„De natuur is mijn atelier en mijn inspiratiebron 7 Twee bestuursleden ontvangen oorkonde streeknieuws Prins Maurits-koren brengen nostalgische cassette uit Expositie Hetty de Wette in Zierikzeese Grote Kerk yy GESLOTEN van 11 t/m 30 juni J. SLAGER installatiebedrijf Liedjes van lang geleden Brandwonden Stichting zoekt collectanten DONDERDAG 10 JUNI 1993 NR 25371 S De landschappen van Hetty de Wette. (Foto: Joop van Houdt). ZIERIKZEE - Vorige week was ze nog te zien in het NCRV-programma Het Ver schil, nu exposeert ze haar schilderijen in de Grote Kerk in Zierikzee. Met uit zondering van een enkel werk hebben al haar schilderijen de natuur als onder werp. Dat de natuur de plek is waar ze het liefst vertoeft en werkt, blijkt snel. „De natuur is mijn atelier en inspiratiebron", zegt ze. „Ik vind het heerlijk om buiten te zijn en ben dol op de kustlijn. De expositie van Hetty de Wette is te zien tot en met maandag 14 juni. Ledenvergadering Rode Kruis Brouwershaven ZONNEMAIRE - In aanwezigheid van de Kringcom- missaris, mevrouw Th. J. Balkenende-Sandec en de Kringsecretaris, de heer J. Marteyn werd aan twee leden van het Rode Kruis afdeling Brouwershaven tijdens de ledenvergadering een oorkonde en me daille overhandigd. Dit waren mevrouw K. Dalebout-Boot vanwege tien jaar'trouwe dienst en de secretaris van de afdeling, de heer C. van der Vreugde vanwege vijftien jaar trouwe dienst. Het Verschil is een NCRV- programma van Steven van Campen en in iedere aflevering wordt een kunstenaar gevolgd. Hetty de Wette uit Burgh- Haamstede had al eerder met Van Campen kennisgemaakt en werd door deze programma maker gevraagd in één van de afleveringen de hoofdrol te spelen. Vorige week was de uit zending waarin Hetty de Wette werd gevolgd terwijl zij aan het werk was in de duinen. Dat deze lokatie niet zomaar geko zen is, blijkt uit de expositie van werk van De Wette die op dit moment loopt in de Grote Kerk in Zierikzee. N atuurlief hebster De op Schouwen-Duiveland ge boren kunstenares vertrok reeds op jeugdige leeftijd rich ting de Verenigde Staten. Na dat ze hier was opgegroeid, keerde ze terug naar Neder land. In Groningen volgde ze de Kunstacademie Minerva waar ze in 1982 afstudeerde. Uiteraard met schilderen als hoofdvak. Inmiddels woont ze weer in de door haar geliefde Westhoek. Geliefd door de ver schillende natuurelementen die je op dit gedeelte van het ei land tegenkomt. Een eerste Het bijzondere van deze casset te is dat, in tegenstelling tot vo rige cassettes of CD's, de koren in zijn geheel niet te beluiste ren zijn. Dit keer is het een pro- duktie van uitsluitend vocale en instrumentale ensembles en solisten van de koren. Hoewel de koren zelf niet zingen zijn toch meer dan vijftig koorle den betrokken geweest bij de opnamen die de afgelopen week gedurende drie dagen in studio Jumelet in Ouwerkerk gehouden zijn. Uit de koorle den vormden zich vokale, één- en meerstemmige ensembles die begeleid door piano, syn thesizer, gitaar en diverse solo- instrumenten zoals viool, dwarsfluit en blokfluit elk een of meer liederen hebben in gestudeerd. De muzikale leiding en bege- oogopslag bij de expositie in Zierikzee maakt dan ook dui delijk dat hier sprake is van een natuurliefhebster. Bij vrij wel alle schilderijen is gekozen voor de natuur en dan met na me de kust als object. De West hoek blijkt populair. Duin landschappen, het strand, maar ook bossen en weilanden zijn vastgelegd op het doek. Naast de natuur dicht bij huis hangt er ook een bergland schap gemaakt in Zwitserland en enkele schilderijen gemaakt in Tfexas, Verenigde Staten. Slechts één schilderij wijkt duidelijk af van de rest. Het is een portret van een tante. Toch is het niet zo dat Hetty een he kel heeft aan het schilderen van portretten. Ze zou het zelfs graag meer willen doen, laat ze weten. Wel is het moeilijker dan het schilderen van land schappen. „Expressie aanbren gen in een gezicht is moeilijk. Het schilderij moet lijken en daarnaast nog artistiek bevre digend zijn. Met bijvoorbeeld wolken kun je nog een beetje sjoemelen". Wat opvallend is aan de schilderijen en waar veel tijd aan wordt besteed is het kleurgebruik, zacht en veelal pastelkleurig. Het is dan ook niet raar als haar ant woord op de vraag welk sei- leiding was in handen van Mar van der Veer, terwijl (beroeps) gitarist Dik de Koning voor een muzikale afwisseling in de begeleiding zorgde. Vanwege de opname in een studio kon gewerkt worden aan een uitste kende klankregistratie met af en toe geluidseffecten die elk lied nog meer de juiste sfeer gaven. Kerkklokken, kabbe lend water, spelende kinderen, koerende duiven en andere ge luiden klinken op de achter grond als de koorleden hun lied zingen. Het repertoire bestaat uit zeer bekende liederen zoals het An gelus dat in de verte klept, be kende liederen uit Kun je nog zingen, zing dan mee tot onbe kende liederen zoals het lied Ik wou dat ik trompetter was, dat geschreven werd bij de geboor- zoen haar voorkeur heeft, wordt beantwoord met het voorjaar en de herfst. ,,Het licht is dan wat diffuser, de zon staat wat lager. De kleuren ko men dan'beter uit". De manier waarop Hetty te werk gaat is tegenwoordig vrij ongebruike lijk. met haar ezel, penselen en verf trekt ze de natuur in. Op een mooi plekje in de duinen of het strand strijkt zij neer. Meestal keert ze een aantal we ken terug naar de plek om het schilderij te voltooien. Op haar zolder thuis waar zij haar ate lier heeft, wordt de laatste hand gelegd aan het kunst werk. Vooral in de zomer trekt Hetty veel bekijks als ze werkzaam is in de vrije natuur. Vandaar ook dat ze voortaan twee bordjes met de tekst 'niet storen' mee neemt. „Als ik werk, ben ik ge concentreerd en wat minder aanspreekbaar", zegt ze bijna verontschuldigend. Hoge produktie De schilderijen die worden ge toond in Zierikzee zijn vrijwel allemaal van recente datum. Gezien het aantal is duidelijk dat Hetty in vergelijking met andere kunstenaars een grote produktie kent. Met haar werk te van koningin Beatrix. Ook uitsluitend mondeling overge leverde liederen zijn opgeno men. Van de liederen die uitge kozen zijn bleken de meeste liederen bij de hedendaagse schooljeugd niet meer bekend te zijn. Aan de hand van oude liederenbundels hebben de koorleden liederen gekozen die hen aanspraken. Ze ontdekten nostalgische, romantische me lodieën, maar ook waren ze verrast dat er ook in het begin van deze eeuw hele vlotte lied jes geschreven werden. Met de uitgave van deze band hopen de koorleden oudere mensen een plezier te doen, maar ook kunnen jongeren ontdekken waarom Nederland in het begin van deze eeuw een grote liedcultuur bezat, een cultuur die nog leeft in verzor gingstehuizen als daar samen liedjes van vroeger gezongen worden. Parijs Aanleiding tot deze nieuwe produktie van de Prins Maurits-koren is het feit dat zij in de herfstvakantie een muzi kaal bezoek aan Parijs hopen is ze full-time bezig, al is dat met de verdergaande economi sche recessie nog wel eens moeilijk, geeft ze toe. Over be langstelling bij de expositie in Zierikzee heeft ze in ieder ge val niet te klagen, bewijst ook het gastenboek bij de ingang waarin overigens niet eens alle bezoekers staan vermeld. „Op vallend veel toeristen zijn ge weest en minder mensen uit de omgeving", vertelt Hetty over haar bezoek. Het is voor haar de tweede keer dat ze in de Grote Kerk exposeert, eerder deed ze dat ,met de Zeeuwse Kunstkring. Over de ruimte is ze dik tevreden, haar schilde rijen komen er goed uit. „Er is een mooi licht en er hangt een prettige sfeer", zegt ze terecht. Wie het werk van Hetty de Wet te nog wil zien moet snel zijn. Na de expositie in Zierikzee heeft zij nog geen nieuwe expo sities op het programma staan. In haar achterhoofd speelt wel het idee om ergens een herfst- expositie te houden. Vastom lijnd is dit plan nog niet. De ex positie in de Grote Kerk duurt tot en met maandag. Dagelijks is de tentoonstelling geopend van 13.30 tot en met 17.30 uur. Vandaag, donderdag, is de ex positie naast de middag ook nog van 19.00 tot 21.00 uur ge opend. De kunstenares is zelf tijdens de openingsuren aan wezig en uiteraard bereid om vragen van het publiek te beantwoorden. Wie de prijs van de schilderijen niet kan of wil betalen, kan nog altijd bij de uitgang ansichtkaarten met daarop het werk van Hetty de Wette kopen. te brengen. Dit bezoek is weer het gevolg van de Franstalige CD A Dieu seul la gloire, die de koren in november hebben uit gegeven. Inmiddels is ook de tweede persing van deze CD bijna uitverkocht. Met name in Frankrijk en Zwitserland is er veel belangstelling voor deze produktie. In Parijs hopen de koren een aantal keren op te treden en zal er, samen met een Frans koor, een begin worden gemaakt met de opnames voor een tweede, Franstalige, vervolg CD. De muziekcassette Liedjes van lang geleden wordt uitge bracht in een hoes in vierkleu rendruk, die ontworpen is door Selina van Nimwegen. De cas sette is uitsluitend via de school en via de koorleden te verkrijgen. De prijs is zo laag mogelijk gehouden: drie muntstukken van vijf gulden. DEN HAAG - De krijgsmacht organiseert de komende maan den vier grote bijeenkomsten voor zijn veteranen. Zij zijn be doeld om de waardering en er kenning tot uitdrukking te brengen voor de oud militairen, Koreastrijders en Nieuw-Guineagangers. De luchtmacht houdt op 2 juli een bijeenkomst voor al haar vete ranen op de vliegbasis Eindho ven. De marine ontvangt voor afgaande aan de Vlootdagen in Den Helder de Nieuw- Guineaveteranen op 8 en de Ko reastrijders op 9 juli. BURGH-H AAMSTEDE Excursie NVvH De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Westerschouwen maakt op dinsdag 15 juni een excursie naar de Slikken van Flakkee. Vertrek is vanaf De Schutse om 13.30 uur. KERKWERVE NCVB-bijeenkomst Woensdag 9 juni houdt de afde ling Kerkwerve van de Neder landse Christen Vrouwen Bond (NCVB) de laatste ledenverga dering van dit seizoen. De avond staat in het teken van de Europese eenwording en met name de gevolgen daarvan voor de agrarische sector. Me vrouw Wisse uit Colijnsplaat verzorgt een inleiding over dit onderwerp. Belangstellenden zijn van harte welkom. De ver gadering begint om 19.45 uur en wordt gehouden in dorps huis 't Zuudènde in Kerkwer ve. GOES Vrijbuiterfestival Op zaterdag 12 juni wordt in de Bocht van Guinea in de binnen stad van Goes voor de negende keer het Vrijbuiterfestival ge houden. Het festival begint om 12.00 uur en duurt tot 24.00 uur. Veel Zeeuwse popmuziek is wat het publiek te wachten staat. Onder meer een uniek reünieconcert van de legenda rische Zeeuwse blues formatie de Delta Blues Band. Naast de regionale bands ook enkele landelijke bands. Topattractie en afsluiter zijn The Scabs uit België, die vorig jaar nog Tbr- hout opende. Deelnemende bands in Goes: Eat Roadkill!, Eye to Eye, Emmerroyts, Base line, Beatcream, Over the Ed ge, Gershwin, Delta Blues Band, The Scabs. KLOETINGE Expositie PZZ In de maand juni exposeert Fi- ta Blanco in de expositieruim te van de Stichting Psychiatri sche Zorgvoorzieningen Zee land aan de Oostmolenweg 101 in Kloetinge. Fita Blanco is au todidact en wordt gestimu leerd en begeleid door Kitty Mulder, beroemde aquarelliste uit Hilversum. Zij is afkomstig uit Zuid-Amerika en woont sinds 1975 in ons land. Zij wordt geïnspireerd door de Ne derlandse luchten en land schappen, maar haar lieve lingsthema is bloemen. Vol gens Fita is er niets dat mooier is dan een bloem in zachte en tere kleuren. MIDDELBURG Jongerentheater Jongerentheaterschool De Am bitie speelt Het Huis van Ber- narda Alba van Garcia Lorca. Leerlingen van de school spe len het stuk op 11, 12 en 13 juni in het Minitheater aan de Ver- werijstraat in Middelburg. Het stuk laat het leven zien van de vijf huwbare dochters van Ber- narda Alba. Zij komen in een onmogelijke situatie terecht als hun vader sterft en hun 'moeder acht jaar rouw afkon digt. Niemand mag het huis verlaten. Om het toneelspel zo intens mogelijk te maken is vooral veel gewerkt vanuit en met het thema jaloezie. De re gie van de voorstelling is in handen van Josien de Graaf. Gemma van der Hoogte ver zorgde de aankleding. De jon geren die deze voorstelling pre senteren volgen voor het twee de jaar lessen op De Ambitie. In het eerste jaar is gewerkt aan scholing op het gebied van spel-improvisatie, fysiek to neel en teksttoneel. Het twee de leerjaar werd aan Het Huis van Bernarda Alba gewerkt. De jongerentheaterschool is een gezamenlijk initiatief van het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel en de Stichting VMC-Zeeland. Festival Nieuwe Muziek Op zaterdag 26 juni om 20.00 uur in dc Oostkerk in Middel burg is de opening van de ze ventiende editie van het Festi val Nieuwe Muziek. De ope ningshandeling wordt verricht door de Commissaris der Ko ningin in de provincie Zeeland, de heer drs W. T. van Gelder. Het optreden deze avond wordt verzorgd door het Xenakis En semble onder leiding van haar Franse dirigent Diego Masson. Solisten zijn Elisabeth Choj- nacka, clavecimbel (Frank rijk). Manon Heynen, sopraan, Gerrie de Vries, mezzosopraan en Kees Jan de Koning, bari ton.' Ze kregen deze onderscheidin gen omdat beiden hun taken met inzet, alert en slagvaardig hebben vervuld zoals de nieu we slogan van het Rode Kruis luidt. Mevrouw Balkenende sloot zich bij deze woorden aan. Toch was het haar opge vallen dat Van der Vreugde de medaille vijf jaar te laat had gekregen. Tot haar genoegen kon ze meedelen dat het Kring- bestuur de jubilaris had voor gedragen voor de medaille van verdienste van het Rode Kruis. Deze prachtige draagmedaille kreeg een plaatsje op zijn ande re revers. Na de pauze van de ledenverga- Als proef wordt eerst in een aantal straten in verschillende woonwijken van Zierikzee een folder bij de mensen in de brie venbus bezorgd. Daarop wordt uiteengezet hoe noodzakelijk het is om met een zo groot mo gelijk aantal collectanten op pad te gaan. Niet alleen finan cieel gezien, meer collectanten leveren immers meer op, maar ook om het voor de vrijwilli gers zo aangenaam mogelijk te houden. De stichting streeft ernaar om met zoveel mogelijk mensen te collecteren om daarmee de col lectetij d te beperken tot onge veer een uur per collectant. Slogan die hierbij gebruikt Oost-Europa seminar Op dinsdag 22 juni wordt in de Kamer van Koophandel te Mid delburg een seminar gehouden over zakendoen in Oost-Euro pa. Het evenement is van 09.00 tot 13.30 uur. De directeur van het Nederlandse centrum voor Handelsbevordering (NCH) H. G. van Buren uit Den Haag houdt een inleiding over zaken doen in OosLEuropa en de ma- naging consultant van het Organisatie- en Adviesbureau PNO te Hengelo T. H. P. Wete- rings spreekt over subsidies voor Oost-Europa. Belangstel lenden kunnen zich voor het evenement aanmelden via tele foonnummer 01180-73548. VEERE Nationale botterdag In het kader van de nationale botterdag op zaterdag 19 juni worden in de haven van Veere diverse activiteiten gehouden. Vanaf 10.00 uur kunnen vaar tochten worden gemaakt met de historische Zeeuwse vissers schepen YE 36 en De Wet. Er zijn verder demonstraties van oude vissersambachten zoals scheepstimmerman en netten- breier. Een oud-vissersman met een trekharmonika zorgt voor de muzikale omlijsting. Een en ander wordt georgani seerd door de vereniging Bot- terbehoud en de stichting Be houd Hoogaars. dering werd een door het Rode Kruis vervaardigde videofilm gedraaid met de hoogtepunten van het 125-jarig jubileum in 1992. De tweede film bevatte een beeldverslag van het be zoek van het vakantieschip Henry Dunant aan Brouwers haven. In het openingswoord van de vergadering ging de voorzitter van de afdeling,' de heer K. Mandemaker, in op de gezonde financiële situatie van de afdeling en heette hij dc- nieuwe kandidaat-penning meester mevrouw Corine Ver kerk welkom. Hoogtepunt van het jaar noemde Mandemaker het bezoek van de Henry Du nant aan Brouwershaven. wordt is: „een uurtje in je eigen buurtje". Aan de folders zit een strook waarop men zich kan opgeven om een uurtje in de ei gen buurt te collecteren. Daar mee wordt geld opgehaald voor een goed doel. De Nederlandse Brandwonden Stichting ge bruikt het geld voor het bevor deren van een optimale behan deling van patiënten met ern stige verbrandingen, de pre ventie van brandwonden en het in stand houden van een huid- bank, Voor nadere informatie over de Brandwonden Stichting en het collecteren: 01110-14317 en 01189-3029. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Buurmalsen: J. W. Slok te Zuidland; te Lathum: mevr. drs. A. Hogenbirk. kan didaat te Utrecht, die dit be roep heeft aangenomen. Aangenomen naar Bunnik (part-time): G. N. Binnendijk te Haastrecht. Bedankt voor Giessendam- Neder-Hardinxveld, voor Kootwijk, voor Katwijk aan Zee (Pniëlkerk) en voor Som- melsdijk: C. J. P. van der Bas te Hoevelaken. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Mariënbcrg (2c pred. plaats): P. L. Voorberg te Rouveen. Christelijke Gereformeerde Kerken Tweetal te Heerde: H. H. dc Haan te Spijkenisse en M. C. Mulder te Doesburg, te Doctin- chem en te Nijmegen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepbaarstelling: D. Ophol f. Groenestraat 144. 8261 VK Kampen, telefoon 05202-24131. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Middelburg Zuid: P. Melis te Nieuw-Beijer land. SCHIPHOL - Hoewel het lucht verkeer zal toenemen, zal de veiligheid op en rondom de luchthaven Schiphol niet min der worden. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Bedankt voor Rijssen: T. te Kinderdijk. 1 ehktro-water-sanilair SLOTSTRAAT 3 4315 AN DREISCHOR TEL 01112-1445 VERKOOP en REP AR ATI FAX 01112-2345 elektrische apparaten B.G.G. 1701 of 1771 ZIERIKZEE - Liedjes van lang geleden is de titel van een geluidscassette die binnenkort wordt uitge bracht door de Prins Maurits-koren. Bijna veertig bekende en vergeten liedjes uit de eerste helft van deze eeuw zijn opnieuw tot klinken gebracht. Uit de opbrengst van de verkoop hopen de koorleden een bijdrage te ontvangen in de kosten van de koorreis in de herfstvakantie aan Parijs. ZIERIKZEE - De afdeling Zierikzee van de Neder landse Brandwonden Stichting is naarstig op zoek naar collectanten. In de komende tijd zal de heer Th. H. Kelder, collectecoördinator in Zierikzee, trachten in deze stad het aantal collectanten uit te breiden- Dat is nodig om tijdens de jaarlijkse collecte, dit jaar van 31 oktober tot en met 6 november, in de ge hele stad te kunnen collecteren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 5