VVD voor uitbreiding recreatie en toerisme Sociaal noodfonds gesnoeid ten gunste van Museumhaven vvv komt met Duitse versie Zeeland-site GioeKRij< Show- en stuntrijden tijdens Paardendag Amendement PvdA en CDA haalt het niet in gemeenteraad Vergadering Openbare Werken en Financiën Westerschouwen Vernielingen op camping Gemeentelijk verkiezingsprogramma Wezenberg uit raad Zierikzee Maritieme demonstratie DINSDAG 2 JULI 1996 NR 26001 3 ZIERIKZEE - Zierikzee gaat 136.850 gulden ste ken in het uitbouwen van de Museumhaven tot een volwaardige toeristische attractie. Een amendement van de PvdA met steun van het CDA en hun beide wethouders om met 35.000 gulden hiervan het sociaal-cultureel noodfonds op peil te houden haalde het niet gisteravond in de gemeenteraad. Op Internet MIDDELBURG - Sinds vorige week beschikt de Provinciale VVV Zeeland op Internet ook over een Duitse versie van de toeristische Zee- land-site op Internet. De Duitse Zeeland-site is bereikbaar via het adres http://www.zeeland- net.nl/vvv/duits. M. R. de Jong - van Loo (PvdA): .Sociaal noodfonds blijvend reserveren. Omdat de gemeente Zierikzee volgend jaar ophoudt te be staan, hoeft ze ook een aantal voorgenomen uitgaven - waar onder de verbouwing van het gemeentehuis - niet meer te doen. Al die overbodig gewor den reserves bij elkaar bedra gen ruim 7,5 ton. Dat geld heeft voor het over- De Schouwen-Duivelandse paardendag is een initiatief van de Bond van Paardenfok kers. De paardendag valt dit jaar samen met een ander hip pisch evenement, te weten de rally van aangespannen Belgi sche en Nederlandse trekpaar den. Het merendeel van deze paarden komt uit de stoeterij van de Palm-brouwerij. De ral- grote deel al een nieuwe be stemming gekregen. Maar aan het eind van dit 'verlanglijstje' blijft nog 136.380 gulden over, waaraan de gemeenteraad gis teravond een zinvolle bestem ming mocht geven. In de ad viescommissies waren daar de afgelopen weken al wat sug gesties gedaan. De PvdA kwam gisteravond met een nieuw idee. Onder de onnodig geworden reserves schaart het college van b. en w. ook 35.000 gulden uit het sociaal-cultureel nood fonds dat de laagste inkomens in staat stelt om bijvoorbeeld contributies en deelname aan schoolreisjes te betalen. Er zit 70.000 gulden in die pot en het college meent dat het komend half jaar ook met de helft kan worden volstaan. Er wordt im mers nauwelijks een beroep op gedaan. De PvdA denkt daar anders over. Binnenkort stelt het rijk de gemeenten in staat om iets te doen voor de laagste inko mens. Mevrouw M. R. de Jong- van Loo: ,,Onze fractie wil hierop inspringen. Daarom willen we het totale bedrag ly is een zestien dagen durende tocht van Brussel naar Am sterdam. Er wordt gereden met authen tieke karren en wagens. De aanleiding van deze trekpara- de is het 100-jarig bestaan van het trekpaardstamboek. Elke avond overnachten de deelne mers en paarden op een bivak van het sociaal noodfonds blij vend reserven om straks te kunnen gebruiken voor nieuw beleid." Het amendement kreeg steun van het CDA bij monde van mevrouw C. J. P. M. Kalwij- Snel. PvdA-wethouder D. van der Wekken kwam eveneens met een solidariteitsbetuiging aan zijn fractie. In de schorsing voor collegeberaad kreeg Van der Wekken steun van zijn CDA-collega P. de Rijke. Toch besloot de wethouder van fi nanciën, L. J. van Gastel (VVD) het plan tot halvering van het fonds te handhaven. Planklaar Van der Wekken legde uit dat de sociale dienst inmiddels een plan heeft liggen voor uitvoe ring van het armoedebeleid en riep VVD, D66 en SGP op hun standpunten kenbaar te ma ken. VVD-fractieleider J. J. Geleijnse bleef zijn wethouder trouw en D66-voorman J. Th. M. van der Veer zei te weinig inzicht in het verhaal te heb ben om stande pede mee te gaan in het PvdA-betoog. ,,Die nota van de sociale dienst wil ik eerst afwachten." De SGP/RPF/GPV-fractie had de schaal kunnen doen over slaan in het voordeel van Pv dA en CDA, maar woordvoer der J. de Bruijne liet weten de zaak te onoverzichtelijk te vin den. ,,En ik heb geleerd dat je bij mist beter niet uit kunt va ren. Daarom blijven we bij ons plaats. Op 17 juli is dat de Re- nesser manege. De Schouwen-Duivelandse paardendag begint om 09.30 uur met de keuringen van trek paarden, fjorden en haflingers. Nieuw dit jaar is de beoorde ling van shetlandponies. 's Ochtends wordt in drie ringen gekeurd, 's Middags om 13.05 uur volgt de kampioenskeu ring met aansluitend een défilé van de kampioenen. Stoelendans Om 13.50 uur is het tijd voor de stoelendans met Shetlanders om 14.05 uur gevolgd door het aangespannen rijden enkel- Wethouder L. J. uan Gastel (VVD): Vijfendertigduizend gulden genoeg voor het ko mend halfjaar." standpunt het volledige be drag te reserveren voor de Mu seumhaven." 'Op stap' Van der Wekken probeerde nog wat te redden door me vrouw Kal wij te prijzen en VVD en D66'uit te dagen, maar dat mocht niet meer baten. Restte Van Gastel zijn teleur stelling uit te spreken dat de raad niet unaniem voor de Mu seumhaven heeft gekozen. „Want ik moet straks op stap om fondsen te werven en dan krijg ik dit verhaal op mijn bordje." span grote rassen. Het aange spannen rijden enkelspan klei ne rassen begint om 14.20 uur. Om 14.35 uur gaat een show met trekpaarden van start en aansluitend verzorgt M. Scherps met zijn haflo arabier show- en stuntrijden. Een kwartiertje later, om 15.05 uur, start het' aangespannen rijden dubbelspan grote ras sen, om 15.20 uur gevolgd door verschillende paardenrassen onder zadel. Om 15.35 uur volgt een demon stratie van vier- en achtspan nen en om 15.50 uur wordt de uitslag van de loterij bekend gemaakt. Tussen 16.00 en 16.30 uur wordt de grote 'Palm-para- de' verwacht. Net als de Nederlandse Zee land-site bevat ook de Duitse site nuttige informatie voor de toerist en recreant die Zeeland wil bezoeken. Met de opening van de Duitse Zeeland-site op Internet kan nu ook de Duitse vakantieganger digitaal toe- ristisch-recreatieve informatie opzoeken over de provincie Zeeland. De informatie loopt uiteen van Zeeland algemeen, de regio's, accommodaties, watersport mogelijkheden, musea, attrac ties, veerdiensten Westerschel- de, evenementenoverzicht, adressen en telefoonnummers van Zeeuwse WV's tot inter- t In het gemeentehuis van Wes- terschouwen is op woensdag 10 juli een commissievergadering financiën om 19.30 uur en ook op 10 juli is er om 19.30 een commissievergadering van openbare werken. Met name zaken als het Trans ferium, automobiliteit, ver keer, fietspaden en herinrich ting van dorpen en wijken moeten goed geregeld zijn vóór 1 januari 1997, als de gemeente opgaat in de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland. Dit zijn urgente zaken, die voortvloei en uit de lopende begroting voor 1996. Een project, zoals het Transferium, zal na één ja nuari 1997 moeten worden vol tooid. RENESSE - Op éen camping aan de Hogezoom in Renesse zijn gistermiddag vernielingen aangericht op drie standplaat sen voor caravans. De politie hield in verband met de vernielingen dader, een actieve pagina's waarop de be zoeker informatie kan aanvra gen of aanleveren. Via toeristische organisaties, media en Internetproviders in Duitsland informeert de Pro vinciale VVV Zeeland de Inter- net-abonnees in Duitsland over het bestaan van de Zee land-site en het gemak om van uit de eigen stoel informatie te verzamelen voor de voorberei ding van vakantie of een paar dagen uit. De provinciale VW beschouwt de Duitse Zeeland site als een extra dienstverle ning aan een voor toeristisch Zeeland belangrijke doel groep. Aan de gemeenteraad van Wes- terschouwen zal worden ge vraagd om een keuze te maken uit de nog uit te voeren projec ten en tevens zal de financiële dekking moeten worden be paald. In de commissie finan ciën komen onder meer aan de orde: de Plompetoren, de Stichting Renesse, transacties onroerende goederen, precari orechten en de begrotingswij zigingen ISD en Zuidhoek, de dorpshuizen en de stand begro ting en de nog uit te voeren projecten. In de commissie openbare werken worden de uitvoering van de werken voor 1996 en later besproken. In bei de vergaderingen is er spreek recht voor het publiek, behou dens bij de rondvraag. negentienjarige man uit Mon- nickendam aan. Kapot maken De vernielingen bestonden uit het kapot maken van hekjes, een tuinkabouter en een aantal planten. Met bezoek stoeterij Palm-brouwerij RENESSE - Een stoelendans met Shetlanders, show- en stuntrijden en een bezoek van de Stoe terij van de Palm-brouwerij. Dat zijn enkele programmaonderdelen van de Schouwen-Dui velandse paardendag op woensdag 17 juli bij Manege Grol in Renesse. BURGH-HAAMSTEDE - In de tweede helft van 1996 wil het gemeentebestuur van Westerschou wen een aantal belangrijke beleidszaken afron den en uitvoeren. Daartoe worden extra com missievergaderingen ingelast. Advertentie HABO RENESSE Heeft u de GreenCardaP Hogezoom 100. Renesse Tel.: 0111 - 46 27 91 beralen graag ten aanzien van verhoging van gemeentelijke belastingen en tarieven. Elke verhoging moet goed zijn on derbouwd, waarbij de VVD zo concreet mogelijk wil zien aan gegeven waarvoor die verho ging wordt gebruikt. „Zolang het te voeren beleid van de ge meente niet is vastgesteld, zijn belastingverhogingen uitge sloten", aldus de partij. Wat de brandweer betreft, zou er een nieuwe brandweerorga nisatie moeten komen, waar bij de vrijwilligers een passen de vergoeding krijgen. Indien mogelijk dienen gemaakte kosten verhaald te worden op de veroorzaker", zegt de VVD. Een full-time brandweercom mandant verdient aanbeve ling, aldus de partij. De liberalen zijn voorstander van globale bestemmingsplan nen. Daarmee zou flexibiliteit gehandhaafd blijven, zodat, in redelijke mate tegemoet geko men kan worden aan de wen sen en behoeften van burgers en bedrijven. De gemeente be hoort meer ruimte te krijgen om zelfstandig het ruimtelijk beleid in te vullen en vast te stellen, stelt de VVD verder. De partij is daarom voorstan der van het op zo kort mogelij ke termijn opstarten van een Ruimtelijk Strategische Visie. Het onderhoud van het ge meentelijk groen zou volgens het verkiezingsprogramma op nieuw onder de loep moeten worden genomen. De VVD zegt daarnaast voorstander te zijn van verkoop van snippergroen als stroken en overhoeken, aan burgers. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld tijdens een besloten ledenvergadering van de WD-afdeling vanavond, dinsdag, in het dorpshuis in Ouwerkerk. Op de bijeen komst kan het verkiezingspro gramma door de ledenvergade ring worden gewijzigd. In de loop van augustus maakt de VVD de lijst van kandida ten in alfabetische volgorde •bekend. In september spreekt een ledenvergadering zich uit over de volgorde op de verkie zingslijst. Dit aan de hand van een bestuursvoorstel. P. A. M. Wezenberg ZIERIKZEE - PvdA-raadslid P. A. M. Wezenberg verlaat Zierikzee en de gemeenteraad. Wezenberg verhuist half au gustus naar het Brabantse Gil- ze, waar hij sinds geruime tijd werkzaam is als directeur van het asielzoekerscentrum. Gis teravond bedankte hij zijn col lega-raadsleden voor de sa menwerking „die kort en soms heftig was. Ik heb hier veel ge leerd. Het spijt me dat ik deze periode niet af kan maken." al dus Wezenberg. Wezenberg wordt opgevolgd door H. Akkersdijk die al eer der in de gemeenteraad van Brouwershaven de PvdA ver tegenwoordigde. In de verga dering van 2 september wordt afscheid genomen van Wezen berg en worden van Akkers- dijk de geloofsbrieven in ont vangst genomen. van de recreatiesector, die stelt de VVD, 'de belangrijkste pijler van onze economie vormt.' „Hierbij dient onze waardevolle natuur behouden te blijven" voegt de partij toe. Verder moet bij de verdere ont wikkeling van het beleid reke ning worden gehouden met het onderscheid tussen verblijfs- en dagrecreatie en het feit dat er sprake is van meer en korte re vakanties. De VVD vindt verder dat de opbrengst van de toeristenbelasting in elk geval gebruikt behoort te worden voor de toeristisch-recreatieve sector. Gepleit wordt verder om bij de gemeente meer mensen be schikbaar te stellen die actief kunnen lobbyen bij hogere overheden. Dit met name voor de landbouw en visserij. De VVD ondersteunt de verdere ontwikkeling van plattelands vernieuwing en -toerisme. Glastuinbouw en intensieve veeteelt op daarvoor aan vaardbare lokaties, moeten mogelijk zijn, zegt de partij. Politie De partij stelt dat de nieuwe gemeente als recreatiegemeen te extra politie nodig heeft: „Gezien de extra druk van re creanten moet de extra man kracht structureel aan onze re gio worden toegewezen door de minister van Binnenlandse Zaken." Ook vindt de VVD dat lokale politiezorg zodanig in elkaar moet steken, dat de po litiefunctionarissen aan spreekbaar zijn voor de bevol king en gasten. Terughoudendheid zien de li- ZIERIKZEE - Wat de WD-afdeling Schouwen-Duiveland betreft moet de recreatiesector op het eiland verder kunnen uitbreiden, zij het dan in beperkte mate. Zo'n uitbreiding zou wel op een verantwoorde manier plaats moeten vinden. Verder pleit de partij voor kwaliteitsverbetering en aanpassing en verbetering van de infrastructuur voor deze sector en verbreding van de dienstverlening. De WD-afdeling stelt een en de komende gemeenteraads- grote waarde te hechten aan de ander in haar programma voor verkiezingen. De partij zegt handhaving en versterking Een beperkte uitbreiding van recreatie, kan volgens de VVD best. Foto Joop van Houdt) Verwachting t/m zaterdag 6 juli WEERSVOORUITZICHTEN Donderdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% M in.temp. 11 graden Mid.temp. 16 graden Windkracht z.west 4 Vrijdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 50% Min.temp.10 graden Mid.temp. 17 graden Windkracht west 3 Zaterdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min.temp. 9 graden Mid.temp. 17 graden Windkracht n.west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 3 juli Zon op 05.26, onder 22.00 Maan op 23.15, onder 08.34 4 juli Zon op 05.27, onder 22.00 Maan op 23.47, onder 09.54 Laatste Kwartier: 7 juli (20.56) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Het wisselvallige weer is niet te stuiten. Ook morgen en de rest van de week blijft de tempera tuur ver beneden de normale waarde van 21 graden en blijft de zon een zeldzame verschijning. Morgen lij ken we echter een voorlopig diepte punt te bereiken. Vroeg in de och tend trekt er langs de kust een gebied met buien, die soms samen gaan met onweer. In het binnenland valt slechts een verspreide bui. Later in de ochtend nadert vanuit het wes ten een dik pak bewolking en gaat het geruime tijd regenen. Hierdoor komt de temperatuur maximaal op 15 graden uit. Doordat de wind bo ven land ook nog stevig uit het zuid westen tot westen waait, lijkt het morgen de eerste herfstdag van 1996 te worden. Langs de kust staat zelfs een harde wind, windkracht 7. VEERE - In het kader van de viering Veere 700 wordt op za terdag 6 juli 1996 een maritie me demonstratie gehouden op het Veerse Meer ter hoogte van Veere. Door diverse instanties wor den vaartuigen ingezet die aan het publiek getoond worden en een korte demonstratie verzor gen. Het is de bedoeling om tij dens deze drie uur durende show de maritieme historie van het Veerse Meer in beeld te brengen. Aan deze demonstra tie wordt medewerking ver leend door vaartuigen van Staatsbosbeheer, Rijkswater- staat, politie, Koninklijke Ne derlandse Redding Maatschap pij, de brandweer van Veere en enkele partikuliere organisa ties. De aktiviteiten vinden plaats van 14.00 tot 17.00 uur en kunnen vanaf het terrein bij de Campveerse Toren en de To- renwal/Oranjeplein worden bekeken. ZIERIKZEESCHE Ki NIEUWSBODE Uitgever Drukkerij Laken man Ochtman bv te Zierikzee Directie W. O. Deddens. Hoofdredacteur A. H. M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11Zierikzee. Postbus 14300 AA Zierikzee. Telefoon 0111-416551. Telefax 0111-414315. Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan. ma t/m vr. 0111 -417314 tijdens kantoor uren: van 8.30 tot 17.30 uur. Tijdens de avonduren: ma. di. (niet op woensdag) do. vr., van 18.00 tot 20.00 uur. Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-401575. Abonnementen per Maand (autom. afschr.) 18,50 Kwartaal 52,50 (autom. afschr.) 50,00 Halfjaar ƒ100.00 (autom. afschr.) 95.00 Jaar ƒ190.00 (autom. afschr.) f180,00 Losse nummers 1,25 De abonnementsprijzen zijn inclusief 6% B.T.W. Opzeggingen dienen een maand, voor het einde van de lo pende abonnements-periode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefonische of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 75 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,50 De advertentieprijzen zijn exclusief 1 Th B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 3