Eenakterfestival in Zierikzee ZOEKPLAATJE VERKOOPSTER Geen verkoop grond aan Zeedisteldreef Dodenherdenking Brandbrief aan b en w Maaien van eiland Flaauwers Bouw WOV kan starten Schip in nood Oneerbare voorstellen Ruim 70 mille subsidie voor proefboerderij Kort, gevarieerd en absurdistisch werk Voor parkeerplaatsen camping De Witte Boulevard Finale van Zeeuwse Belofte Vrije zondag in het geding INGEZONDEN STUKKEN Reeks inbraken opgelost EXPOSITIES Van Geesbergen Mode 1 i VRIJDAG 4 APRIL 1997 NR 26157 s KERKWERVE - Actief Terreinbeheer, een werk groep van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen- Duiveland, gaat zater dag 5 april het eiland in de Flaauwersinlaag, bij Kerkwerve, maaien. Dit eiland moet een waardevolle betekenis krijgen voor wat betreft het broeden van sternen. Deze vogels broeden al leen op gronden waar weinig begroeiing is. Het maaien van het eiland is het laatste project van de werkgroep. Deze heeft zich in het afgelopen sei zoen beziggehouden met twaalf projecten. Door de inzet van vele vrijwil ligers zijn verscheidene kleine landschapsele menten opgeknapt en on derhouden. Na de Wa tersnoodramp van 1953 is er veel, vaak noodge dwongen, wegverka- veld. „Door kleine im pulsen van onder andere de werkgroep worden cultuur-historische land schapstypen geactuali seerd," aldus H. Dale bout van Actief Terreinbeheer. De maai- werkzaamheden begin nen om 9.00 en duren tot 12.00 uur. DEN HAAG (ANP) - De be zwaren tegen de aanleg van de tunnel onder de Wester- schelde zijn door de Raad van State in Den Haag afge wezen, zo is donderdag be kendgemaakt. Door deze uitspraak kan de aanleg beginnen. De tunnel komt tussen Ter- neuzen en Ellewoutsdijk en vervangt op termijn het veer Kruiningen-Perkpolder. Protesten kwamen van land bouwers en van de stichting „Leefbaar Zeeland STELLENDAM - Door een gebarsten hydrauliekleiding op de kustvisser GO 27 moest donderdagmorgen de hulp worden ingeroepen van red dingsboot De Zeemanspot uit Stellendam. Het stuurloze vissersschip bevond zich op dat moment in de omgeving van de Hin- derboei. De reddingsboot voer om 9.30 uur uit met aan boord de door machinefa briek Padmos aangeleverde materialen die nodig waren om het euvel te verhelpen. De bemanning wist de scha de zelf te repareren. Rond het middaguur keerde De Zee manspot terug in de Stellen- damse Buitenhaven. SINT MAARTENSDIJK - Een 47-jarige man uit Sint Maartensdijk is gisteren ge hoord omdat hij minderjari gen met oneerbare voorstel len lastig valt. Tegen de man is proces-verbaal opge maakt. Verschillende ouders deden aangifte omdat hun kind door de man benaderd was. De man probeerde jongeren te verleiden tot ontuchtige handelingen in ruil voor geld. Het ging steeds om jon gens tussen de twaalf en ze ventienjaar. Uit nader onderzoek blijkt dat de man zich aan niemand heeft vergrepen. Na verhoor door de politie Tholen is de man naar huis gestuurd. COLIJNSPLAAT - De pro vincie geeft voor dit jaar een bijdrage van 71.650 gulden aan de Stichting Proefboer derij Rusthoeve in Colijns- plaat. Voortzetting van de proef boerderij in Colijnsplaat is alleen mogelijk als de regio nale financiers, de provincie en het landbouwbedrijfsle ven, hier positief tegenover staan en financieel willen bijdragen. Dit jaar zijn drie regionale onderzoekscentra gevormd, waaronder de Stichting Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en Vol- legrondsgroenteteelt Zuid west (PAV). Deze heeft twee onderzoekslocaties: West maas en Rusthoeve. Rusthoe ve wordt als zelfstandige on- derzoekslocatie voortgezet. ZIERIKZEE - Kort, gevarieerd en absurdistisch; dat zijn de belangrijkste kenmerken van het pro gramma voor het Eenakterfestival van het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (ZCA), dat op 18, 19 en 20 april wordt gehouden in Theater Mondragon in Zierikzee. Aan het festival doen vijftien groepen uit de gehele provincie mee. Het ZCA wil het publiek met dit festival een dwarsdoor snede bieden van de geva rieerde initiatieven binnen het Zeeuws amateurtoneel. Verder wil deze provinciale koepelorganisatie de deelne mers stimuleren tot kwali teitsverbetering. Dat ge beurt door het optreden van elke groep door een deskun dige jury te laten beoorde len. De deelnemers ontvan gen enkele weken na het festival een schriftelijke rap portage over hun voorstel ling. De jury wordt dit jaar gevormd door: Joke Eibers, dramaturge van het Neder lands Centrum voor Ama teurtheater; Esme Soesman, afgestudeerd dramaturge; Cees Möhlmann, middenka der-regisseur en Ron Thiry, eerste jaarscursist midden kader-regieopleiding. Tot nu toe was het festival ja ren achtereen gratis toegan kelijk. Echter op aandringen van de provincie als belang rijkste subsidiegever heeft het ZCA besloten dit jaar voor het eerst een bescheiden entreeprijs van twee gulden vijftig per dagdeel te heffen. Kenmerken De ervaring van twaalf jaar eenakterfestival heeft ge leerd, dat het programma el ke editie weer bij toeval spe cifieke kenmerken vertoont. Vorig jaar bijvoorbeeld wa ren dat het grote aantal eigen producties en de veelheid aan disciplines. Dit keer hou den de deelnemers zich weer veel meer expliciet bij to neelspelen en is er vooral Voor bestaand werk gekozen. Opvallend dit jaar is de voor keur voor korte eenakters en voor modern en vrij absur distisch werk. Het oudste to neelstukje dat op de pro grammalijst prijkt is de eenakter 'De Buikspreker' van Herman Heijermans. Dit stukje wordt opgevoerd door toneelvereniging ODI uit het Zeeuws-Vlaamse Vogelwaar de. Deze regio wordt verder vertegenwoordigd door To neelgroep Terneuzen en to neelvereniging De Bromtol ook uit Terneuzen. Schouwen-Duiveland telt vier deelnemers. Het festival gaat op vrijdagavond 18 april van start met de .eenak ter 'Brand' van George S. Kaufmann door 'De Schouw spelers' uit Oosterland. De gelegenheidsgroep Theater Maniek wordt gevormd door Marian Pankow en Niek de Jonge, twee afgestudeerden van de jongerenopleiding van 'De Ambitie'. Zij treden op met de eenakter 'Henge len' van Clem du Four. Van diezelfde Belgische au teur speelt Toneelvereniging Drie vrouwen met ieder een eigen relatie tot haar hond in Behind the dogs.(Foto: Marga Hellendoorn) Heer Hendrik op vrijdag avond het stukje 'De Kana rie'. Theatergroep Zierik presen teert zich op zaterdagavond met de monoloog 'Dubbel- zout' van Marcel Heerink, uitgevoerd door Janke Wis se. Toneelvereniging Op Drift uit Renesse volgt daar op met de absurdistische ee nakter 'Parfum' van Mary Bakker. Opmerkelijk werk is te ver wachten van de groep Wali- chrum uit Oostkapelle. Re gisseur Jos van de Broeke stak vorig jaar zijn nek uit met een experimenteel stuk je, waarbij het publiek voortdurend op het verkeer de been werd gezet. Dit keer komt hij met een tekst van het Werktheater waarin twee mannen een onderzoek doen naar macht en onmacht. De voorwaarde dat er alleen een eenakter kan worden ge speeld, werd vorig jaar reeds verruimd met de mogelijk heid ook een gedeelte uit een avondvullend stuk te presen teren. Toneelgroep Keazle uit Oost-Souburg gaat dat doen met een scène uit het stuk 'Vuur in de sneeuw' van de Amerikaanse auteur Sam Sheppard. Op zaterdagavond is er een nazit met live-muziek in de bovenfoyer en het festival wordt op zondagmiddag op geluisterd met enkele zang- intermezzi. De gelegenheidsgroep Se- aland Produkties uit Vlissin- gen besluit het festival met de eenakter 'Behind the dogs' met tekstfragmenten van onder meer Judith Herz- berg en Gerardjan Rijnders. RENESSE - Een ondernemer moet op eigen terrein voor parkeerplaatsen zorgen; daar moet de gemeen te geen openbare grond voor gaan verkopen. Die me ning was de meerderheid van de commissie openba re werken en milieu woensdagavond toegedaan na een discussie die bijna een uur in beslag nam. Het college stelde voor een gedeelte van de berm langs de Zeedisteldreef in Renesse te verhuren aan L. Verbiest ter realisatie van zes par keerplaatsen ten behoeve van zijn camping 'De Witte Boulevard'. Tevens werd voorgesteld een parkeerver bod voor de rest van de Zee disteldreef in te stellen. Behalve de toegang tot deze camping ligt aan de Zeedis teldreef nog een perceel grond van S. van den Hoek. Laatstgenoemde zou volgens het collegevoorstel ook ge baat zijn met een parkeer verbod aldaar en met kam peerders die hun auto op de door Verbiest aangelegde plaatsen parkeren. Van den Hoek zelf liet echter tijdens zijn spreekrecht in de commissievergadering een heel ander geluid horen. Hij is fel tegen de aanleg van de parkeerplaatsen. Hij heeft een bebouwingsverplichting voor zijn perceel aan de Zee disteldreef en voorziet pro blemen met de toegankelijk heid daarvan. Vijftien jaar Uit de discussie bleek, dat Van den Hoek en A. Verse- put, schoonvader van Ver biest, al vijftien jaar onenig heid hebben over het betreffende stukje berm en dat er inmiddels een dossier van twintig centimeter over is gevormd. Wethouder G.v van de Velde-de Wilde meen de met het voorstel een gul den middenweg te bieden. Dat bleek niet het geval. De meerderheid van de com missie adviseerde het college om de eigenaar van de cam ping zijn parkeerproblema- tiek op eigen terrein te laten oplossen en voor de Zeedis teldreef in elk geval wel een parkeerverbod in te stellen. Dat parkeerverbod geldt, volgens de wethouder, echter alleen in combinatie met het totale voorstel en kan er niet zomaar uitgetild worden. W. Jumelet (WD) schaarde zich wel achter het college voorstel en J. van de Berge (RPF) zei geen bezwaren te hebben tegen de aanleg van de zes parkeerplaatsen, als de omwonenden die ook niet zouden hebben. De meerderheid van de com missie bleef echter tegen en daarmee is het geschil rond de berm langs de Zeedistel dreef ook na vijftien jaar nog steeds niet opgelost. FOTO JOOP VAN HOUDT Het Zoekplaatje van vorige week bleek geen bekende locatie te zijn. De foto lokte maar tien reacties uit. Wel wisten alle tien inzenders het afgebeelde huis te benoemen als Grevelin- genhout 54. Bovendien voegden de meeste inzenders nog wat leuke details aan de vermelding toe. Zo geeft één van de schrijvers aan dat het huis al veel stof heeft doen opwaaien. „Niet omdat iedereen het een mooi huis vindt, maar om zijn kaalheid en aparte vorm." Dat het huis aanvankelijk dan ook als tribune voor de aangrenzende golfbaan werd aange zien, is misschien niet zo verwonderlijk. Uit de goede inzendingen werd Riny de Jonge, Meekrap- straat 8, 4311 ER uit Bruinisse getrokken. Hij krijgt de ca deaubon van 25 gulden zo snel mogelijk toegestuurd. Wie meent te weten waar fotograaf Joop van Houdt het plaatje van deze week heeft gemaakt, kan zijn of haar oplos sing per brief of briefkaart opsturen naar de redactie van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4301 AA Zierikzee. In zendingen kunnen ook rechtstreeks in de brievenbus van de Nieuwsbode aan het Jannewekken 11 in Zierikzee gedepo neerd worden. Inzendingen moeten voor woensdag 9 april 1997 binnen zijn. Op brief of briefkaart graag het woord 'Zoekplaatje' vermelden. ECHTPAREN ZIERIKZEE - De afdeling Vrouw Zijn van de Evangeli sche Omroep houdt maandag 14 april een echtparenavond in Zierikzee. Thema is com municatie in het huwelijk. Vrouwen worden verwacht met hun man, want de avond is bedoeld voor.alle echtpa ren die de communicatie bin nen hun huwelijk willen ver sterken. In de bijbel zijn een aantal principes te vinden over communicatie, meent de organisatie. Gesproken wordt over de toepassing van deze principes in de praktijk.De presentatie van deze avond ligt in handen van Bertie Richardson. Als sprekers zijn aanwezig Auke en Tjitske Lemstra. Ook de deelnemers worden actief bij de invulling van de avond be trokken. De echtparenavond wordt gehouden in de Chris telijke Gereformeerde kerk aan de Zevengetijstraat 1 in Zierikzee. De zaal gaat open om 19.30 en de avond begint om 20.00 uur. Het program ma duurt tot ongeveer 22.00 uur. GOES - In podium 't Beest in Goes wordt zaterdag 12 april de finale van De Zeeuwse Be lofte gehouden. In deze eindstrijd strijden Mind Link uit Terneuzen en de Goese bands Namedrop- per en ScaleModels om de hoogste eer. Zij spelen elk 45 minuten. De winnende band mag meedoen aan de Finale van de Grote Prijs van Ne derland in Amsterdam. Sure, de winnaar van de vorige editie van de Zeeuwse Belof te, treedt op in de tijd tussen de laatste deelnemende band en de bekendmaking van de winnaar. De aanvang is om 21.00 uur. ZIERIKZEE - De gezamenlij ke kerken op Schouwen-Dui veland houden woensdag 23 april een openbare gespreks- avond in het MFC Zierikzee aan de De Huybertstraat over 'De vrije zondag in het geding'. De leden van het panel geven hun visje op de vraag of men sen recht hebben op een vrije zondag. En wat hun mening is over het zondagsbeleid van de gemeente. In het fo rum zitten: wethouder C. Veerhoek namens de ge meente, D. Meulblok, voor zitter van de Federatie van Ondernemersverenigingen Schouwen-Duiveland, P. van Golde van de FNV en predi kant P. Goodijk. Voorzitter is pastor Jan Scheffers. Na de pauze kan het publiek in discussie treden met de pa nelleden. De bijeenkomst be gint om 19.30 uur. De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken in te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. Het weledelgestrenge raads lid G. Houtekamer (SGP) wees er tijdens de laatste raadsvergadering op dat de dodenherdenking in het ka der van het 'kleine kernenbe- leid' in elk geval Je Bruinisse (vanwege de traditie) op za terdag zou moeten plaatsvin den, sabbatdag of niet. Zouden we ons eigenlijk niet moeten schamen voor deze Bruse traditie, kleine ker- nenbeleid of niet? We weten dat er bij Houteka mer sprake is van de bijbel, maar is er ook sprake van een hart? B. R. NIJSSE Burgh-Haamstede Enige tijd geleden zag ik als burger van deze gemeente een brand aan de Calandweg, waar een woning op de bo venste etage werd verwoest. Ik kon mijn ogen niet gelo ven toen ik zag hoe de brand weer met laddertjes en ander kunst- en vliegwerk erger wist te voorkomen. Gisteren, bij de brand in de Lange No- belstraat, hetzelfde verhaal. De commandant besloot ge lukkig om in Goes een hoog werker te vragen. Toen die drie kwartier later arriveer de, kon binnen enkele minu ten het sein brand meester worden gegeven. Hoe kan het, burgemeester en wet houders, dat wij op ons mooie eiland zulke noodza kelijke materialen niet bezit ten? Een hoogwerker is echt geen luxe. We geven met zijn allen geld aan de fundamen ten van de oude kerk en een heuse Museumhaven. Maar wat als er brand uitbreekt in het oude gemeentehuis, de dikke toren, op het Haven plein, Calandweg of wat dacht u van de Wieken en dan zullen we het nog maar niet hebben over Borrendamme (vijftien meter hoog)? Ik hoop dat u dit onderwerp zeer hoge prioriteit geeft, want een hoogwerker is hard, zeer hard nodig! W. VAN DEN HEETKAMP Zierikzee GOES (ANP) - De politie denkt met de aanhouding: van drie mannen 71 inbraken en autodiefstallen in Zeeland en West-Brabant te hebben opgelost. De de licten werden in januari en februari gepleegd. diefstallen in Yerseke sterk was toegenomen. Vijf perso nen uit Tholen en West-Bra- Het gaat om een inwoner van Yerseke en twee inwoners van Bergen op Zoom. De ar restanten variëren in leeftijd van 22 tot 24 jaar. Eén van hen werd al vastgehouden en verhoord in verband met een ander vergrijp. Aangiftes De politie kwam de drie op het spoor nadat het aantal aangiftes van inbraken en bant zijn aangehouden voor heling van de gestolen waar. De drie gingen in wisselende samenstelling op pad. Ze wa ren vooral uit op geld, che ques, sieraden, muziekappa- ratuur en gereedschappen. De politie schat de waarde van de buit, waarvan nage noeg niets is teruggevonden, op enkele tonnen. Tot en met vrijdag 4 april Burgh-Haamstede Schilderijen C. Tieleman-Verton. Galerie 't Zuuddek. Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Tot en met zaterdag 5 april Burgh-Haamstede Keramiek J. van Ulden en tapijten A. Stap ff. Bewaerschole. Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Tot en met vrijdag 11 april Renesse Poolse paaseieren. Blikmuseum De Blik vanger. Dinsdag en vrijdag 10.00 tot 12.00 uur. Zondag 9 maart en maandag 31 maart van 12.00 tot 16.00 uur. Tot en met zaterdag 12 april Zierikzee Voorjaarstentoonstelling kunsthandel Sterkenburg. Oude Haven 19. Op werkda gen van 13.30 tot 17.30 uur. Tot en met zaterdag 3 mei Burgh-Haamstede Paasshow met werk van Robert Ottens, Miems van Citters en W. A. van der Salm. Galerie Borsboom. Op vrijdag en zater dag en op tweede paasdag van 11.00 tot 17.00 uur. Advertentie Gevraagd: dames-herenmode Ervaring vereist ■T Leeftijd 25-35 jaar Zelfstandig adviserend Teamgeest -i' halve werkweek? Werktijden in overleg Wij bieden: Positie verbetering rt- Salaris verbetering T- Souplesse in werksfeer Actieve werkkring Dynamische ,,merken"mode Geheimhouding verzekerd Gaarne schriftelijke reacties aan: Postbus 123, 4300 AC Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 5