Drie dagen feest tijdens editie 1996 Visserijdagen Bruinisse Brussel zet defintitief het mes in haringvangst Werkvoorziening strikter voorbehouden gehandicapte dichters Kwart plannen voor beter hoger onderwijs deugt niet "Bijdrage Juliana Welzijn Fonds voor Steenzwaenshof co ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Met Vlootschouw en Maritieme bedrijfspresentatie De vlootschouw is ook dit jaar een belangrijke trekpleister. (Foto: Marijke Folkertsma). BRUINISSE - Folklore en maritieme zaken. Daar ligt de nadruk op tijdens de editie 1996 van de Bruse Visserijdagen op 18,19 en 20 juli. Dit jaar geen spectaculaire zaken maar gewoon feesten en mosselen eten. Gewoontegetrouw wordt liet driedaagse evenement gecombineerd met de kermis en staat de vlootschouw op het programma. De Bruse Visserijdagen gaan donderdag 18 juli om 14.00 uur van start maar voor die tijd is Omroep Zeeland al ter plaatse om voor de luisteraar de sfeer in het vissersdorp te beschrij ven en radio-spélletjes te spe len met het publiek. Burge meester A. Vogelaar tekent samen me,t Miss, yisserij^ om 14.00 uur bij de Muziektent voor de officiële opening van het driedaagse feest. In de Oudestraat vindt het pu bliek die dag een creativiteits- markt en de kermis staat opge steld. Om 15.00 uur start Oom Ko zijn show voor kinderen en ou ders. Oom Ko is te vinden in de Oudestraat. 's Avonds kan men terecht in het Verenigingsgebouw aan de Deestraat waar om 20.00 uur de vertoning van oude visserij films start. Dit jaar wordt een 33 jaar geleden door L. Capelle gemaakte zwart-wit film over de strenge winter van 1963 ver toond. Verder worden beelden ge toond van scheepswerf Van Duivendjjke die destijds de ^".eerste stalep mosselboot - de Brü 48'-b8utvde. Ook zijn-film beelden te zien van de aanleg van de Bruse haven. Wie liever een dansje wil wagen kan van af 20.00 uur terecht in de feest tent op het parkeerterrein hoek Nieuwstraat-Dreef. Lou Nielsen verzorgt de muziek. Vrijdag 19 juli is Miss Visserij om 10.30 uur present om de braderie te openen. De kramen staan opgesteld in Oudestraat, Korte Ring, Lange Ring, Ds. Waardenburgstraat en Dee straat. Het publiek kan ook een kijkje nemen aan boord van mosselkotter GO 38 die ligt afgemeerd in de visserijha ven. In de feesttent is het vanaf 14.00 uur bingo. De band 'In ge val van Noot' verzorgt om 16.00 uur een optreden in de Oudestraat tegenover het post kantoor. Danslustigen kunnen zich 's avonds weer vervoegen in de feesttent waar de band Weekend Amusement gereed staat. Van een geheel andere orde is het optreden op het ha venplateau om 21.30 uur van drum bugleband Blue Spirit uit Middelburg. De tweede dag van de Bruse visserijdagen wordt om 22.30 uur afgesloten met een groot vuurwerk op het havenplateau. Op zaterdag 20 juli, de derde en laatste dag, kan men vanaf 10.30 uur weer terecht op de braderie. Die dag is barbier Van Diempt aanwezig die he ren nog op de ouderwetse ma nier knipt en scheert. Om 11.00 uur wordt de maritieme be drijfspresentatie op het Ha venplateau geopend door Miss Visserij. Hie;- kan hét publiek kennis maken met allerlei bedrijven op het gebied van de visserij. Er worden onder meer garna len gepeld en babbelaars ge maakt. Tijdens de maritieme bedrijfspresentatie verzorgt folkloregroep Arke op gezette tijden een klederdrachten show. Van 11.00 tot 16.00 uur rijdt op het havenplateau een treintje voor de kinderen. Om 13.00 uur zorgt de Salt Lake City Jazz Band voor vrolijke noten en een half uurtje later kan men zich inschepen voor de tradtionele Vlootschouw: een vaartocht over de Grevelingen aan boord van een mosselkot ter. Het vertrek van de mossel- vloot staat gepland voor 14.00 uur. Voor de 'achterblijvers' start om 14.00 uur in de feesttent Karaoke. Het Bruinisser Vis serskoor verzorgt om 16.30 uur een optreden in de feesttent, 's Avonds speelt in dezelfde feesttent de band Flash. Met rondvaartboot De Veerman worden één uur durende rond vaarten gemaakt en wel op vrijdag om 14.00,16.00 en 22.00 uur en op zaterdag om 14.00, 16.00 en 18.00 uur. Mosselen, want daar draait het natuurlijk allemaal om, zijn gekookt te krijgen op de hoek van de Lange Ring, tegenover de bank en gebakken in de kraam tegenover Het Veerhuis aan de Oudestraat. Op het par keerterrein achter de Rabo bank staat de barbecue opge steld. Half miljard voor resterende plannen DEN HAAG (ANP) - Eén op de vier plannen die hogescholen en universiteiten hebben gemaakt voor verbetering van hun onderwijs, is afge keurd. In een enkele geval leverde een instel ling niet één fatsoenlijk plan in. Dit blijkt uit het rapport van de commissie-Wijnen, die mi nister Ritzen (Onderwijs) advi seert over de plannen. Het rap port is gisteren, maandag, aan Ritzen aangeboden. Voor de plannen die wel zijn goedge keurd, stelt Ritzen een bijdra ge beschikbaar uit het studeer baarheidsfonds, een potje met 500 miljoen gulden dat in drie rondes wordt verdeeld Hogescholen In totaal zijn 1450 plannen in gediend. De hogescholen deden dat met het meeste succes. Van hun plannen werd 79,4 procent goedgekeurd. Achttien hoge scholen kwamen zelfs geheel ongeschonden uit de strijd. Door alle 23 plannen van de ho geschool voor beeldende kun sten, muziek en dans in Den Haag werd daarentegen een streep gezet. Voorstellen Volgens secretaris A. Feryn van het college van bestuur heeft de Haagse hogeschool vooral voorstellen ingediend om lessen te verlengen of nieu we vakken in te voeren, zoals onderwijs ter voorkoming van typische musici-blessures. Do cententrainingen en dergelijke werden niet voorgesteld. Feryn: ,,Aan onze docenten mankeert niets." Feryn sluit niet uit dat de ho geschool de volgende ronde „niet meer meedoet aan deze opstelwedstrijd". „Dit stu deerbaarheidsfonds is ons door de strot geduwd in een deal tussen de minister en de studenten, ter compensatie van de bezuinigingen op de studiefinanciering en de ver hoging van het collegegeld", aldus Feryn. Groene licht Bij de universiteiten kreeg 71,7 procent van de plannen het groene licht van de com missie Wijnen. De Universiteit Utrecht schreef de meeste goedgekeurde plannen. De Landbouw Universiteit Wage- ningen kreeg niet meer dan 10 procent langs de commissie. Bij haar selectie heeft de com missie zwaar gewogen op wel ke manier een plan het onder wijs probeert te verbeteren. Daarbij moest een instelling duidelijk maken wat de relatie is tussen het probleem en de voorgestelde oplossing. Trai ningen van docenten zijn daar van een goed voorbeeld. Voor stellen om te investeren in gebouwen en lokalen werden echter afgewezen. Universiteiten en hogescholen waarvan plannen zijn afge keurd, kunnen in de volgende twee rondes opnieuw meedin gen naar een bijdrage uit het studeerbaarheidsfonds. Geen garantie Goedkeuring door de commis sie-Wijnen is geen garantie dat een instelling ook echt geld krijgt. Daarvoor moet de in stelling ook een goed „kwali teitsmanagementplan" heb ben geschreven, een analyse van de onderwijskwaliteit aan de instelling en hoe de instel ling daarmee wil omgaan. De inspectie van het onderwijs heeft van een aantal instellin gen het kwaliteitsplan afge keurd. Zij hebben tot 15 sep tember de tijd gekregen om dat stuk te verbeteren. BRUSSEL (ANP) - De haringvangst wordt met onmiddellijke ingang fors gereduceerd. Dat zal de Europese visserijcommissaris E. Bonino vandaag (dinsdag) bekendmaken, zo is in Brus sel vernomen. De plotselinge vangstbeperking is volgens haar nodig omdat de haringstand er erg slecht aan toe zou zijn. dit jaar oorspronkelijk een quotüm van 64.880 ton haring, waarvan de bulk in de Noord zee. Ze hebben daar ondertus sen al circa 35 procent van op gevist. Dat betekent dat de Nederlandse kotters waar schijnlijk na de zomermaan den aan de wal moeten blijven. Minister Van Aartsen (Visse rij), die zich de afgelopen we ken verzette tegen een ophan- denzijnde vangstreductie, heeft donderdag gezegd met zo'n vermindering van de ha ringsvangst te kunnen leven, mits ook de Deense en Schotse vissers worden aangepakt. Met name de grootschalige vangst van jonge haring door De Nederlandse Eurocommis saris, H. van den Broek, heeft Bonino niet op andere gedach ten kunnen brengen. Van den Ëroek had formeel bezwaar kunnen aantekenen tegen een besluit van zijn mede-commis saris. Dan was het besluit een week uitgesteld. Het ministe rie van Landbouw wilde maandag nog niet reageren. In de Noordzee mogen de vis sers dit jaar nog maar de helft van hun quotum opvissen. De haringvangst op andere plaat sen, zoals in het Skagerrak en het Kattegat, moet met een kwart worden beperkt. De Ne derlandse vissers hadden voor de Deense industrievissers, die het verwerken tot vismeel, zou oorzaak zijn van de dramati sche teruggang van de Europe se haring. De Nederlandse Vissersbond en het Produktschap Vis, dat ook de viswerkende industrie vertegenwoordigt, hebben eer der aangedrongen op financië le compensatie als een vangs treductie onafwendbaar is. Compensatieregeling Naar verluidt is voor de vis sers inderdaad een compensa tieregeling in de maak. Het is echter nog onduidelijk hoe die eruit komt te zien. Ter compen satie voor de viswerkende in dustrie, die zwaar getroffen zal zijn door het wegvallen van haringaanvoer, zal Brussel vandaag aankondigen dat dit jaar circa 40.000 ton haring van buiten de Europese Unie mag worden ingevoerd tegen een gunstig, laag invoertarief. Hoogte subsidie afhankelijk van ernst handicap DEN HAAG (ANP) - De sociale werkvoorzie ning zal vanaf 1 januari 1997 strikter dan nu zijn voorbehouden aan mensen die door een li chamelijke, verstandelijke of psychische handi cap alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. De hoogte van de rijkssubsidie per arbeidsplaats zal dan af hankelijk zijn van de mate van arbeidshandicap van de werk nemer. Huidige werknemers bij sociale-werkvoorzienings- bedrijven behouden hun ar beidsplaats. Hun arbeidsvoor waarden blijven ongewijzigd en hun handicap zal niet wor den getoetst aan de. nieuwe cri teria. Minister Melkert (Sociale Za ken en Werkgelegenheid) schrij ft dat in een wetsvoorstel dat hij vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het voorstel vormt de eerste uit werking van de stroomlijning van gesubsidieerde arbeid die de minister vorig jaar heeft aangekondigd. Melkert wil al le subsidieregelingen die be doeld zijn om werklozen a&n rrknemers van de sociale werkvoorziening behouden hu st room veranderen. (Foto: Joop van Houdt) idsplaats. maar de crite- de slag te krijgèn, samenvoe gen in een Wet voor inschake- lijking van werkzoekenden (WIW). Voor de sociale werk voorziening laat hij echter een aparte regeling overeind, om dat het daarbij gaat om een kwetsbare groep, die extra be scherming nodig heeft. Gemeentelijke commissies van onafhankelijke deskundi gen moeten straks beoordelen wie voor een arbeidsplaats bij de sociale werkvoorziening in aanmerking komt. Deze com missie moeten de kandidaten voordragen aan een nieuw op te zetten dienst van het minis terie van Sociale Zaken, die vervolgens de knoop door hakt. Subsidie De gemeentelijke commissies bekijken ook of iemand met een arbeidshandicap onder professionele begeleiding kan werken bij een reguliere werk gever. Is dat het geval, dan kan de gemeente ook voor die ar beidsplaats subsidie ontvan gen. De commissies gaan nieuwkomers bij de sociale werkvoorziening na drie tot vijf jaar opnieuw beoordelen. Als ze niet langer tot de doel groep behoren, moeten ze an der werk aangeboden krijgen. Zolang dat er niet is, blijven ze in de sociale werkvoorziening. Arbeidsovereenkomst Werknemers die vanaf 1 janu ari bij de sociale werkvoorzie ning aan de slag gaan, krijgen een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week. De eerste twee jaarverdienen ze het mi nimumloon. Daarna kan het salaris worden aangepast aan de functie. De Raad van State uit, in zijn advies aan Melkert forse kri tiek op het wetsvoorstel. Vol gens de raad lijkt het vooral bedoeld om een einde te maken aan de lange wachtlijst voor de sociale werkvoorziening. Het adviesorgaan betwijfelt echter of de strengere selectie van kandidaten voldoende resul taat zal hebben. Ook heeft het weinig vertrouwen in de be oogde doorstroming van werk nemers in de sociale werkvoor ziening naar reguliere banen. Wachtlijsten In zijn antwoord aan de Raad van State bestrijdt Melkert dat het verkorten van de wachtlijsten het voornaamste doel van het wetsvoorstel is, al geeft hij toe dat hij dat effect wel verwacht. Volgens hem zal het aanscherpen van de crite ria wel degelijk tot een lagere toestroom leiden. Verder is de bewindsman een stuk optimis tischer dan de raad over de doorstroming van personeel van sociale werplaatsen naar gewone banen. Hij meent dat de mogelijkheden daartoe de afgelopen jaren niet voldoende zijn benut Meer plaatsen Melkert wijst er daarnaast op dat de sociale werkvoorzie ning bij een gelijkblijvend budget meer kandidaten kan plaatsen doordat nieuwko mers slechts 32 uur per week werken en de eerste twee jaar niet meer verdienen dan het minimumloon. Ook daardoor kunnen de wachtlijsten korter worden. Op dit moment werken 86.500 personen in de sociale werk voorziening. De wachtlijst is de afgelopen zeven jaar ver dubbeld tot 22.000 personen. NIEUWERKERK - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Stichting welzijn Ouderen Schou- wen-Duiveland een bijdrage toegekend van 1250 gulden. Dit bedrag is bestemd voor de aan schaf van een koersbalspel en een bingomolen voor de bewonerscommissie van Steenzwaens hof in Nieuwerkerk. Het Juliana Welzijn Fonds helpt verenigingen, stichtin gen en groepen hun plannen en projecten uit te voeren. De ac tiviteiten moeten liggen op het gebied van het maatschappe lijk welzijn. Voorbeelden zijn vrijwillige hulpdiensten, jeugd- en ouderenzorg, dak- en thuislozenzorg, buurt- en dorpshuizen en projecten van/voor minderheden. Op de afdeling welzijn van ge meenten en in veel bibliothe ken ligt de gratis folder 'Een beroep doen op het Juliana Welzijn Fonds'. Hierin staan concrete voorbeelden over wel ke organisaties geld voor wel ke zaken aan kunnen vragen. Het Juliana Welzijn Bonds stelt jaarlijks 20 miljoen be schikbaar. Het fonds krijgt zijn geld uit onder andere de bankgiroloterij, lotto en tot en de Krasloterij. 0) 0) Water Borrelend in de pan. Kokend op de vlam. Honderd graden is de top. Als het verdampt is, is het op. Dré Janse, Renesse Deze rubriek verschijnt wekelijks in de dinsdag-uitgaven van de Zierikzeesche Nieuwsbode en biedt thuis-dichters uit de streek de gelegenheid hun gedichten aan een groter publiek te presenteren. Wie denkt een of meer geschikte gedichten te hebben kon deze opsturen naar de Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus I, 4300 AA Zierikzee. De redactie behoudt zich het recht voor de gedichten wel of niet te plaatsen. Wijzigingen worden vanzelfsprekend niet doorgevoerd. Oe naam van de schrijver of schrijfster staat onder het gedicht

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 6