Burgers profiteren fors van economische groei KfZ MARKTBERICHTEN Schouwen-Didveland in oude ansichten KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG KERKBERICHTEN OVERDENKING SNELHEIDSCONTROLES Berichten uit het verleden ONZE PUZZELRUBRIEK X VRIJDAG 4 APRIL 1997 .NR 26157 Volgens onderzoek Centraal Planbureau DEN HAAG (ANP) - De economische groei in deze kabinetsperiode komt voor de helft terecht bij ge zinnen. Dat is veel meer dan bij het opstellen van het regeerakkoord was aangenomen. Minder dan een kwart van de groei valt toe aan bedrijven. De rest gebruikt de overheid om haar financiën op orde te krijgen. Het Centraal Planbureau (CPB) meldt dat in zijn Cen traal Economisch Plan 1997, dat donderdag is gepresen teerd. Het kabinet gebruikt dit stuk, dat de afgelopen weken al grotendeels uitlek te, bij het opstellen van de rijksbegroting voor volgend jaar. Het planbureau rekent voor dat bij een gemiddelde groei van het nationaal inko men van 3 procent in de jaren 1995-1998 1,5 procent per jaar bij gezinnen terechtkomt. Volgens het regeerakkoord, dat voorzichtig uitging van een groei van gemiddeld jaarlijks 2,25 procent, zou slechts 0,5 procent per jaar aan de burgers toevallen. Volgens het CPB is het grote re aandeel van gezinnen vooral het gevolg van de „spectaculaire werkgelegen heidsgroei". In vier jaar tijd is het aantal volledige banen toegenomen met 410.000, 220.000 meer dan in het re geerakkoord geraamd. Inclu sief deeltijdbanen hebben zelfs ruim 500.000 personen werk gevonden. Voor hen is de koopkracht vaak „aanzienlijk" toegeno men, schrijft het planbureau. De standaard koopkracht plaatjes maken die toename niet zichtbaar. Volgens die officiële plaatjes blijven mi nima dit en volgend jaar op nul, terwijl modaal er 0,25 procent bijkrijgt. De koop kracht kan echter flink toe nemen als het kabinet besluit tot een lastenverlich ting volgend jaar. Het zou die kunnen betalen uit een belastingmeevaller, die structureel zo'n 3 miljard be draagt. Ook de werkgelegen heid stijgt in dat geval. Met het gezondmaken van de overheidsfinanciën gaat het ook veel beter dan in het re geerakkoord was veronder steld, blijkt uit de CPB-cij- fers. Het financieringstekort komt dit jaar uit op 2,3 pro cent van het bruto binnen lands product (bbp). De economie groeit dit jaar met 3 procent, 0,2 procent meer dan vorig jaar. Voor volgend jaar voorziet het CPB een groei van 3,25 pro cent. Beursbericht Markt Goes dinsdag 1 april 1997 Aardappelen Veldsgewas 4,00-/ 4,50 per 100 kg. 0 mm opwaarts 4,50- ƒ5,00 per 100 kg. Uien (Directe levering) 10,00-14,00 cent per kg Hooi en stro oogst 1996 Prijzen per 1000 kg, uit de schuur: tarwestro 140,00 tot 180,00, gerstestro 140,00 tot 210,00, weidehooi 215,00 tot 355,00, dijkhooi 155,00 tot 245,00, Rood- zwenk 150,00 tot 280,00, Raaigrassen 190,00 tot 300,00. Granen,zaden en peulvruchten Prijzen per 100 kg: voertar- we 28,50 baktarwe 28,75, brouwgerst 32,50, voergerst 23,50, bruine bonen 80,00 - 92,50, Blauwmaanzaad P.D. 202,50 - 217,50, Kar- wij 135,00-/ 150,00. Barneveldse Eiermarkt BARNEVELD, 3-4 - Eieren van 48 gram 7,50 per 100 stuks en 1,56 per kg. Eieren van 54 gram 8,50 per 100 stuks en 1,57 per kg. Eieren van 57 gram 9,00 en 1,58 per kg. Eieren van 59 gram 9,50 en 1,61 per kg. Eieren van 61 gram 10,50 en 1,72 per kg. Ei eren van 64 gram 11,10 en 1,73 per kg. Eieren van 67 gram 11,25 en 1,68 per kg. Scharreleieren per 100 stuks 1,50 tot 2,25 hoger. Aanvoer 1.700.000. De handel was re delijk. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 3-4 - Paarden in guldens per stuk inclusief BTW: Luxe paarden 1200- 2200, veulens 300-650. Handel vlot en prijzen gelijk. Pony's 250-800, Shetlander pony's 250-600. Handel vlot en prij zen gelijk. Slachtpaarden oud 3,00-3,90, jong 3,00-4,00. Handel vlot en prijzen ge lijk. Aanvoer: 84 paarden en pony's. Veemarkt Utrecht UTRECHT, 3-4 - Prijzen slachtrunderen per kg ge slacht gewicht zonder nier en slotvet, inklusief BTW (Vol gens PVV): Aanvoer slacht runderen 616, waarvan man nelijk 58. Mannelijk Super 6,95-7,95, mann. extra kwal. 6,40-6,95, mann. Ie kwal. 6,05-6,40. Handel redelijk en prijzen prijsh. Mann. 2e kwal. 5,60-6,05, mann. 3e kwal. 5,20-5,60. Handel rede lijk en prijzen prijsh. Vrou welijk Super 7,00-8,30, vrou welijk extra kwal. 5,85-7,00, vrouwelijk le kwal. 5,10- 5,85. Handel goed en prijzen hoger. Vrouwelijk 2e kwal. 4,60-5,10, vrouwelijk 3e kwal. 4,10-4,60 en worstkwa liteit 3,65-4,10. Handel goed en prijzen hoger. Gebruiksrunderen per stuk inklusief BTW: Aanvoer ge bruiksrunderen 302, waar van graskalveren 34. Melk en kalfkoeien le soort 1200- 1875, 2e soort 950-1200. Han del rustig prijzen gelijk. Melkvaarzen le soort 1150- 1625 en 2e soort 900-1150. Handel rustig en prijzen ge lijk. Kalfvaarzen le soort 1325-1775, 2e soort 1000-1325. Handel rustig en prijzen ge lijk. Guste koeien le soort 1125-1450 en 2e soort 850- 1125. Handel redelijk en prij zen iets hoger. Enterstieren 725-1425. Handel redelijk en prijzen gelijk. Pinken 400- 900. Handel redelijk en prij zen gelijk. Graskalveren 325- 625. Handel rustig en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inklusief BTW: Aanvoer 200. Prijzen: Stier- kalveren extra kwal. 375- 425, le kwal. 350-375, 2e kwal. 50-175. Handel rustig en prijzen lager. Vaarskalve ren extra kwal. 225-250, le kwal. 200-225, 2e kwal. 50- 100. Handel rustig en prijzen prijsh. Aanvoer zwartbont 757. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 265-285, le kwal. 250-275, 2e kwal. 50-150. Han del rustig en prijzen lager. Vaarskalveren extra kwal. 175-200, le kwal. 100-150, 2e kwal. 25-50. Handel rustig en prijzen lager. Aanvoer vlees rassen 50. Prijzen: Stierkal- vern extra kwal. 500-600, le kwal.250-350, 2e kwal. 50- 150. Handel rustig ep prijzen gelijk. Vaarskalveren extra kwal. 250-300, le kwal. 175- 225, 2e kwal. 50-75. Handel rustig en prijzen prijsh. Slachtschapen en lammeren per kg geslacht gewicht, in klusief BTW: Aanvoer 2444, waarvan lammeren 491. Slachtschapen 3,00-5,75. Handel goed en prijzen ge lijk. Ooien tot 20 kg 8,25- 10,75. Handel rustig en prij zen iets lager. Ooien boven 20 kg 7,50-10,00. Handel rustig en prijzen iets lager. Ram men tot 22 kg 8,50-11,75,22-25 kg 8,00-11,25. Handel rede lijk en prijzen gelijk. Ram men boven 25 kg 8,00-10,50. Handel redelijk en prijzen gelijk. Zuiglammeren 10,00- 12,00. Handel redelijk en prijzen gelijk. Slachtschapen en lammeren per stuk inklusief BTW: Slachtschapen 90-235. Han del goed en prijzen gelijk. Ooien tot 20 kg 170-215. Han del rustig en prijzen iets la ger. Ooien boven 20 kg 170- 225. Handel rustig en prijzen iets lager. Rammen tot 22 kg 190-250, 22-25 kg 210-280. Handel redelijk en prijzen gelijk. Rammen boven 25 kg. 225-325. Handel redelijk en prijzen gelijk. Zuiglamme ren 160-215. Handel redelijk en prijzen gelijk. Gebruiksschapen en lamme ren per stuk inklusief BTW: Aanvoer 325 stuks, waarvan lammeren 55. Weidelamme- ren 120-230. Handel goed en prijzen gelijk. Geiten en bokken per stuk inklusief BTW: Aanvoer 5 stuks. Prijzen 30-60. Handel redelijk en prijzen gelijk. Totale aanvoer 4699 stuks. 97/14. In de dertiger jaren hadden de Ooster- landse jeugdverenigingen de goede gewoonte om op de tweede dag van de kermis een ex cursie te maken onder leiding van de her vormde predikant dr. W. H. Weeda en Piet de Boer. De laatste was jeugdleider. Deze foto werd gemaakt tijdens zo'n uitstapje, maar het aantal gefotografeerden kunnen niet alle deelnemers aan de excursie geweest zijn, om dat de leiding en een aantal anderen op deze foto ontbreken. Wat kan de oorzaak daar van zijn? Onttrokken aan herderlijk toezicht en eigen wegen ingeslagen? Het is slechts gis sen, maar in ieder geval was het voor de deel nemers een feestelijke dag. Wie staan er alle maal wel op deze foto? Links boven: Marien Roks, Toon Boogert, Adriaan van der Reest, Jacob van der Have, Teeuw Bal, Lina de Vis ser, met pet onbekend, Wannes van Dijke Dzn. en Kees van der Maas Krzn. Tweede rij: Adrie Bije Ldr., Arie Rotte. Adrie Beije Mdr., Jacob Bouwman, Wouter Verhoek Hzn., Jasper Stoutjesdijk Jaczn. en Johannes de Later. Volgende rij: Jo Beije Mdr., Daan Bal Azn., Dirkje Stoutjesdijk Ldr. en Wim Meerman Kzn. Op de voorgrond staan: Adrie van der Reest, Jacob van der Maas Pzn., Teeuw Steenpoorte Lzn. en Adrie Broodman. Waar is de tijd gebleven? Correspondentie over deze rubriek: Cor Pols, Postbus 30,1300 AA Zierikzee. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gewone wijkge meente: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. G. van de Pol, 18.30 uur ds. C. L. de Rooij, Gouda. Vrijzinnige Gemeen te: Gasthuiskerk: Geen dienst. Kerkwerve: 10.00 uurl. Lemsom, Renesse. Serooskerke: 10.00 uur ds. J. T. Cazander, Sommelsdijk. 19.00 uur ds. A. B. den Har- tog, Veen. Zangdienst m.m.v. het Vrij Evangelisch zangkoor Halleluja uit Goes. Burgh: 10.00 uur ds. W. Dij- ckmeester, Naarden. Haamstede: 10.00 uur ds. G. A. Kansen, jeugddienst, 19.00 uur ds. J. Smit, Brui- nisse. Renesse: 09.30 uur ds. P. Goodijk, gez. dienst met Noordwelle. 19.00 uur Avondgebed. Noordwelle: Zie Renesse. Brouwershaven: 11.00 uur ds. D. E. Hiensch, Kloetinge. Zonnemaire: 9.30 uur ds. D. E. Hiensch, Kloetinge. Noordgouwe: Zie Dreischor. Dreischor: 10.00 uur dhr. F. van de Tempel, gez. dienst met Noordgouwe. Ouwerkerk: 10.00 uur dhr. M. J. Geuze, 's-Heer Arends- kerke. Oosterland: 10.00 uur ds. A. van der Maas, Hoek, 18.00 uur ds. J. de Haan. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. H. van Ginkel, Goes. Bruinisse: 10.00 uur ds. W. F. Teekens, Dodewaard, 17.00 uur ds. J. Smit. Samen op Weg-gemeente Scharendijke: De Hoek steen: 10.00 uur da. H. B. Graafland, 19.00 uur ds. A. P. Spaa, Brouwershaven. Duiveland (Nieuwerkerk): Johanneskerk (Kerkring): 10.00 uur ds. J. Th. Quack, Kloetinge. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur dr. A. Jobsen, 18.30 uur dr. A. Job- sen, blijde dienst m.m.v. gos pelkoor uit Zevenbergen. Haamstede: 10.00 uur ds. G. H. Offringa, Schipluiden, 19.30 uur avondgebed in Re nesse. Brouwershaven/Zonnemai- re: 10.00 uur ds. A. P. Spaa, 18.30 uur da. H. B. Graaf land, Scharendijke. Bruinisse: 10.00 uur pastor L. C. Hondius, Bruinisse, 17.00 uur drs. J. Ezinga, Yer- seke. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 09.30 uur ds. J. A. Roose, 17.00 uur ds. G. F. Overweg. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. C. Westerink, Baarn. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uurds. H. Korving. Haamstede: 10.00 uur ds. M. C. Mulder, 18.30 uur ds. J. C. Hardeman. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 9.30 uur lees dienst, 15.30 uur student C. van Krimpen, Nieuw-Beijer- Iand. Oosterland: 10.00 en 18.30 uur dhr. C. van Krimpen, Nieuw-Beijerland, 14.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 09.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zaterdag 19.00 uur Jongerenviering m.m.v. jongerenkoor Maranata uit Breda, pastor R. van Brons wijk. Zondag 9.30 uur 2e Zondag van Pasen, pastor R. van Bronswijk. Herenkoor. Haamstede: Zondag 11.30 uur Eucharistieviering pas tor R. van Bronswijk. Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uurds. H. E. Faber v. d. Meulen Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur Heili gingssamenkomst. 10.30 uur Kindernevendienst. 17.00 uur Songs of Praise met paasliederen. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur, Meelstraat 1. Apostolische Kerk Zierikzee: 10.00 en 17.00 uur (in Lutherse kerk). Evangelische Christengemeente Zierikzee: 10.00 uur R. Pie per, Dinteloord. Samen komst in het Multifunctio neel Centrum, De Huybertstraat 35. Corneliastichting 10.15 uur: dhr. C. de Knegt. Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis 11.15 uur: dhr. C. de Knegt. Nederlandse Herv. Kerk Beroepen te Thomas (Twisk- Hauwert Oostwoud - Mid- woud): mw. K. I. Hagg, Gere formeerd predikant te Wieringen (geestelijk verzor ger oecumenisch centrum Mi- chaelskerk te Oosterland) (part-time), die dit beroep heeft aangenomen; te Sittard mevr. A. J. C. Hana-van Bruggen, kandidaat aldaar, die dit beroep heeft aangeno men; te IJsselmuiden-Graf- horst: P. Molenaar te Wou denberg; te Hoogezand-Sap- pemeer-Kropswolde: mevr. K. Hansen, kandidaat te Kropswolde; te Leerdam (wijkgemeente Centrum- Oost): A. Visser te Voorthui zen; te Hollandscheveld (bui tengewone wijkgemeente): J. Harteman te Wezep; te Monster: J. C. de Groot te Dordrecht. Aangenomen naar 't Harde (le predikantsplaats): T. van Bruggen te Stavenisse; het beroep van de Generale Sy node tot zendingspredikant ten behoeve van de arbeid, in opdracht van de GZB, als docent aan het Seminario Evangelico Presbiteriano van de Iglesia Evangelica Nacional Presbiteriana de Guatamala: drs. F. van den Bosch, kand. te Oegstgeest. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Lukas 2413-35 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en de kleur is Soms heb je het antwoord zo, maar soms lukt het je met geen mogelijkheid om te zien w£t de ander ziet. Je ogen open en toch niet zien. Gek eigenlijk, vind je niet? Heb je de mooie narcissen al gezien? Ze bloei en overal om je heen. Of fiets je er snel voor bij? Je moet op tijd op school of op je werk zijn. Om 5 uur begint club, voetballen, mu ziekles, zwemmen en dit en dat en De nar cissen bloeien wel, maar je moet je ogen wel ópen hebben. Nee, niet de ogen in je hoofd, die zijn wel open, anders zou je tegen de eer ste beste boom rijden, maar de ogen van je hart. Soms zijn er omstandigheden, waardoor ie mand zo verdrietig is dat hij niet meer goed kan kijken. Op weg naar Emmaüs lopen twee mannen. Zij hebben hun ogen open èn hun ogen dicht. Ze zijn erg verdrietig, want enke le dagen eerder is Jezus, hun vriend, gestor ven. Hun vriend? Eigenlijk was Hij meer dan een vriend. Ze hadden gedacht dat deze man de Messias zou zijn. Als de Messias er is, zal het goed worden in de wereld. Dat had God beloofd. Dan zou het Koninkrijk van vrede en liefde aanbreken. En nou is de Messias dood en hoe. Ze hebben Hem aan een kruis ge spijkerd. Ze worden er nog beroerd van als ze er aan denken. Weg alle hoop, weg alle vriendschap, weg alles weg. Kun je het je voorstellen? Zo wandelen deze twee mannen naar huis, met hun ogen open, maar eigenlijk met hun ogen dicht. De man die naast hen komt lopen, zien ze dan ook nauwelijks. De twee herkennen Jezus in ieder geval niet. Ineens is Hij er. Hij loopt met hen mee. Vraagt en luistert. Hij is er 'ge woon'. Zij kunnen hun verwarring en ver twijfeling kwijt. Daar knappen ze van op zeg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij deze vreemdeling vragen bij hen te overnach ten. Thuisgekomen neemt de vreemdeling de leiding en breekt het brood. Juist op dèt mo ment breekt er ook iets bij de mannen. Waar de vreemdeling van gast verandert in gast heer, vallen hen de schellen van de ogen. In eens zien zij Hem. Zij herkennen de handen van hun gekruisigde Heer: het is de opgesta ne Jezus. Hij deelt met het brood zijn eigen le ven uit. Ik zie, ik zie Wie jij niet ziet De een ziet de opgestane Heer wel, de ander niet. Laten wij elkaar helpen deze Opgestane Heer te herkennen. Haamstede ds. G. A. Kansen ZIERIKZEE - De politie in het district Oosterschelde- bekken maakt bekend dat de komende week op verschil lende plaatsen snelheidscon troles worden gehouden. Een aantal daarvan wordt van te voren aangekondigd: Vrijdag 4 april Tholen, op de Oesterdam. Kapelle, Postweg tussen Ka- pelle en Yerseke. Zaterdag 5 april N57 tussen Zierikzee en Haamstede. N59 tussen Zierikzee en Brui nisse. Advertentie KRAANVERHUUR TEL. 0111-415909 Zondag 6 april Goes, Ringbaan West. Nisse, Drieweg. Maandag 7 april Oud Vossemeer, Broekse- weg. Goes, Oranjeweg. Goes, Goesestraatweg tussen Goes en 's-Gravenpolder. Dinsdag 8 april Zierikzee, Heuvelsweg. Woensdag 9 april N255, thv kruising naar Wis- sekerke. Goes, Nieuwe Rijksweg. Borsele, Sloeweg thv de Stoofweg. Donderdag 10 april Kapelle, Postweg tussen Ka pelle en Yerseke. N289 tussen Vierwegen en Goes. Tholen op de Oesterdam. Het Aktiecentrum Naleving Snelheidslimieten in Drie bergen kondigt de volgende landelijke controles aan. Dagelijks op de A2 tussen Amsterdam - Utrecht - Zalt- bommel in beide richtingen, de AIO, Ringweg Amster dam. Maandag 7 april N50 Rosmalen en A67 Eersel. Dinsdag 8 april A28 thv Zwolle, A2 thv Boxtel (wegwerk- zaamhedenb nacht 8 op 9 april). Woensdag 9 april A58 tussen Tilburg en Breda. A50 thv Apeldoorn (weg werkzaamheden). Donderdag 10 april A12 thv Arnhem. A2 thv Maasbracht. A7 thv Marum. Vrijdag 11 april A28 thv Assen (wegwerk zaamheden). A77 thv Boxmeer. A59 thv Terheijden. Zaterdag 12 april A2 thv Maasbracht. Zondag 13 april A28 thv Harderwijk. Voor meer informatie: 0343- 535216. Uit de krant van 25 jaar geleden Brouwersdam SCHARENDIJKE, 30-3. De oostelijke parallel- weg op de dam door het Brouwershavense Gat is donderdagmorgen vrij gegeven voor het ver keer. Voldoening uiteraard op deze dag bij Rijkswaterstaat en de weggebruikers, die weer nieuwe mogelijkheden krij gen. Hoofd-ingenieur Deltadienst Zierikzee, ir. N. Bieze- veld, maakte staande op het gemarkeerde punt op de dam, de opmerking verheugd te zijn, dat de dam nog juist voor Pasen voor het recreatieverkeer kon worden open gesteld. Van Scharendijke uit reden twee bussen genodigden, funktionarissen van Rijkswaterstaat en de burgemees ters van Middenschouwen en Goedereede de dam bp, om bij een met vlaggen gemarkeerd punt - de grens van Schouwen - door een plastic barricade te rijden, waarme de de opening een feit was. Nieuw scholencomplex OOSTERLAND, 29-3. Met het wegtrekken van een kleed, dat de basisvorm van een - reeds aan gebracht - gevelplastiek, voorstellende twee vol wassenen en twee jonge apen, tot dan bedekte, opende het lid van G.S. J. v. d. Bos woensdag middag het nieuwe scholencomplex te Ooster land. De heer Van den Bos had de opdracht voor de officiële opening van de school graag aanvaard. Een persoonlijke reden is, dat hij van Schouwen-Duiveland afkomstig is, maar er is duidelijk ook de blijdschap van het provin ciaal bestuur over het feit dat hier zo'n fraaie school kon worden gebouwd. Aanvankelijk waren er moeilijkheden te overwinnen - eerder repte de burgemeester daarvan - en er werd tien jaar aan gewerkt, zodat men zich wel eens afvroeg of de scholen er wel ooit zouden komen. Afscheid BRUINISSE, 29-3. Spontaan en hartelijk was woensdagmiddag de huldiging van de heer A. Kik, die afscheid nam als eerste ambtenaar ter secretarie van de gemeente Bruinisse na een diensttijd van 38 jaar. Dit afscheid werd gehouden in de Madurodamzaal van ,,'t Durps'uus", waar burgemeester G. Hokken en het bijna voltallige gemeentepei'soneel, wethouder Jumelet en enkele leden van de gemeenteraad aanwezig waren. Hij schetste de heer Kik als een man, die met zijn colle ga's prettig omging, die zich had doen kennen als een ij verig en nauwgezet werker en iemand met verantwoor delijkheidsgevoel. Als ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft hij vele huwelijken gesloten; als ambtenaar van Sociale Zaken veel veranderingen zich zien voltrekken, terwijl oorlog en watersnood ook op de gemeentesecretarie niet onge merkt waren voorbij gegaan. De heer Kik heeft onder vijf burgemeesters en evenzo veel gemeentesecretarissen gediend, waarbij hij was op geklommen tot de hoogste rang. Mevrouw Kik-van den Berge werd een bloemstukje aan geboden en het echtpaar, namens de gemeente, een drie tal tuinstoelen. De twee boekenbonnen van 10,- als prijs van de vorige weekpuzzel worden gestuurd naar: S. M. Bil, Kaersemakerstraat 9, 4301 KP Zierikzee T. M. Kostense-de Vos, Stoofwekken 3, Renesse De oplossing van vorige week, vrijdag 28 maart, luidt als volgt: Straat. De oplossing van de nieuwe puzzel kan worden gestuurd naai de Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. De enveloppe kan natuurlijk ook in de brievenbus van het kantoor aan het Jannewekken worden gedeponeerd. Een vriendelijk verzoek is om op de enveloppe duidelijk het woord weekpuzzel te vermelden. Enveloppen waarop niet staat vermeld om welke puzzel het gaat kunnen niet meedin gen naar een prijs. De inzendingen voor de nieuwe puzzel moeten uiterlijk dinsdag 8 april in ons bezit zijn. Onvoldoen de gefrankeerde enveloppen dingen niet mee naar een prijs. Horizontaal: 1. schildering; 8. streek; 10. kaartenboek; 11. in azijn ingemaakte, sterk gekruide augurken etc.; 12. blok waarin de as rust; 13. gezindheid; 15. draden maken; 18. hoef dier met korte slurf; 21. gedaante; 23. plantenziekte; 24. nis- vormige afsluiting van een tent; 25. beroep. Verticaal: 1. gegraven waterweg; 2. de kleuren van de regen boog vertonen; 3. door wrijven scherpen; 4. list; 5. zwemende naar een bepaalde kleur; 7. dom; 9. dikke substantie; 14. tus senpoos; 15. lichte wond; 16. katachtig roofdier; 17. schouder versiersel van lakeien enz. 19. stuk; 20. distilleerkolf; 22. toet sing van de kwaliteit van zaken. Het sleutelwoord wordt gevormd door de letters in de vakjes: 3, 22, 8.16, 11, 19, 25, 13,1, 24, 10, 23, 4.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 7