Miss Visserijdagen Marjolein Padmos prijst Bruinisse en de mosselprimeur 1 Beachpop verrast met Captain Jack r Raad Middenschouwen verbolgen over provinciebesluit Hendrikse SPARERIBS-LIJN: 0111-415U0 0 SATÉ-LliN: 0111-415140 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE i 3i2.bg Rauw, gebakken of gekooktvolop verkrijgbaar Zeven uur niet rijden Kortwieken transportbedrijf valt verkeerd 2 VLIEGRAMP 3 ONTSNAPT 7 ATLETIEK PROFITEER DUBBEL VAN DE EXTRA VOORDELIGE JULI-AKTIE. L dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 19 JULI 1996 wisselend weekmenu v.a. 34,50 Clim Hulsbosch Jeroen de Vos Restaurant-Brasserie La Butte Ring 3^ 4305 AG Ouwerkerk Tel/Fax 0111-641241 Kleine impressie van onze menukaart Visstoofpotje Gegrillde scampi's Spare ribs Rib roast steak 500 gram Geopend vanaf 12.00 uur Ook zeer geschikt voor een geslaagde zakenlunch 152e JAARGANG NR 26011 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Miss Visserijdagen Marjolein Padmos is drie dagen lang ambassadrice voor Bruinisse én de mosselen. (Foto: Marijke Folkertsma) BRUINISSE - ,,'K bin wê benieuwd wie de mis Vis is hó," sprak een jonge Bruse deerne don derdagmiddag aan de voet van de muziektent. Luttele seconden later zou ze het weten. Toen schreed de 24-jarige Marjolein Padmos als Miss Visserijdagen de trappen op aan de arm van de heer L. Ottens, voorzitter van de Stichting Fes tiviteiten Bruinisse (SFB)f Marjolein is telg uit een familie van scheepsbouwers voor de visse rij- Visserijdagen als van burge meester A. Vogelaar. Beiden prezen de mosselsector en de Stichting Festiviteiten voor hun inzet, zodat ook bij de Visserijdagen 1996 de mosse- Ze zei van huis uit dan ook zeer nauw betrokken te zijn bij de ze bedrijfssector. De kans, dat er geen mosselen zouden zijn op de Bruse Visserijdagen vormde een dankbaar item in de toespraken van zowel Miss len in alle soorten en maten vo lop verkrijgbaar zijn. Marjo lein kweet zich goed van haar taak als ambassadrice en prees de Bruse primeur met de pre sentatie van de. eerste Zeeuwse mosselen dit seizoen. „Voor de overige plaatsen is het nog even wachten tot 25 juli voor de grote start," voegde ze er fijntjes aan toe. Erwtenkrabbetje De verwachtingen voor het ko mende mosselseizoen zijn goed, volgens Miss Visserijda gen. Voor het erwtenkrabbe tje, dat vorig jaar in sommige partijen Zeeuwse mosselen voorkwam, behoeft geen vrees meer te bestaan. „Dat is door de strenge vorst van de afgelo pen winter geheel verdwe nen," aldus Marjolein Padmos. Zij liet zich ook enthousiast uit over de hangcultuurmosselen en over de palingvisserij. Som berder was zij o\ c-r de zeevisse rij, waar maatregelen voor de haringvangst en beperking van de quota zorgen baren. Van de 37 keer dat de Bruse Visserijdagen werden gehou den, was het voor burgemees ter A. Vogelaar de zevende en laatste keer dat hij ze als bur gemeester van Bruinisse open de. Over hoe het in de nieuwe gemeente Schouwen-Duive- land met de Bruse Visserijda gen zal gaan, bestaan nog veel vraagtekens, aldus de voorzit ter van de SFB. De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik om het 'verrukkelijke zeebanket' zelfs internationaal aan te prij zen. Hij sprak over: „les mou- les délicieuses de Bru." Hoe een en ander zich in de nieuwe gemeente ook zal ont wikkelen, Vogelaar is ervan overtuigd, dat Bruinisse en de Visserijdagen onverbrekelijk met elkaar verbonden zullen blijven. Proeven Hierna kwamen twee schalen gekookte mosselen ten tonele en werd met veel kennis van zaken het inmiddels veel ge roemde zeebanket geproefd. De officiële opening kreeg nog een extraatje met de geste van juweliersbedrijf 'De Parelvis ser' uit Urk. Woordvoerder J. de Vries gaf blijk van veel ge voel voor public relations en schoof de Miss Visserijdagen een gouden ring met witgou- den mossel aan haar vinger. Bovendien deed De Vries de toezegging dit geschenk, zo lang het in zijn vermogen ligt, structureel aan te bieden aan de Bruse missen, die nog vol gen. Direct na het officiële gedeelte gingen de kermisactiviteiten van start. Ze vonden meteen gretig aftrek bij de jeugd en de wat oudere bezoekers verko zen een tochtje langs de creati- viteitsmarkt in de De Oude straat Vuurwerk De Bruse Visserijdagen wor den vandaag - vrijdag - en za terdag voortgezet. Hoogtepun ten in het programma vrijdag vormen de braderie, een optre den van de drum- en bugle- band Blue Spirit uit Middel burg en een groots vuurwerk op het havenplateau. Zaterdag vindt daar een mari tieme bedrijfspresentatie plaats en maakt de Bruse mos- selvloot weer de traditionele vlootschouw met iedereen, die gratis wil meevaren. ZIERIKZEE - Een 27-jarige man uit Serooskerke kreeg gis teravond in Zierikzee een rij verbod van zeven uur, nadat gebleken was dat hij met te veel alcohol achter zijn kiezen een auto bestuurde. De man werd aangehouden in de Oudeweg. Controle op het bureau wees uit dat hij 625 mil ligram alcohol per liter bloed in zijn lichaam had. Hij kreeg hiervoor een rijverbod van 22.00 tot 5.00 uur. Advertentie maandag 10.00-17.00 uur dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur donderdagavond 19.00-20.00 uur havenpark 16 zierikzee 0111 414051 SCHARENDIJKE - De gemeenteraad van Mid denschouwen liet gisteravond in haar vergade ring duidelijk blijken zeer teleurgesteld te zijn over de weigering van de provincie om trans portbedrijf Hendrikse uit Kerkwerve toestem ming tot uitbreiding te geven. „Kerkwerve gaat breed achter Hendrikse staan," zo vertolkté J. L. F. Bolleman (SGP/RPF) de algemene gevoe lens ten aanzien van de afwijzing door de pro vincie. Langeraad vroeg om een aan passende maatregel. H. Coomans (WD) sprak zijn verbazing uit over de gang van zaken bij Werkvoorzienings schap De Zuidhoek in Zierik- P. W. Berrevoets-Ringelberg (CDA) vroeg het college van b en w om nu maar eens gespier de taal te laten horen, om de provincie over te halen om het transportbedrijf Hendrikse en fffSWÏ P. W. Berrevoets-Ringelberg: ,,Het is kwalijk als de gemeen teraad de informatie uit de krant moet halen." daarmee werkgelegenheid in de regio te kunnen behouden. „We hadden alles rond en nu wordt er weer een spaak in het wiel gestoken. We vinden dit önwelvoegelijk gedrag van de provincie. Bovendien hebben we ons er zeer aan gestoord, dat we dit bericht via de krant moesten vernemen. Het lijkt me de juiste weg, dat het ge meentebestuur als eerste op de hoogte wordt gesteld." Ook burgemeester W. den Boer liet zijn afkeuring blijken over de manier van voorlichten van de provincie. „De provinciebe- sluiten worden onmiddellijk naar de pers gefaxt en wij krij gen dagen later bericht. Nu worden we door de krant ge beld over zaken waar wij nog niets vanaf weten." Ook J. M. van Langeraad van de VVD hoopt dat er duidelijke signa len van afkeuring naar de pro vincie gaan. Goede plaats Hij vindt dat Hendrikse in Kerkwerve op de goede plaats zit en daar ook moet blijven. Van Langeraad vroeg het colle ge het besluit van gedeputeer de staten aangaande het be drijventerrein in Scharendijke beter te bezien. In het nu gel dende bestemmingsplan zullen daar geen zware vrachtwagens neergezet mogen worden. Van H. Coomans: „De Zuidhoek is een zaak die de hele gemeente raad aangaat." zee. Hij vindt dat het reilen en zeilen bij De Zuidhoek een zaak is,die ook de hele raad van Middenschouwen aangaat. Hij had daarom beter over de zaken ingelicht willen zijn. Coomans deed zijn uitspraken naar aanleiding van een begro tingswijziging van het werk voorzieningsschap. Burge meester Den Boer wees hem erop, dat de raad door de leden G. A. M. Cobussen en P. W. Berrevoets- Ringelberg verte genwoordigd is in het bestuur van De Zuidhoek. De CDA-ver- tegenwoordigster voelde zich niet aangesproken. Ze zette uiteen, dat de Zuidhoek een be drijf is met grote risico's. „Er is een interim-manager aange steld om orde op zaken te stel len en er zal nu binnenkort een positieve oplossing komen." De kosten voor de interim-ma nager mogen volgens haar niet op de productbegroting van het bedrijf drukken, maar die nen betaald te worden uit de calami teitenpot. Coomans hield aan: „We zijn niet volle dig ingelicht. Ik heb uit de kranten moeten vernemen hoe de zaken gelopen zijn. De be grotingswijziging moet terug genomen worden, zodat alle zaken nog eens duidelijk op een rij gezet kunnen worden." Wethouder W. G. Renden meende dat het zich nu wreekt dat er in Middenschouwen geen raadscommissies zijn. Daarin kunnen dit soort zaken vooraf besproken worden. P. W. Berrevoets-Ringelberg gaf tenslotte toe,dat het inder daad een kwalijke zaak is, dat de gemeenteraad de informa tie uit de krant moest halen en niet door het bestuur is inge licht. De begrotingswijziging komt nog een keer in de raad. De raad ging akkoord met het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van de re novatie van het Baken in Scha rendijke voor een bedrag van 493.000,-. Een vertegenwoor diger van de inwoners van Looperskapelle attendeerde er het college en de raad bij aan vang van de vergadering op, dat een aantal toezeggingen na de inspraakronde in het buurt schap nog niet is gerealiseerd. Advertentie NU BELLEN EN BESTELLEN, OVER (EN KWARTIERDE OPHALEN BM-EETCAEÉ 01 EGELANTIER LANGE NOBElSTRAAT 3 ZIERIKZEE SPARE BBS VIN Of WW MO BROOD ƒ16,75 Of CBNÏIHBTES ƒ19,75. MET EEN POYWE SALADE EN EEN SALTSIE. HWDZMM VEUPtfl Het is niet alleen de boodschap die telt, maar ook de manier waarop zij wordt verkondigd. Keizer Wilhelm II Veel zon m HET WEER Vannacht weinig bewolking, kans op een mistbank en minimumtemperatuur omstreeks 9 graden. Overdag overwegend zonnig en middagtemperatuur rond 22 graden. Oostenwind, zwak tot matig, kracht 3 of minder. Amerikanen houden vol dat vliegramp Eindhoven gevolg is van aanslag. Zierikzeese muzikant ontsnapt aan vliegramp door eigenwijsheid. 5 STRIJD Versspeciaalzaken en horeca strijden om de gunst van de consument. Atletiekbroers René en Niels Holkers voeren een felle concurrentiestrijd. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Advertentie NU 8EI1EN EN 8ESTEUEN, OVER EEN KWARTIERTJE 0PHA1EN. 8MCAEÉ DE EGEIANTIER. LANGE NOBELSTRAAT 3 ZIERIKZEE Hit WK M MOT 9,50 Of «H «MlffMS 12,S0, ££N (OW HWCE fN VfESE KROEPOEK, EiKWDZWM VttBUTJ RENESSE - Captain Jack is op het allerlaatste moment aan het al spetterende programma van Beachpop in Renesse toe gevoegd. Reden van hun ver rassende komst is het onver wachte afhaken van Double Vision. Door een ongeval liep één van de zangers van de groep een ge broken arm op. De exacte toe dracht van het ongeluk is orga nisator Marco Verseput onbekend. De crisis bij de or ganisatie gistermiddag was er echter niet minder om. Het aantrekken van--Captain Jack - bekend van de nummer één hit Captain Jack en andere songs als Drill Instructor en Soldier - kwam voor Verseput als een volslagen surprise. „Beachpop is doorgebroken op de internationale markt. We krijgen op dit moment alles voor elkaar." Het verschijnen van Captain Jack op Beachpop ziet Verse put als een stukje bekroning op het harde werken van de af gelopen jaren. Hij verwacht morgen tussen de tien- en twin tigduizend mensen. „OOR NIEUWE ABONNEES een uniek Zeeuwsch fotoboek "Voor twee een azijn in 'n kopje Winkelwaarde 24,50 Als u zich deze maand tot wederopzegging abonneert op de Zie- rikzeesche Nieuwsbode betaalt u de eerste drie maanden slechts 12,50 per maand. Daarna betaalt u een termijnbedrag afhanke lijk van uw keuze uit onderstaande mogelijkheden.' JA, ik wil (na de eerste 3 maanden aft 2,50 per maand) een: MAAND abonnement met automatische afschrijving af 18,50 KW ARTAAL abonnement met automatische afschrijving 50,00 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving 52,50 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 95,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ100,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving f180,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ190,00 'Indien u besluit na 3 maanden uw abonnement te beëindigen, stuurt u een briefje met uw opzegging naar onderstaand antwoordnummer. Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw l I J I I I I J I I I 1 bank-/gironummer vermelden: II II lI II III Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12,4300 VB 2ierikzee. J

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 1