De Bree redt Schuddebeurs Anton Pieck, mijnexplosie en adel belicht in Kroniek Eerste Nieuwsbrief over archeologie Hoogerheide tast extra diep in buidel Zeven keer bezwaar en één beroepszaak Rosetti Ensemble geeft concert in Noordgouwe EXPOSITIES Kerstmarkt Zonnemaire VASuit handen Onwettige gele streep t VRIJDAG 21 NOVEMBER 1997 NR 26287 'Vele jaren weinig aandacht voor geweest' MIDDELBURG - Deze week is de eerste provinciale Nieuwsbrief Archeologie verschenen. Ook wordt binnenkort gestart met de Archeologische Monu- mentenkaart. .Kortom, het bruist momen teel van de activiteiten in de archeologiehoek. Ik vind dat een goede zaak," schrijft ge deputeerde G. de Kok in het voorwoord van de eerste Nieuwsbrief Archeologie. De nieuwsbrief komt volgens hem geen moment te vroeg. Gedurende vele jaren is er weinig aandacht geweest voor de archeologie, zowel bij het publiek als bij de poli tiek. Inmiddels is dit in gun stige zin veranderd. Steeds meer mensen zien het belang in van behoud van ons cultu reel erfgoed en dit heeft ook geleid tot meer aandacht van de politiek vóór deze zaken," aldus De Kok. Zo is eind 1995 door provin ciale staten van Zeeland een notitie over archeologiebe- leid genaamd '(on)beroerde grond' besproken, er zijn ex tra middelen beschikbaar ge steld en er is een Platform ge formeerd. Met ingang van 1 juli is een assistent provinci aal archeoloog aangesteld en binnenkort treedt er nog een eigen provinciaal archeoloog in dienst. Onlangs hebben gedeputeer de staten van Zeeland een projectplan vastgesteld om in Zeeland een Steunpunt Cultureel Erfgoed te realise ren. Dat steunpunt moet per 1 januari 1999 in bedrijf zijn. Het bestaande Platform ar cheologie wordt verbreed tot een Platform Cultureel Erf goed. De gedeputeerde van cultuur wordt voorzitter van dat platform dat als stuur groep voor het project steun punt cultureel erfgoed gaat fungeren. Binnen gemeentelijke organisatie ZIERIKZEE - Zeven bezwaarschriften en één be roepszaak. Dat is de stand van zaken na één jaar gemeentelijke herindeling onder de medewer kers van de gemeentelijke organisatie. De fusie tussen de zes voor malige gemeenten beteken de ruim vierhonderd inpas singen. De gemeente beschrijft dezeven be zwaarschriften in de be- stuursrapportage 1997 als percentueel gering. In het afgelopen jaar werd binnen de eigen organisatie bijzon dere aandacht besteed aan harmonisering van rechts positieregelingen, een sys teem voor het houden van functionerings- en beoorde lingsgesprekken en het op starten van georganiseerd overleg en een onderne mingsraad. Binnenkort worden werk zaamheden afgerond op het gebied van het opleidings plan voor 1998 en een hand boek met betrekking tot de regelingen op personeelsge bied. Bovendien moet een nota hoofdlijnen perso neelsbeleid verschijnen en zal de definitieve functie beschrijving en waardering van functies worden vast gesteld. Aan de periode van inrich ting komt nu een einde. De aandacht moet gericht wor den op een verdere ontwik keling van het personeels beleid. De basisfilosofie van de gemeente dient hier in als uitgangspunt te gel den. Sleutelwoorden zijn het al vaker aangehaalde klantgericht werken, be sturen op hoofdlijnen en productgericht werken. De ze visie vraagt het een en ander van het personeel. Het betekent vooral ook dat zij naar buiten gericht moeten zijn en dat zij in staat moeten zijn herken baar te presteren, zonder al te veel kosten te maken. Vraag Na de start van de nieuwe organisatie kwam er op verschillende plaatsen in de organisatie vraag naar meer formatieplaatsen. Daarvoor waren twee be langrijke oorzaken aan te wijzen. Ten eerste kwam er veel werk over vanuit de oude organisatie waar men vanwege de herindelings perikelen niet meer aan was toegekomen, en ten tweede is gebleken dat de inschatting ten aanzien van de benodigde capaciteit niet altijd overeenstemt met de werkelijke behoef te. Tot maandag 24 november Zierikzee Foto-expositie Langs de deur. Bibliotheek De Stolpe. Tot en met donderdag 27 november Zierikzee Foto-collectie 'Schilderingen'. Galerie Galerij, Hatfieldpark 2. Op schooldagen van 09.00 tot 16.00 uur. Tot en met zaterdag 29 november Burgh-Haamstede Droogbloemcreaties van Ina van Bergen en borduurwerken Roos de Vries. Bewa- erschole. Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 25 november tot maandag 15 december Bruinisse Foto-expositie Langs de deur. Biblio theek De Zaete. Tot en met woensdag 31 december Zierikzee Foto's leden Fotogroep Schouwen-Duive- land. Corneliastichting. Dagelijks 08.00- 20.00 uur. Tot en met dinsdag 6 januari Zierikzee Potloodtekeningen Leendert van der Pool. 't Lange Uus, Havenpark. Expositie geopend tijdens winkeltijden. Renesse Papieren uitklapbare kerststallen, glaze- nierskaarten, kerstversiering en sprook je. Blikmuseum De Blikvanger. Dinsdag en vrijdag 10.00-12.00 uur en zondag 23 no vember en zondag 21 december van 12.00- 16.00 uur. Van 27 november tot 11 januari Zierikzee Werken van Joke Blom, Rob Jansen, Rijn- hard Schregardus en Samia. Stubs Art Gallery. Donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.30 uur. Tot en met zondag 18 januari Zierikzee Schilderijen Ytsen Engelsma. Atelier 4b, Verrenieuwstraat 32. Vrijdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur of na tele fonische afspraak via 0111-414912. Culinair genoegen en onbegrip binnen tien kilometer op Schouw en-Duiv eland Voor eerste kwaliteit mosselen BRUINISSE/ZIERIKZEE - In de periode van 10 tot en met 15 november werden 45 ladingen mosselen aangevoerd met een totaalgewicht van 19.946 ton netto, dat is maar liefst 12.000 ton minder dan de voorgaande week. Alle partijen verdwenen in kopershanden. De gemiddel de prijs bedroeg 118,02 gul den per ton., bijna negen gul den meer dan een week eerder. Hoogerheide was met een bedrag van 196,99 gulden per ton de hoogste bieder voor een partij met een stukstal van 121 en een vlees gewicht van 31,5 kilo. De ver zending was voorzover be kend: België 7.119 ton, Frankrijk 4.404 ton, diverse landen 2.086 ton en de bin nenlandse markt 4.167 ton. In verband met de zaadvisse rij op de Waddenzee ende uitgeputte voorraad op de Zeeuwse kweekpercelen vond op maandag en dinsdag geen handel in Zeeuwse mos selen plaats. De eerste ladin gen kwamen op woensdag in Yerseke, waarvan het gros per as. Alleen de BRU 90 (De Drie Gebroeders van De Waal BV) meerde voor de vei lingdeur af met 702 nettoton in twee partijen. De stukstal len hiervan bedroegen 189 en 194, het vleesgewicht rond de 30 kilo. De overige zwarte schelpdieren werden over de weg ter verkoop aangeboden door het trio GRE 27 (twee partijen), YE 82 (3 partijen) en de YE 182 (2 partijen). De prijzen schommelden die dag tussen de 65 en 197 gulden per ton. Donderdag maakte handel keuze uit elf ladingen. De verantwoordelijke aanvoer ders waren de: YE 16 (638 ton);m ZZ 6 (Gebr. Kouijzer CV, 814 ton), BRU 12 (Fa. Ot- te en Jumelet, 463 ton), BRU 33 (Rederij Kik, 358 ton), YE 83 (950 ton), YE 110 (660 ton), en YE 89 (636 ton). Mossel- handelaar Dies Sinke betaal de die dag de hoogste prijs voor een partij met een stukstal van 158 bij een vleesgewicht van 29,8 kilo. Mosselhandel Hoogerheide nam van de BRU 33 een vrachtje over met een stuks tal van 177 en een vleesge wicht van 30,8 kilo. Donderdag bleek de handel in zwarte schelpdieren het meest levendig. Die dag gin gen 13.037 nettoton in andere handen over. Een deel van het aanbod was afkomstig van de particuliere kweek percelen, een ander deel werd binnen het quotum van de zaadvisserij gevangen. Van de groep zaadvissers verschenen de vaartuigen BRU 33 (308 ton), YE 55 (826 ton), BRU 26 (D. de Ronde, 204 ton), YE 82 (515 ton) en YE 182 aan de veiling. Grote ladingen van de reguliere kweeklocaties werden aan geland door de YE 20 (Ver- schuure, 1341 ton), YE 18 (Verschuure, 1.181 ton), YE 30 (Dhooge, 1.222 ton), YE 79 (De Rooij, 1207 ton), YE 157 (Nieuwenhuijze, 1420 ton), YE 73 (Zuidweg, 1106 ton) en YE 96 (Prins Dingemanse, 1310 ton). NOORDGOUWE - Het Rosetti Ensemble geeft zater dag 29 november een uitvoering in de Nederlandse Hervormde kerk in Noordgouwe. Dit ensemble bestaat uit tien blazers (twee fluit, twee hoorn, twee fagot, twee hobo en twee klarinet) en één con trabas en de dirigent: de ho boïst Ernest Rombout. De sopraan Christl Briels treedt op als gastsolist. Allen zijn jonge getalenteerde musici, de meesten met een voltooi de conservatoriumopleiding en met een passie voor mu ziek. Op het programma staat: 'Parthia in D' van Fransesco Antonio Rosetti. 'The sweetest lad was Ja- mie'. 'Music, love and win(T en 'Come, fill fill my good fellow', alle van Ludwig van Beethoven. Na de pauze speelt het ensemble: 'Chans on et Danses' van Vincent d'Indy, 'Nanna's lied', 'You- kali: Tango Habanera' van Kurt Weill en een bewerking van 'Carmina Burana' van Carl Orff. Een van de fluitis ten, Barbara Langendijk verzorgde dit jaar al eerder een uitvoering voor fluit en piano in Brouwershaven. Het laatste concert van dit jaar, georganiseerd door de culturele commissie Brou wershaven, begint om 20.00 uur. ZONNEMAIRE - In het dorpshuis van Zonnemaire wordt zaterdag 13 december een kerstmarkt gehouden. Er- is van alles te koop in de kerstsfeer, van kransen voor aan de voordeur tot ca deautjes. Ook is een ruim as sortiment kinderkleding verkrijgbaar. De platte landsvrouwen verkopen kerststerren. De muziek wordt verzorgd door Radio Schouwen-Duiveland. De markt is van 13.00 tot 17.00 uur. GOES - Het bestuur van de Zeeuwse Stichting voor Ge handicaptenbeleid (ZSG) heeft gisteren besloten door te gaan met de poging het Vervoer Aangepast Sporten (VAS) onder te brengen bij de Zeeuwse Sportraad. Het aan tal subsidiërende gemeenten groeit gestaag. De gemeenteraad van Oost burg toonde zich voorstander van subsidiëring van het VAS. Het college van B&W van deze Zeeuws-Vlaamse gemeente komt in december met een voorstel op de prop pen. Daarmee is het subsidie gat van ruim 9000 gulden weer een stukje gedicht. Wel wordt nog steeds geprobeerd Terneuzen over de brug te krijgen. Deze gemeente wei gert tot dusverre mee te beta len aan deze voorziening. On danks het streven het VAS elders onder te brengen, gaan de onderhandelingen over subsidiebijdragen ge woon door. „Het is wel zo ga lant de begroting zo gesloten jnogelijk te maken," stelt voorlichter van de Stichting Klaverblad Zeeland A. Lute- ijn. De overdracht van het VAS moet per 1 januari 1998 rond zijn. GOES -Een Goesenaar heeft een proces-verbaal gekregen omdat hij uit onvrede met de verkeerssituatie in de De Bourbonweg een gele streep op de trottoirband voor zijn woning had aangebracht. Naar aanleiding van een klacht van buurtbewoners in werd daar door de politie een onderzoek ingesteld. Daarbij betrapte de politie de man uit Goes bij zijn poging om de verkeersproblemen in de straat op zijn eigen manier op telossen. De man hoopte met zijn aktie te bereiken dat voor zijn huis niet meer geparkeerd zou worden. Door Ton van den Nou weiand ZIERIKZEE - Restaurantgids 'Lekker' heeft haar jaarlijkse oordeel weer geveld. De Waag in Seroos- kerke stijgt van 89 naar 58 en Hostellerie Schudde beurs verdwijnt uit de Top 100. Genoegen en onbe grip binnen tien kilometer op Schouwen-Duiveland. Het trio gamba-bereidingen, de perfecte bijgerechtjes en de ossenstaartbouillon heb ben het gedaan. Zij waren voor de onbekend gebleven recensenten van Lekker '98 voldoende reden om de zaak van Co en Marianne Sim mers in Serooskerke te pro moveren. Niet zonder trots meldt Sim mers dat hij nu tot de vier beste restaurants van Zee land hoort. „Het is een pluim op je werk en heeft het hele jaar door een positief effect op je omzet,' vertelt de pat ron-cuisinier genoeglijk. Simmers is stuk van Italië, maar zal nooit zijn Zeeuwse roots verloochenen. Zijn Schouwse paling op z'n Tos- caans is daar een uiting van. Die zorgde voor tweespalt onder de kritische Lekker bekken, want de één vond hem 'veel te zwaar' en de an der juist 'lekker boers'. Broodroof Maar het is niet alles goud wat er blinkt aan de Ring van Seroos. Simmers' zwarte brigade wordt beschuldigd van 'onvergeeflijke brood roof'. Simmers: „Bij het war me tussengerecht halen wij het brood van tafel. Dat is niet meer gewenst. De trend is nu om gedurende de gehele maaltijd over verschillende soorten brood te beschik ken." Echt kwalijk wordt het als de restaurantier 'onaan vaardbare kraanwaterex ploitatie' wordt verweten. Maar hier toont Simmers zich onwrikbaar: „Ik vind het pi'ima als mensen water willen drinken. Er is alleen niets aan te verdienen. Zie het maar als een stukje her opvoeding van de gast. Bij de bakker of de slager krijg je ook niets gratis. Een karaf ijs water kost bij mij -een knaak." Zeeland heeft veel te bieden, vinden ze bij Lekker. Maar kennelijk iets minder dan vorig jaar toen zes Zeeuwse restaurants goed waren voor een notering in de Top 100. In de edtitie van 1998 zijn er dat nog maar vier. Katseveer bij Wilheminadorp en Hostelle rie Schuddebeurs verdwenen uit de erelijst. Evenals De Waag mochten blijven: Oud Sluis in Sluis, Het Groot Pa radijs in Middelburg en Manoir Inter Scaldis in Kruiningen. De laatste eet gelegenheid werd door Lek ker beloond met de nummer één notering: het beste res taurant van Nederland. Hostellerie En dat wil er bij 'Luit Enzin- ga van Hostellerie Schudde beurs nou niet in. Niet dat hij zijn-collega's de eer misgunt. Maar: „Inter Scaldis werd al- Restaurant De Waag van patron-cuisinier Co Simmers (zittend) maakt een sprong in de Top 100 van Nederlandse restaurants volgens het blad 'Lekker'. (Foto: Marieke Mandemaker) tijd verweten veel te duur te zijn. Daar is niets aan veran derd, maar kennelijk zijn ze nu de beste." De restauranthouder vindt zijn declassering wel jam mer, maar het zegt hem niet zo veel. „Van de werkvloer en via mijn gastenboek krijg ik geheel andere berichten en het gaat buitengewoon goed, moet ik zeggen." De Hostellerie krijgt er flink van langs in de gids. Drie pa gina's vol zou men kunnen schrijven. Maar men laat het bij één, maatgevend voor beeld: de Turbot Thailandai- se. De twee gerer veerde stukjes filet van bijna zestig gulden waren zo klein, dat men dacht met tarbotwange tjes van doen te hebben. Er was geen spoor van Thaise bereiding, maar er lag wel een doodgestoomd garnituur op het bord. „Geen Thaise bereiding? Dan lezen ze zeker andere kookboeken als- ik. Als der gelijke mensen dat niet her kennen, dan gaat bij mij het licht uit. Deskundigheid en objectiviteit van Lekker schat ik niet zo hoog in," al dus de restaurateur. „Wie redt Schuddebeurs?" luidt de slotzin van twintig regeltjes moordende kritiek. Enzinga: „Ik geef toe dat we met sommige zaken stil zijn blijven staan. Maar we zijn aan het bijstellen. Op 1 de cember heb ik een nieuwe chefkok. Hij heet Bart de Bree en komt van De Brave Hendrik en de Hermitage in Zwijndrecht." Stad en Lande presenteert jaarboek in Bruinisse ZIERIKZEE - Anton Pieck, de mijnexplosie uit 1969, de ontstaansgeschiedenis van Zierikzee, de Schouwse adel, de visserij van Brouwershaven, het Zierikzeese vak werkhuis, een dialectschrijver en Nescio. Dat zijn de onderwerpen die in de Kroniek 1997 van Stad en Lande beschreven worden. De 22ste jaargang van het jaarboek wordt vanavond om 19.30 uur gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van Stad en Lande in het dorpshuis in Bruinisse. Hans Vogelesang belicht in de Kroniek de relaties tussen Anton Pieck en ons voorma lig eiland. Pieck (1895-1987) bezocht in 1922 Schouwen- Duiveland voor een bliksem bezoek. In het Kerstnummer van de Haagsche Post van 1922 werd een artikel door hem verluchtigd met 31 zwart/wittekeningen van Nederlandse torens. Pieck reisde hiervoor ook naar Zie rikzee, voor de Stadhuisto ren. Deze vluchtige kennis making liet een herinnering na. De tekenaar had een zwak voor Zeeland; zijn moeder, Petronella Neyts werd in Vlissingen geboren. In 1927 was hij wederom in Zierik zee. In dit geval werd de Sint Lievens Monstertoren op groot formaat vastgelegd; deze tekening is in 1993 door het gemeentebestuur van Zierikzee aangekocht. In 1928 maakte Pieck een grote tekening van het oude stam slot Moermond bij Renesse. In de zomer van 1931 trok de hele familie Pieck: vader, moeder, twee dochters en een zoon, met de dienstbode naar een vakantiehuisje bij het strand van Renesse. De reis naar het vakantieadres was in die tijd zeer omslachtig: vroeg met de trein van Haar lem naar Rotterdam, van daar op een stoombootje via Dordrecht naar Zierikzee en tenslotte met de stoomtram naar Renesse. De reis nam vrijwel de gehele dag in be slag. Om zes uur 's middags waren ze eindelijk in het vrij primitieve onderkomen. Bliksem Tijdens het verblijf maakte een zwaar onweer een enor me indruk. De bliksem sloeg in de pomp naast het huisje. Om te voorkomen dat het dak eraf zou vliegen hingen de ouders vrijwel de gehele nacht aan touwen, die aan de dakbalken waren bevestigd. Die zomer maakte Pieck vier olieverfschilderijen: in Zie rikzee een geveltje met een waterput aan de Vismarkt, in dezelfde stad een ander oud straatje met een karretje voor twee melkbussen, in Renesse een oude gevel met daarvoor een stel kippen en een zeegezicht met enige vis sersboten. Frans Beekman en Joop van Loo schrijven in de Kroniek over de mijnexplosie in 1969. De mijn, die in dat jaar bij schroothandel Groenleer aan de Gravenstraat in Zierikzee ontplofte, veroorzaakte een ramp die beperkt bleef tot materiële schade. P. Henderikx beschrijft de ontstaansgeschiedenis van Zierikzee. In deze bijdrage wordt een in vele opzichten nieuwe visie gegeven op de oudste historie van de stad. Eveneens over de Middeleeu wen gaat het artikel van W. Lenselink. Hij belicht de Schouwse adel. Vakwerkhuis Stad en Lande, heeft zich in gezet voor het behoud van het vakwerkhuis in het Vrij- poortje in Zierikzee. De bouwhistoricus B. Klück be schrijft dit pand naar aanlei ding van de restauratie. De visserij van Brouwersha ven tot 1650 is het onderwerp van het artikel van A. van Vliet. Nescio en zijn relaties met Zierikzee worden be schreven door Lieneke Fre- richs. Nescio, het pseudo niem voor de schrijver Grönloh, blijkt een grote af finiteit te hebben gehad met Zeeland. Ook het dialect is weer verte genwoordigd. Joop van Loo haalt de dialectschrijver Jaap Hubregtse, 'n Zeeuwse 'Ollander, via zijn verhalen naar voren. In de Kroniek onder meer een tekening van Anton Pieck voor een kalender van 1966 met Zie rikzee op de achtergrond. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 7