g ac President eist bewijzen voor ontruiming dancing UW KRANT VAN SCHOUWEN-DUIVELAND BH Hostellerie Schuddebeurs verkocht ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE dé krant van schouwen - duiveland! busbedrijf van oeveren O 3 VEILIG 4 CROSSHEAD O 5 VARKENSMESTERIJ 7 VOLLEYBAL Kantonrechter in commissie onderzoek handelen Veerhoek Kort geding Vanity twee weken aangehouden Keukenbrand met veel roetschade Geen buit bij inbraak Politie POSTBUS 18, 4300 AA ZIERIKZEE Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen- Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode, en neem een abonnement, JA, ik wil een kwartaalabonnement a 51,00 kwartaalabonnement met autom, afschr. k f 48,50 jaarabonnement a 192,50 jaarabonnement met autom. afschr. a ƒ182,50 en ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste twee weken gratis. Ik betaal nog niet, maar wacht eerst uw bericht af. naam Dhr./mevr adres postcode:plaats: telefoon handtekening: Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. m Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee i Industrieweg 10, Zierikzee, telefoon 01110-12319/14348 Ons senioren-busprogramma 1995 is uit!!!! Gun uzelf een vakantie met een 'Van Oeveren' Touringcar. Uw vakantie is het waard!!!! ^SfcBIBUO Tffig NIEUWSBODE DONDERDAG 26 JANUARI 1995 151e JAARGANG NR 25712 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Drijf uw zaak, of uw zaak zal u drijven. Franklin Twee werkgroepen moeten leven in Westerschouwen veiliger maken. De Schouwen-Duivelandse formatie Crosshead komt met haar eerste CD. Gs van Zeeland blijven tegen komst varkensmesterij naar Galgeweg Nieuwerkerk. Heren volleybalvereniging Kwiek in de race voor 5 in promotieklasse. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's CDA vraagt om portefeuille BURGH-HAAMSTEDE - De Amsterdamse kanton rechter mr. Hogenraad neemt definitief plaats in de commissie die gaat onderzoeken of wethouder C. W. Veerhoek van de gemeente Westerschouwen zich heeft schuldig gemaakt aan laakbaar handelen. CDA-fractievoorzitter A. J. Padmos vroeg dinsdag om inlevering van een gedeelte van Veerhoeks porte feuille, maar achtte dat na overleg met burgemees ter H. Tees niet meer nodig. De onderzoekscommissie gaat behalve mr. Hogenraad uit twee personen bestaan. Wie dat gaan worden was vanochtend, donderdag, ondanks toezeggin gen van Tfees dit woensdag ge regeld te hebben, niet duide lijk. Of de horeca, die Veerhoek be schuldigt van belangen verstrengeling, erin vertegen woordigd zal zijn, is twijfel achtig geworden. Vanochtend had zich nog geen kandidaat gemeld. Dinsdag liet Tfees door schemeren dat wordt gedacht aan de normale raadscommis sie beroep en bezwaarschrif ten, waar Hogenraad deel van uitmaakt. Nog deze week krijgt de commissie opdracht met het onderzoek te beginnen. Binnen drie weken verwacht Tees een oordeel over Veer hoek. CDA-commissielid A. J. Pad mos vroeg dinsdag om de por tefeuille van wethouder Veer hoek. „Ter bescherming van de wethouder kan ik me best voorstellen dat hij de tak eco nomie van zijn portefeuille in levert," zei Padmos. Het antwoord van Tfees, dat hij er niet voor voelde om voor een periode van drie weken allerlei zaken overhóop te halen, was voldoende voor Padmos zijn 'verzoek in te trekken. Maar de CDA-er zei er wel vanuit te gaan dat Veerhoek zich gedu rende het onderzoek verre houdt van beraadslagingen rond het Recreatief Econo misch Ontwikkelingsplan. Ongenoegen Zoals bekend is Veerhoek de eerste die in Renesse gebruik gaat maken van de beperkte vrijstellingsmogelijkheden die het REO de horeca biedt. De wethouder begint een Beiers eethuis en een Ierse pub. Dit tot ongevoegen van de horeca. BROUWERSHAVEN - Veel roetschade was het gevolg van een keukenbrandje gisteren in Brouwershaven. De brandweer heeft de brand geblust. Een 76-jarige inwoner van de smalstad heeft nog geprobeerd de brand in de keuken van een woning aan de Wethouder Dek kerstraat eigenhandig te blus sen. Dit was tevergeefs. Uitein delijk moest de brandweer er aan te pas komen. Er ontstond veel roetschade in de keuken. Vannacht winterse buien, mogelijk met onweer. Perioden met zon en op de meeste plaatsen droog. Mi- nimumtemp. iets boven het vries punt, middagtemp. ±5 graden. Wind, noordwest tot west, kracht 4, aan de kust hard 7. Volgens huurder T. van Rees is Vanity nog steeds een dancing en geen coffeeshop. (Archieffoto). MIDDELBURG - Wanneer eigenaar F. Kouijzer wil dat huurder T. van Rees dancing Vanity in Zierikzee ontruimt moet hij over twee weken kunnen bewijzen dat het bedrijf inderdaad veranderd is in een coffee shop. De president van de arrondissementsrechtbank in Middelburg, mr. H. van Breda, kwam gisteren tot dit oordeel in het kort geding dat Kouijzer had aangespannen. Volgens Kouijzer heeft Van Rees de dancing veranderd in een coffeeshop, hetgeen in strijd is met het huurcontract. Omdat dit de prijs drukt wil Kouij zer, die het pand wil verkopen, het huurcontract verbreken. Van Rees ontkende ten stelligste dat hij een cof feeshop runt. Bovendien wil hij het bedrijf zelf kopen. Volgens het contract heeft hij hier recht op. Het kort geding was aan gespannen door Kouijzer voor uitlopend op een nog te voeren bodemprocedure bij het kan tongerecht. Als eigenaar van het pand aan het Beddeweeg waarin Vanity gevestigd is, wil Kouijzer dat Van Rees het veld ruimt. Bij monde van zijn raadsman, mr. E. B. van den Ouden, liet Kouijzer weten dat er in het pand een coffeeshop gerund wordt en geen dancing, hetgeen volgens het huurcon tract verplicht is. Het spoedeisend belang, dat volgens Van den Ouden een kort geding noodzakelijk maakte, is het feit dat de be stemming de waarde van het pand bepaalt. Omdat er sprake is van een coffeeshop bestaat volgens hem het gevaar dat de nachtvergunning ingetrokken wordt en dat het bedrijf door de gemeente, los van de vraag of een dergelijke horecagele genheid in Zierikzee getole reerd wordt, in een lagere horeca-categorie ingedeeld wordt. Met alle gevolgen van dien voor de verkoopprijs. „De gemeente kan ieder moment optreden en dan kan Kouijzer naar zijn opbrengst fluiten", aldus Van den Ouden. Ruis Daarnaast speelden volgens Van den Ouden ook andere fac toren een rol. Deze werden door de president echter afge daan als „ruis." Hem ging het erom of er wel of geen sprake was van een coffeeshop. Als be wijs hiervoor voerde Van den Ouden onder meer aan dat de openingstijden van Vanity ver ruimd zijn. Sinds dit jaar is het bedrijf vanaf 12.00 uur geopend. Bo vendien overlegde Van den Ou den verklaringen van drie be zoekers dat er inderdaad spra ke is van handel en gebruik van soft drugs in Vanity en dat er een huisdealer aanwezig is. En ook een woordvoerder van de politie heeft tegenover een krant verklaard dat het „alge meen bekend is dat er soft drugs verhandeld en gebruikt worden." Van Rees ontkende tegenover de president dat hij de bestem ming van het pand veranderd heeft. „Ik ben tegen drugge bruik en probeer het zoveel mogelijk te beperken", ver klaarde hij. Volgens hem heeft controle van politie en gemeen te ook uitgewezen dat er niets onoorbaars in zijn bedrijf ge beurt. Dat kreeg hij bij na vraag, van een ambtenaar van de gemeente Zierikzee te ho ren. Het feit dat hij voor 1995 wederom een nachtvergunning heeft gekregen wijst hier ook op, verklaarde hij. De ope ningstijden zijn verruimd om dat de verdiensten terugliepen. De verklaringen van bezoekers zijn volgens hem afkomstig van een grote vriend van Kouij zer en van personen die hij er uit heeft gegooid* en daarna nooit meer gezien. Sterke papieren Op basis van hetgeen hij ge hoord had, kon en wilde de pre sident van de rechtbank geen uitspraak doen. „Je moet met verdomd sterke papieren komen om in kort ge ding een verregaande maatre gel als ontruiming van een lo pende zaak te bewerkstelligen. Een verklaring van een woord voerder van de politie tegen over de pers is hiervoor geen bewijs. Zo werken we niet in de rechtspraak", wees hij de raadsman van Kouijzer te recht. Volgens Van den Ouden vorm den alle verklaringen bij el kaar voldoende bewijs. „Voor mij staat het vast", aldus de raadsman. „Voor u wel ja, maar het probleem is, voor mij niet. Ik wil bewijs van officiële instanties en geen verklarin gen. Als ik geen zekerheid heb doe ik geen uitspraak. Ik wil meer materiaal en zoek het an ders maar bij de kantonrechter uit." Met deze boodschap stuurde hij Van den Ouden te rug naar huis. De raadsman krijgt tot 9 fe bruari de tijd om de bewijzen boven tafel te krijgen. Tot deze datum wordt het kort geding aangehouden. Winterse buien HET WEER DREISCHOR- Bij een inbraak in een woning aan de Achter weg in Dreischor is voor zover bekend niets weggenomen. De inbraak is gepleegd tussen zondag 22 en dinsdag 24 janua ri. Een 56-jarige vrouw uit Capel- le aan den IJssel deed gisteren, woensdag, aangifte van de in braak bij de politie. De woning is van haar zoon. Hostellerie Schuddebeurs is verkocht. Met ingang van 1 april neemt L. Ezinga de exploitatie van het gerenommeerde hotel-restau rant over. Ezinga is oud-voorzitter van de werkgeversvereniging Horeca Nederland. Hij zet de zaak op dezelfde voet voort als de fa milie Arkenbout de afgelopen zeventien jaar heeft gedaan. ..Alles bij elkaar zijn wij veertig jaar werkzaam geweest in de horeca. Dit voorjaar is een mooi moment om te stoppenzegt huidige eigenaar J. Arkenbout. De familie Arkenbout - die het pand destijds kocht als café met speeltuin - gaat na april meer tijd besteden aan hun grote liefhebberij de zeilsport. (Foto: Joop van Houdt). DEN HAAG - De korpsbeheer der van de politie Hollands Midden, mr. C.H. Goekoop, wil een persoonlijk gesprek met minister Dijkstal (Binnenland se Zaken) omdat zijn begroting voor dit jaar nog niet is goedge keurd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1995 | | pagina 1