Meevaller van 800 miljoen Nederland is relatief goedkoop vakantieland Overvallers Belgische geldtransporten gepakt Mannen kijken vaker in spiegel van kapper Patiënten wachten al twee jaar op huisarts Kleding vaak gébruikt Twaalf man in Frankrijk 1DEDIENSTEN POLITIE WATERSTANDEN Uitgaven sociale zekerheid vallen 1,5 miljard lager uit Te doen voor gemiddeld 56 gulden per dag Maar vrouwen geven meer uit Tekort door deeltijdwerkers Kinderporno aangetroffen Ongeval bij Amercentrale 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BRUSSEL (ANP) - Met de arrestatie in Frankrijk van twaalf verdachten denkt Justitie in België di verse uiterst gewelddadige overvallen op geldwa gens te hebben opgehelderd. Bij de arrestaties, die plaats vonden in nauw overleg met de Belgische politie, zijn di verse wapens en springstof fen gevonden. De arrestanten zouden allen deel uitmaken van de zoge heten Bende van Mache, die zich heeft gespecialiseerd in het opblazen van bankauto- maten en overvallen op geld transporten. Ook zou de ben de zich de afgelopen twaalf jaar schuldig hebben ge maakt 'aan enkele gijzelin gen. Afgelopen zaterdag raakte bij de ontploffing van een geldautomaat in Rocourt bij Luik een overvaller gewond na een schietpartij met de po litie, De man werd enkele da gen later aangehouden in een Brussels ziekenhuis, waar hij zich wilde laten behande len voor een zware hoofd wond. Na zijn arrestatie volgden donderdag in Frank rijk de andere aanhoudin gen. Bij overvallen op waarde transporten kwamen vorig jaar in België drie geldkoe riers om het leven. Hun ge welddadige dood leidde tot een twee weken durende sta king van geldkoeriers, waar door veel geldautomaten geen biljetten meer konden uitkeren. Ondanks extra veiligheids maatregelen werden dit jaar ook weer enkele geldtrans porten overvallen, waarbij opnieuw een chauffeur om het leven kwam. De Belgi sche rijkswacht constateerde ook meer explosies van geld automaten. VLIEGTARIEVEN DEN HAAG (ANP) - De con- currentie met vliegtarieven in Europa valt tegen en be perkt zich slechts tot enkele bestemmingen. Per vlucht is meestal een aantal stoelen beschikbaar voor het laagste (actie)tarief. Andere reizi gers betalen in feite een ho gere prijs voor dezelfde stoel. Zaterdag 5 april en zondag 6 april zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. HUISARTS Z ierikzee Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee. Tel. (0111) 413965, neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Van Geer, dokter Au- dier en dokter Daniels. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zon dagmorgen van 11.00-11.30 uur, Poststraat 32. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter Van Beek/P. J. E. Keulers, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (0111) 651861, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Roth, dokter Flach en dokter Simons. Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk Dokter R. Smits, Ooster land, Molenweg 61. Tel. (0111)641280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Dorrestein. Wijkverpleging Oosterschelde Thuiszorg, voor kruiswerk en gezinsverzor ging. Tijdens kantooruren: (0111) 413351. Voor dringende hulp vragen 24 uur per dag via (0113)251177. Dierenarts M. B. M. Ver haak, Varremarkt 7, Zierikzee. Tel. (0111) 412180, heeft dienst voor Schouwen-Dui- veland. Spreekuur: zaterdag 13.00-14.00 uur. TANÖARtS Tandarts A. Broere, Meekrapstraat 7, Brouwershaven. Tel. (0111) 691588, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoed gevallen namelijk zaterdag- en APOTHEEK Apotheek C. C. H. Verschu ren, Zierikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. HULPVERLENING Alarmcentrum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (0118) 414444. SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland, tel. (0118) 615551 (24 uur per dag). Kindertelefoon Zeeland, tel (0800) 0432 (gratis, 14.00-20.00 uur). Alarmnummer: 112 Politie regio Oosterscheldebekken Bureau Zierikzee: (0111)414055 Bureau Goes: 0113-245000 Het bureau Zierikzee is ze ven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur bezet. Buiten deze uren automatische door schakeling naar de meldka mer Middelburg. Het bureau Goes is alle da gen 24 uur geopend. Politie te water, LPD afdeling Delta Marifoon Oosterschelde- gebied: kanaal 68 Bureau Goes: (0113) 229200 Buiten kantooruren en in het weekeinde automatische doorschakeling naar de meldkamer Driebergen. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP BRUINISSE WEMELDINGE Springtij: 9 april Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand 5 april 02.20 132 08.25 -159 15.05 164 21.00 -135 6 april 03.25 144 09.25 -164 16.00 172 21.45 -136 7 april 04.20 155 10.15 -166 16.50 175 22.30 -137 5 april 00.50 135 07.15 -156 13.15 172 19.35 -133 6 april 01.40 156 08.05 -167 14.00 190 20.20 -140 7 april 02.20 174 08.45 -175 14.40 200 21.05 -146 5 april 02.05 141 08.30 -168 14.45 169 21.05 -143 6 april 02.55 149 09.30 -174 16.30 180 21.50 -146 7 april 04.50 163 10.10 -177 17.20 187 22.30 -148 5 april 02.30 153 08.35 -173 15.05 186 21.05 -149 6 april 03.25 169 09.30 -180 15.55 196 21.55 -152 7 april 04.15 182 10.20 -183 16.40 202 22.35 -154 Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 <1 t DEN HAAG (ANP) - De uitgaven voor de sociale ze kerheid vallen dit jaar 1,5 miljard lager uit dan ge raamd. Volgend jaar is er sprake van een meevaller van 800 miljoen. Bij deze bedragen is er al rekening mee gehouden dat de uitkeringen volgend jaar aan de lonen worden gekoppelde Dat blijkt volgens ingewij den in politiek Den Haag uit berekeningen die op het mi nisterie van Sociale Zaken zijn gemaakt. De meevallers spelen een rol bij de voorbe reidende besprekingen over de rijksbegroting voor vol gend jaar, waarmee het kabi net vandaag, vrijdag, een be gin maakt. Eerder deze week bleek dat minister Borst van Volksge zondheid volgend jaar een half miljard tekort komt op haar begroting. Daarnaast wil Borst extra geld voor een aantal knelpunten, zoals de wachtlijsten voor gehandi capten en de thuiszorg. Ook diverse andere bewinds lieden hebben forse claims op tafel gelegd. Het gaat on der anderen om de ministers Jorritsma van Verkeer, De Boer van Milieu en Ritzen van Onderwijs. Minister Melkert van Sociale Zaken wil onder meer extra geld uittrekken voor een „koopkrachttoeslag" medio dit jaar voor de laagstbetaal den. Volgend jaar wil Mel kert meer geld voor lasten verlichting voor werkgevers die laaggeschoolden in dienst nemen." Hij kampt an derzijds met vermogenste- korten in de sociale fondsen, waaruit uitkeringen als de WAO, de WW en AOW wor den betaald. De tegenvallers in de fond sen bedragen zes miljard, zo bleek donderdag. Het kabi net overweegt de mogelijk heid ze in drie jaar in te lopen door premiestijgingen en een bijdrage uit de schatkist. Het heeft daarover echter nog geen besluit genomen. Minister Zalm van Financiën heeft laten weten niet veel ruimte te zien voor het hono reren van extra wensen vol gend jaar. Hij heeft zijn col lega's opgeroepen goed te kijken of ze op hun begroting ook nog meevallers kunnen ontdekken. Ingewijden melden dat Zalm weinig voelt voor de door Melkert gewenste koop krachttoeslag. Ook zou hij vinden dat Borst haar problemen zo veel mo gelijk zelf moet zien op te los sen. Vorig jaar, toen de be windsvrouw ook geld tekort kwam, schoot Melkert haar nog te hulp. In de sociale ze kerheid was toen ook flink wat geld over. AOW-fonds Het kabinet moet ook nog be sluiten om dit jaar al een be gin te maken met een fonds waaruit in de toekomst de AOW-lasten kunnen worden betaald, zoals een Kamer meerderheid wil. Staatsse cretaris De Grave van Socia le Zaken zei donderdag voor de NCRV-radio dat dit fonds er „naar alle waarschijnlijk heid" komt. Volgens inge wijden gaat de discussie in het kabinet vooral over de hoogte van de jaarlijkse stor ting in dit fonds. Volgens onderzoek van de Consumentenhond zijn vakanties in Nederland relatief goed koop. (Foto: Marijke Folkertsma) DEN HAAG (ANP) - Vakantie in eigen land is rela tief goedkoop. De afgelopen zomer gaven de Ne derlandse vakantiegangers gemiddeld 102 gulden per persoon per dag uit, maar in eigen land lag dat gemiddelde op 56 gulden. Op Nederland volgen België, Frankrijk, Tsjechië en de rest van Oost- Europa. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 1800 leden. Die laat bovendien zien dat vakantie in een land met een hoog prijspeil niet per se duur hoeft te zijn en dat de gemid delde uitgaven in een goed- koop land toch nog aardig kunnen oplopen. Vakantie in eigen land (en België) is vooral goedkoop door besparing op de reis kosten. Hotels en openbaar vervoer in ons land zijn re delijk duur. Frankrijk is be trekkelijk goedkoop voor vakantiegangers omdat ze daar vooral kamperen. In Oost-Europa is het prijspeil laag. Denemarken en Zwitser land hebben een hoog prijs peil,'maar de ondervraagde vakantiegangers slaagden er toch in er vrij goedkoop te vertoeven; respectievelijk gaven ze er 91 en 96 gulden per persoon per dag uit. Het omgekeerde doet zich voor in Turkije en Portugal, waar de kosten van de vliegreis en het hotel of appartement de gemiddelde uitgave flink opdrijven; tot 139 en 143 gul den. In de Vakantielanden Top 10 van de Consumenten-reis gids staat Frankrijk onver minderd op de eerste plaats, gevolgd door Nederland. Italië steeg van vijf naar drie, gevolgd door Spanje (4), Groot-Brittannië (5), Duitsland (6), Griekenland (7), Oostenrijk (8), Verenig de Staten (9) en Zwitserland (10). Zelfde camping Verreweg de meeste vakan tiegangers (63 procent) brachten de hele vakantie door in hetzelfde hotel, ap partement of op de dezelfde camping. 20 procent maakte een rondreis, 18 procent ver kaste enkele keren tijdens de vakantie. Over het vakantieonderdak was de ondervraagde toerist goed te spreken. Het gemid delde rapportcijfer kwam uit op een 8. DEN HAAG (ANP) - Maunen gaan vaker naar de kapper, vrouwen wat minder. Maar vrouwen ge ven meer dan twee keer zoveel uit per bezoek als mannen. Dat blijkt uit een vandaag, vrijdag, gepubliceerd on derzoek van het Hoofdbe drijfschap Ambachten over de kappersbranche. Een huishouden geeft ge middeld 300 gulden per jaar uit aan de kapper. Vrouwen besteden per bezoek 56 gul den, tegen mannen 26 gul den. In de jaren 1990-1995 is de vrouw echter wat min der vaak per jaar naar de kapper gegaan, de man wat vaker. De omzet is verder onder druk komen staan, vooral omdat het aantal kapsalons de afgelopen tien jaar met een kwart is gegroeid tot 12.000. De ge specialiseerde kapsalons, alleen voor dames of heren, zijn sterk vermipderd ten koste van gemengde salons. In totaal werken er onge veer 34.500 personen in de kappersbranche, van wie 24.000 in loondienst. UTRECHT (ANP) - Patiënten moeten soms maanden wachten voordat ze een vaste huisarts krijgen. Om dat huisartsen steeds meer in deeltijd werken, is er een tekort. Het Patiënten en Gehandi captenplatform Zuid-Hol land signaleert dat er al twee jaar wordt gezocht naar een nieuwe huisarts in Gouda. Wie zich in Gouda vestigt, krijgt geen dokter. De zitten de huisartsen nemen geen nieuwe patiënten aan. De Landelijke Huisartsen Vereniging verwacht dat de omvang van de praktijk de komende jaren noodgedwon gen groter zal worden. Een gemiddelde huisartsenprak tijk telt 2300 patiënten. Volgens de LHV moeten er jaarlijks 400 huiartsen bijko men. Dat zijn er 75 meer dan nu het geval is. Huisartsen gaan steeds meer parttime werken omdat ze de werk druk te hoog vinden. Vooral vrouwen willen niet een voll- ledige, zware huisartsen praktijk. DEN HAAG (ANP) - Ex treem goedkope kleding op de markt blijkt vaak tweede hands te zijn. De organisatie van markt kooplieden, de Centrale Ver eniging voor de Ambulante Handel, wordt de laatste tijd overspoeld met klachten van mensen die zich bedrogen voelen. Woordvoerder J. van Leeu wen vermoedt dat de kleding afkomstig is van inzame lingsacties van bij voorbeeld het Leger des Heils. NIJMEGEN (ANP) - Politie mensen hebben in een wo ning in de Nijmeegse wijk Bottendaal een „aanmerke lijke" hoeveelheid kinder porno gevonden. Alle films, videobanden, blaadjes en apparatuur zijn in beslag genomen. De poli tie onderzoekt in samenwer king met Justitie in Arnhem of er sprake is van strafbare feiten. De inval in de Botten- daalse woning vond vorige week plaats onder leiding van de rechter-commissaris. De politiewoordvoerder zegt dat het nog volstrekt ondui delijk is of er aanhoudingen zullen volgen. Het bezit van kinderporno is namelijk niet strafbaar. Vervolging kan pas plaatsvinden als iemand de films, foto's of video's zelf maakt, verhuurt, verkoopt of verhandelt dan wel zelf een rol speelt in de ontuchti ge handelingen. WATERSCOOTER DEN HAAG (ANP) - Noord- wijk duldt geen waterscoo ters voor zijn kust en zet al les op alles om de vaartuigen buiten de deur te houden. Suske en Wiske 'VOLLE MAAN" door Willy Vandersteen Verwachting t/m dinsdag 8 april WEERSVOORUITZICHTEN Zondag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 50% Min.temp.3 graden Mid.temp. 8 graden Windkracht noord 4 Maandag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 30% Min.temp. 0 graden Mid.temp. 8 graden Windkracht noord 3 Dinsdag Zonneschijn 50% Kans op neerslag 10% Min.temp. -1 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht var. 2 ZON- EN MAANSTANDEN 5 april Zon op 07.06, onder 20.19 Maan op 06.11onder 17.54 6 april Zon op 07.03, onder 20.20 Maan op 06.40, onder 19.15 7 april Zon op 07.01onder 20.22 Maan op 07.10, onder 20.35 Nieuwe maan: 7 april (13.03) HETWEEROVERZICHT DE BILT - Bewolking, regen en vooral veel wind. Dat is wat ons zaterdag te wachten staat. Mogelijk komt er in het kustgebied even een noordwes terstorm te staan. Komende nacht is het nog vrij rustig. De minimumtem peratuur ligt rond 3 graden. Het re gent af en toe en in het noorden en dosten kan eerst ook natte sneeuw vallen. Ook morgenochtend valt er nog re gen maar in de loop van de dag wordt het droger en begint het hier en daar op te klaren. De wind draait dan naar noordwest en is inmiddels flink toegenomen. Boven land tot vrij krachtig en aan. de kust tot hard of stormachtig, mogelijk zelfs tot storm. Het onstuimige weer hangt samen met een venijnige depressie die ont staat in de frontale zone tussen zachte en koude lucht. Op het weer- kaartje loopt deze zone via Enge land en Nederland naar het zuiden. De depressie zelf is nog niet te zien maar trekt over de zuidelijke Noord zee naar het oosten. Daarachter stroomt koele en onstabiele lucht over onze omgeving. Dat betekent voor zondag en maandag vrij koud weer 'met een aantal buien. Daarna wordt het rustiger en droger. GEERTRUIDENBERG (ANP) - Op het terrein van de Amercentrale in Geertrui- denberg is donderdag een vrachtwagen met vliegas ge kanteld. Zo'n tien ton vliegas is op het terrein en voor een klein deel in de haven van de elektrici teitscentrale terechtgeko men. Vliegas is een restproduct van elektriciteitsopwekking uit steenkool. De as wordt uit de rookgassen gefilterd en in industrie en wegen bouw als grondstof gebruikt. EPZ, de exploitant van de Amercentrale, is direct be gonnen om de as op te rui men. De rest van de inhoud van de wagen is weggezogen en overgeladen. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111- 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1.25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur - Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 76 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. ..Succesjes" (t/m 4 regels) 7,65 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V?% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 2