Bewoners Weststraat gedupeerd door werkzaamheden riolering GROTE VLOOIENMARKT Regiobrandweer Zeeland wil meer 'ramp-sirenes' Eindelijk gerechtigheid 1 Gratis! r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODES WOENSDAG 3 JULI TE ZIERIKZEE van 10.00 tot 16.00 uur Tonnen schade aan diverse huizen Dode man gevonden Te hard gereden Eversdijk voorzitter Combinatie kantelt in tunnel Eigenaar horecabedrijf slaat klant Wanbetaler aangehouden 3 5 7 9 Weer verontwaardiging wachtgeld in Duiveland r PROFITEER DUBBEL VAN DE EXTRA VOORDELIGE JULI-AKTIE. L dé krant van schouwen - duiveland! J ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 2 JULI 1996 152e JAARGANG NR 26001 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 ZIERIKZEE - „Ik zag het gebeuren toen ik aan het zemen was, alles schudde en trilde. Ik was gewoon bang," vertelt mevrouw van Vossen. Ze is één van de acht bewoners van de Weststraat die een schadeclaim hebben ingediend bij de ge meente Zierikzee. Door de graafwerkzaamhe den voor de aanleg van riolering in de straat in maart dit jaar, hebben diverse huizen aanzien lijke schade opgelopen. kort geding aan te spannen te gen de gemeente. Verzekering Rinus van Zetten van gemeen tewerken reageert een beetje verbaasd op de actie van de fa milie: „We hebben inderdaad acht schadeclaims ontvangen maar ik heb het zelf nog niet bekeken vanwege het feit dat ik momenteel vakantie heb. Ik weet dat tijdens het werk hier en daar wat schade ontstond maar de meeste schade kwam aan het licht nadat alles klaar was. Het is normaal dat na zoiets de grond zich weer moet zetten en een beetje werkt. Dat heeft enige tijd nodig." Vanwege de risico's die zulke rigoureuze graafwerkzaamhe den met zich meebrengen, heeft de gemeente uitvoerder de Voogd geadviseerd zich goed te verzekeren. De schade claims kwamen zodoende bij deze verzekering terecht. Van Zetten: „Zonder een oordeel uit te spreken over alles, ik ben geen bouwkundige, denk ik dat het toch een beetje opge blazen wordt. Als een voorge vel inderdaad drie centimeter zakt en de achterkant niet, zou den de ramen gelijk springen. Dat is nergens gebeurd. Het De schade aan de huizen loopt uiteen van een paar losse ste nen in een tuinmuurtje tot het verzakken van de voorgevel. Van Vossen: ,,We hebben een aannemer uit Schiedam laten komen om vast te laten stellen wat er precies aan de hand is. We schrokken ons rot toen de offerte kwam: 83.000 gulden gaat het kosten om alles te her stellen. De voorgevel is drie centimeter gezakt en dat gaat nog steeds door. Het raam bo ven schuift steeds moeilijker en de voordeur zit ook scheef. Als de voorgevel nog verder zakt zou het dubbele glas kun nen springen." De aannemer uit Schiedam heeft vastgesteld dat het nood zakelijk is de voorgevel van het huis te vervangen. Boven dien moeten er drie stalen buispalen aangebracht worden en een betonnen funderings- balk om het geheel te stutten. Ook moet de vloer hersteld worden evenals de dakcon structie en zijn nieuwe kozij nen noodzakelijk. Tenslotte moet alles opnieuw gevoegd worden.. Van Vossen; „En, dan wordt je afgescheept met een schadevergoeding van zeshon derd gulden. Daar nemen we geen genoegen mee." Inmid dels heeft de familie een advo caat in de arm genomen om een Na de graafwerkzaamheden voor de aanleg van riolering in de Weststraat is aanzienlijke schade aan diverse huizen ontstaan. (Foto: Joop van Houdt) vervelende bij dit soort zaken is dat heel moeilijk te bepalen is of het werk verantwoorde lijk is voor de schade. De beta lende partij, de verzekering, zal een zo laag mogelijk bedrag neerleggen en als je het daar niet mee eens bent moet je je recht zien te halen. Eigenlijk staan ,wij, als gemeente hier buiten." Fundering Het ziet er naar uit dat de heer J. Hoekman op nummer 21 de meeste schade heeft. Dit huis staat vrijwel aan de weg. Op diverse plaatsen lopen grote scheuren en reparatie is zeker nodig. Hij reageert er wat laco niek op en heeft de noodzake lijke stappen ondernomen: rechtsbijstandverzekering en een expertise-bureau. t)eze week hoort hij hoe hoog de schade is en wat er onderno men moet worden. Mevrouw Kosters-Schot op nummer 23 heeft helemaal niets uitgekeerd gekregen. Ze had alleen opgegeven dat er stenen in haar tuinmuurtje los zaten. Maar de afgelopen we ken ontdekte ze steeds meer schade. Iedere keer moest ze scherfjes oprapen in de gang. Die springen spontaan van de tegeltjes onder de trap. Ze staan bol en als je er op tikt klinkt het hol. In september wordt de straat weer opengemaakt om te kij ken of alles goed ingeklonken is. Gelijk met de aanleg van de riolering, waar overigens nie mand op aangesloten is, werd een stevige fundering aange bracht om de behoorlijk grote trillingsoverlast die de langs- denderende vrachtauto's ver oorzaken tegen te gaan. Dat was ook een reden waarom er zo diep, ruim drie meter, ge graven moest worden met zwaar materiaal. Volgens van Zetten is deze fun dering zeer effectief en zijn de trillingen in de straat met ne gentig procent gereduceerd. Van Zetten: „Naar mijn me ning is het werk goed uitge voerd. Ik begrijp de zorg van de mensen maar de aannemer is ervan overtuigd dat alles goed zal komen." VLISSINGEN (ANP) - In de brandweerregio Zeeland moeten meer sirenes komen om de bur gers in het gebied te waarschuwen voor rampen en calamiteiten. De dekking van het huidige aantal van ruim 170 sirenes is onvoldoende. Het geloei gaat aan te veel regiobewoners voorbij. Dat is gebleken uit een proef met het nieuwe alarmerings systeem die de afgelopen maanden in de Zeeuwse regio is gehouden. Volgens woord voerder W. Stegers van de brandweerregio moeten er tientallen sirenes extra bij. Behalve in Zeeland zijn de nieuwe sirenes de afgelopen maanden ook beproefd in de regio Rotterdam-Rijnmond. Ook daar zijn onvolkomenhe den vastgesteld. Dat gebeurde bij een echte calamiteit, toen in februari van dit jaar brand uitbrak bij het opslag- en expe ditiebedrijf CMI in de Rotter damse haven. Daarbij kwa men chemicaliën vrij. Bewoners van Spijkenisse, Hoogvliet, Pernis en Heijplaat klaagden dat de sirenes niet te horen waren. Om 'die reden gingen de sirenes in Rotter dam-Rijnmond maandag meerdere malen achter elkaar af. Deze test moet uitwijzen of op die manier „hoorproble- men" kunnen worden onder vangen. Met de proeven in Zeeland en Rotterdam-Rijnmond wordt vooruit gelopen op de landelij ke invoering in 1997 van het nieuwe waarschuwingssys teem voor rampen en calami teiten. In totaal gaat het om 3800 sirenes, een investering van 120 miljoen gulden. Voordeel van het nieuwe sys teem is dat de sirenes elektro nisch zijn te testen. Dat bete kent dat het traditionele geloei op de eerste maandag van de maand in de toekomst tot het vèrleden behoort. Verder is het systeem selectief per gebied aan te sturen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnen landse Zaken is het nog te vroeg om uit de proeven in Zee land en Rotterdam-Rijnmond definitieve conclusies te trek ken. Dat is aan een werkgroep van het ministerie en de brand weerregio's die de resultaten van de experimenten binnen kort gaat beoordelen. Op de Philipsdam ontdekte onze fotograaf gisteren dit hord. Er pakken zich duidelijk donkere wolken samen hoven Schouwen-Duiveland. Er hangt kennelijk iets in de lucht. Voor de Bruenaers breken er juheltijden aan. eindelijk gerechtigheid: ..De Republiek Bruinisse is uitgeroepen!" (Fo to: Joop van Houdt) HEINENOORD (ANP) - Langs een oprit van de A29 even ten zuiden van de Heinenoordtunnel, is dinsdagochtend om ze ven uur het stoffelijk overschot van een man gevonden. Over de identiteit kan een woordvoerder van de politie Zuid-Holland- Zuid niets zeggen. Het is nog onduidelijk of de man door een misdrijf om het leven is gekomen. In verband, met het on derzoek is de oprit naar de tunnel ruim drieën half uur afgesloten ge weest. ZIERIKZEE - Twee snelheids controles, in Zierikzee en Se- rooskerke, leverden gisteren 178 overtredingen op. In Zierikzee werd tussen 11.15 en 14.15 uur gecontroleerd op de Weg naar de Val. Van de 1.395 voertuigen die de radar- apparatuur passeerden reden er 44 te hard. De hoogst geme ten snelheid bedroeg 132 kilometer per uur. Dat is 52 ki lometer harder dan is toege staan. Op de Serooskerkseweg kwam de opname-apparatuur tussen 15.15 en 16.15 uur 34 keer in actie. De hoogst geme ten snelheid bedroeg hier 110 kilometer per uur. GOES - Drs. Huib Eversdijk, lid van de Eerste Kamer, is ge kozen als voorzitter van het Platform Logistiek Zeeland. Het Platform Logistiek Zee land houdt zich in de meest brede zin bezig met infrastruc tuur, verkeer en vervoer en verkeersveiligheid. Aan het platforn nemen verschillende Kamers van Koophandel, ha venschappen en vervoersorga nisaties (profit en non-profit) deel. VLAKE - Een auto met cara van van Omroep Zeeland kwam gisteren gekanteld in de Vlaketunnel te liggen. Omdat er brandstof uit de wagen lekte is de weg drie kwartier gedeel telijk gestremd geweest. Bij het inrijden van de tunnel begon de combinatie te slinge ren. Onder in de tunnel kon de bestuurder de combinatie niet meer in bedwang houden. De auto en caravan sloegen om, waarbij ze zwaar werden be schadigd. De brandweer kwam er aan te pas om gelekte olie en benzine van het wegdek te ha len. Het verkeer kon hierdoor alleen gebruik maken van de linker rijstrook. Dat leverde geen noemenswaardige pro blemen op. Er vielen geen ge wonden. RENESSE - Een 51-jarige eige naar van een horecabedrijf aan de Hogezoom in Renesse heeft gisteravond een man een zoda nige klap op zijn hoofd gege ven, dat deze zich onder dok tersbehandeling moest stellen. De eigenaar kreeg het om streeks 22.00 uur aan de stok met een 21-jarige man uit Ro den. De woordenwisseling ein digde met een klap van de eige naar op het hoofd van de man uit Roden. Deze liep hierbij een snee in zijn gezicht op. De dokter bracht een aantal hech tingen aan, waarna de man weer huiswaarts kon keren. RENESSE - Een 23-jarige man is gisteren in Renesse aange houden, omdat hij niet wilde betalen na een bezoek aan een hotel. De man wilde omstreeks 19.00 uur zonder te betalen het hotel aan de Laone verlaten. Dat werd niet toegestaan. De poli tie hield de man later in het ho tel aan. Te ver gedreven recht wordt een onrecht. Vooral overdag regen WEER Vannacht in het westen kans op wat regen. Min. temp. 10 graden. Over dag veel bewolking en regen. Middagtemp. ±15 graden. Zuiden wind, overdag toenemend tot matig of vrij krachtig, 4 tot 5, langs de kust tot krachtig en mogelijk hard, 6 tot 7. VERKIEZINGEN WD voor verdere uitbreiding van toerisme en recreatie. O SNELHEID Inwoners Haamstede positief over beperking snelheid Hogeweg. UILEN Familie Prager bespiedt met camera broedend uilenpaar. GOLF Grijze koppen en buikjes hebben overhand tijdens Bruse golfdagen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. 'Hoe halen ze het in hun hoofd' ZIERIKZEE - Na Midden-Schouwen en Brou wershaven heeft nu ook de Zierikzeese gemeen teraad zijn afkeuring uitgesproken over het wachtgeld dat de Duivelandse raadsleden zich zelf hebben toebedeeld. Het omstredëiTb'S'dliit van-de Duivelandse raad komt van daag, dinsdag, aan de orde in de stuurgroep gemeentelijke herindeling. De Duivelandse raadsleden die niet terugko men in de raad van Schouwen- Duiveland krijgen volgend jaar tachtig procent en het jaar daarop zeventig procent van vijfduizend gulden. De Zierikzeese raadsleden heb ben uitgerekend dat deze rege ling de nieuwe gemeente - af hankelijk van het aantal aftredende raadsleden - een be drag van 200.000 tot 350.000 gulden gaat kosten. De regeling is legaal, maar- wordt volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weinig toegepast en dan nog al leen door drukbezette raadsle den van grote gemeenten. Niemand van de Zierikzeese raad, het college incluis, heeft behoefte aan wachtgeld. D66, WD en PvdA spraken open lijk hun verontwaardiging uit over het Duivelandse voorne men. Mevrouw M. R. de Jong - van Loo (PvdA) ging hierin het verst: „Het is een bizar gebeu ren. Hoe halen ze het in hun hoofd dit vast te stellen." 1 VOOR NIEUWE ABONNEES I een uniek Zeeuwsch j fotoboek "Voor twee cent i azijn in'n kopje j I Winkelwaarde 24,50 Als u zich deze maand tot wederopzegging abonneert op de Zie- rikzeesche Nieuwsbode betaalt u de eerste drie maanden slechts 12,50 per maand. Daarna betaalt u een termijnbedrag afhanke lijk van uw keuze uit onderstaande mogelijkheden.* JA, ik wil (na de eerste 3 maanden 12,50 per maand) een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 18.50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 50,00 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 52,50 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 95,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ100,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ180,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ190,00 'Indien u besluit na 3 maanden uw abonnement te beëindigen, stuurt u een briefje met uw opzegging naar onderstaand antwoordnummer. Naam Dhr./mevr Adres Postcode a Telefoon Handtek Bij automatische afschrijving uw I I j j j I j I J bank-/gironummer vermelden: II IJ Il II IJ II II II II Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300VB Zierikzee. ..Plaats: Geb.datum:.. "1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 1