Rudi Prager wacht met spanning op de geboorte van jonge uilen 't Kraaiennest hoopt op échte oplossing huisvestingsprobleem Verpakte garnalen hebben te veel micro-organismen Rekening houden met acties IRA in en vanuit Nederland' 'Servische leider Karadzic mag geen invloed meer hebben' Verborgen camera in uilenkast bij Rudi Prager Ontucht Wijze waarop wij moeten werken niet meer van deze tijd Uitspraak Amerikaanse minister defensie: Onderzoek van keuringsdienst in Goes DINSDAG 2 JULI 1996 NR 26001 7 Rudi Prager houdt de wacht bij de televisie. In het midden op het beeld is een van de uilen te zien (Foto: Joop van Houdt) NOORDGOUWE - Aan Rudi Prager en zijn vrouw Jessica uit Noordgouwe zijn de Europe se kampioenschappen voetbal ongemerkt voor bijgegaan. Zij zaten de laatste tijd voor iets an ders aan de beeldbuis gekluisterd. In hun schuur is een uilenkast gemonteerd. De uilen die er in neergestreken zijn hebben een nest. De familie Prager volgt het broed met een camera. DEN HAAG (ANP) - Dat het Ierse Republikein se Leger (IRA) in of vanuit Nederland activitei ten kan ontplooien, is iets waar de Binnenland se Veiligheidsdienst (BVD) voortdurend reke ning mee lijkt te houden. Een paar jaar geleden vroeg Rinus van 't Hof uit Nieuwer- kerk of er in de oude schuur bij het huis van de familie Prager in Noordgouwe een uilenkast opgehangen mocht worden. Van 't Hof is regiovertegen woordiger van de Kerkuilen- groep in Nederland. De werk groep vond' de zwarte gepotdekselde schuur aan de Groene Weg geschikt om als stekje te dienen voor de uilen. De werkgroep zet zich in om de populatie van kerkuilen hier in de streek omhoog te men gen. Daartoe wordt er aan mensén gevraagd, of ze uilen- kasten in hun gebouwen wil len laten plaatsen. De kasten dienen als nestplaats voor de kerkuilen. Bij de familie Prager werd de kast door vrijwilligers van de werkgroep tot in de nok van de schuur gehesen. „Nog een heel Er is dan ook grote onrust ont staan omdat de gemeente de fi nanciële reservering daarvoor van de meerjarenbegroting zou hebben geschrapt. Het college van burgemeester en wethou ders is van mening dat er geen goede mogelijkheden zijn om de Oosterlandse peuterspeel zaal te voorzien van een eigen huisvesting. Ze wil haar initia tieven daarom beperken tot het laten aanbrengen van een kindertoilet in de Oosterhof, tijdens de verbouwing van het dorpshuis die in augustus be gint. Volwaardig Volgens het bestuur van de peuterspeelzaal zijn er wel mo gelijkheden voor een eigen huisvesting van de peuter speelzaal, maar is de gemeente niet bereid daar geld in te ste ken. ,,Het lijkt wel of ze een peuterspeelzaal nog steeds niet beschouwen als de volwaardi ge welzijnsinstelling, die het tegenwoordig wel degelijk is," aldus voorzitster Y. Smits- karwei," aldus Prager, ,,want zo'n kist is toch wel een meter bij 75 centimeter." Er werd een vlieggat gemaakt en toen be gon het wachten. Omdat de uil meteen de kast invliegt was het moeilijk te zien of er nu wel of geen'uil inzat.' Ze heb ben een jaa'r 'moeten xVachtén eer ze de eerste gast kregen. ,,De mensen van de werkgroep vertelden, dat we aan de uit werpselen konden zien of er een gearriveerd was." vertelt Jessiea. „Als de uil er is, vind je overal kalkachtige spetters. Toen bet eenmaal zo ver was, waren we heel blij, aiieen wa ren die spetters wel wat groter dan we verwacht hadden. Nou ja, het is goed schoon te ma ken, dus we nemen dat maar op de koop toe." Rudi vertelt dat men heel om zichtig met de uilen om moet springen, ze slaan al snel op de Melsen uit Oosterland. Ze be nadrukt dat het geen luxe is waar het peuterspeelzaalbe- stuur om vraagt. ,,De wijze waarop de leidsters moeten werken is niet meer van deze tijd. Ik ben er van overtuigd dat de Arbo-dienst en de GGD de werkomstandig heden zouden afkeuren wan neer zij een onderzoek verrich ten." Het peuterspeelzaal- bestuur heeft nog niet om zo'n onderzoek gevraagd omdat ze bang zijn dat de peuterspeel zaal dan gesloten moet wor den. Al jaren dragen de be stuursleden bij de gemeente ideeën aan voor permanente en betere huisvesting van 't Kraaiennest. Alternatieven Voorzitster Smits somt op: Een aanbouw bij het nieuw te bou wen servicewoningencomplex voor ouderen De Saele, net zo als ook de peuterspeelzaal in Dreischor is ondergebracht. Een onderkomen in het leeg- vlucht. Een paar weken gele den kwamen de Pragers tot de ontdekking, dat hun uil een partner gevonden had. Jessica: „We vonden dat zo'n wonder. We weten niet hoe en waar hij zijn vrouwtje gevonden heeft, maar op een dag heeft hij haar opeens meegebracht." De kerkuil is bijna 35 centime ter groot en heeft een vleugel spanwijdte van negentig tot 98 centimeter. Kerkuilen hebben een opvallend hartvormig ge zichtssluier. De ogen zijn zwart en de langgerekte snavel min of meer roestbruin. De kleur van het verenpak is ta melijk licht. Aan de boven kant licht goudbruin met grijs en fijne witte vlëkkèn. De ön- derkant is roestgeel met kleine donkerbruine vlekken. „Het geluid dat hij maakt klinkt on heilspellend, het klinkt als een ijselijke kreet," aldus Rudi en Jessica meent dat als je de uil in de schemering laag over het land ziet scheren dat een spookachtig beeld geeft. Toen het uilenpaar eenmaal was gaan nestelen kon Prager zijn nieuwsgierigheid niet be dwingen. Hij stelde zich ver dekt op op de. zolder, maar niet goed genoeg, want de uilen lie ten blijken dat ze niet gestoord wensten te worden. Prager zag staande schoollokaal van de openbare basisschool, waar nu de muziekinstrumenten van Oosterlands Fanfare worden opgeslagen. Het kruisgebouw aan het Koninginneplein, dat leeg komt wanneer De Saele gereed is. De kantine bij de gymnastiekzaal, die bijna uit sluitend wordt gebruikt bij verkiezingen. Of een aanbouw aan de rechterachterzijde van de Oosterhof. wat de voorkeur heeft van het peuterspeelzaal- bestuur. Volgens voorzitster Smits re ageerde de gemeente de afgelo pen jaren op geen enkele van deze suggesties. Tot het be stuur van 't Kraaiennest enke le maanden geleden bij de gemeente vroeg waar peuter speelzaal moest worden gehou den tijdens de verbouwing om het dak van De Oosterhof te verhogen. „Toen kregen we van wethouder W. P. Stouten een uitnodiging om samen te bekijken of de kantine bij de gymzaal in aanmerking kwam vcfor tijdelijke en wellicht per manente huisvesting." Te duur De eerste indruk van beide partijen was positief. Het peu- terspeelzaalbestuur werd om een lijstje gevraagd met eisen en wensen voor aanpassing. De gemeente zou de kosten daar van berekenen. „Twee weken latër liet burgemeester Hok ken ons weten dat daarvoor geen tijd was geweest. Er was alleen een globale schatting van 50.000 a 100.000 gulden. Op grond daarvan werd ons te in Zierikzee bij een electroni- cazaak een minuscule bewa kingscamera met infrarood licht, het ding kostte 150,-. Behoedzaam heeft hij het ca meraatje in de kist gehangen en een verbinding naar zijn te levisie gemaakt. Vanaf die tijd volgt de camera de gebeurte nissen in het nest. „Een profes sionele camera had wel tien duizend gulden gekost en nu had ik voor betrekkelijk wei nig geld een goede oplossing," vindt Prager. De vrouwtjesuil heeft het ca meraatje eerst een'hele tijd argwanend bekeken, op den duur had ze er vrede mee. Het vrouwtje legt de eieren, óp een vldkkeöhdeiigi;c)Ad:^0ëfJpl^tge-' trapte braakballen. Hét' valt de Pragers op dat vader uil 's nachts vaak uren wegblijft. Hij brengt het vrouwtje maar heel af en toe iets te eten. Zij blijft constant in de buurt van haar eieren. Overdag slapen ze allebei de meeste tijd. Na het leggen van de eerste eieren vindt er weer een bevruchting plaats, waarna er nog meer eieren gelegd worden. 's Nachts neemt Prager de be wegingen op video op. Nu wordt er in huize Prager met spanning gewacht op de uils kuikens. kennen gegeven dat het plan niet door ging." Zoals -ook uit de raadstukken blijkt, had het college gekozen voor aanpassing van de toilet groep in de Oosterhof. 't Kraai ennest moest tijdens de ver bouwing in de kantine van de gymzaal peuterspeelzaal hou den en daarna terug naar de grote zaal van De Oosterhof. „De burgemeester vond dat daarmee tegemoet was geko men aan enkele van onze eisen: verbetering van de splinter achtige houten vloer en slechte toiletten." Manco Maar volgens voorzitster Smits is juist het ontbreken van een eigen ruimte, waar door alle materialen steeds moeten worden opgeslagen, het grote manco van de peuter speelzaal. Daarom sloeg het bestuur alarm bij diverse raadsleden. Naar aanleiding daarvan kreeg het van Hokken het verzoek om (binnen vier dagen) een uitgewerkt plan op zijn bureau te leggen voor aan bouw van een peuterspeelzaal aan de Oosterhof. Daar werkt het bestuur nu aan, samen met een aannemer. Mevrouw Smits hoopt dat het tij alsnog ten goede zal keren. „De Oosterlandse peuterspeel zaal is een geaccepteerde wel zijnsvoorziening, die vier och tenden per week draait met in totaal 35 kinderen. Er werken vier betaalde leidsters. Het is belangrijk dat hiervoor een goede voorziening beschik baar is." In dat licht is het niet vreemd dat de Britse krant Daily Tele graph de veronderstelling uit dat de door de IRA geclaimde bomaanslag op de Britse leger basis in het Duitse Osnabrück van afgelopen vrijdag het werk is van in een in Neder land gevestigde IRA-cel. De woordvoerder van de BVD wilde maandag niet ingaan op deze veronderstelling. In elk geval was er ook vorig jaar voor de Nederlandse ge heime dienst aanleiding Noordierse terreurorganisa ties in de gaten te houden, zo stond in het BVD-jaarverslag over 1995. „Ondanks de vre desonderhandelingen ging er nog steeds een reëele dreiging uit van de Noordierse terreur organisaties. Om die reden be hielden zij de aandacht van de BVD", aldus het verslag, dat twee maanden geleden werd gepubliceerd. Zes jaar geleden, in mei 1990, bleek voor het laatst op wran ge wijze overduidelijk dat de IRA in en vanuit Nederland ac tief is. In mei van dat jaar wer den twee Australische toeris ten op de markt in Roermond doodgeschoten. De aanslag werd kort daarop geclaimd door de IRA. De aanslag was een vergissing: de moorde naars hadden de Australiërs De hele voedingsmiddelen- branche moet zich binnenkort houden aan veel strengere ei sen op het gebied van hygiëne. De bedrijven moeten zelf de proce3ures aanpassen waar door een veilig product aan de consument kan worden aange boden. Hierop vooruitlopend stelde de afdeling Goes van de keu ringsdienst een onderzoekje in naar de procedures bij de gar nalen verpakkende bedrijven. Hieruit blijkt dat de houd baarheidstermijnen van ver pakte garnalen waarschijnlijk aanpassing behoeven. De be drijven die de garnalen ver pakken gaan er vanuit dat de garnalen 21 dagen houdbaar Dat Karadzic zondag afstand deed van zijn bevoegheden als president is volgens Perry slechts een eerste stap. For meel blijft Karadzic namelijk president tot de verkiezingen in Bosnië in september. „Er moet dus meer gebeuren. Wij zullen afwachten wat het in de praktijk betekent. Want het moet onomstotelijk komen vast te staan dat hij geen macht meer heeft en geen enke le invloed meer kan uitoefenen op wat er in het land gebeurt", aldus Perry. Volgens het ak koord van Dayton mogen per sonen die door het Joegoslavië- Tribunaal zijn aangeklaagd geen officiële functies vervul len. Donderdag begon de openbare hoorzitting van het tribunaal over de betrokkenheid bij oor logsmisdaden van Karadzic en diens naaste medewerker ge neraal Mladic. Karadzic maak te begin deze maand bekend te willen aftreden als president op voorwaarde dat het tribu naal de aanklacht tegen hem aangezien voor in Duitsland gelegerde militairen van het Britse leger. De slachtoffers reden in een auto met een Brits kenteken. Vier Ieren werden gearres teerd. Maar het Nederlandse openbaar ministerie kon de zaak uiteindelijk niet hard ma ken. Aanwijzingen waren er genoeg. Zo hielden drie van de vier verdachten zich op het mo ment van hun arrestatie op in de buurt van een wapendepot in de Nederlands-Belgische grenstreek. In dit IRA-depot werden de moordwapens aan getroffen naast explosieven en bommen. Het wettig en overtuigend be wijs van de betrokkenheid van de vier Ieren bij de dubbele moord in Roermond ontbrak echter, zo oordeelde het ge rechtshof in Den Bosch ruim een jaar na de aanslag in hoger beroep. Ook in de jaren daarvoor was sprake van IRA-activiteiten in en vanuit Nederland. „Dode lijke" activiteiten in 1988, eveneens in Roermond, toen bij een schietpartij drie Britse militairen om het leven kwa men. Verder deden zich vooral in de jaren tachtig incidenten in Duitsland rond kazernes van het Britse leger voor, waarbij er aanwijzingen wa- zijn, mits bewaard bij 2 tot 4 graden Celsius. In de praktijk blijkt dat vol gens de keuringsdienst onhaal baar. Zowel in de detailhandel als bij de consument thuis kan men beter van een bewaartem- peratuur van 7 graden uitgaan. Tegelijkertijd moet de bewaar termijn worden bekort. Buitenland Uit het onderzoek is niet geble ken dat er onhygiënische situ aties tijdens het pellen zijn. Dit gebeurt tegenwoordig veelal in het buitenland, bij voorbeeld in Marokko en Po len. De gepelde garnalen vor- laat vallen. Hij daagde de in ternationale gemeenschap maandag voor de Bosnisch- Servische televisie opnieuw uit door zijn partij, de Ser- visch-nationalistische SDS, aan te moedigen en zijn vijan den te hekelen. Volgens hem is het doelwit van de kritiek uit het buitenland niet hijzelf maar „de SDS, het Servische volk". Gedreigd De top van de zeven grote in dustrielanden plus Rusland had zaterdag met hernieuwde sancties tegen de Serviërs ge dreigd als Karadzic niet on middellijk en voorgoed af stand zou doen van zijn openbare functies. Maar VN-bemiddelaar Carl Bildt zei maandag sancties „een ongelooflijk grof middel te vinden". „Wij zullen zono dig maatregelen tegen Karad zic nemen, maar sancties zou- ren dat Nederland als „uitvals basis" voor IRA-leden fun geerde. Aangehouden De afgelopen jaren werd in Ne derland bovendien een aantal Ieren aangehouden van wie bleek of werd vermoed dat zij banden met de IRA hadden. Een van hen was door de Belgi sche autoriteiten gezochte P. McNally, die in 1991 in Amster dam werd gearresteerd. Hij werd beschouwd als een kop stuk van een IRA-netwerk dat vanuit Europa wapens naar Noord-Ièrland smokkelt. „Het zegt ons niks", zegt woordvoerder K. Wilting van de Amsterdamse politie over de jongste artikelen in de Brit se kranten. Amsterdam heeft een vrij grote Ierse populatie. In januari 1995 telde die ruim 950 personen. De politie van Amsterdam kijkt niet vreemd op van de suggestie dat de IRA activiteiten vanuit de hoofd stad zou ontplooien. „Die ver halen duiken eens in de zoveel tijd op." 'Niet zeggen' Wilting gaat ervan uit dat de Engelsen contact opnemen met justitie in Nederland als er echt serieuze verdenkingen zijn, maar tot nu toe is dat vol gens hem niet gebeurd. De po litie in Amsterdam houdt geen oogje op bepaalde Ieren, „maar als dat wèl zo zou zijn, zouden we het natuurlijk niet zeggen." men van nature een voedings bodem voor allerhande bacte riën, die de houdbaarheid nadelig beïnvloeden. De verschillende inspecties is gevraagd de houdbaarheid van garnalen ook landelijk in de gaten te houden. Eieren Uit het jaarverslag komt ver der naar voren dat het gevaar van het verwerken van rauwe eieren nog steeds wordt onder schat. Het verwerken van rau we eieren in gerechten, zoals desserts, kan bij onvoldoende verhitting een Salmonella-in fectie veroorzaken. Volgens de keuringsdienst ^ijn veel koks wel op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van Salmonella in rauwe ei eren, maar onderschatten zij de risico's. De voorlichtingscampagne van enkele jaren geleden is kennelijk onvoldoende ge weest om het gebruik van rau we eieren uit te bannen. De keuringsdienst vindt dat een wettelijk verbod overwogen moet worden. den Bosnië splitsen, terwijl on ze taak juist is Bosnië te ver enigen". Herkozen Bildt betwijfelt evenals Perry of de macht van Karadzic met het overdragen van de be voegdheden wordt beëindigd. De Bosnisch-Servische leider is namelijk in het weekeinde ook herkozen als partijvoorzit ter van de SDS. In die functie zou hij hoe dan ook aan de touwtjes kunnen blijven trek ken, zelfs als hij geen president meer zou zijn. PURMEREND - Het dierenop vangcentrum Waterland in Purmerend wordt geplaagd door een schimmelinfectie on der katten. ALMELO - De rechtbank in Al melo heeft dinsdag een 54-jari- ge godsdienstleraar een gevan genisstraf opgelegd van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, wegens ontucht met een aantal leerlin gen. OOSTERLAND - Na afloop van een peuter speelzaalochtend moeten de leidster^ de zaal van dorpshuis Oosterhof weer volledig leeg rui men. Tafeltjes, stoeltjes en speelmateriaal wordt opgestapeld in een kleine ruimte, om de volgende ochtend weer tevoorschijn te worden gehaald. Reeds 22 jaar hoopt het peuterspeel- zaalbestuur dat een einde zal komen aan dit 'tijdelijk ongemak' omdat de gemeente Duive- land wil meewerken aan een volwaardige huis vesting van het 't Kraaiennest. ROME/DEN HAAG (RTR/ANP) - De door het Joegoslavië-Tribunaal wegens oorlogsmisda den gezochte Bosnisch-Servische leider Karad zic mag geen enkele invloed meer hebben. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Perry maandag verklaard in Rome. RIJSWIJK (ANP) - De houdbaarheidstermijn van Hollandse garnalen is omstreden. Nog voor de op de verpakking vermelde datum is verstre ken bevatten de gepelde garnalen te grote con centraties micro-organismen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie Gezondheidsbe scherming, de vroegere keuringsdienst van wa ren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 7