Brandweer nu ook onder water inzetbaar De Goese Goli ■M?8 Octopussy van start in Scharendijke Onze Top 10 van deze week. Programma Radio Schouwen-Duiveland FotoQuelle heeft twee nieuwe aanbiedingen V" TOP^de week O SPORTSPONSOR 9.99 WOENSDAG 27 MAART 1996 HET EXTRA NIEUWSBLAD Duikcentrum de Grevelingen levert duikuitrusting 107.1 FM/88.5 KABEL Maandag 09.00/10.00 Info (herh.). 16.00/17.00 Mozaïek (Seniorenprogramma) 17.00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/22.00 Nomen Nescio (ziekenomroep). Dinsdag 09.00/10.00 Info (herh.). 10.00/12.00 Nomen Nescio (herh.) 16.00/17.00 Sporen op Schouwen-Duiveland (praatpro gramma). 17.00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/21.00 Funny FM (jongerenprogramma). 21.00/22.00 Boot on the Road (muziekprogramma). Woensdag 09.00/11.00 Ochtendmix. 11.00/12.00 Sporen op Schouwen-Duiveland (herh.). 15.00/16.00 Ontbijtkids (herh.) 16.00/17.00 De schatkist (bijbels kinderprogramma). 17.00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/21.00 Funny FM (jongerenprogramma). 21.00/22.00 Non-stop metal. Donderdag 09.00/10.00 Info (herh.). 15.00/17.00 Met vlag en wimpel (Hollandse hits). 17.00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/21.00 Funny FM (jongerenprogramma). 21.00/22.00 Bonzai<housemuziek) Vrijdag v 09.00/10.00 Info (herh.). 15.00/16.00 Een bolus bie de koffie. 16.00/17.00 Nashville. 17.00/18.00 Terug naar Toen (muziekprogramma). 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/21.00 Funny FM (jongerenprogramma). 21.00/22.00 Schots en scheef. Zaterdag 08.00/09.00 Ontbijtkids (kinderprogramma). 09.00/10.00 Hitgalerij (muziekprogramma). 10.00/12.00 Zaterdag-expresse (inform, ochtendshow). 12.00/14.00 Mariska's Middag Magazine. 14.00/18.00 Radio Schouwen-Duiveland sport. 18.00/19.00 Info (actualiteiten). 19.00/21.00 Hitradio sensatie (jongerenprogramma). 21.00/22.00 The party (muziekprogramma). Zondag 10.00/11.00 On a classical note (klassiek). 11.00/12.00 Knipoog naar klassiek (muziekprogramma). 12.00/13.00 Zijn of niet zijn (toneel en cultuur). 13.00/14.00 Be my guest (muziekprogramma). 14.00/17.00 Radio Schouwen-Duiveland sport. 17.00/18.00 Ruis geen bezwaar (muiziek uit de jaren '40/ '50/'60). 18.00/19.00 Alle remmen los (Hollandse hits). 19.00/21.00 De Silo-show (jongerenprogramma). 21.00/22.00 Music from Paradise (romantische muziek). ZIERIKZEE - FotoQuelle, met vestigingen in Zie- rikzee, Haamstede, Bruinisse en Renesse, heeft twee nieuwe aanbiedingen. Deze zijn mogelijk ge worden door een nauwe samenwerking met een be kend Nederlands laboratorium. De aanbiedingen betreft de Budget Print kleurenfoto's met afmetingen van negen bij dertien centimeter en de Dubbelprint van het formaat tien bij vijftien centimeter. En ook de prijzen voor nabe stellingen kunnen door de sa menwerking worden ver laagd. Op Schouwen-Duiveland zijn vier verkooppunten van FotoQuelle: in Haamstede bij Drogisterij Kik. in Brui nisse bij Novalux Braber, in Zierikzee bij Quist Super markt en in Renesse bij de Schouwse Winkel. Zij zijn een van de 450 verkooppun ten in Nederland. Mei dit aantal heeft FotoQuelle zich een sterke positie verworven in de markt voor foto's, ca mera's en accessoires. Vier teams van de badmintonafdeling van sportvereniging DFS uit Burgh-Haamstede kregen onlangs een nieuw t< nue overhandigd van Albert Heijn in Burgh-Haamstede De teams komen uit in de badmintoncompetitie van Schouwen- Duiveland. Na de overhandiging van de tenues door bedrijfs leider Leo Verseput (achterste rij geheel links) en een k<<riv verkleedpartij werden de badmintonners op de gevoelige plaat vereeuwigd. (Foto: Marijke Folkertsma) Advertentie Speet golf op de mooiste baan van Zeeland 18 holes baan en 9 holes par 3 baan driving range met overdekte afslagplaatsen gevarieerd lesprogramma j*» proefles-arrangement (3 lessen) V- gezellig clubhuis "De Ganzenkooi' GEÏNTERESSEERD? Stuur direkt de bon ingevuld aan Goese Golf Club. Postbus 32, 4460 AA Goes of per fax naar 0113-229554 en u kri|gl alle informatie thuisgestuu Naam Adres PCAVoonpiaats QOIFPARK (BIJ HET GOESE MEER) DIT ZIJN DE 8 ARTIKELEN WAARVOOR U KUNT SPAREN Jumbo ««stlglngcn vindt u In: Bergen. Berghcm. Bladel. Oen Bosch. Den Dungen, Oeume, Dongen. Eindhoven, Gcmcrl. Grave. Hee«wi|h-D. Kerkrad#. lieshout. Luyksge«tel. Martahout. Meerssen. Middelburg. Moergestel. Nistelrode. Nuenen. Nuth. Oirsbeek. Onterwljk, Ooltgcnsplaat. Scharend.|ke, Schljndel. Sint Michielsgestel. Someren. Steenbergen. Terncuïen. Tilburg (2*). Uden. Volkel. Willemstad. STECEMAN HOT DOC COMBI pak dstuks 59ff «u met 1 prntl. Pfo.kuaotiio.ls p.r n.k. m karvan ceuitam met so* vruchten, citroen slnaaianrwn vruchten grenadine, aardèei. bSfvmcht tropical, cassis of framboos, bus i 75 cl Pto kaao;w, K, pM w mouwb Egberts crand CASB CAPPUCCINO VIINNA «SpRMCCn 2?° tfrnm 2?8 t?s't.«, J98 klok super compact ultra pak i 2.4 kg tot 56 wasbeurten 164B Nu met S protlB Pro-kadotegeis per pakl riedel cartocan appel of sinaasappel, cartocan i 25 cl Nu met s gratis Pro kadoteoeis PW cartocansi SCHARENDIJKE - De brandweer op Schouwen- Duiveland is binnen afzienbare tijd ook onder water inzetbaar. Op zaterdag 16 maart werden op feestelij ke wijze de duikuitrustingen afgeleverd aan de brandweerkorpsen van Zierikzee, Bruinisse en Brouwershaven. Dat gebeurde bij de leverancier, Duikcentrum de Grevelingen in Scharendijke. Tot nu toe waren de brand weerkorpsen op het eiland afhankelijk van de inzet van de brandweerduikers van het korps Goes. Dat beteken de een lange aanrijtijd. Bij calamiteiten, waarbij direc te inzet wordt vereist, was dat niet langer acceptabel. De druppel die de emmer deed overlopen, was een on geval in Bruinisse enkele ja ren geleden, waarbij een vrouw in een auto nabij de haven te water raakte. De vrijwillige brandweer van Bruinisse was binnen een paar minuten ter plaatse, maar moest met een aantal mensen toekijken en wach ten tot de duikers uit Goes waren gearriveerd. Het leed, was toen al geschied. Reden voor de brandweer commandanten van de ge meenten Bruinisse, Zierik zee en Brouwershaven de koppen bij elkaar te steken en in een ambtelijk advies aan te dringen om de moge lijkheid te schepppen voor eigen brandweerduikers. De politiek erkende de nood zaak, temeer daar Schou wen-Duiveland jaarlijks wordt overspoeld door toe risten, die veelal op enigerlei vorm deelnemen aan recre atie in of op het water. Bij tal van bedrijven werd een offerte voor tien uitrus tingen gevraagd, waarbij niet alleen naar prijs, maar vooral ook naar adequate service werd gekeken. Uit eindelijk werd op basis van deze twee gegevens gekozen voor Duikcentrum de Greve lingen in Scharendijke. Het bedrijf levert al twee de cennia duikartikelen aan de duizenden duikers, die de Zeeuwse wateren jaarlijks bezoeken. 'De Grevelingen' geldt als één van de grootste duikcentra van Nederland. In een korte toespraak me moreerde duikcentrum- eige naar Henk Hanson de perfec te samenwerking, waarbij de leverantie tot stand is geko men. „Natuurlijk ben ik blij, dat ik het vertrouwen van de brandweer op het eiland heb, maar belangrijker is nog dat er snel kan worden ingegre pen in geval van calamitei ten." De Zierikzeese brandweer commandant H. J. Fierens sloot zich bij de woorden van Henk Hanson aan. Hij vond het van belang voor deze tijd, dat zeker op Schouwen-Dui- Bij Duikcentrum de Grevelingen in Scharendijke werden de duikuitrustingen door Henk Hanson (l.) aan de brandweerlieden overhandigd. veland een snelle hulpverle ning gegarandeerd is. Hij sprak de hoop uit, dat de brandweerlieden rond de zo mer ook bij onderwatercala miteiten inzetbaar zijn. Inmiddels zijn tien vrijwilli gers van de brandweerin training. In Middelburg wordt wekelijks een pro gramma afgewerkt, dat bij elkaar vier maanden in be slag neemt. Als dat met goed gevolg is afgewerkt, bezitten de brandweerlieden het di ploma Brandweerduiker en zijn ze gerechtigd als zodanig ingezet te worden. Met een drankje werd de in formele bijeenkomst afge sloten, waarbij Henk Han son namens Duikcentrum de Grevelingen alle brandweer lieden een presentje en bloe men overhandigde, 'alsmede de toezegging van een fraai 'statieportret' van de over handiging van de uitrustin gen die middag, die een plaats in de kazernes krijgt. IPC ZIERIKZEE - Het Israël Pro- dukten Centrum (IPC) in Zie rikzee houdt donderdag 28 en vrijdag 29 maart open huis. Tijdens het open huis is het mogelijk producten te kopen die gemaakt zijn in Israëli sche kibboetzim en bedrij ven waar veel immigranten werken. Het IPC in Zierikzee is geves tigd in het woonhuis van me vrouw H. H. Deurloo aan de Driekoningenlaan 23 in Zie rikzee. Zij is een van de aan deelhouders van het IPC die hun huiskamer beschikbaar stellen. Het IPC importeert uitsluitend in Israël gemaak te producten. Met de verkoop hiervan wil het IPC immi granten aan werk helpen en de economie van Israël steu nen. Veel van de Israëlische bedrijven zijn te klein om hun producten via de gebrui kelijke kanalen te verkopen. Om deze reden organiseert het PC overal in Nederland verkoopparties. In Zierikzee gebeurt dat op donderdag 28 en vrijdag 29 maart van 13.30 en 17.00 uur en 19.00 en 21.00 uur. BABYMASSAGE ZIERIKZEE - In het Kruisge- bouw aan het Jannewekken in Zierikzee gaan woensdag 17 april twee cursussen baby massage van start. De cur sussen worden gegeven door de fysiotherapeute Monique Moll. Voor baby's vanaf negen maanden is er de Shantala- babymassage; genoemd naar de Indiase vrouw van wie de Franse arts Leboyer de ma nier van masseren afkeek. De massage geldt als oplos sing voor verschillende kwa len. Voor de jongere baby's is er een andere manier van masseren. Omdat dit gebeurt met de door de moeders zelf samengestelde oliën van len te-bloemen, heeft deze cursus de naam 'Lentekinderen'. Er zijn nog plaatsen vrij. Voor opgave en informatie kan men bellen met Monique Moll (402285). ORGEL ZIERIKZEE - Na een grondi ge restauratie wordt vrijdag 12 april het Kam en Van der Meulen-orgel in de Nieuwe Kerk in Zierikzee weer in ge bruik genomen. Zaterdag 13 april wordt vanaf 15.00 uur een open middag gehouden. De restauratie van het orgel werd uitgevoerd door Ver- schueren Orgelbouw uit Heythuizen. De orgenoloog Jan Jongepier was bij de werkzaamheden betrokken als adviseur. De restauratie heeft twee jaar geduurd. Tijdens de open middag ver zorgen de organisten Mar van der Veer, Bram Beek man en Kees van Eersel con certen van ieder drie kwar tier. Hierbij zullen alle registers worden openge trokken, zodat alle klanken en kleuren van het grootste romantische orgel van Zee land, te beluisteren zijn. De vaste organist van de Nieu we Kerk, Rinus Verhage, sluit de middag af op het or gel. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 30 maart as. 'Zolang de voorraad strekt Aanbiddingen zJ)n geldig van maandag 25 I'm zaterdag 30 maart 1996 CflYorkham of Yorkham krokant,* O QQ 100 gram ®®®s> 319 J-.OZy 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. SCHARENDIJE - Na het treffen van de nodige voor bereidingen en een aantal kleine herinrichtingen door de nieuwe eigenaren Anita en Dennis Dijst opent pension-bistro-snackbar Octopussy aan de Dorpsstraat in Scharendijke vrijdag 29 maart weer haar deuren. Gezellig gelegen in het cen trum van het dorp richten de nieuwe eigenaren zich met name op kwaliteitsproduc ten voor een betaalbare prijs. Dennis Dijst is voor ve len op het eiland geen onbe kende. Hij bezocht zes jaar lang met zijn rijdende fri tuur Snakkie Snek vele plaatsen op het eiland. Hij raakte echter uitgekeken op de beperkingen die deze snackwagen bood. Op de be staande twaalf vierkante meter hiervan was nauwe lijks meer plek voor het steeds groter wordende as sortiment. Daarom besloot hij het voertuig te verkopen en op zoek te gaan naar een geschikte vaste accommoda tie. Deze vond hij uiteindelijk aan de Dorpsstraat in Scha rendijke. In januari nam hij het poand over, dat behalve een snackbar, een pension en een bistro omvat. „Al mijn ervaring die ik heb opgedaan met Snakkie Snek en mijn vierjarige ervaring daarvoor bij het brood- en banketbakkersbedrijf ko men hier nu uitstekend van pas", aldus Dennis. Buiten In de bar annex bistro, stre ven Dennis en Anita ernaar een goede maaltijd te kun nen leveren met een perfect stukje vlees, afkomstig van een ambachtelijke slager. „Een maaltijd bij ons moet behalve goed en gezond ook betaalbaar zijn, zodat de mensen het zich kunnen ver- Advertentie Advertentie oorloven wat vaker buiten de deur te eten. Naast de toe risten richten wij ons daar om ook op de lokale bevol king", legt Dennis uit. „Leuk is in dit geval, dat veel oude klanten van Snak kie Snek de weg.naar mijn snackbar al weer weten te vinden." Werkzaamheden Voor de opening behoefden Dennis en Anita overigens weinig aan het interieur te veranderen. De werkzaam heden bestonden voorname lijk uit schoonmaken en schilderen. Vanaf vrijdag 29 maart tot de Pinksteren zijn de bistro en de snackbar vanaf 11.00 uur zes dagen per week geopend. De keuken van de bistro blijft tot 23.00 uur geopend. per krop 99 ChAppelcompöte, pot 360 gram13& b?y CU Zaanse snijder, 1 -jn wit, bruin ]24T) of volkoren j265), heel ±./\p C<1 Zaanlander extra pikant kaas 48+, q q/, vers van 't mes of verpakt, kilo s©® 1850 Ij.jU CU Perla Mokka cafeïnevrij, 2 x 250 gram 7.59 of c Cft Perla Mokka, 2 x 250 gram AW O."" met gratis zakje Kiene dessertmints,' Hero Cassis of -Bosvruchten, regular rn of light of - Cerise a®, fles 1 liter 155" I.ji) CU Ananasschijven 1249), - Fruitcocktail 1279), of - Halve peren 1269), qq op zware siroop, 1/1 blik l.yy Friskies Gourmet Paté, blik 400 gram ,169 1- of Friskies Gold, (-r\ diverse soorten, blikje 85 gram _99"" OU Vizir Color of Ultra, navulpak, 2 kilo 1269" Cfl Keukenrollen, -jq met paasdecoratie, 2 rollen ,249" l./y Na een aantal kleine aanpassingen opent Octopussy in Scha rendijke vrijdag 29 maart haar deuren. (Foto: Marijke Folkertsma) Voor snacks en een drankje aan de bar van de bistro kan men tot 2.00 uur terecht kan. Na Pinksteren is de zaak ze ven dagen per week geopend. U kunt bij Jumbo sparen voor 8 waardevolle MAt Prl'ï rf PFto"KADO SPAARAKTIE! Met Pro-Kado spaart u niet alleen qemakkeliik PRACHTroE KADO'Jsf"^ Haat een informatiefolder In de winkoi O

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1996 | | pagina 3