Alarmering faalt bij brand Schnabbels en functies van regionale politici 2- U" RSG deelnemer aan actie afvalpreventie r ZIERIKZEESCHE BÉf! i NIEUWSBODE hés i Toxic revenge party in Brogum afgelast Racket bespannen? Binnen 24 uur klaar deurloo Drankblikjes staan centraal "KRITIEK DIE WE KREGEN TREK IK ME FLINK AAN" dé krant van schouwen - duiveland! Bovenverdieping kapsalon Marco Holm Coiffures volledig verwoest Poging tot inbraak Afsluiting rotonde Overzicht bijbaantjes ZIERIKZEESCHE •^Tvy." J" VRIJDAG 4 APRIL 1 997 1 52e JAARGANG NR 26157 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 ZIERIKZEE - De Regionale Scholengemeenschap Professor Zeeman uit Zierikzee neemt deel aan de scholierencampagne Blik op Blik. Afvalpreventie, met als speerpunt drankblikjes, staat in de campag ne centraal. Het doel ervan is het gebruik van dr».',kblikjes terug te dringen. Het lesmateriaal is bestemd voor de klassen één en twee. Gestart wordt met een intro ductieles over afvalpreven tie. Vervolgens gaan de leer lingen bij tekenen, biologie, geschiedenis en verzorging met dit thema aan de slag. Biologie behandelt de kring lopen en de gevolgen van het verstoren ervan. Geschiede nis gaat in op de geschiedenis van afval. De voor- en nade len van de verschillende ver pakkingsmaterialen en de diverse manieren waarop af val wordt verwerkt komen aan de orde bij verzorging. Tekenen tenslotte behandelt hoe kunstenaars gewerkt hebben met afval. Een milieu-quiz test de alge mene kennis bij de leerling. Bovendien is een actiekrant gemaakt die ihformatie be vat over de verschillende mi lieuaspecten van drankblik jes. De scholierencampagne wordt afgesloten met een ontwerpwedstrijd voor een affiche met als thema 'ande re jongeren stimuleren geen drankblikjes te gebruiken'. Een jury kiest per school een winnend affiche. De winnen de afbeeldingen worden daadwerkelijk gedrukt en verspreid op scholen, club- en buurthuizen, jongerencen tra en bibliotheken. Uit de winnende inzendingen van de verschillende scholen kiest de jury nog eens een af fiche. Hieraan is een prijs van 1.500 gulden verbonden om een concrete milieube- sparende maatregel op school uit te voeren. De prijsuitreiking is donder dag 24 april om 15.00 uur op het Buys Ballot College in Goes. Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER ELLEMEET 0111-671875 Erkend LidV.E.B 2 VAKANTIELAND Nederland is vergeleken met andere landen een goedkoop vakantieland. 3 MILIEUCENTRUM Een ruime meerderheid in de gemeenteraad is voor komst van Regionaal Milieucentrum In Renesse. 6 STADSWANDELING De vroege jeugd van Jacob Cats vormt rode draad in stadswandeling Brouwershaven. 9 VOETBAL Hoofdklasser Hoek maakt met 1 -3 zege einde aan bekeravontuur Zierikzee. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Het geld heeft meer zielen gedood dan het ijzer lichamen. Walter Scott Nat en onstuimig HET WEER Veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Min. temp. ±3 graden. Middagtemp. 10 graden. Wind uit zuidwest, zwak tot matig, rond kracht 3, toenemend tot vrij krachtig, 5, aan de kust tot hard of stormachtig 7 of 8. In de middag draaiend naar noordwest. (Brandweercommandant J. Juffermans) Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode, en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,00 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 51,00 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving 53,50 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 97,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ102,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 184.00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ194,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum:. Handtek. Bij automatische afschrijving uw £~~J J~~J |~~J |~j J~~j j~J j~~j £~J bank-/glronummer vermelden: I Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar i Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. m Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. ZZN 1 k In verband met te verwachten rellen ZIERIKZEE - Het bestuur van Brogum heeft de Toxic revenge party van vanavond afgelast in verband met rellen die. worden verwacht. „We hebben in 25 jaar geen ellende gehad en zien geen reden, om dat nu over ons af te roepen," aldus voorzitter Frans Kruijff. De Toxic revenge party zou verzorgd worden door het 'Rotterdam terrorcorps' met DJ Distorsion en Mc Raw. Volgens informatie die Kruijff heeft gekregen brengt de aanhang van de DJ's kwalijke zaken met zich mee. Hij doelt hiermee onder meer op trenddrugs, waaronder XTC en pad do's. ,,De DJ's zelf gebrui ken niets, maar hun fans denken er blijkbaar anders over," aldus Kruijff. Bij doorgang van de party zou Brogum diverse maat regelen moeten nemen, zo als het inzetten van een metaaldetector. Kruijff: „Maar daarvoor zouden we dan mensen moeten inhu ren. Onze vrijwilligers heb ben geen kennis van het fouilleren van mensen. NOORDGOUWE - Een po ging tot inbraak donderdag nacht in een woning aan de Heereweg in Noordgouwe liep voor de daders op niets uit. De dertigjarige bewoonster van het huis hoorde 's nachts om 2.10 uur gestommel. Ze ging zelf op onderzoek uit. De politie gaat er van uit dat de inbrekers hierdoor ge stoord werden en op de vlucht sloegen. Maar dan nog vreesden we problemen. Dit is voor ons gewoon een maatje te groot. Het bestuur kan de verantwoordelijkheid niet nemen." Over de avond is, zoals ge bruikelijk met concerten in Brogum, contact geweest met de politie. Volgens J. van Tol van de politie Zie rikzee was het niet de be doeling om extra mens kracht in te zetten, wanneer alles gewoon was doorgegaan. „Maar de dienstdoende agenten zon den wel de opdracht mee krijgen extra toezicht te houden. Dat doen we an ders nooit, want over het algemeen gaat het goed bij Brogum. Daar hoeven we ons niet druk om te ma ken," aldus Van Tol. RENESSE - De rotonde op de Stoofweg in Renesse wordt maandag 7 en dinsdag 8 april wegens werkzaamheden af gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen voor lijnbussen en fietsers wordt - via het fiets pad - een uitzondering ge maakt. Ook delen van de La- gezoom, de Stoofweg en de Helleweg zijn niet toeganke lijk. Voor de Helleweg kan de afsluiting langer duren. (Door Ad Hagesteijn) ZIERIKZEE - Een storing in de telefooninstallatie van de alarmcentrale zorgde er gisteren voor dat het brandweerkorps van Zierikzee pas na ruim een kwartier aanwezig was bij de uitslaande brand in de Lange Nobelstraat. Het brandweerkorps zelf treft geen blaam. Het eerste blusvoertuig was vijf minu ten na het pieperalarm op de onheilsplek aanwezig. Volgens P. van Beek, hoofd van de alarmcentrale in Zee land, is de telefooninstalla tie die gekoppeld is aan het alarmnummer 1-1-2 enkele minuten buiten werking ge weest. De storing zorgde er voor dat de melding van de brand, die via de Politie Zee land loopt, weer terugkwam bij de politie. „Dat heeft voor enkele minuten vertra ging gezorgd," aldus Van Beek. Naar de oorzaak van de storing loopt een onder zoek. Daaruit moet ook blij ken hoe dit voorkómen kan worden. Het is volgens Van Beek de eerste keer dat de alarmcentrale met een derge lijke storing te maken heeft gekregen. „Maar het heeft geen twintig minuten ge duurd." Dat werd door omstanders 's middags verteld. Zij spraken er schande van, dat de brand weer zo lang op zich liet wachten. Een van hen weet te vertellen dat de brand weerauto twee keer vast kwam te zitten in het cen trum van Zierikzee. Eén keer aan het begin van de Mol, die afgesloten is door een paal tje. En één keer in de Paar denstraat, wegens werk zaamheden bij de katholieke school aan de Hoge Molen straat. Twee brandweerlieden maken zich gereed om voorzien van perslucht het vuur te lijf te gaan. (Foto's: Marieke Mandemaker) Aanrijtijd Volgens brandweercomman dant J. Juffermans heeft dat echter maar heel weinig in vloed gehad op de aanrijtijd. Uit de rapporten van de alarmcentrale, blijkt dit ook. De brandweerlieden werden om 12.38 uur opge piept. Drie minuten later rukte het eerste voertuig uit, dat nog eens twee minuten later op de plek des onheils arriveerde. In totaal dus-, maar een tijdspanne van vijf minuten. Juffermans: „Dit doet wel heel zeer. We staan erom be kend, dat we er altijd heel snel bij zijn. En dan nu dit. De kritiek die we gekregen hebben trek ik me flink aan. Maar het ligt niet aan ons, maar aan de slechte werking van het alarmnummer." Na aankomst gingen de brandweerlieden de brand bij kapsalon Marco Holm Coiffures met twee blusvoer- tuigen, een aan de voorkant en een aan de achterkant, en zeven lagedrukstralen te lijf. Het mag daarbij een wónder heten dat de brand beperkt bleef tot één woning. „Het redden van de panden naast de brandende woning, was ook onze eerste prioriteit, nadat we geconstateerd had den, dat er geen personen meer in het pand waren," al dus Juffermans. Op het moment dat het korps arriveerde sloegen de vlam men aan de achterzijde me tershoog uit de ramen op de eerste verdieping naar bui ten. Juffermans: „Het was meteen duidelijk, dat de bo venverdieping niet meer te redden viel. We hebben toen langzaam de brand ingeslo ten en ervoor gezorgd dat de brand beperkt bleef tot de bovenverdieping De brandweer had het vuur na twintig minuten onder controle. De belendende panden kwa men er overigens niet hele maal ongeschonden af. De .woning aan de linkerzijde liep zowel brand- als water schade op. De videotheek rechts naast de kapsalon liep waterschade op. De oorzaak van de brand zijn waar schijnlijk twee straalkachel tjes op de bovenverdieping. Deze waren door middel van een tijdklok aangegaan. „Er kan kortsluiting opgetreden zijn of er is iets opgevallen. Maar er was zo veel kapot in de woning, dat dit moeilijk is na te gaan," aldus Juffer- mans. Ladderwagen Juffermans riep ook de hulp in van een ladderwagen uit Goes. Deze arriveerde na éen half uur, hetgeen volgens de manschappen heel normaal is. Omdat de brand toen in middels onder controle was werd de ladderwagen niet in gezet. Het nablussen duurde nog tot half zes. En om zes uur werd een wagen ingezet om nog smeulende balkjes te blussen. Deze waren bij sloopwerkzaamheden te voorschijn gekomen. De offi cier van dienst van de Zierik- zeese brandweer heeft van nacht een oogje in het zeil gehouden. De brand in het pand was aan de achterzijde het hevigst. ZIERIKZEE - 'Soms bezoldigd, soms onbezoldigd' schrijft D66-raadslid C. Geluk achter haar opgave aan functies en bijbanen. Ze omschrijft zichzelf, naast haar werk voor de gemeenteraad Schouwen- Duiveland als fulltime ondernemer met een cafébe drijf, een zomersupermarkt en een akkerbouwbe drijf. Dit overzicht ligt thans ter inzage in het gemeentehuis en geeft een globale indruk van de bezigheden van bur gemeester, wethouders en gemeenteraadsleden. De langste lijst werd opgesteld door wethouder C. Veer- hoek. Als bezoldigde werk zaamheden naast zijn wet houderschap geeft hij op: directeur Veerhoek BV en voorzitter Stichting Renesse. Daarop volgt een opsom ming van onbetaalde func ties: lid Grevelingenschap, lid Stuurgroep Oosterschel- de, lid BW&S, lid Woonwa genkamp, lid Krammer-Vol- kerakoverleg, adviseur en R. Geluk: 'Soms bezoldigd, soms onbezoldigd'. lid van de landinrichtings commissie Schou wen-Oost, lid Zeeland Maritiem, lid commissie Volkshuisvesting en vervolgens lijkt Veerhoek het wel genoeg te vinden en volstaat hij met 'nog lid van een tiental andere overlegor ganen als gevolg van het wet houderschap. Enzovoort en zovoort. Nog niet te overzien waar ik allemaal inkom.' Bo vendien is het hem toegeme ten A-viertje dan vol. Sober Het lijstje van wethouder P. Berrevoets - Ringelberg steekt daar wat sober bij af. Als enige bijbaan geeft zij op: ambtenaar van de bur gerlijke stand. Wethouder G. van de Velde-de Wilde houdt het eveneens kort: 'maat in maatschap ten aanzien van eigen landbouwbedrijf'. Burgemeester J. Asselbergs heeft als enige een keurig ge typt lijstje ingeleverd. Hij maakt geen onderscheid tus sen bezoldigde en onbezol digde functies, maar legt de grens bij vertegenwoordigin gen vanuit zijn burgemees terschap en zijn functies a titre personel. Als burge meester is hij lid van de raad van commissarissen van de NV Deltan, van de Euregio Scheldemondraad, van de Stichting Halt Oosterschel- P. Berrevoets-Ringelberg: Onbezoldigd ambtenaar van de Burgerlijke Stand. debekken, van de regionale brandweer Zeeland en be stuurslid van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Op persoonlijke titel is As selbergs voorzitter van de stichting ziekenomroep No men Nescio, voorzitter van de stichting Steunfonds Zeeuws Museum (tot 1998), voorzitter Dorp, Stad en Land, vice-voorzitter raad van toezicht en advies Oos- terschelde Ziekenhuizen, vi ce-voorzitter Anjerfonds Zeeland, bestuurslid stich ting Bouwcultuurfonds Zuid- Nederland en vice-voorzitter stichting VMC(tot 1998). Druk CDA-raadslid R. van der Wekken lijkt het naast zijn dagtaak als agrariër druk te hebben met zijn onbezoldig de functies binnen voorna melijk agrarische organisa ties. De indrukwekkende lijst doet vermoeden dat Van der Wekken geen avond thuis is. Hij is lid van het hoofdbe stuur van de WLTO in Haar lem, voorzitter van zowel de kring Zeeland als van de af deling Schouwen-Duiveland van de WLTO, vice-voorzit ter agrarisch Schouwen- Duiveland, lid LTO raad Zeeland, lid landinrichtings commissie Schouwen-Oost, bestuurslid DEL en lid van de Waterschapscommissie WLTO. Wethouder G. van der Salm is naast zijn wethouderschap parttime fysiotherapeut en geeft als onbezoldigde func ties op: bestuurslid DFS en lid van de VNG-commissie rechtspositie wethouders en raadsleden. Wethouder D. van der Wek ken volstaat met de opgave van zijn gedeeltelijk (tachtig procent) wethouderschap en zijn werk als beleidsmede werker bij het AOB Zeeland. R. vander Wekken: Geen avond thuis?

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1997 | | pagina 1