'Kinderen doen mee, ouders doen mee, het is een complete happening' Veel belangstelling voor de dertiende Eilandelijke Muziekdag in Zonnemaire Vergadering commissie financiën Geen geld meer voor het restaureren van monumenten Swingend afgesloten door Blue Spirit Drum Bugle korps Rommelmarkten in de regio drukbezocht Behandeling- bezwaar schriften advies commissie az MAANDAG 14 JUNI 4993 NR 25373 3 NIEUWERKERK - Donderdag 17 juni vergadert de commissie financiën van de gemeente Duiveland. De vergadering wordt gehouden in het ge meentehuis en begint om 16.30 uur. Op de agenda van de commis sievergadering onder meer de voorjaarsnota. Het college stelt de commissie voor deze nota ter behandeling aan de raad aan te bieden. Verder op de agenda het voorstel om een krediet van 27.692,- beschik baar te stellen voor het uitvoe ren van een bodemonderzoek op de lokatie Markt 2 in Oos- terland. Ook de kinderopvang komt aan de orde. Het college stelt voor geen extra bijdrage toe te zeggen en vraagt het ad vies van de commissie. ZIERIKZEE - De gemeente Zierikzee heeft op dit moment geen geld meer in kas voor de restauratie van woonhuismo numenten in 1993. Het voor dit jaar beschikbare bedrag, 340.418,- is inmiddels gere serveerd voor dergelijke restauraties. Dat de gemeente Zierikzee nu reeds door het budget voor de stadsvernieu wing (de hoogte van het be drag wordt door de provincie bepaald) heen is, komt niet al leen omdat Zierikzee steeds minder geld voor de stadsver nieuwing krijgt, maar ook om dat er in toenemende mate een beroep op dit fonds wordt ge daan. Zierikzeeënaren die van plan waren om hun monumen ten- of beeldbepalende pand dit jaar op te knappen komen dit jaar niet meer in aanmer king voor een subsidie in het kader van de Subsidieverorde ning Stadsvernieuwing. LEEUWARDEN - Op de vlieg basis Leeuwarden heeft het 322-Squadron van de Konink lijke luchtmacht zaterdag haar vijftigjarig jubileum gevierd. DEN BOSCH - Het Noordbra bants Museum in Den Bosch heeft voor bijna 400.000 gulden het schilderij Minerva beteu gelt Pegasus met de hulp van Mercurius" van de Vlaamse ba rokschilder Jan Boeckhorst ge kocht. Het museum heeft niet eerder zo'n hoog bedrag neer geteld voor een kunstwerk, al dus directeur drs. M. van Bo ven. stoelen en dan waren er nog een dikke honderd staanplaat sen. Ik denk dat bij een aantal optredens toch zeker een drie honderd, driehonderd vijf tig man publiek was en dat is vol gens mij toch meer dan in voor gaande jaren". Het weer speel de volgens Duinhouwer wel een rol in de publieke belang stelling, maar hij noemt ook de muzikale variatie tijdens de muziekdag. ,,Als je een beetje thuis bent in de muzikale we reld op Schouwen-Duiveland weet je zo'n beetje welke mu ziek er door de verschillende verenigingen bij voorkeur ge speeld wordt en daar kun je bij het samenstellen van het pro gramma rekening mee houden. Op die manier krijg je een heel afwisselend muzikaal pro gramma". De dertiende editie van de ei- landelijke muziekdag ging van start met een muzikale rond gang van drumband Apollo en Majorettevereniging Apollo uit Brouwershaven, Fanfare Nieuw Leven uit Ouwerkerk, Koninklijke Fanfare Witte van Haemstede uit Haamstede, Ko ninklijke Harmonie Kunst en Eer uit Zierikzee, Majoretten- peloton Ministars uit Zierikzee en Nu met Hope/Oefening Uitspanning uit Bruinis- se/Nieuwerkerk. Fanfare Con Amore uit Noord- gouwe moest noodgedwongen afzeggen. Na een gezamenlijk optreden op het sportveld van genoemde muziekverenigingen mocht Brassband Apollo uit Brouwershaven de spits afbij ten. Daarna volgden optredens van achtereenvolgens Fanfare Nieuw Leven uit Ouwerkerk, Fanfare Crescendo uit Drei- schor, Nu met Hope/Oefening Uitspanning. Op het sportveld mocht majo- rettenvereniging Apollonia een staaltje van haar kunnen ge ven. Tégen half zes was het de beurt aan het jubilerende Nut Uit spanning. Door het wegvallen van het optreden van Con Amore kreeg de Zonnemairse vereniging wat extra ruimte die werd benut door het spelen van twee extra nummers. Het avondprogramma werd ge opend met een concert van Ko ninklijke Fanfare Witte van Haemstede uit Haamstede. Daarna was het de beurt aan Koninklijke Harmonie Kunst en Eer uit Zierikzée. Vervol gens traden op majorettenvere- niging Ministars, Oosterlands Fanfare en fanfare Luctor et Emergo uit Renesse. Op het sportveld werd de dertiende editie van de eilandelijke mu ziekdag afgesloten met een op treden van het Blue Spirit Drum Bugle Corps. Met veel gevoel voor show werd achter eenvolgens het disconummer Far from over uit de film Stay ing Alive en I'll be there van Mariah Carey gespeeld. Vervol gens werd de eigen interpreta tie van Uriah Heep's Easy Li- vin' ten gehore gebracht. Het optreden van het Middelburgse showcorps, Nationaal kam pioen in de A-class, werd afge sloten met het van Diana Ross bekende When you tell me that you love me. wende krachten achter de der tiende editie van de Eilandelij ke Muziekdag. Jubileum De Eilandelijke Muziekdag was voor Nut en Uitspanning de afsluiting van de festivitei ten rond het 120-jarig bestaan van de Zonnemairse muziek vereniging. Wat ooit begon als een dertien mensen tellend clubje muzikanten is uitge groeid tot een 65 leden tellende muziekvereniging. Nut en Uitspanning heeft twee wereldoorlogen ,en een Waters noodramp doorstaan en be hoort anno 1993 tot een van de bloeiendste muziekverenigin gen op Schouwen-Duiveland. Optredens van Nut en Uitspan ning trekken op Zonnemaire, maar ook daarbuiten, altijd behoorlijk wat publiek. Op de vraag hoe het komt dat in Zon nemaire de muziekvereniging zich mag verheugen in een gro te populariteit terwijl muziek verenigingen in'sommige ande re kernen op Schouwen-Duive land maar zeer matige publie ke belangstelling hebben weet Duinhouwer geen sluitend ant woord. „Dat wordt me vaker gevraagd, maar ik heb echt geen idee". Sombere verhalen over mu ziekverenigingen die ten gron de dreigen te gaan zijn aan Duinhouwer niet besteed. „Je ziet toch dat er altijd weer mensen zijn die zo'n vereniging weer uit het dal halen. Neem nou bijvoorbeeld het Drum Buglekorps Rust Roest. Het was eigenlijk dé bedoeling geweest dat die de Eilandelijke Muziekdag hadden afgesloten, maar we kregen pas geleden te horen dat alle optredens voor de rest van het seizoen zijn af gelast omdat men kampt met een gebrek aan leden. Je ziet nu toch dat er een aantal men sen bezig is om Rust Roest er weer bovenop te helpen en ik ben ervan overtuigd dat dat lukt. Volgend jaar is Rust Roest weer van de partij op de Eilandelijke Muziekdag. Dat weet ik zeker", aldus een reso lute Duinhouwer. Voor wat betreft de onderlinge contacten tussen de muzikan ten heeft, een evenement als de Eilandelijke Muziekdag vol gens Duinhouwer een belang rijke functie „Vaak komt er niet zoveel van om naar een uit voering van een andere mu ziekvereniging te gaan, maar tijdens zo'n Eilandelijke Mu ziekdag blijven de meeste mu zikanten om naar de andere korpsen te luisteren". Duinhouwer is dik tevreden over de belangstelling voor de Eilandelijke Muziekdag, zowel van de zijde van de muzikanten als van de zijde van het pu bliek. „Er stonden hier 200 ZONNEMAIRE - Niet alleen een leuke dag voor mu ziekliefhebbers, maar ook een ontmoetingsdag voor muzikanten. Zo omschrijft S. Duinhouwer, secreta ris van harmonievereniging Nut en Uitspanning uit Zonnemaire de Eilandelijke Muziekdag. Onder gro te publieke belangstelling beleefde dit muziek festijn zaterdag op het sportveld in Zonnemaire de dertiende editie. De Eilandelijke Muziekdag werd swingend afgesloten met een optreden van het Blue Spirit Drum Bugle korps uit Middelburg. Tijdens eerdere edities van de Eilandelijke Muziekdag moest men vaak de schaduw opzoe ken. maar zaterdag moest men in Zonnemaire vaak schuilen voor druilerige regen. Het plan om zoveel mogelijk muziekve renigingen buiten in de twee op het sportveld opgestelde muziektenten op. te laten^ tre den vieL dan ook in duigen. Men vond echter een oplossing in de vorm van een grote feest tent. Dat hield wel in dat de muziekvereniging haar spullen niet rustig op kon stellen, maar moest wachten tot de voor hen geprogrammeerde muziekver eniging stopte. „Maar alles bij elkaar zijn we over de hele dag maar een dikke tien minuten achter geraakt op het tijdsche ma, dus dat valt mee", consta teert een tevreden Duinhou wer. Hij wasr één van de stu- Niet alleen muziek, maar ook shows van majorettes tijdens de dertiende Eilandelijke Muziekdag. (Foto: Joop van Houdt). BROUWERSHAVEN/DREISCHOR - Iedereen had zijn beste beentje voorgezet om er een succes van te ma ken. De kinderen hadden flessen beschilderd en 'gezellige lichtjes' gemaakt, ouders hadden cake gebakken of handwerkprodukten afgeleverd en de mensen van het schoolteam van openbare basisschool De Schoener maakten overuren in hun vrije tijd. ,,Elk jaar is het weer een complete happening", aldus één van de vrij willigers zaterdag tijdens de rommelmarkt van De Schoener in Brouwershaven. De Brouwse rommelmarkt, vanwege de weersomstandigheden gehouden in een bootenloods, trok veel publiek. Ook de rommelmarkt van de Nederlandse Hervormde Kerk in Dreischor kon zich verheugen in een grote belangstelling. ,,We be gonnen om half negen, maar om half acht stonden er al mensen te wachten", aldus president-kerkvoogd L. Bodbijl. Normaal gesproken houdt openbare basisschool De Schoener uit Brouwershaven de jaarlijkse rommelmarkt op eigen terrein: het schoolplein. Gezien de weersvooruitzichten werd na ampel beraad het be sluit genomen om uit te wijken naar een botenloods aan de Ou de Schouwsedijk. „Gelukkig konden we hier terecht", aldus T. Schults van De Schoener. „Het voordeel van een rommel markt in een loods is natuur lijk ook dat je alles van te vo ren klaar kunt zetten". Drukte De klanten hadden, zo bleek zaterdagochtend, geen enkele moeite' om de rommelmarkt te vinden. Langs de Oude Schouwsedijk stonden tiental len auto's geparkeerd en ook in de aangrenzende straten ston den meer auto's geparkeerd dan gemiddeld. Men had er dan ook alles aan gedaan om een bezoek aan de romipel- markt zo aangenaam mogelijk te maken. Er werd voor live muziek gezorgd, voor de hon- gerigen waren er pannekoeken en wie even uit wilde puffen van het geslenter langs de kra men kon dat doen onder het ge not van koffie of thee. Een rondgang langs de kramen leerde dat men over een bont assortiment aan tweedehands spullen beschikte. „We zijn een goede maand gele den voor het eerst op pad ge weest om spullen bij de men sen thuis op te halen, en toen leverde dat niet zoveel op. Maar de weken erna heeft de tele foon roodgloeiend gestaan. En dan sta je versteld van wat er allemaal nog tussen zit", aldus Schults. Na het inventariseren, schoon maken, nakijken en prijzen van de artikelen werd een se lectie gemaakt van spullen die voor een veiling in aanmerking zouden kunnen komen. Onder de veilinggoederen onder meer een boek met stadsgezichten gevat in pentekeningen. Dat boek zou het 'klapstuk' van de veiling worden. De hoogste bieder bleek 160,- over te heb ben voor het boek. Verder ble ken ook klokken en naaima chines populair. „Er waren ook echt mensen die tegen elkaar op begonnen te bieden en dat maakt zo'n veiling natuurlijk meteen een stuk leuker", ver telt Schults. Alles bij elkaar bracht de veiling 1600,- in het laatje. „Er was eigenlijk niets dat er echt uitsprong", aldus Schults. „Alles draaide lekker en het is eigenlijk ook de hele dag druk geweest. Ik denk dat het weer daar ook wel iets mee te maken heeft gehad. Vorig jaar was het heel warm en toen werd het om een uur of twaalf al stil. Nu ging het de hele dag door". Wie echter later op de dag naar Brouwershaven kwam liep wel een goede kans dat de echte buitenkansjes aan zijn of haar neus voorbij waren gegaan. Het assortiment liep uiteen van huishoudelijke artikelen, potten, pannen en aardewerk tot tafels, stoelen, gasfornui zen en een enkele koelkast. Veel aandacht van de kinderen ging naar Lucy en Tilly, de twee geiten die een ere-plaatsje hadden gekregen in de boten loods. Uiteraard kon men een kansje wagen bij het Rad van Avontuur en ook aan de kinde ren was gedacht. Zij konden hun krachten meten bij het bal len gooien of een greep doen in de grabbelton. De rommel markt van De Schoener bracht in totaal 8000,- op en daar toont Schults zich dik tevreden mee „Dat is toch een stuk meer dan vorig jaar". Een deel van de opbrengst is bestemd voor het acht-jarige jongetje uit Burkina Faso dat de school heeft geadopteerd. De rest is bestemd voor de school. Voor de Nederlandse Hervorm de Kerk in Dreischor is de jaar lijkse rommelmarkt al een ou de traditie. Het wordt al ge daan sinds 1969. „Vroeger de den we het om de twee jaar", vertelt president-kerkvoogd L. Bodbijl. „Maar de laatste jaren hebben we elk jaar een rommelmarkt gehouden". Sinds enkele jaren wordt die jaarlijkse rommel markt gehouden in een schuur bij een boerderij aan de Zuid- dijk en net als op de Oude Schouwsedijk bij Brouwersha ven was het in de vroege och tenduren spitsuur op de Drei- schorse Zuiddijk. „We verza melen het hele jaar door spul len", aldus Bodbijl. Dat bleek overduidelijk tijdens de rom melmarkt want er was meer dan voldoende om een com pleet huis van kelder tot zolder in te richten. Inclusief huishou delijke apparatuur. Complete bankstellen stonden uitgestald en er was een breed assortiment tafels, stoelen en wandmeubelen. Verder was er een aardige verzameling kin- derledikantjes en om het assor timent aan verlichtings- apparatuur te tonen was zelfs de houten wand van de schuur in gebruik genomen. Voor de inwendige mens werd in Drei schor goed gezorgd en de boe kenliefhebbers konden naar hartelust snuffelen in oude, maar ook tamelijk nieuwe boe ken. De klanten stonden vol gens Bodbijl al ruimschoots voordat de schuurdeuren open gingen te wachten. „Dat is hier altijd, 's Ochtends is het altijd ontzettend druk", aldus Bod bijl, het gesprek onderbrekend om met een klant te«nderhan- delen over de prijs van een arti kel. Alles bij elkaar waren 25 vrijwilligers van de NH-kerk actief om alles in goede banen te leiden. De rommelmarkt bracht in totaal 8600,- in het laatje. De opbrengst wordt ge bruikt voor het onderhoud van de kerk. Verwachting t/m vrijdag 18 juni WEERSVOORUITZICHTEN Woensdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 50% Min.temp. 12 graden Mid.temp. 18 graden Windkracht zuidw. 4 Donderdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 30% Min.temp. 12 graden Mid.temp. 19 graden Windkracht west 3 Vrijdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 50% Min.temp. 13 graden Mid.temp. 19 graden Windkracht zuidw. 3 ZON- EN MAANSTANDEN 15 juni Zon op 05.17, onder 21.59 Maan op 02.19, onder 17.21 Nieuwe Maan: 20 juni (03.53) HET WEEROVERZICHT DE BILT -De komende dagen is het licht wisselvallig weer. Van tijd tot tijd trekken er gebieden met regen of buien over Nederland, maar er zijn toch ook momenten dat het weer wat vriendelijker is. Morgen is bijvoorbeeld zo'n dag. De storing die de regen van vandaag bracht, is boven Noord-ltalië aangekomen en speelt voor het weer in Nederland geen rol meer. Er ligt dan een rug van hogeluchtdruk over het land en het blijft overal droog. En hoewel de wolken de overhand hebben komt de zon er ook af en toe even bij. Doordat de matige wind uit de noordwesthoek waait blijft het aan de koele kant: de middagtempera- tuur loopt uiteen van 15 graden op de Waddeneilanden en langs de westkust tot 18 in het zuidoosten. Woensdag worden de regenkansen groter. Een koufront nadert dan het land en vooral in de tweede helft van de dag gaat het regenen. De temperatuur ligt in de middaguren rond de 18 graden. Ook in de twee de helft van deze week lijkt er geen verandering te komen in het iètwat wisselvallig weerbeeld. NIEUWERKERK - Tijdens een openbare vergadering van de Duivelandse adviescommissie algemene zaken worden twee bezwaarschriften behandeld die zijn ingediend tegen plan nen of beslissingen van de Dui velandse gemeenteraad. Het betreft een bezwaarschrift van M. Flikweert uit Nieuwer- kerk betreffende een artikel 19 procedure en een bezwaar schrift van de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland, die geen subsidie meer krijgt van de Duivelandse gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Ring te Nieuwerkerk en begint om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwo nen. ZIERIKZEESCHEBl NI EU WSBODE Bal Uitgever Drukkerij Lakenman Ochtman bv te Zierikzee. Directie D. L. van 't Leven. Hoofdredacteur P. M. M. Schrauwen Kantoor Jannewekken 11, Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. Telefoon 01110-16551. Telefax 01110-14315. Lezersservice (bezorging) De krant na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel 01110-17314. Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 01110-12951 Fotograaf (na 17.30 uur) 01112-1575. Abonnementen Per kwartaal f 48,50 Bij autom. afschr. f 46,00 Per jaar f 183,00 Bij autom. afschr. f 173,00 Losse nummers f 1,00. De abonnementsprijzen zijn inclusief 6% B.T.W. Opzeggingen dienen een maand, voor het einde van de lopende abonnements-periode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur Vrijdagkrant donderdag tot 1130 uur Voor fouten ontstaan door telefonische of onduidelijk geschreven .opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 64 cent. Kontrakttarieven op aanvraag, „succesjes" (t/m 4 regels) f 7,- De advertentieprijzen zijn exclusief 17V2% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 3