in de Noord*- zee en het is ongebruikelijk dat het dier zich dicht bij de kust ophoudt. Volgens Kaste lein is de oorzaak van de stranding nog niet bekend. ZIERIKZEE - Het opvoedbureau van de Stichting Jeugdzorg Zeeland en de gemeente Goes opent medio dit jaar een vestiging in Zierikzee. Daar voor wordt samenwerking gezocht met de ge meente Schouwen-Duiveland. Het opvoedbureau gaat ook vestigingen openen op Tho- len en Sint Philipsland. De preciese locaties van de bu reau's zijn nog niet bekend. Het opvoedbureau is er voor ouders die vragen heb ben over de opvoeding van hun kinderen in dl leeftijd van 0 tot 18 jaar. Opzet is problemen of dreigende problemen hanteerbaar te maken, zodat langdurige of intensieve hulpverlening voorkomen kan worden. Alle informatie en/of ad vies wordt kostenloos ver strekt. Alleen van uitge breide brochures wordt de kostprijs in rekening ge bracht. Het opvoedbureau is een niet-commerciële or ganisatie die wordt gesubsi dieerd door de provincie. Het bureau in Goes is geves tigd in wijkinfowinkel De Spinne en heeft spreekuur op maandag- en woensdag ochtenden tussen 9.30 en 11.30 uur. telefoon: 0113- 251245. ZIERIKZEE - Twee jaar geleden werden er 24 geteld, maar nu leven in het Deltagebied 87 zeehonden. Dat wordt gemeld in Nieuwsbrief Voordelta. Een halve eeuw geleden leef den er duizenden zeehonden in het Deltagebied, maar door de intensieve jacht liep dat aantal snel terug. De jacht op zeehonden werd later verbo den, maar toen was er alweer een nieuwe bedreiging voor de dieren opgedoken: vervui ling. Veel zeehonden legden het loodje daardoor en begin zeventiger jaren was de zee hond vrijwel uitgestorven in het Deltagebied. „Er waren nog slechts een paar zwerven de exemplaren," aldus H. Baptist, bioloog verbonden aan het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in Middel burg, in de Nieuwsbrief. Langzaam maar zeker begon de nog overgebleven zeehon denpopulatie weer wat uit te dijen, maar daar maakte een virusinfectie een einde aan. Ook deze tegenslag werd ech ter overwonnen en het kleine aantal zeehonden dat over bleef was gezond. „Daarna kregen we een groei te zien," verklaart Baptist de ontwik keling van de afgelopen ja ren. Grootste belemmering voor een verdere uitbreiding van de zeehondenpopulatie is vol gens Baptist de verstoring van de rust van de dieren door recreatie. De piek van de toeristische drukte op het wa ter ligt in de zomer en dat is nu juist de periode dat de die ren het meest behoefte heb ben aan rust. „Dan worden de jongen geboren en moeten ze gezoogd worden," aldus Bap tist. „Het is bovendien de ver- haringsperiode. Als ze geen rust krijgen vertrekken ze van de platen." Hij bepleit het instellen van rustzones waar geen recreanten mogen komen. Dat heeft in de Oos- terschelde tot positieve resul taten geleid. Op Schouwen-Duiveland vielen in 1997 minder verkeersdoden dan in 1996. Elders in Zeeland kwamen juist meermensen hij een verkeersongeluk om het leven. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - Op Schouwen-Duiveland vielen in 1997 minder verkeersdoden dan in 1996, maar overal elders in Zeeland steeg het aantal mensen dat bij een verkeersongeluk om het leven kwam. Gemiddeld, zo heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (RO VZ) becijferd, gaat het om één verkeersdode per week. In het kader van de actie -25 procent zou het aantal ver keersdoden in Zeeland in het jaar 2000 teruggebracht moe ten zijn tot 40. Die taakstel ling is in de visie van het ROVZ door de stijging van het aantal verkeersdoden in Zeeland zwaar onder druk komen te staan. Zeeuws-Vlaanderen heeft de twijfelachtige eer om koplo per te zijn voor wat betreft het aantal verkeersdoden. In 1996 vielen daar 13 doden in het verkeer en in 1997 steeg dat aantal met 46 procent tot 19 verkeersdoden. De helft daarvan viel in West Zeeuws- Vlaanderen. Ook op de Beve lenden valt een forse stijging - 44 procent - van het aantal verkeersdoden op te tekenen: van 9 in 1996 naar 13 in 1997. Op Tholen kwamen in 1996 vier mensen om het leven bij een verkeersongeluk terwijl er daar in het afgelopen jaar 5 te betreuren waren. Een stij ging met 25 procent. Onge veer hetzelfde beeld in Wal cheren: van 5 verkeersdoden in 1996 naar 6 in 1997. Schou wen-Duiveland is het enige deel van Zeeland waar in 1997 minder doden in het verkeer vielen dan in 1996. In 1996 vonden tien mensen de dood bij een verkeersongeluk en in 1997 vielen er acht verkeers doden. Over heel Zeeland be zien vielen in 1996 41 ver keersdoden en kwamen in 1997 totaal 51 mensen om bij verkeersongelukken. Een stijging van 24 procent. „Sinds hét rampjaar 1991 (58 verkeersdoden) is dit cijfer niet meer zo hoog geweest," schrijft het ROVZ in een pers bericht. De grootste stijging van het aantal verkeersdoden doet zich voor onder bestuurders en passagiers van auto's. Vol gens het ROVZ gaat het hier om een spectaculaire toename van 80 procent: van negentien verkeersdoden onder be stuurders en inzittenden in 1996 naar 34 in 1997. Daar staat een opvallende daling van het aantal omgekomen slachtoffers in de als kwets baar te boek staande groep van fietsers, bromfietser en voetgangers: van zestien in '96 naar twaalf dit jaar. Veertig procent van de ver keersdoden valt in de léef- tijdscategorie van 31 tot 64 jaar. Wat dat betreft zijn de cijfers over 1996 en 1997 iden tiek. In de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar vielen in 1997 ne gen procent meer doden dan in 1996. Bij twintig procent van de verkeersdoden gaat het om mensen van 65 jaar en ouder. De helft verongelukte als fietser. Vijfenveertig procent van de verkeersdoden viel bij ver keersongelukken waarbij voertuigen van de weg raak ten. Door een schrikreactie en verkeerde (slip)techniek van de bestuurder reden de auto's tegen bomen, in de sloot of kwamen frontaal in botsing met tegenliggers. Driekwart van dit soort ongelukken ge beurde in de zogenaamde 'stille uren' (tussen 18.00 en 06.00 uur) en zijn gebrek aan concentratie, oververmoeid heid en in een aantal gevallen alcoholgebruik de belang rijkste oorzaken. Ook het rijden met te hoge snelheid wordt genoemd als oorzaak van ernstige ver keersongelukken. Het niet dragen van de gordel heeft volgens de ROVZ in veel ge vallen de afloop van een onge luk ernstiger gemaakt. Bij zes dodelijke ongelukken wa ren vrachtwagens, bussen, ambulances of bestelbusjes betrokken. In één geval was er landbouwverkeer bij be trokken BRUINISSE - De Bruse havenproblematiek is een slepende zaak. Dat zei voorzitter H. Hoogerheide van schippersvereniging Schuttevaer, afdeling Schouwen-Öuiveland in zijn jaarrede. Hoogerheide constateerde dat de aanpassing van de Vluchthaven langs het Zijpe door de gemeentelijke herin deling op de lange baan is ge schoven. Hoewel de voorzit ter niet zei te twijfelen aan de inzet van de betrokken amb- tenaren dienen volgens hem op korte termijn adequate maatregelen te worden geno men. Dit ómdat de nieuwe mosselkotter BRU 19 een tij delijke ligplaats aangeboden heeft gekregen en de volgen de nieuwbouwer - de BRU 6 - op stapel staat. Bovendien wordt de BRU 33 nog dit jaar vervangen door een groter schip, de YE 20. De tijdelijke voorzieningen die worden ge troffen noemde Hoogerheide 'kosten voor het sterfhuis'. De afmetingen van de nieuwe schepen maken het onmoge lijk om deze vaartuigen in de huidige haven onder te bren gen. Waardering zei Hopger- heide te hebben voor haven meester J. Hoogerwerf die er lange tijd met veel passen en. meten in is geslaagd om de 'niet altijd makke schapen in het hok te krijgen'. De ge meente Schouwen-Duiveland is nu echter in de visie van Hoogerheide aan zet. „Het is zaak van de gemeente om spoed te betrachten met het realiseren van definitieve voorzieningen. De nieuwe mosselkotters uit de keuken van Scheepswerf Kooiman in Zwijndrecht beti telde Hoogerheide als 'een lust voor het oog'. „Niets valt af te dingen op de afwerking van de BRU 19. Alles is even glad en strak afgewerkt en in de verblijven en de brug schij nen meubelmakers aan het werk geweest te zijn." Milieugelovigen Ondanks de beperkingen die de schelpdiersector zichzelf in de achterliggende jaren al dan niet vrijwillig heeft opge legd blijven de door Hooger heide als 'milieugelovigen' betitelde natuurbeschermers om verdergaande gebieds- sluitingen vragen. De kokkel vissers zijn daarbij, zo schet ste Hoogerheide, de gebeten hond. „Ondanks de beperkin gen die de mossel- en kokkel visserij zichzelf heeft opge legd, ondanks de verbeterde zeehondenpopulatie en on danks het feit dat het krioelt van eidereenden en aalschol vers blijven deze beroepsza nikers weer doorzagen," con cludeerde Hoogerheide somber. In één adem voegde .hij daar aan toe dat in zijn vi sie 'deze leiden kennelijk be taald worden om te ouwehoe- Tijdens de jaarvergadering in restaurant De Meeuw werd bestuurslid W. van den Berg tot opvolger van Hoogerheide benoemd. Volgens planning zwaait voorzitter Hoogerhei de op de volgende jaarverga dering tijdens de viering van het eeuwfeest officieel'af. In de vacature H. Hoogerheide werd zijn zoon T. A. Hooger heide gekozen. Hoogerheide trad in 1965 aan als bestuurs lid en hanteert sinds 1976 de voorzittershamer. De Vissershaven kampt met een gebrek aan capaciteit voor de steeds groter wordende mossel- kotters. (Archieffoto) Advertentie ZIERIKZEE - Het nieuwe jaar wordt meestal in geluid met vele traditionele bezigheden. Auberge Maritime bijvoorbeeld, het meest veelzijdige restau rant in Zierikzee, begint elk jaar smakelijk met een traditioneel recept: het SpeciaaiMenu. Dit jaar vanaf S januari. Dit menu is een uit 4 gangen bestaand feestelijk diner. Het meest bekende ingrediënt proeft u dan wel niet, maar is wel een wezenlijk onderdeel van het jaar lijks terugkerende succes: de prijs. Voor slechts 25,- geniet de gast van een royaal diner in een bijzonder sfeervolleam biance. 'Toen we een aantal jaren ge leden begonnen met de Spe- ciaalMenu's hadden we nooit gedacht dat we dat anno 1998 nog steeds zouden doen," aldus een enthousiaste Johan Brongers, directeur/eigenaar van Auberge Maritime. "We wilden de door gaans stille beginmaanden een extra impuls geven door met iets bijzonders te komen. Daar staat natuurlijk tegenover dat de prijs laag moet zijn, de feestmaand is immers duur genoeg. Zo ont stond eigenlijk het idee van de SpeciaalMenu's. Maar dat het zo'n succes zou worden..!" Het succes is, naast de lage prijs, mede te verklaren door het feit dat Brongers zijn gasten een keuzemenu aanbiedt Zo vinden bijvoorbeeld vlees- en vislief- hebbers, maar ook vegetariërs altijd wel een plaatsje bij Auberge Maritime. Reserveren wordt echter wel aanbevolen. U vindt de Auberge Maritime aan de Nieuwe Haven 21 te Zierikzee. Telefoon: 0111- 412156. MIDDELBURG - De provin cie geeft een eenmalige subsi die van maximaal 5285 gul den aan de Stichting Coördinatiepunt Vrijwillige Thuiszorg Zeeland voor ron de-tafelgesprekken. De stichting heeft deze ge sprekken gehouden om het product 'vrijwillige thuizorg' helderder te kunnen om schrijven. De ronde-tafelge sprekken vonden plaats in oktober, november en decem ber van dit jaar. De deelne mers zijn bestuursleden van de vrijwilligersorganisaties die zelf vrijwillige thuiszorg aanbieden en die samenwer ken in een regionaal Platform Vrijwillige Thuiszorg. De provincie verleent geen bij dragen aan de organisatie kosten, de kosten van koffie, thee, lunches, frisdranken en de voorbereidingskosten van de discussieleider. In het door Provinciale Staten op 18 april 1995 vastgestelde beleidspro gramma 1995-1999 js een her structurering welzijn opgeno men. Het gaat niet alleen om een reorganisatie van de wel- zijnsstructuur maar ook om een herijking van het wel zijnsbeleid. Dit betekent dat subsidieregelingen herzien zullen worden. NIEUWJAARSBAL KORTGENE - In de Pomp- weie in Kortgene wordt zater dag 10 januari een nieuw jaarsbal gehouden. Het Window Dansorkest zorgt voor live-muziek. De aan vang is om 20.30 uur. Advertentie ...het nieuwe jaar fitter, sterker en gezonder! Maak uw goede voornemens waar: drie maanden lang in groepsverband of individueel sporten om fitter. sterkergezonder te worden. Van Januari tot april: fit de zomer tegemoet. Met aquafitness, aerobic/fitness, inline skaten, mountainbiketraining, powerwalking (Nieuw!), Aerobic/fitness 55+, kracht/conditietraining heren, 'oosterse' fitness, ski-fitness, voorkom teleurstelling, schrijf nu int 0111 416809 peter van de zande beleid voor gezondheid Vrijdag 2 januari Renesse Vreugdevuur. De Dreef. ±19.00 uur. Lampionoptocht. Vertrek bij bakkerij Everaers. 18.30 uur. Zaterdag 3 januari Burgh-Haamstede Nieuwjaarsfeest m.m,v. Combo Joop Kort, The New Orphians en Crossshead and the Southside Horns. De Schutse. 20.30 uur. Burgh Nieuwjaarsconcert Stichting Westerschouwen Kultureel met koperkwintet Timbres Divers. 16.00 uur. Bruinisse Rondvaart op het Grevelin- genmeer met 'De Veerman'. Start vanuit de haven. 13.00 uur. Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen door Rijn en Trijn: Dorpshuis. 15.00 uur. Zondag 4 januari Nieuwerkerk Nieuwjaarsparty Bunga Marimba (Samen op Weg- gemeente). jeugdhonk Weststraat. 19.30 uur. Maandag 5 januari Brouwershaven Vergadering commissie Alge meen Interne Zaken in het stadhuis. 19.30 uur. Bruinisse Kerstboomverbranding. Havenplateau. 19.30 uur Dinsdag 6 januari Zierikzee Workshop stempelen. Ca deauwinkel Goudswaard, Poststraat. 19.00-22.00 uur.; Burgh-Haamstede Nieuwjaarsbijeenkomst Ned. Ver. van Huisvrouwen. Dorpshuis De Schutse. 14.00 uur. Renesse Nieuwjaarsreceptie van de NBvP afdeling Noordwelle en omstreken in het Wapen van Zeeland. 10.00 uur. Brouwershaven Vergadering commissie Ex-~ terne Contacten in het stad huis. 19.3Q uur. Oosterland Kerstboomverbranding. Wil- geristraat. 19.00 uur. Woensdag 7 januari Zierikzee Gratis FNV-spreekuur in het MFC. Van 10.00 tot 12.00 uur. Nieuwjaarsbijeenkomst NBvP. Mondragon. 19.00 uur. Donderdag 8 januari Haamstede Nieuwjaarsbijeenkomst van PCOB in Gereformeerde kerk. 14.15 uur. Brouwershaven CZAV-informatiebijeen- komst akkerbouw in het Ton- nenmagazijn. 19.15 uur. Brouwershaven Vergadering commissie grondgebiedszaken, openba re werken en milieu in het stadhuis. 19.30 uur. Zaterdag 10 januari Renesse Vesperconcert met Grego riaans gezang en orgelwer ken van Bach. Jacobuskerk. 19.00 uur. Maandag 12 januari Zierikzee Vergadering commissie grondgebiedszaken, ruimte lijke ordening en economi sche zaken in Theater Mon dragon. 19.30 uur. Dinsdag 13 januari Brouwershaven Vergadering commissie maatschappelijke aangele genheden in het stadhuis. 19.30 uur. Woensdag 14 januari Zierikzee Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Donderdag 15 januari Zierikzee Start cursus sacrale dans. MFC. 19.45 uur. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3