'Dit is een echte mannenkat Drukpunt verhuist naar de Lelie in Scharendijke SCHOUWEN-DUIVELAND Bril voor 95-jarige UW KRANT VAN ZIERIKZEESCHE Bfll NIEUWSBODEi Programma Radio Schouwen-Duiveland SPORTSPONSOR U HEEFT DE BOUWKAVEL! WIJ HEBBEN DE WONING VOOR U! ZIET EN OVERTUIG U VAN ONZE KWALITEITSWONINGEN, ENERGIE ZUINIG EN MILIEU VRIENDELIJK GEBOUWD. dé krant van schouwen - duiveland! WOENSDAG 28 ME11997 HET EXTRA NIEUWSBLAD ATB-CUP KRUININGEN - In natuur- gebied Den Inkel bij Kruin- ingen wordt dinsdag 3 juni een mountain-bike wedstrijd gehouden om de Summer ATB-cup 1997. Het evenement is een initia tief van X-Treme en wordt gehouden in samenwerking met de beheerder van het ge bied Staatsbosbeheer. De wedstrijd begint om 19.00 uur. Eerst komen de catego- riën jeugd tot en met zestien jaar, dames en 40-plussers aan de startstreep. Vanaf 19.45 uur meten de licentie houders ATB en niet-licen- tiehouders tot veertig jaar hun krachten. Belangstellen den kunnen zich vanaf 18.30 uur ter plaatse voor deelna me laten inschrijven. Het be treft een trainingswedstrijd. GASTGEZINNEN ZIERIKZEE - Europa Kin derhulp is op zoek naar gast gezinnen voor negen Franse kinderen, die van 23 juli tot 13 augustus de vakantie in Zeeland willen doorbrengen. Deze jongeren van zes tot twaalf jaar komen uit grau we woonbuurten, leven in abominabele behuizingen en weten hoe de onderkant van de samenleving eruitziet. Gastgezinnen die zich enigs zins in de Franse taal kunnen redden en een Frans kind een ander kijk op de wereld wil len geven, kunnen zich aan melden via telefoonnummer 417694. Zij krijgen uitvoerige informatie tijdens een per soonlijk gesprek en een in formatieavond. COLLECTE Zierikzee - De leden van de Koninklijke Harmonie Kunst Eer collecteren vrij dag 13 juni langs de deuren van Zierikzee voor het Prins Bernardfonds. De muzikan ten gaan massaal met de col lectebus de straat op met als doel culturele activiteiten betaalbaar te houden. Advertentie 0111-652440 Richard van Munster uit Renesse kweekt Somali 107.1 FM/88.5 KABEL ZIERIKZEE - Omdat Pearle Opticiens zich. éen jaar geleden vestigde aan het Zierikzeese Havenplein ontving de 95-jarige K. Hogerheijde uit Zierikzee een gratis bril uit handen van opticien Archie Staal. Met dit gebaar nam Staal een klein uitstapje van de lande lijke actie van Pearle Opti ciens. Tot 14 juni krijgt iede re klant haar of zijn leeftijd in guldens korting bij aan koop van een bril. Bij de oud ste én de jongste klant wordt de korting aangevuld tot honderd procent. Omdat van 95 naar honderd procent slechts een kleine, stap is, kreeg ook Hogerheijde het volle pond vergoed. Daarnaast leek het Staal aardig Hogerheijde behalve het montuur ook de glazen cadeau te doen. Bij voorma lig vishandelaar Hogerhe ijde viei dit zeer goed in dé smaak. 'We zijn beter bereikbaar en kunnen bij bedrijf wonen SCHARENDIJKE - „Het bedrijf is hier beter be reikbaar en we kunnen er naast wonen." Deze argu menten waren voor Fred Hazebroek en Elles van der Klooster doorslaggevend bij de beslissing om hun bedrijf Drukpunt VOF vanuit de Verrenieuw- straat in Zierikzee te verplaatsen naar het nieuwe bedrijventerrein De Lelie bij Scharendijke. De kleine drukkerij draait sinds kort op de nieuwe loca tie. Naast het bedrijf ligt een bouwput, waar de woning van Hazebroek en Van der Klooster komt. Ze wonen zo lang in een tijdelijk houten optrekje naast de drukkerij. „Het is heerlijk om niet steeds een rit te moeten ma ken naar de drukkerij. Het is nu veel gemakkelijker om het werk even te onderbre ken en weer op te pakken." Huisdrukkerij Drukpunt VOF komt voort uit de huisdrukkerij van ho tel De Zeeuwse Stromen, waar Hazebroek vroeger werkte. „In 1983 ben ik, sa men met Martijn Mulder, een eigen drukkerijtje begonnen omdat mijn broer ons be drijfsruimte aanbood in Noordwelle." Het bedrijf liep zo goed dat de compag nons in 1987 naar de Verre- nieuwstraat in Zierikzee ver huisden. Daar konden ze een pand kopen dat meer ruimte bood. De offset-drukkerij, waar vooral handelsdrukwerk wordt vervaardigd, werd in Advertentie Fam. Clerx bieden hun nieuw gebouwde woning ter bezichtiging aan Kavelbezitters aan. Het adres: St. Joostdijk 74 te OOSTERLAND. Bezichtigingsdatum: 31 mei 1997 vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur Bouwontwikkeling AVEREEST ZUIDWEST bv Opalstraat 27 4421 LK Kapelle Postbus 104 4420 AD Kapelle Tel. 0113-343 595 Fax 0113-344 694 1990 uitgebreid met een zeef- drukkerij voor het afdruk ken van prints op T-shirts. Deze twee bedrijfsonderde len werden in 1993 gesplitst. Mulder zette de zeefdrukke- rij voort in een eigen bedrijf aan het Haringvlietplein in Zierikzee en Hazebroek bleef Drukpunt runnen. Afrika In 1994 werd Elles van der Klooster zijn nieuwe com pagnon. Het bedrijf bouwde een klantenbestand op in heel Nederland en zelfs het buitenland. „We hebben een klant in Afrika." Het over grote deel van de opdrachten betreft handelsdrukwerk. „We werken veel voor hore cabedrijven. We maken on der meer place-mats, menu kaarten, bieretiketten, visitekaarten en briefpa- piér." Behalve het drukken van de ze artikelen verzorgt het be drijf ook steeds vaker het ontwerp ervan. „Vroeger nam dat teveel tijd in beslag, maar nu kan het met de com puter." Dit, en ander voorbe reidend werk, wordt vooral gedaan door Elles van der Klooster, die ook de afleve ring van de producten ver zorgt. Computer Fred Hazebroek houdt zich vooral bezig met het druk werk en de afwerking. Op de nieuwe locatie in Scharendij ke is dat niet anders. In de nieuwe bedrijfsruimte, die een vloeroppervlakte heeft van 120 vierkante meter, staat een kleine drukpers, een computer, een doka en de nodige randapparatuur. Hazebroek en Van der Kloos ter hebben geen bijzondere toekomstplannen. „We wil len goed bijblijven, vooral op computergebied. Daarin gaan de vernieuwingen zo snel." Op de nieuwe locatie is Drukpunt telefonisch be reikbaar via 0111-672263. RENESSE - „De geschiedenis van het ras van deze kat gaat heel ver terug. Oorspronkelijk stamt het uit Abessinië, het huidige Ethiopië. Maar van lan den als Egypte is bekend, dat de kat daar werd ge zien als een heilig dier. Katten werden er 'kinderen van de zon genoemd". Dat zegt Richard van Mun ster uit Renesse. Hij is sinds kort eigenaar van een bijzondere kat, een zogenaamde Somali. Het dier is inmiddels vier maanden oud. Het in Bergen op Zoom gefokte beestje doet in eerste instantie denken aan een Siamees. Het nieuwsgierige en aanhanke lijke gedrag en de roodachtig bruine wildkleur van de vacht, die lijkt op die van een eekhoorn, maken duidelijk dat het toch om een andere raskat gaat. De vacht is bo vendien langharig, maar zon der dat de haren de neiging hebben te klitten. „Ondanks vacht en uiterlijk heeft dit ras weinig te maken met de Pers of Siamees. Het ras kwam voort uit de Abes- sijn, maar de speciale wild kleur van deze kat komt nog steeds voor bij in het wild le vende katten. Bijvoorbeeld bij de moeraskat die in Afri ka leeft", legt Richard van Munster üit.Volgens hem is het ontstaan van de Somali gehuld in raadsels. „Volgens de zeldzame litera tuur, die over dit ras beschik baar is, zou in 1877 een En gelse vrouw een poesje mee uit Abessinië mee naar Enge land hebben genomen. Dit poesje, Zulu genaamd, zou de grondlegger zijn geweest van de in 1882 officieel erkende en vastgelegde Somalische soort. Pas in 1977 kwam dit ras naar Europa, terwijl de eerste Somali pas in 1979 vanuit Amerika naar Neder land werd geïmporteerd". Kattenmummies „In 1951 werd echter een kist ontdekt met daarin 192 kat tenmummies, afkomstig uit Egypte. Uit onderzoek bleek, dat een aantal van de ze mummies rassenkenmer- ken hadden van de huidige Somali. En dat terwijl de ou derdom van deze katten mummies gedateerd werd op 200 tot 600 jaar voor Chris tus. Dit betekent dus dat het ras enkele duizenden jaren ouder moet zijn als officieel is aangenomen." Dat de oude Egyptenaren overgingen tot het mummificeren van kat ten was volgens Van Munster niet zo vreemd. „Omdat hij 's nachts goed kan ziet zien werd de kat be schouwd als een heilig dier, dat vaak samen met de eige naar werd gemummificeerd en begraven. De Engelsen ontdekten destijds in Egypte grote kattenkerkhoven, met daarin honderdduizenden katten. Veel van deze stoffe lijke resten werden, wat on eerbiedig, door de Engelsen geruimd en als speciale mest stof dat land binnenge bracht", aldus de kattenlief hebber uit Renesse. „Leuk is dat het woord 'mau' in het Egyptisch 'zien' betekent". Mannenkat In de korte tijd dat hij de So malische kat in bezit heeft, raakte Richard vaii Munster helemaal aan het dier verk nocht. „Ik heb me jarenlang succesvol bezig gehouden met het trainen eb fokken van Duitse Herders. Mijn vrouw had als hobby het houden en fokken van Sia mese katten. Na onze schei ding ben ik gestopt met het fokken van honden en ging ik op zoek naar een ander leuk huisdier voor de gezel ligheid. Kennissen wezen mij op het bestaan van de So mali; een kat die een echte 'mannenkat' zou zijn." Volgens Van Munster is dat inderdaad het geval. „Het is een kat met een zeer zachte stem. Wanneer je thuiskomt komt ze altijd naar je toe. Ze waarschuwt zelf wanneer ze wil eten en ze scharrelt graag met je. Verder heeft ze een zeer bijzondere manier van jagen. DéSomali sluipt niet naar de prooi, maar jaagt zo als een cheetah. Nadeel hier- Richard van Munster met zijn bijzondere kat. van is wel dat het lijkt of er wel tien katten in huis zijn wanneer ze begint te spelen. Ze loopt bijvoorbeeld in vol le vaart op een vlieg af om deze te vangen. Ze gaat daar bij werkelijk over de muren heen en gebruikt haar na gels, zodat deze kat beslist niet gehouden kan worden in een behangen kamer. Op de hoedenplank „Verder heeft ze duidelijk afwisselend buien *-van rust en activiteit", vertelt Ri chard van Munster over zijn raskat, waarvan de volledige geregistreerde naam Yvanka van Catsspur luidt. „Erg leuk en praktisch is dat de kat gewoon meekan als ik ga autorijden. Ze gaat dan op haar gemakje op de hoeden plank liggen, zodat ze niet in een kattentas hoeft te wor den gestopt. De kat kon van af het begin ook goed op schieten met mijn hond". Hoewel Yvanka nog maar vier maanden oud is, heeft zij op een kattententoonstel ling in het Belgische Keer bergen haar eerste prijs en oorkonde reeds verdiend. „Zij werd als beste geselec teerd uit een groepje van vijftien jonge katten in de jeugdklasse van drie tot zes maanden en verwierf de clas sificatie 'uitmuntend'. Het was grappig dat ik als enige man te midden van vele vrouwen aan de tentoonstel ling meedeed en nog won ook", aldus Richard van Munster. Ook op 28 septem ber aanstaande is Yvanka van de partij op een tentoon stelling in haar geboorte plaats Bergen op Zoom. Fokken. Van Munster krijgt er over ongeveer vier weken nog een kat bij. „Deze Somali-poes is afkomstig uit België, de moeder is een echte wereld kampioen. Op dit moment is het dier acht weken, maar bij raskatten gaan de jongen bij twaalf weken weg bij de moeder. Dat is beter voor de jongen, die dan ook al zinde lijk zijn. Net zoals ik altijd met honden heb gedaan, ben ik van plan om te gaan fok ken." Van Munster wil dat op een verantwoorde manier doen. „Er is namelijk een groot verschil tussen het vermeer deren van katten en het op juiste wijze fokken van kat ten, waarbij op allerlei gene tische eigenschappen wordt gelet. Net als bij mijn honden zal de sport zelf een centrale plaats blijven innemen. Het gaat mij zuiver om de verbe tering van de kwaliteit, van het ras en niet om de han- (Foto: Marijke Folkertsma) del." Dat houdt onder meer in dat Van Munster veel gaat reizen en uitkijken naar een geschikte vader. Gode bloedlijn „Daarom vind ik het niet erg om het nodige geld aan mijn nieuwe hobby uit te geven. Een kitten van een Somali kost al gauw tussen de zeven honderdvijftig en duizend gulden. Maar je kunt nu een maal beter wat meer geld uit geven aan een goede kat met een goede bloedlijn dan min der geld om een kat te krij gen die later problemen geeft, want dat kost uitein delijk meer." Overigens is het zo dat Van Munster alleen Somali's leu ke katten vind. „Ik houd van dieren, dus ook van mijn hond en van alle andere kat ten." Maandag 11.00/11.30 Bedrijvig Schouwen-Duiveland (interview met een ondernemer van ons eiland) 11.45/12.00 De Beurs-berichten (Rabobank) 16.00/17.00 Mozaïek (Seniorenprogramma) 17.00/18.00 Kruispunt (kerkelijk informatieprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/22.00 Nomen Nescio (ziekenomroep). Dinsdag 09.00/10.00 Info (herh.). 10.00/12.00 Nomen Nescio (herh.) 16.00/17.00 Sporen op Schouwen-Duiveland (praatpro gramma). 17,00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/21.00 De Silo show (jongerenprogramma). 21.00/22.00 After Hour (metal muziek). Woensdag 09.00/11.00 Ochtendmix. 11.00/12.00 Sporen op Schouwen-Duiveland (herh.). 16.00/17.00 De schatkist (bijbels kinderprogramma). 17.00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/20.00 Baggerak (jongeren praatprogramma). 20.00/22.00 On the Rocks (jongerenprogramma). Donderdag 09.00/10.00 Info (herh.). 11.00/12.00 Mozaïk (herh.). 15.00/17.00 Met vlag en wimpel (Hollandse hits). 17.00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/21.00 Groove is in the Haert (jongerenprogramma). Vrijdag 09.00/10.00 Info (herh.). 11.00/12.00 Carrousel. 15.00/16.00 Jukebox. 16.00/17.00 Nashville. 17.00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/22.00 Hitradio Sensatie (jongerenprogramma). 22.00/23.00 Midnight Expresse (blues/rock/jazz). Zaterdag 08.00/09.00 Ontbijtkids (kinderprogramma). 09.00/10.00 Hitgalerij (muziekprogramma). 10.00/12.00 Zaterdag-expresse (inform, ochtendshow). 12.00/14.00 Mariska's Middag Magazine. 14.00/18.00 Radio Schouwen-Duiveland sport. 19.00/20.00 Carrats. 20.00/21.00 Chain Reaction. 21.00/22.00 The party (muziekprogramma). Het eerste herenteam van tennisvereniging Duiveland werd door camping Duinhoeve uit Burgh-Haamstede voorzien van nieuwe kleding. Nadat het team twee jaar achtereen promo veerde, komt het nu uit in de vijfde klasse van zondagcompe titie. Van links naar rechts: Peter Vrij, Jacco Folmer, Mark Lodewijk, René van Dijke en Richard Folmer. Advertentie Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode, en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving èf 19,00 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving 51,00 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 53,50 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 97,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ102,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ184,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ194,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratisJ! Naam Adres Dhr./mevr. Zondag 08.00/09.00 Ontbijtkids (kinderprogramma). 10.00/11.00 Kerkdienst (rechtstreekse uitzending). 11.00/12.00 Knipoog naar klassiek (muziekprogramma). 12.00/13.00 Zijn of niet zijn (toneel en cultuur). 13.00/14.00 Be my guest (muziekprogramma). 14.00/17.00 Radio Schouwen-Duiveland sport. 17.00/18.00 Ruis geen bezwaar (muiziek uit de jaren '40/ '50/'60). 18.00/19.00 Alle remmen los (Hollandse hits). 20.00/21.00 Music from Paradise (romantische muziek). 21.00/22.00 On a classical note (klassiek). Postcode Telefoon Handfek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: ..Plaats: Geb.datum:. Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 3