r UW KRANT VAN ~j smmn-mmm GRATIS ADVERTENTIE 9 1 Nieuwe evangelische gemeente op Schouwen-Duiveland De ruilverkavelingen van de wegbeheerders ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Auto tegen lantaarnpaal door alcohol Kerstbomen verbrand achter school Inbraken dé krant van schouwen - duiveland! Doorgereden na aanrijding in Bruinisse 2 FILM O 3 REIS 0 5 SCHOOL 7 TRAINER ZIERIKZEE - V. uit Zierikzee werd door de politie aangehou den' wegens doorrijden na een aanrijding. Omstreeks 18.30 kwam bij de politie de melding binnen dat er ëen auto tegen een lantaarn paal was gereden. Na onder zoek werd V. aangehouden en uit de ademanalyse bleek dat hij met teveel alcohol op - 610 ug/1 - achter het stuur was ge kropen. Het rijbewijs van V. werd ingevorderd en hij kreeg een rijverbod van zes uur opge legd. Tfegen V. wordt proces verbaal opgemaakt. ZIERIKZEE - Door de politie werd gisteren, 'maandag, een groepje jongeren aangehou den. De jongeren waren achter een school in de Scheldestraat be zig met het verbranden van kerstbomen. In de fietsenstal ling was volgens de politie een behoorlijke puinhoop ge maakt. De ouders werd van een en ander in kennis gesteld. Het merendeel van de jongeren wordt voorgedragen aan het Halt-project. ZIERIKZEE/NIEUW-HAAM- STEDE - S. uit Dordrecht deed bij de politie aangifte van in braak in zijn vakantiewoning aan de Strandweg in Nieuw- Haamstede. Ook in Zierikzee werd ingebroken in een wo ning. Uit het vakantiehuis van S. werd een lamp ontvreemd. De woonkamer van de woning van B. aan het Vrije in Zierikzee werd door inbrekers door zocht. Het is nog niet bekend of er iets wordt vermist. HILVERSUM - De verpak kingsindustrie moet de kosten van de inzameling van glas via de glasbak gaan betalen. Mi nister Alders heeft dat zondag in het VARA-programma „Vroege Vogels" verteld. REISBÜRO VAN OEVEREN Dam 3. tel. 01110-15038/12319 Advertentie 't Is VOLOP ZOMER bij van Oeveren....! Haalt voor de feestdagen de reisgidsen in huis. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen- I Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode, en neem een abonnement. JA, IK WIL EEN kwartaalabonnement met autom. afschr. f 47,00 kwartaalabonnement f 49,50 I jaarabonnement met autom. afschr. f 177,00 jaarabonnement f 187,00 en ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste twee weken gratis. Ik betaal nog niet, maar wacht eerst uw bericht af. naam Dhr./mevr. adres postcode: plaats:I telefoon handtekening: Bij automatische afschrijving uw bank-Zgironummer vermelden: 3E Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar O Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, i CO Antwoordnummer 12, 4300 VB Zierikzee. HET WEER Vannacht eerst nog regen of sneeuw. Minimumtemp. 3 graden. Overdag veeI bewolking en in de middag van het westen uit regen. Middagtemp. ±6 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, kracht 4, aan de kust toenemend tot hard, 6 a 7. DINSDAG 28 DECEMBER 1993 150e JAARGANG NR 25486 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Zachter ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE GEBOORTE, HUWELIJK, JUBILEUM? Maak dan nu uw keuze uit onze grote kollektie leuke, originele en moderne kaarten. Wie deze kaarten bij ons bestelt en laat drukken heeft recht op een gratis advertentie bij de familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode. drukkerij lakenman ochtman bv Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. 01110-16551 uit velerlei godsdienstige ge meenschappen, waarvan de meesten bewust kerkelijk zijn. Vanuit de gesprekken die men met elkaar voerde ontstond de behoefte om het geloof vooral te beleven vanuit de bijbel en minder door middel van vaste kerkelijke tradities. „Die tra dities verduisteren het woord van God. Wij willen ons alleen baseren op de bijbel. Niet via eigen interpretaties, maar door te lezen wat er staat en dat 20 serieus mogelijk te nemen. Op die manier willen we ons laten leiden door de geest van God", zo leggen Vaane en de andere leden van de broederraad uit. Het licht en de warmte, dat de gemeenteleden op deze wijze ervaren, willen zij ook buiten de eigen groep verspreiden. Op welke manier weet men nog niet. „We beginnen de gemeen te vanuit het verlangen om sa men te komen. We zijn bereid om de dingen op te pakken die daaruit voortkomen. Dat wijst zichzelf wel. We hebben geen vijfjaren plan, het is een stap in het geloof. Dat lijkt onge wis, maar we hebben er volko men, vertrouwen in". Op dit moment hebben onge veer veertig mensen te kennen gegeven dat zij vanuit hun hui dige godsdienstige overtuiging overstappen naar de nieuwe Christengemeente Zierikzee. Het grootste deel daarvan zijn leden van de bijbelstudie gespreksgroep en hun gezinsle den. Overigens loopt de ge spreksgroep gewoon door, los van de nieuwe evangelische ge meente. „In verband met de grote groep belangstellenden worden de bijbelstudie avonden nu gehouden in het multifunctionele gebouw aan de Huybertstraat in Zierikzee; het vroegere schoolgebouw van de Christelijke Scholenge meenschap. In de aula van dat gebouw vin den vanaf 9 januari ook de zon dagse diensten van de Christengemeente Zierikzee plaats. Bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is, want de nieuwe gemeente wil graag in open relatie staan met andere gemeenten en kerken in de re gio. „In alle kerkelijke stro mingen vind je goede gelovi gen. Wij pretenderen zeker niet de enige gemeente te zijn die goed bezig is. Wij proberen op onze manier zo goed mogelijk invulling te geven aanGods woord". Het is volgens Vaane en de andere leden van de broe- vervolg pagina 2 Tot voor de herverdeling be heerde het rijk zowel autosnel wegen als wegen voor gemengd verkeer of zelfs eenvoudige erf- ontsluitingswegen. De wegen netten van provincie, gemeen ten en waterschappen waren rijk geschakeerd aan wegty- pen. Kortom, er was, ook door historische tradities, sprake van een zeer verbrokkeld be heer. De wet Uitkeringen We gen (1963) bracht hierin weinig verandering. Er kwam een in deling in categorieën, maar de geldstromen liepen via kron kelige paden. Om dit te verhel pen is de Wet Herverdeling We- genbeheer in het leven geroe pen en hiermee werd de oude wet tegelijkertijd opgeheven. 600 kilometer Het uitgangspunt van de nieu we wet is dat het rijk alleen de zorg draagt voor het doorgaan de hoofdwegennet. De provin cies nemen het regionale hoofdwegennet voor hun reke ning en alle andere wegen wor den overgedragen aan de zorg van de gemeenten. Op dit laat ste is er in Zeeland één uitzon dering: De waterschappen en het wegschap Walcheren behe ren de wegen buiten de be bouwde kommen. Het voordeel van deze nieuwe herindeling is dat de geldstromen recht streeks naar de wegbeheer- ders, dus rijk, provincie of ge meente, gaan en elke beheerder zelf kan beslissen hoe het geld wordt besteed. In Zeeland ge ven de gemeenten de wegengel- den door aan de waterschap pen. Hiermee is een eind geko men aan de verdelingstaak van de provincie. In de praktijk be tekende dit dat er in Zeeland ruim 600 kilometer weg van be heerder wisselde. Het herver delingsplan is gemaakt samen met alle wegbeheerders en door provinciale staten be krachtigd. Regio's In een folder, uitgegeven door de Provincie Zeeland, wordt precies uitgelegd wat het resul taat is geworden van deze grote ruiloperatie. Er zit een kaartje bij en men kan zien welke we gen van Rijk en Provincie zijn en wat de betekenis van -de nummers is, die ook vaak op genomen is op de ANWB-be- wegwijzering. Om weggebrui kers van dienst te zijn hebben de provincies samen met de ANWB afspraken gemaakt voor één landelijk systeem. De zorg voor de instandhouding van het provinciale wegennet berust bij de Directie Milieu en Waterstaat van het Provinciaal Bestuur van Zeeland. Deze di recties zijn weer onderverdeeld in aparte afdelingen met speci fieke taken. Het zwaartepunt ligt bij vier regionale vestigingen en van daaruit wordt de dagelijkse zorg voor het wegennet uitge voerd. Wie interesse heeft om precies te weten hoe alles in el kaar steekt en welke wegen van wie zijn kan de folder af halen op zo'n regiokantoor. Voor de Regio Noordzeeland is dat in Zierikzee, Havenpark 8. Tblefoon, 01110-12660. BRUINISSE - De heer v. d. H. uit Duiveland deed bij de poli tie aangifte van doorrijden na een aanrijding. Hij had zijn auto zaterdag om 20.15 uur geparkeerd aan de Wilhelminalaan in Bruinisse. Bij terugkomst bij zijn auto, zondagmiddag om 13.00 uur, bleek zijn rechterachterportier gedeukt. De schade wordt ge schat op 2000,- en is vermoe delijk veroorzaakt door een an der motorvoertuig waarvan de bestuurder na de aanrijding is doorgereden. De politie is op zoek naar getuigen. Geloof wat ge wilt, maar doe naar uw geloof. Multatuli De organisatie Filmfree komt op voor met censuur be dreigde filmmakers. De elfde Nieuwsbodereis voert naar het groene Sie- gen in Duitsland. CNS De Zonnewijzer staat centraal in de serie Uit de School geklapt. Het bestuur van VV Zierikzee trekt aan het kortste eind in conflict met trainer Tiggelman. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's 'Wij willen ons laten leiden door de geest van God, niet door kerkelijke tradities De bijbel en de menora; Gods woord en de uitstraling van licht en warmte zijn door de nieuwe Christengemeente Zierikzee gekozen als symbool en inspiratiebron. (Foto: Joop van Houdt). ZIERIKZEE - Christengemeente Zierikzee. Dat is de naam van een nieuwe evangelische gemeente waarvan de leden vanaf januari wekelijks bijeenkomen. De nieuwe christelijke groepering komt voort uit een bijbel studie-gespreksgroep, waaraan mensen van verschillende godsdienstige overtuigingen deelnemen. Vanuit het bestuderen en hespreken van de bijbel ontstond bij een aantal van hen de behoefte om als gemeente bij een te komen en verder te gaan. „Wij willen minder belast met tradities, dichter bij Gods woord staan", aldus M. Vaane uit Scharendijke. Hij is voorzitter van de vijf leden omvattende broederraad van de Christengemeente Zierikzee. In de woning van Vaane ging in christengemeente voortkwam. gelist R. Pieper uit Tholen te de de gespreksgroep uit tot 1991 de interkerkelijke bij- Wekelijks kwamen daar onge- verdiepen in Gods woord, zoals zo'n veertig deelnemers, af- belstudiegespreksgroep van veer tien mensen bijeen om dat is opgetekend in de bijbel, komstig uit alle delen van start, waaruit de nieuwe zich onder leiding van de evan- In de loop van twee jaar groei- Schouwen-Duiveland. Mensen ZIERIKZEE - Na jarenlange studies, onderzoek en heel veel overleg zijn de weg beheerders in ons land het in 1992 eens geworden over een andere opzet van het onderhoud aan de wegen en de financiering ervan. Die verandering is in 1993 in gegaan. De Provincie Zeeland heeft een folder uitgegeven waarin te lezen is wie de nieuwe eigenaren zijn van alle wegen in Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 1