Meerderheid voor Milieucentrum Noodlokalen basisschool in één dag geïnstalleerd Het mosselseizoen bijna aan zijn eind College vervolgt tour 'Hart(d) voor je kind' dit jaar voortgezet Gs vragen inzicht in de wachtti j dproblematiek lievQnse 75 jaar/1921-1996 Donateurs werven doel actie Slachtofferhulp Zaterdag 14 juni in Scharendijke Ook verruiming doelstelling Stichting Renesse AGENDA VRIJDAG 4 APRIL 1997 NR 26157 3 Brouwershaven, Renesse en Zonnemaire BROUWERSHAVEN - Het college van b en w gaat in april verder met haar rondreis langs de kernen op Schouwen-Duiveland. Deze maand bezoekt het col lege achtereenvolgens Brouwershaven, Renesse en Zonnemaire. Woensdag 9 april staat Brou wershaven op de agenda. Om 15.00 uur brengt het college een bezoek aan recreatiepark Port Greve. Daar gaan de be stuurders in gesprek met de Vereniging van Eigenaren van Port Greve en van Den Osse. Aansluitend bezoekt het college de Sint Nicolaas- kerk. In het Tonnenmagazijn aan de Haven Noordzijde 38 vindt een gesprek plaats met de dorpsraad. Vanaf 19.30 is er op deze zelfde locatie een kennismakingsbijeenkomst met inwoners en bedrijven. Renesse is dinsdag 15 april aan de beurt. Het college wandelt om 15.00 uur vanaf het transferium - via de ro tonde bij The Game - naar het vernieuwde centrum. Een half uur later gaat het ge meentebestuur de Vroonge- bieden bekijken met het be stuur van Stichting Renesse. In hotel de Zeeuwse Stromen praten deze twee partijen met elkaar. In het dorpshuis gaan de bezoekers in gesprek met VW Schouwse kust. Vanaf 19.30 uur is er een ken nismakingsavond voor be drijven en inwoners in het dorpshuis Renesse aan de Zeeanemoonweg 1. April-tour De april-tour wordt afgeslo ten met een bezoek aan Zon nemaire dinsdag 22 april. Het bedrijf Interieur Paau- we aan de Zuidweg 20a wordt om 16.00 uur bezocht. Daarna maakt het college een wandeling met de leden van de dorpsraad, waarbij de verkeersproblematiek aan de orde zal worden gesteld. Vanaf 19.30 uur kunnen be drijven en inwoners kennis komen maken in het dorps huis van Zonnemaire aan de I. M. van der Bijlstraat. SCHARENDIJKE - Het voorlichtingsproject 'Hart(d) voor je kind' van Veilig Verkeer Neder land district Zeeland (VVN-Zeeland) krijgt dit jaar een vervolg. Zaterdag 14 juni vindt bij peu terspeelzaal De Kokkel in Scharendijke de eerst volgende voorlichtingsbijeenkomst op Schou wen-Duiveland plaats. Tijdens de bijeenkomst kunnen volwassenen leren hoe ze kinderen veilig - per fiets of auto - kunnen ver voeren. Hart(d) voor je kind richt zich op ouders en verzorgers van kinderen die de crèche of peuter speelzaal bezoeken. De naam van het project geeft het belang van veiligheid al aan. Hart met een t omdat iedereen die hart voor kin deren heeft zorgt voor vei lig vervoer. Hard met een d omdat je soms hard voor je zelf en voor kinderen moet zijn om ze in de gordel te krijgen en te houden. Ondanks de wettelijke ver plichting draagt dertig pro cent van de Nederlandse voor-inzittenden en 75 pro cent van de achter-inzitten den geen autogordel. Deed men dit wel dan zouden er, volgens de Stichting Weten schappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, jaar lijks zeker honderd doden minder vallen in het ver keer. Met onder meer deze cijfers in het achterhoofd en het gegeven dat kinder- beveiligingsmiddelen niet altijd juist worden ge bruikt, is het project opge zet. In 1995 ging 'Hart(d) voor je kind', in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ) en een aantal Zeeuwse gemeenten, van start. Aanvankelijk als proef in Zeeuws-Vlaande- ren, maar in 1996 ging er ook een projectteam op Schouwen-Duiveland aan de slag. Door het grote suc ces ervan is besloten de bij eenkomsten ook dit jaar weer op verschillende plaatsen te houden. Voor 1997 staan er in totaal vijf entwintig bijeenkomsten door heel Zeeland gepland. Fancy fair Deze bijeenkomsten ken nen een gevarieerd pro gramma. Er is een panelen set aanwezig met tips over kindervervoer in de auto. Ouders en verzorgers krij gen voorlichting over kin derzitjes en zittingverho- gers. Ook is er een videopresentatie waarbij op indringende wijze wordt getoond wat de gevolgen zijn van het niet goed ver voeren van kinderen. De bijeenkomst in Scharen dijke valt samen met de fancyfair. Vanaf 10.00 uur zijn belangstellenden wel kom. MIDDELBURG - Het college van gs heeft de direc ties van de Zeeuwse ziekenhuizen opheldering ge vraagd over de wachtlijsten en wachttijden per spe cialisme. Aanleiding is een verzoek van de CDA-statenfractie om de wachttijdenproblematiek aan te pakken. Aan de directies van de Stichting Oosterscheldezie- kenhuizen, de Stichting Streekziekenhuis Walcheren en de Stichting Ziekenhuis- groep Zeeuws-Vlaanderen is gevraagd gegevens aan te le veren over de wachtlijst en de maximale wachttijd per specialisme. Zowel qua poli klinische consulten als ook qua dagbehandelingen en klinische opnamen. Om een duidelijk inzicht te krijgen en een vergelijking tussen de verschillende re gio's te kunnen maken, vraagt de provincie ook om het aantal verwijzingen van huisartsen per specialisme over het jaar 1996. Het CDA gaf eerder te ken nen berichten te ontvangen over toename van de wacht tijden voor ziekenhuishulp bij enkele ziekenhuizen in Zeeland. Vooral op de Beve- landen, zo schrijft de staten fractie in een brief aan gs, is de wachttijd voor een eerste poliklinisch consult soms al meer dan twee maanden. Ook voor de basisspecialis men blijken deze wachttij den te gelden. Het CDA maakt zich zorgen over deze situatie, temeer omdat er bij de behandeling van het functieplan Algeme ne Ziekenhuizen al zorgen bestonden dat de capaciteit van de specialistische hulp onvoldoende zou zijn. De partij wil duidelijkheid over de grootte van het probleem en vindt dat de provincie zo nodig actie moet onderne men. Advertentie Nieuwerkerk UNAstraat 10 0111-641368 technisch instauatieburo Brouwershaven 0111-691634 verkoop en reparatie Noorddijkstraat 8 Er is behoefte aan een slechtweervoorziening op Schouwen-Duiveland. BROUWERSHAVEN - De raadsfracties van VVD, CDA, D66 en SGP, samen een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, zijn voor de komst van een Regionaal Milieucentrum (RMC) in Renesse. De fracties van RPF en Gr.Links zijn tegen een dergelijke grootschalige voorziening en de PvdA heeft nog even bedenktijd nodig voor een definitief besluit. Dat was de uitkomst van een langdurige discussie donder dagavond binnen de commis sie openbare werken en mi lieu. Het voorstel betreft een eenmalige investering van 460.925 gulden en een jaar lijkse bijdrage van twee gul den per inwoner. Met dit be sluit wil de gemeente een subsidie van 1,3 miljoen gul den binnenhalen uit de zoge naamde Interreg 2-pot in Brussel. Om die subsidie vei lig te stellen dient er voor eind april een definitief raadsbesluit te zijn. Ten be hoeve van realisatie en ex ploitatie van een RMC heeft de Stichting Renesse een een malig douceurtje van 750.000 gulden en een jaarlijkse bij drage van 75.000 toegezegd. ,,Dat is natuurlijk zeer wel kom," vond D66-woordvoer ster C. Geluk: „maar hoe ver houdt zich dat met het. voorstel tot verruiming van de doelstelling van de Stich ting Renesse?" informeerde zij bij wethouder G. van de Velde-de Wilde. Deze erken de, na aandringen in tweede instantie, dat die bijdrage in derdaad gekoppeld is aan het akkoord voor verruiming van de doelstelling van deze stichting. ,,Dus ja zeggen te gen het RMC is ja zeggen te gen de Stichting Renesse," concludeerde Geluk. Dat was voor haar fractie overigens geen belemmering om over het collegevoorstel positief te adviseren. Bezwaren Het belangrijkste bezwaar tegen het voorstel, geuit tij dens de inspraakronde voor de publieke tribune betrof de vergunning voor de verkoop (Foto: Joop van Houdt) van zwak alcoholische drank in het pannenkoekenhuis dat op vijftig meter afstand van het RMC wordt geëxploi teerd. Die bezwaren werden geuit door K. Steur, eigenaar van de schuur aan de Dreef waar het RMC moet verrij zen. Hij heeft zijn bezit in exploi tatie aan de gemeente over gedaan, die het op haar beurt wreer aan een horeca-onder- nemer zal verpachten. Voor zitter van de ondernemers vereniging Renesse A. Verseput liet eenzelfde be zwaar horen en wees op het bestaand beleid de horeca- voorziening in dit gebied niet uit te breiden. Er is geen sprake van een nieuwe voorziening, het wordt geïn tegreerd in het RMC ook al ligt het dan vijftig meter ver der en we hebben gemeend de exploitant de kans te moe ten geven een pilsje te schen ken," luidde het verweer van de wethouder. ,,Het is geen eerlijk voor stel," vond J. van de Berge (RPF). Er zit volgens hem veel meer aan vast dan de be dragen waar het college nu mee aankomt. Van de Berge gaf pen uitgebreide becijfe ring van de bedragen waar de gemeente voor komt te staan om het RMC in de toe komst actueel te laten func tioneren. Evenals de RPF- woordvoerder kwam ook P. van der Meide (SGP) tot een jaarlijkse bijdrage van 3,5 ton. ,,Dat is tien procent van de opbrengst van de toeris tenbelasting. De vraag is heb je dat er voor over?" Van der Meide zei die vraag positief te kunnen beantwoorden. Roep C. Legemaate (CDA) consta teert in heel de regio een roep om een slechtweervoorzie- ning en met dit voorstel zag hij daar een goede mogelijk heid toe. W. Jumelet (WD) gaf kort en krachtig aan vol ledige steun aan het voorstel te verlenen. H. de Vries van Gr.Links vindt de tijdsdruk veel te groot. Zij zet twijfels bij het be schikbaar zijn van het aantal vrijwilligers dat nodig zal zijn binnen de exploitatie van het RMC en adviseerde uiteindelijk tegen het voor stel. E. Overbosch-De Rei- jger (PvdA) hield aanvanke lijk een pleidooi voor een kleinschaliger Milieu Educa tief Centrum (MEC) en gaf in tweede instantie aan eerst overleg binnen haar fractie te willen voeren en met een definitief besluit pas in de raad te komen. Daar week zij ondanks aandringen van commissievoorzitter G. Hou tekamer en wethouder Van de Velde niet van af, omdat er binnen de PvdA nog ver deeldheid bestaat over het voorstel. Het pleidooi van M. Wiersma namens het Consulentschap Milieu-educatie Zeeland om de leden van de werkgroep Schoolbiologie nauw te be trekken bij de invulling van een RMC werd door de mees te commissieleden onder steund. ZIERIKZEE - ,,Het lijkt wel alsof er een soort theater aan de gang is," zegt juffrouw I. Peeters van de Willibrordusschool in Zierikzee. Samen met de kinderen van groep 1 bracht zij gisteren heel wat tijd door voor de ramen. Precies voor hun lokaal werden met een hijskraan de twee nieuwe noodlo kalen van de basisschool geïnstalleerd. gebouwd. Aan de Hoge Mo lenstraat stond een meters hoge kraan klaar om de stuk ken over te hevelen naar de klaarliggende betonblok ken. Hoewel de bouwers om 7.30 uur aanwezig waren, konden zij pas vanaf 9.00 uur echt aan de slag. Bij aankomst bleek de straat geblokkeerd te zijn door twee auto's. De omwonenden bleken keurig gehoor te hebben gegeven aan het verzoek de straat vrij te houden, maar er stonden enkele auéo's van mensen van buiten geparkeerd. De acht units, waarvan er zes 8,40 bij 3 meter zijn, zijn van polyester gemaakt. De zes delen van gelijke grootte vormen tezamen de twee noodlokalen die met name door de kleuterklassen zul len worden gebruikt. De twee overige units zijn ver bindingsstukken met het ste in een dag tijd moesten de acht units, die tezamen de twee noodlokalen gaan vor men, op de juiste plaatsen worden neergezet. Fort- Bouw uit Raamsdonksveer, die eerder betrokken was bij de bouw van het tijdelijke gemeentehuis aan het Hat- fieldpark in Zierikzee, vaar digde zes man af om de om vangrijke klus te klaren. Het neerzetten en waterdicht ma ken van de cabines werd gis teren afgerond. Maandag ko men de bouwers een dag terug om de laatste hand te leggen aan de twee lokalen. Tot de afwerking behoort on der meer het behangen van de verbindende delen. De units zijn kant-en-klaar per vrachtwagen vanuit Raamsdonksveer naar Zie rikzee vervoerd. Het raam werk, de zonneschermen, het sanitair en de verwarming zitten al in de lokaaldelen in nen schoolgebouw. Het be hang is van een vinylachtig waterbestendig materiaal. B. Westerink, timmerman van het Brabantse bedrijf, is enthousiast over de units die recentelijk zijn vernieuwd. ,,De dakbedekking is kwali tatief beter geworden en gaat nu veel langer mee. Er zitten dikkere wanden in, wat scheelt in gehorigheid en kou. Ook de hijspunten zijn beter geworden, waardoor ze makkelijker te versjouwen zijn." Spectaculair De kwaliteit van de nieuwe lokalen leek de kinderen van de basisschool overigens nauwelijks te deren. Veel in teressanter waren de bouw activiteiten zelf. ,,Ze vinden het heel erg leuk en zelf vind ik het ook behoorlijk specta culair," vertelt Peeters. Zo wel groep 1 als groep 2 ver poosde een tijdje voor het belendende raam. Hoewel niet helemaal in lijn met de emancipatiegedachte deed de juf daarbij een grappige constatering. ,,Het valt me op dat het toch vooral de jon gens zijn die er belangstel ling in hebben." De bijna veertig kinderen van groep 1 kijken naar het installeren van de units. (Foto: Marieke Mandemaker) BRUINISSE/ZIERIKZEE - In de week van 24 tot en met 29 maart werden nog dertien ladingen mosselen op de veiling in Yerseke aangeboden met een totaal gewicht van 2.768 ton netto. Dat is 2.500 ton minder dan de voorgaande week. Alle partijen werden ver kocht. De gemiddelde prijs bedroeg 80,62 per ton, onge veer 13 gulden per ton min der dan een week eerder. De verzending was volgens op gave: België 3.814 ton, Frankrijk 5.438 ton, binnen land 1.369 ton en diverse lan den 157 ton. Het mosselsei zoen 1996/1997 sluit traditioneel op de derde za terdag in april, dus over veertien dagen. Dinsdag 25 maart kwam de handel op de been om een bod uit te brengen op zes ver schillende ladingen. Prins Dingemanse schreef voor vier partijen het hoogst in, Mieras sleepte de resterende twee partijen in de wacht. De prijzen schommelden tussen 60 gulden en 87 gulden per ton. Van Bruse zijde gaven die dag de BRU 4 (C. Verspoor) en de BRU 24 (Fa. Hoogerhei- de-Elenbaas) acte de presèn- De volgende dag waren de ZZ 19 (Fa. Gebr. Praet), BRU 12 (Fa. Otte en Jumelet), YE 82, YE 83 en BRU 48 (J. C. Ver spoor) verantwoordelijk voor de gezamenlijke aan voer van 916 nettoton. De tonnages liepen uiteen van 42 tot 301 ton, de stukstallen vanaf 116 tot 178 en het vlees gewicht lagen tussen 17,9 ki lo en 22,1 kilo. De handel waardeerde de zwarte schelpdieren met prijzen van 73 gulden tot en met 89 gul den per ton. De hekkensluiters YE 2 en YE 161 verschenen op don derdag 27 maart aan de vei ling met 587 nettoton. Hier van nam de YE 2 426 ton voor zijn rekening. Deze aanvoer der viste op een perceel in de Zandkreek schelpdieren met een stukstal van 190 en een vleesgewicht van 19,9 kilo. André Verwijs tekende vori ge week voor de hoogste prijs, namelijk 89 gulden per ton. MIDDELBURG - Het Buro Slachtofferhulp Zeeland lost maandag in het provinciehuis in Middelburg het startschot van de landelijke campagne van het Fonds Slachtofferhulp Nederland. Gedeputeerde welzijn, L. Coppoolse is hierbij aanwezig. De actie is bedoeld om slachtofferhulp onder de aandacht van het publiek te brengen en donateurs te werven. Volgens het Fonds Slacht offerhulp worden ieder jaar naar schatting vier miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf. Eén miljoen hiervan wordt aangegeven en geregis treerd. Deze mensen krijgen te maken met diefstal, bero ving, mishandeling, bedrei ging of bijvoorbeeld het doorrijden na een ongeval. De gevolgen zijn enorm. Velen moeten een beroep doen op hulpverleners. En volgens het fonds is dat geen overbodige luxe maar bittere noodzaak. De ruim 75 Buro's Slachtofferhulp staan jaar lijks zo'n 100.000 slachtoffers met raad en daad terzijde. Het fonds levert een bijdrage aan de kosten van de vrijwil ligers van de Buro's Slacht offerhulp, onder andere op het gebied van deskundig heidsbevordering. Het start schot wordt om 15.00 uur ge lost. Vrijdag 4 april Zierikzee Inleveren artikelen voor- jaarskinderkledingbeurs. 't Kofschip. 19.30-21.30 uur. Concert in de Nieuwe kerk van een Hongaars koor en een oratoriumvereniging uit Middelharnis. 20.15 uur. Bruinisse Huldigingsavond afdeling Duiveland Bouw- Hout bond FNV in het Dorpshuis. 19.30 uur. Zaterdag 5 april Zierikzee Cursus 'Dromen een weg tot zelfkennis'. De Lichtboei, MFC. 10.00-16.00 uur. Open huis Odd Fellow Loge Luctor et Emergo. Sint Ja- cobshofje, Vismarkt. 10.00- 16.00 uur. Voorjaarskinderkleding- beurs. 't Kofschip. 10.00- 11.30 uur. Opening expositie van de cursus Tekenen en Schilde ren van SKW De Lichtboei iri het MFC. 10.30 uur. Voorjaarstocht Oosterschei- de en Neeltje aan boord Ms. Friesland. Vertrek om 10.30 vanuit haven. Interkerkelijk festival en volleybal. Sportcentrum - Onderdak. 14.00-18.00 uur. CJV-disco voor jeugd van 6 tot 14 jaar. Grote zaal De Driehoek. 19.30-22.00 uur. Kerkwerve Maaien eiland in Flaauwersinlaag door Actief Terreinbeheer. 9.00-12.00 uur. Brouwershaven ASV Brouwershaven haalt vanaf 9.00 uur oud papier öp in de kern Brouwershaven. Jaaruitvoering kinderkoor de Smalstadtertjes. Tonnen magazijn. 19.30 uur. Noordgouwe Concert Belgische blues rockband Ruthless 3. Hotel Van der Weijde. 22.00 uur. Bruinisse Indoor touwtrektoernooi in- De Vanger. 14.15 uur. Zondag 6 april Zierikzee Zingen paasliederen. Leger des Heils, Poststraat 37. 17.00 uur. Haamstede Fotopuzzeltocht in Haamste de. Verzamelen om 14.00 uur voor Slot Haamstede. Renesse Koffieconcert De Westhoek zangers in het dorpshuis. 14.00 uur. Concert duo Black Orpheus. De Babbel. 15.00 tot 18.00 uur. Maandag 7 april Neeltje Jans Televisie-opname Tussen Kunst en Kitsch. Wa terland Delta Expo. 11.00 tot 16.00 uur. Dinsdag 8 april Zierikzee Themamiddag PCOB 'Leven en gezondheid'. MFC. 13.45 uur. Informatie-avond Zeeuwse Muziekschool. 19.15 uur. Hoorzitting over bedrijven terrein Straalweg in Theater Mondragon. 19.30 uur. Vergadering commissie GGZ/ROEZ in Theater Mon dragon. 20.15 uur. Woensdag 9 april Zierikzee Kreamiddag SKW De Licht boei in het MFC. 13.00 uur. Themadag zelfstandig wonen voorouderen in MFC. 14.00 uur. Informatie-avond Zeeuwse Muziekschool. 19.15 uur. Lezing 'Kunnen breuklijnen sporen worden?' door E. van der Wel-Ardon. MFC. 19.30- 21.30 uur. Nieuwerkerk Eerste algemene ledenverga dering GroenLinks. Dorpshuis. 19.30 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 3