Biologische landbouw blijft achter tegenover buitenland Dienstenbond vindt ruimere openingstijden geen succes Topmodel Hemingway dood Ronny Brunswijk verdacht van smokkelen cocaïne Horeca krijgt binnenkort een geschillencommissie Drugssmokkel in haven Rotterdam neemt toe Binnenlandse vraag weinig stimulerend Chaos door vrachtauto met kippen Olievlek Vlieland Deens schip naar bodem Deuren weer dicht om rendabel te draaien 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Invoer vijftig kilo via Schiphol HAARLEM (ANP) - Justitie in Haarlem ver denkt de vroegere leider van het Surinaamse Junglecommando, Ronny Brunswijk, van be trokkenheid bij cocaïnesmokkel. Dat heeft zijn advocaat, mr. A. Moszkowicz, dinsdag desge vraagd bevestigd. De voormalige rebellenleider in Suriname zou betrokken zijn geweest bij de invoer van vijftig kilo cocaïne, die de dou ane begin dit jaar op Schiphol in de koffer van een Surinaam se vrouw aantrof. De vrouw is daarvoor twee we ken geleden door de rechtbank in Haarlem tot zes jaar cel ver oordeeld. Verklaring Brunswijk zat in het vliegtuig van Paramaribo naar Neder land naast de drugskoerier ster. Hij zou de vrouw hebben geholpen met het dragen van de zware koffer. De Criminele Inlichtingen Dienst (CID) in Haarlem heeft nog geprobeerd de koerierster een belastende verklaring te gen Brunswijk te laten afleg gen in ruil voor haar vrijla ting. De vrouw heeft dit echter geweigerd. Het Openbaar Ministerie in Haarlem heeft Brunswijk nu laten weten dat er toch een ge rechtelijk vooronderzoek te gen hem is gestart. Bij het par ket in Haarlem kon dinsdagochtend niemand een toelichting hierop geven. Voor klachten en grieven WOERDEN (ANP) - De horeca krijgt binnen kort een officiële geschillencommissie. Particu lieren en bedrijven die zich onheus behandeld voelen, kunnen daar met hun grieven terecht. De commissie krijgt een offi ciële status, vergelijkbare met die van de geschillencommis sie in het reiswezen. Voorzitter G. van der Veen van Koninklij ke Horeca Nederland ver wacht dat de commissie begin volgend jaar in functie kan tre den. Consumenten die met klachten van beperkte omvang zitten, maken bij de geschillencom missie niet zoveel kans hun klacht behandeld te zien. Als voorbeeld van een kansrijke klacht noemt Van der Veen de affaire van het bruidspaar dat een paar jaar geleden de al lang gereserveerde bruidssuite in hotel Des Indes in Den Haag aan zijn neus voorbij zag gaan. De hoteldirectie had de suite gegund aan de pas gearrivëer- de popster Prince. Het instellen van de geschil lencommissie is volgens Van der Veen voortgekomen uit een initiatief van de vroegere staatssecretaris Van Rooy van Economische Zaken. Uniformeren De voorbereidingstijd is echter erg lang, omdat het van belang is tal van kwesties vooraf goed te regelen. Te denken valt daarbij aan het uniformeren van de leveringsvoorwaarden binnen de horeca. Over de wijze waarop de com missie klachten gaat beoorde len is volgens Van der Veen overleg geweest met organisa ties als de Consumentenbond en de ANWB. Extra geld minister gevraagd ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse rivier politie, de FIOD en de douane hebben te weinig grip op de drugsinvoer via de Rotterdamse ha ven. Daarom wordt de strijd tegen drugs in de haven vanaf 1 oktober beter aangepakt, op voorwaarde dat minister Dijkstal (Binnenland se Zaken) met extra geld over de brug komt. Dat heeft commissaris A. Noordzij van de rivierpolitie vandaag, dinsdag, bekendge maakt. De laatste jaren wordt ruwweg 60 procent van de drugsvangsten vernietigd zon der verder onderzoek naar de organisaties achter de trans porten. Vorig jaar was een dieptepunt. Toen leidde slechts 22 van de 42 drugsvang sten tot verder recherchewerk. Oorzaak is het gebrek aan vol doende rechercheurs. Burgemeester Peper van Rot terdam pleitte in mei in een brief aan minister Dijkstal voor 149 extra politiemensen en 4,5 miljoen gulden. Als ar gument gebruikte hij met na me de toenemende smokkel van drugs via de haven. Het aantal vangsten is sinds 1994 weliswaar met 200 procent ge stegen, maar de effecten daar van op de gebruikersmarkt zijn nihil, gezien de forse stij ging van gesmokkelde drugs. Dijkstal heeft nog niet op de brief gereageerd. 'Hit en run' De drie opsporingsinstanties in Rotterdam willen gezamen lijk teams oprichten die ria een drugsvangst het eerste recher chewerk doen. Deze ,,Hit and Run Containerteams" (HARC) moeten concrete aanwijzingen voor een grote organisatie doorspelen aan de normale re chercheteams die vaak maan denlang op een zaak zitten. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 3 juli 06.05 178 11.45 -130 18.30 163 4 juli 06.55 181 00.30 -163 19.15 162 12.45 -127 ROOMPOT BUITEN 3 juli 03.55 204 - 10.15 -139 16.20 184 22.50 -170 4 juli 04.40 204 11.05 -133 17.10 178 23.40 -173 BRUINISSE 3 juli 06.40 192 11.50 -139 19.00 178 4 juli 07.20 198 00.20 -171 19.45 179 12.45 -135 WEMELDINGE 3 juli 06.20 184 11.50 -136 18.45 168 4 juli 07.10 188 00.25 -168 19.30 169 12.45 -132 Springtij; 3 juli Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 DEN HAAG (ANP) - De ontwikkeling' van de biologische landbouw in ons land blijft sterk achter bij het buitenland. De binnenlandse vraag zorgt voor weinig stimulansen voor deze agrarische sector. De groei van de biologische landbouw is de afgelopen ja ren voor het grootste gedeelte mogelijk gemaakt door de groei van de export Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek. De oppervlakte van het areaal voor biologische landbouw is weliswaar tussen 1991 en 1995 met in totaal 39 procent gestegen, maar in De nemarken is de groei per jaar al 35 procent. Het aantal biolo gische boeren is in Oostenrijk in de periode 1990-1995 vertien voudigd, terwijl de toename in ons land niet meer dan 30 pro cent was. De totale oppervlakte die be stemd is voor biologische land bouw, blijft beneden de 1 pro cent van het totale landbouwareaal. Flevoland staat zowel procentueel als in absolute zin aan de top. Van al le landbouwgrond is daar 4,2 procent in gebruik voor biolo gische akkerbouw en veeteelt. In de andere provincies ligt het overal beneden de 1 procent, behalve in Noord-Holland (1,1 procent). Het aantal biologische melk en kalfkoeien is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. De oorzaak daarvan ligt vrijwel zeker in de slappe binnenland se vraag. De aantallen biolo gisch gefokte varkens, geiten en kippen zijn wel sterk toege nomen. Er is sprake van biologische landbouw als de boeren en tuinders geen gebruik maken van chemische bestrijdings middelen en kunstmest. Het moet niet verward worden met milieubewuste teelt, waaraan wel bestrijdingsmiddelen en kunstmest te pas komen. Extra impuls De constatering van het CBS is al eerder aan de orde gesteld door de stichting Natuur en Mi lieu. Samen met het Platform Biologische Landbouw en Voe ding wil de stichting dat minis ter Van Aartsen (Landbouw) structureel vijftig miljoen gul den per jaar uittrekt om de bio logische landbouw een extra impuls te geven. De organisaties willen onder meer dat er een subsidierege ling komt waarop de handel een beroep kan doen voor on der meer prijzenacties rond bio-producten. Ook zou de overheid meer gebruik kunnen maken van Europese bijdra gen voor boeren die willen „omschakelen". Plan van aanpak Minister Van Aartsen legt mo menteel de laatste hand aan een plan van aanpak voor de biologische landbouw in Ne derland. Naar verwachting gaat het plan binnenkort naar de Tweede Kamer. AMSTERDAM (ANP) - Een stuurfout van een vrachtwa genchauffeur heeft in de nacht van maandag op dinsdag ge leid tot een chaos op de Piet Heinkade in Amsterdam. Door de slingerbeweging sloeg een aanhanger om, met daarin driehonderd kratten met in to taal 4000 kippen. De politie had enkele uren de handen vol aan het vrijmaken van de rijbaan en het overla den van de kratten met pluim vee op een andere aanhanger. Volgens een politiewoordvoer der is niet bekend hoeveel kip pen bij het ongeval het leven lieten. IJMUIDEN (ANP) - Twaalf mijl buiten de kust van Vlie land drijft een olievlek. Volgens de eerste berichten zou het gaan óm een ruim vijf kilometer lange en zeventig meter brede vlek. De kustwacht vertrok vanoch tend om de precieze omvang te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk waar de olie van daan komt. TERSCHELLING (ANP) - Het voormalige Deense lichtschip Nr. 20 is maandagmiddag ten noorden van Terschelling ge zonken. De vier opvarenden zijn onge deerd van boord gehaald. Vanaf half twee 's middags maakte het tot restaurant ver bouwde schip water. De oor zaak hiervan is nog niet be kend. Het lichtschip was onderweg van Korsoer (Dene marken) naar het Engelse plaatsje Tilbury. Het Nederlandse sleep- en ber gingsschip Typhoon schoot te hulp, maar arriveerde te laat om pompen aan boord van de Nr. 20 te kunnen brengen. DEN HAAG (ANP) - De FNV Dienstenbond denkt dat het succes van ruimere openings tijden tegenvalt en supermarkten hun deu ren weer vroeger dicht zullen doen om renda bel te kunnen blijven draaien. De bond is bezorgd over de arbeidsverhoudingen in de detailhandel. Dit baseert de bond op zes honderd reacties die de afge lopen drie weken op een 06- informatienummer binnenkwamen. Dat was in gesteld om werknemers te informeren over gevolgen van de nieuwe Winkelslui- tingstijdenwet. Op basis van de reacties denkt Vakbondsbestuurder L. Voormeuien dat het hele maal niet zo goed gaat met de omzetten na zessen. ,,Wij hebben aan de bellers ge vraagd hoe druk het is. Daaruit blijkt dat er te veel personeel is voor zo weinig klanten. De verhalen van het Centraal Bureau Levens middelenhandel dat het zo goed zou gaan, geloof ik dan ook niet. Dat was een publi citeitsstunt om de klanten de winkel in te trekken. "Het CBL beweerde na de eerste week dat 34 procent van de huishoudens ook na zessen de boodschappen doet. Werknemers hadden vooral klachten over de roosters, de lengte van de werkdag, de maaltijdenregeling en de zeggenschap over hun werk tijden. Veel klachten gingen over werkdagen van acht tot acht. Ook belden veel men sen dat zij kort van te voren te horen krijgen wanneer zij 's avonds moeten werken. Kinderziekten Voormeuien denkt dat slechts een klein deel van de klachten kinderziekten blij ken te zijn. „Ik vrees dat het een structureel probleem is als het gaat om roosters en zeggenschap. De zaken staan al in de cao en toch gebeurt het. Het zegt iets over de ma nier waarop veel werkge vers met hun personeel den ken te kunnen omgaan. De verhoudingen zijn al niet zo goed. En met marges van minder dan een cent op elke gulden omzet zal dat leiden tot het knijpen op dingen voor het personeel." De vakbondsbestuurder vindt zeshonderd telefoni sche reacties een goede re spons. „We waren met elke beller zeker tien minuten be zig omdat we meteen een ad vies gaven." Bouwmarkten Uit de reacties blijkt dat voornamelijk de supermark ten in het westen van het land en de grote bouwmark ten van de ruimere opening stijden gebruik maakten. Voormeuien stelt dat Albert Heijn relatief gezien haar personeel het beste voor lichtte," Deze supermarkt heeft 30 procent marktaan deel, maar er kwamen 8 pro cent van de reacties van daan. De Edah met een veel kleiner marktaandeel lever den 10 procent bellers op." De bond gaat de gevonden klachten in het cao-overleg aan de orde stellen. LOS ANGELES (RTR/ANP) - De Amerikaanse actrice en model Margaux Hemingway is maandag dood aangetroffen in haar woning in Santa Moni ca, zo deelde de politie mee. Vrienden van Hemingway hadden 's middags de politie gewaarschuwd nadat zij haar sinds vrijdag niet meer hadden gezien. Een politiewoordvoer der kon nog niets zeggen over de. doodsoorzaak. „Er waren geen sporen van inbraak of van een misdaad, en er lag geen afscheidsbrief die op zelf moord zou kunnen wijzen. Het lijk kon niet meteen worden geïdentificeerd. Volgens een politiewoordvoerder was het al „in verre staat van ontbin ding" als gevolg van de hitte golf die Zuid-Californië teis tert. De 41-jarige Margaux, de kleindochter van schrijver en Nobelprijswinnaar Ernest He mingway, werd eerst beroemd als topmodel. Ze debuteerde samen met haar zeven jaar jon gere zuster Mariel in 1976 in Lipstick, die door de critici werd afgebrand. Maar terwijl Mariel ook artistiek succes oogste in onder meer Manhat tan van Woody Allen, bleef Margaux hangen in goedkope producties als Killer Fish en Killing Machine. Suske en Wiske "R0B0TK0P" i V door Willy Vandersteen Hel is hersteld, padrone'Ik heb kobotkop weer onder controle! OEFPer Bacco tik vreesde al dat heel ons opzet zou mislukken Op dit ofenblik zou de robot zich, in razende vaart overal vernieling zaaiend, in noordoostelijke richting begeven. - HaturalmentePrego' PrefoAlstublielt Tot en met 18 september Renesse Open voor bezichtiging en mogelijkheid tot bespelen Oberlingerorgel. Jacobuskerk. 10.00-12.00 uur, behalve 24 juli. Dinsdag 2 juli Zierikzee Fietstocht voor senioren. Vanaf: sportpark Den Hogen Blok. 13.30 uur. Kerkwerve Klaverjassen. Café snackbar Kerkwerve. 20.00 uur. Serooskerke Toneelstuk obs De Schelphoek in dorpshuis. 19.30 uur. Bruinisse Eerste negen wekelijkse vaarexcursies naar Veermansplaat. Haven Grevelingenzijde. 10.00 uur. Woensdag 3 juli Zierikzee Spreekuur FNV. MFC, Huybertstraat 35. Van 10.00 tot 11.30 uur. Open kerkdagen. Gasthuiskerk. Middag. Renesse Zomeravondconcert in de N.H. Jacobuskerk. 20.00 uur. Bruinisse Zang- en muziekavond. Gereformeerde kerk. 20.00 uur. Donderdag 4 juli Brouwershaven Natuurexcursie van VW om 09.30 en 13.00 uur. Vrijdag 5 juli Zierikzee Open kerkdagen. Gasthuiskerk. Middag. Opening expositie collectie Waterschap. Stadhuismuseum. 15.00 uur. Kerkwerve Rock roll. Café snackbar. 21.00 uur. Zaterdag 6 juli Burgh-Haamstede Bazar/rommelmarkt Chr. Ger. Kerk in het dal bij de Ned. Herv. kerk. 08.30 uur. Zondag 7 juli Neeltje Jans Zeeuwse Keverdag. Vanaf 10.00 uur. Maandag 8 juli Zierikzee Open kerkdagen. Gasthuiskerk. Middag. Haamstede Maandagavondzang o.l.v. Jan van den Driest met Herman en Henk-Jan Drost, trompetduo en Frans van Tilburg, orgel. Gereformeerde kerk. 20.00 uur. Brouwershaven Blaaskapel De Notenkluvers van muziekvereniging Apollo. Markt. 19.00 uur. Dinsdag 9 juli Zierikzee Kinderrommelmarkt Havenplein. Van 09.00 tot 12.00 uur. Burgh-Haamstede Eerste van zes wekelijkse theaterrondleidinge. Burghse Schoole. 19.00 uur. Lezing van Chris van Troostwijk over New Age in de Nederlandse Hervormde kerk. 19.30 uur. Woensdag 10 juli Zierikzee Open kerkdagen. Gasthuiskerk. Middag. Kerkwerve Bingo. Café snackbar Kerkwerve. 20.00 uur. Brouwershaven Zomerzangavond. Grote of Sint Nicolaaskerk. 19.30 uur. Vrijdag 12 juli Zierikzee Open kerkdagen. Gasthuiskerk. Middag. Kerkwerve Karaoke video show. Café snackbar Kerkwerve. 21.00 uur. Brouwershaven Jazz-, rhythm- en mosselfestival op parkeerterrein aan de Poortdijkdam. Van 19.00 tot 01.30 uur. Duo Gavotte in Nederlandse Hervormde kerk. 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 2