Hogeweg Haamstede moet 30-kilometerzone worden Aantal leerlingen speciaal onderwijs Zeeland groeit Toename van zware criminaliteit en zedenmisdrijven in Zeeland Rijvaardigheidstest 55-plus automobilisten Filigrain Fietsexcursie Fietsendief op heterdaad betrapt Kikkers Overvallers Woningbouwvereniging sluit het jaar positief af Auto's zwaar beschadigd bij botsing wenken bediend DINSDAG 2 JULI 1996 NR 26001 Drie miljoen gulden kostend plan positief ontvangen BURGH-HAAMSTEDE - Automobilisten bo ven de 55 jaar kunnen op vrijdag 27 september weer meedoen aan de senior-rijvaardigheidsrit. Deze wordt, onder leiding van een rij-instruc- teur, gehouden in de omgeving van Burgh- Haamstede. De rit is niet als test of examen bedoeld maar puur om inzicht in de eigen rijvaardigheid te krijgen. De instructeur geeft vervolgens adviezen om de vaardigheden te verbeteren en tevens is er een theoretisch ge deelte. De rit duurt een half uur. In dorpshuis De Schutse worden workshops gehouden waar men ogen en oren kan la ten testen. Ook kunnen be langstellenden deelnemen aan bewegingsactiviteiten. De testrit wordt gereden in de eigen auto. Wie meedoet krijgt persoonlijke adviezen een cer tificaat van deelname. Aan melden kan tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Stichting Wel zijn Ouderen, telefoon 413224. ZIERIKZEE - In bibliotheek De Stolpe is tot en met 24 juli een tentoonstelling van pa- pierfïligrain te zien. De werk stukjes zijn gemaakt door Ti neke Bin uit Zierikzee. Werken met papierfiligrain is een oude techniek die op het zelfde principe berust als goud- zilverfiligrainwerk. Dit is goed te zien bij oude Zeeuw se sieraden. Bij papierfiligrain worden smalle strookjes ge kleurd papier opgerold en hier worden motieven van ge maakt. Om deze techniek wat meer bekendheid te geven start Tineke Bin in september met workshops op de dinsdag middag. Deze vinden plaats op het adres Slabberswerf 23 in Zierikzee. Voor inlichtingen: Tineke Bin, telefoon 416166. BRUINISSE - In samenwer king met Rijkswaterstaat heeft het VVV Bruinisse fiets tochten uitgestippeld naar de Krammersluizen. De tochten vinden plaats op 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus en op 4 septem ber. Deelnemers fietsen onder be geleiding van het VW via de rolbrug van de Grevelingen- sluis over het fietspad langs de oever van het Grevelingen- meer naar de Krammersluizen op de Philipsdam. In de dam wordt een dia-presentatie ge geven over de Deltawerken. Daaropvolgend een korte rondleiding over het sluizen- complex. Op de terugweg kan de uitkijktoren op de Philips dam beklommen worden en wordt koffie gedronken in Strandpaviljoen Meerzicht aan het Grevelingenmeer. ZIERIKZEE - Een 21-jarige man uit Burgh-Haamstede is gisteren op heterdaad betrapt toen hij imZierikzee een fiets wilde stelen. De man probeerde omstreeks 12.00 uur een fiets te stelen uit een stalling bij een school aan de Haringvlietstraat. Hij deed dit echter niet onopgemerkt met het gevolg dat tegen de man door de politie proces-ver- baal is opgemaakt. Bij zwembad Onderdak in Zie rikzee slaagde men er wel in een fiets mee te nemen. Tussen 13.00 en 16.000 uur werd daar de fiets van een 37-jarige man uit Zierikzee, ter waarde van achthonderd gulden, gestolen. Aan de Steenweg in Westen- schouwen werd afgelopen nacht ingebroken in het tram polinehuisje. Er werden diver se goederen gestolen. De waar de ervan is niet bekend. DEN HAAG - Onderzoekers van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek hebben in een relatief nieuwe poel in Midden-Limburg een groot aantal zeldzame kleine groene kikkers aangetroffen. ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag twee mannen en een vrouw veroor deeld tot celstraffen van vijf tot veertien maanden wegens inbraken en poging tot diefstal met geweld in een motel van Van der Valk in Tiel. BRUINISSE - Ondanks een bruteringsoperatie, die ingrijpende financiële gevolgen had, kon het jaar 1995 door Christelijke Woningbouw vereniging in Bruinisse met een positief resul taat van 75.000,- worden afgesloten. De bruteringsoperatie hield in, dat alle door de rijksoverheid verstrekte geldleningen aan de woningcorporaties, moesten worden afgelost. Tegelijker tijd vond een afrekening plaats van alle toegezegde sub sidies. Uit de jaarrekening, die gecontroleerd werd door een extern accountantsbureau bleek, dat er door de vereni ging een goed beleid was ge voerd. De Algemene Bedrijfs- reserve verminderde met vijf ton tot een bedrag van 84.000,-. De voorziening voor onderhoud en woningverbete ring bleef op peil met ruim zes honderdduizend gulden. Van uit de vergadering werd gevraagd naar de verkoop van huurwoningen. Voorzitter B. de Groot ant woordde dat de vereniging niet van plan is te verkopen, zeker niet op basis, zoals die nu wordt voorgesteld door de lan delijke politiek. Na de pauze hield burgemeester A. Voge laar van Bruinisse een lezing over ruimtelijke ordening. Hij gaf pen toelichting op de plan nen voor Riekusweel. waar de komende jaren woningbouw en uitbreiding van industrie is gepland. Ook is het de bedoe ling om de rijksvluchthaven geschikt te maken voor een ge deelte van de mosselvloot. MIDDELBURG - Het aantal leerlingen dat één van de 22 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Zeeland bezoekt, lag in het schooljaar 1994 en 1995 ruim 2 procent ho ger dan in het jaar daarvoor. Deze stijging deed zich verhoudingsgewijs het sterkst voor in het vootgezet speciaal onderwijs, waar het leerlin genaantal met ruim 4 procent toenam. De groei van het aantal speci aal onderwijs-leerlingen bleef het afgelopen jaar beperkt tot ruim 1 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Bovenregionaal In tegenstelling tot het speci aal onderwijs vertoont het voorgezet speciaal onderwijs in Zeeland reeds enige jaren een sterke groei van het abso luut aantal leerlingen. Dit heeft zich de afgelopen jaren vooral gemanifesteerd in een sterke groei van de zogenaam de bovenregionale scholen. Ook in verhouding tot de be volking is er sprake van conti nue groei van het voortgezet speciaal onderwijs in Zeeland. Uit een vergelijk Ijliikt, dat het aantal Zeeuwse kinderen op een vso-school steeds onge veer 20 procent boven het lan delijk gemiddelde ligt. Het lom is met 52 procent van de leerlingen duidelijk de groot ste schoolsoort binnen het vso, eenderde van de vso-leerlingen bezoekt een school voor mik, moeilijk lerende kinderen. De provincie doet een jaren lang onderzoek naar het pro ject Weer Samen Naar School. Daarbij wordt geprobeerd om leerlingen, met extra hulp, zo veel mogelijk binnen het regu liere onderwijs te houden. Over een reeks van jaren wor den de gegevens over leerlin gen verzameld en geanaly seerd. Negen van de tien 'weer samen naar school leerlingen' kampt met leerproblemen. Het probleem op de Hogeweg is bekend: er wordt te hard gereden. Bewoners plaatsen al in 1989 zelfgemaakte borden, (archieffoto) BURGH-HAAMSTEDE - Wat wethouder ir. C. W. Veerhoek betreft wordt nog dit jaar een am bitieus plan om van de Hogeweg tussen Burgh en de aansluiting op de Kraaijensteinweg een dertig-kilometerzone te maken besteksgereed gemaakt. Tijdens een drukbezochte hoorzitting in dorpshuis De Schutse in Haamstede werd overwegend positief gereageerd op het 2,5 a 3 miljoen gulden kostende plan. De inkt van de tekeningen was bij wijze van spreken nog nat, zo nieuw, zijn de plannen. En als het aan Veerhoek ligt ver dwijnen ze zeker niet in wat hij betitelde als 'la 26'. Veerhoek cq het college van b en w van Westerschouwen wil in de tijd die men als zelfstandige ge meente nog te gaan heeft zo veel mogelijk plannen realise ren of - zoals Veerhoek het uitdrukte - 'onomkeerbaar vastleggen'. „Het is zeker niet zo dat we nog snel even de cent jes willen opmaken," bena drukte de wethouder. Het probleem van de Hogeweg is bekend. Al jaren. Er wordt te hard gereden en er komt ver keer dat er eigenlijk niets te zoeken heeft en eigenlijk beter de Kraaijensteinweg had kun nen gebruiken. De laatste is nu precies wat Veerhoek en co met de omvorming van de Ho geweg willen bereiken. De Ho geweg heeft nu een vqrkeers- funktie en dat moet door uit voering van de plannen een verblijfsfunktie worden. Vrij vertaald: de auto heeft er nu het hoogste woord, maar ziet zich - als de plannen uitge voerd worden - gedwongen een toontje lager te gaan zingen. Het is de bedoeling dat op tien lokaties op de weg snelheids- remmende maatregelen wor den getroffen. Geen nier kwaal-veroorzakende drempels, maar verhoogde kruisingsvlakken, variatie in bestrating, bochtjes, knikken, en visuele versmallingen in de vorm van fietssuggestiestro- ken. Waarbij een speelse wel haast kunstzinnige vormge ving is gehanteerd. Niet harder Alles bij elkaar volgens Veer hoek een pakket aan maatre gelen waardoor de automobi list het wel uit zijn hoofd zal laten het gaspedaal (te) diep in te drukken, hetgeen de ver keersveiligheid ten goede komt. Het feit dat er geen ge scheiden fietspaden in het plan opgenomen zijn - waar volgens Veerhoek simpelweg geen ruimte voor is - riep bij een aantal aanwezigen twijfels op voor wat betreft de veiligheid van de fietsers. Een aantal bezoekers van de hoorzitting bleek niet overdre ven veel vertrouwen te hebben in het gezond verstand van au tomobilisten én bus chauffeurs. Veerhoek probeer de hen ervan te overtuigen dat de verkeersveiligheid voor fietsers er door het plan wel degelijk op vooruit gaat. Hij betoogde dat alleen al het aan brengen van fietssuggestie- stroken automobilisten de voet van het gas doet halen. „Dat hebben we heel duidelijk gezien op de Rampweg. Ik ver zeker u dat het werkt," aldus de wethouder. Hij voegde daar aan toe dat de gemeente weliswaar de auto- mobiliteit in Westerschouwen terug wil dringen maar ook niet al te onvriendelijk tegen automobilisten, openbaar ver voersmaatschappijen en tou- ringcarbedrijven wil zijn. „We 'willen het wel een beetje vriendelijk houden en probe ren een goede mix te vinden.' Mocht het in de reconstructie vervatte maatregelenpakket onverhoopt niet dat opleveren waar men op hoopt dan kan de gemeente altijd nog 'tegenge steld eenrichtingverkeer' in stellen. -Dat houdt in dat ver keer dat van Westenschouwen naar Burgh wil via de Hoge-1 weg gedwongen worden op een bepaald punt de weg te verla ten om via een omweg weer op de weg terecht te komen. In fei te hetzelfde principe als het idee voor de 'knip' in de Hoge weg. „Maar misschien is dat wel helemaal niet nodig," al dus een optimistische Veer hoek. Hij constateerde na afloop te vreden dat er weliswaar kri tiek op details w.as geuit maar dat de bezoekers van de hoor zitting in ieder geval een 'posi tieve grondhouding' hadden tegenover het plan. „Zeker, het is niet niks, maar we krij gen er ook een heleboel voor te rug." Het plan wordt bespro ken tijdens het zomer-conclaaf van college en chefs, komt ver volgens op 10 juli aan de orde tijdens de vergadering van de commissie openbare werken en het finale oordeel wordt tij dens de gemeenteraadsverga dering van 15 juli uitgespro ken. kwetsbaar omdat het sociale vangnet, dat thuis vaak wel aanwezig is, op het vakantie adres ontbreekt. Het werk van slachtofferhulp wordt grotendeels door vrij willigers verricht, voortdu rend bijgestaan door beroeps krachten. 's Nacht.s en in het weekend werd in 1995 219 maal een beroep op hulp van de Stichting gedaan. In Zeeuws- Vlaanderen gingen drie lotge notengroepen van start. Daar bij kunnen nabestaanden ervaringen met elkaar delen. Het positieve resultaat is aan leiding, om ook in Zuid-Beve land een dergelijke groep van start te laten gaan. De vrijwil ligers, zestig in getal, doen mee aan specifieke trainingsdagen. De thema's die het afgelopen jaar behandeld zijn: Groepsop- vang, afscheid en emoties, ver keersslachtoffers, begraven, zelfdoding, gesprekstechniek nieuwe wet Terwee, hulp aan verstandelijk gehandicapten en sexueel geweld binnen fa milieverband en rouwverwer king. De Stichting heeft aan 136 vrouwen hulp geboden, die in hun relatie werden mishan deld, zowel geestelijk als fy siek. Het bleek, dat de regulie re hulpverlening op dit vlak vaak geen toegesneden hulp kon aanbieden, waardoor er zich veel vrouwen bij de Stich ting meldden. Opmerkelijk is de daling van het aantal ver mogensdelicten. Deze catego rie slachtoffers wordt in zijn algemeenheid minder door de politie doorverwezen. Zorge lijk vindt de Stichting de ont wikkeling. dat bij verwijzers een schifting schijnt plaats te vinden op grond van zwaarte van het misdrijf. Normverva ging en gewenning aan kleine criminaliteit lijken de signa len van de huidige maatschap pij te zijn. NIEUWERKERK - Twee au to's raakten gisteren zwaar be schadigd bij een aanrijding op de N59 bij de verkeerslichten in Nieuwerkerk. Een 57-jarige vrouw uit Ou- werkerk stak vanaf Nieuwer kerk het kruispunt over. De politie gaat ervan uit dat ze hierbij door het rode licht reed. Een 65-jarige man uit Rotter dam, die vanuit Zierikzee het kruispunt overstak, kon een aanrijding niet meer voorko men. Toeristenslachtofferhulp stijgt in Renesse met 30 procent SLUISKIL - Twee broers (26 en 23 jaar) uit Sluiskil werden zondag door de politie Zeeuwsch-Vlaan- deren op hun wenken be diend. De 26-jarige maakte zich volgens de politie schul dig aan gevaarlijk inha len op de provinciale weg bij Sluiskil. Naast hem in de auto zat zijn 23-jarige broer. Toen de politie hen aansprak op hun rijge drag kreeg de agent de vraag „of hij soms niks anders te doen had." Die vraag werd korte tijd later bevestigend beant woord toen de 23-jarige werd aangehouden we gens het in bezit hebben van een hoeveelheid soft drugs. Een 19-jarige Ter- neuzenaar die bij de 23- jarige op bezoek was, werd eveneens aange houden. Hij was in het bezit van een verboden vlindermes. Dit meldt de Stichting Slacht offerhulp Zeeland in haar jaar verslag. Opvallend in 1995 was, dat het aantal slacht offers dat werd geholpen naar aanleiding van levensbedrei gende misdrijven steeg van 62 naar 113. Het aantal slachtoffers dat hulp zocht na een verkrachting steeg van 53 naar 77. Het aan tal zaken van incest steeg van 38 naar 49. Meer mannen dan vrouwen zochten in 1995 hulp bij Slachtofferhulp in verband met een zedenmisdrijf. De Stichting toont zich zeer tevre den over de goede samenwer king met de meldkamer van de Regio Politie. Voor het eerst zijn vorig jaar veroorzakers van verkeerson gevallen door de Stichting ge holpen. In 1995 is het toeristen- project op verschillende locaties in de provincie vorm gegeven. Twee teams van vrij willigers werkten daarbij on der leiding van assistent-coördinatoren. Alvo rens de opvang te starten, is er een speciale basistraining ge geven. Toeristen Slachtoffer hulp vormt een specifieke vorm van hulpverlenen. Er wordt eerst opvang geboden aan toeristen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf of een verkeersongeval. De ge boden hulp is meestal urgent omdat er direct gehandeld moet worden; daarnaast gaat het meestal om kortdurende contacten. Toeristen zijn extra MIDDELBURG - De Stichting Slachtofferhulp Zeeland heeft in 1995 zo'n 3400 slachtoffers geholpen. Er werd een toename van slachtoffers, die betrokken waren bij zware criminaliteit en zedenmisdrijven, gecon stateerd. Het zomerseizoen 1995 geeft in Renesse een stijging van 30 pro cent te zien in verband met het aantal geholpen toeristen-slachtoffers. Jhi aantal slachtoffers naar aanleiding van levensbedreigende misdrijven is sterk gestegen (F o to: Joop van Houdt)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 5