LAMPLICHT OVER HET ERF Start excursies Slot Haamstede Evenwicht en symboliek in aquarellen Henk de Looff Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring Tekenleraar RSG exposeert in galerie Galerij Proef project kern energie Laatste wedstrijd Kiekieres Kees Wijker exposeert in Noordhaven poort Tribunaal van kunstenaars Kamer steunt briefkaart actie A 4 A 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Eén van de werken van Henk de Looff. (Foto: Joop van Houdt). ZIERIKZEE - Hij is en blijft toch vooral tekenleraar, want exposeren, ach dat doet hij niet zo graag. Toch heeft Henk de Looff, tekendocent aan de Regionale Scholengemeenschap Professor Zeeman zich voor een keertje laten verleiden door „galeriehouder" en collega Johan Everaers om een deel van zijn werk ten toon te stellen in galerie Galerij in het schoolge bouw aan het Hatfieldpark (Zierikzee). Tot en met 9 juli en gedurende de eerste twee weken van septem, ber hangen daar zo'n zeventien aquarellen te kijk van de tekendocent; een ingetogen mens zonder ook maar een spoortje van excentriek kunstenaarsge drag. Solide, goed doordacht en so ber. Dat spreekt ook uit de aquarellen die Henk de Looff in zijn vrije uren zo graag maakt, want zegt hij over die voorkeur „bij aquarelleren ligt niets vast en bovendien kun je overal aquarelleren... in de huiskamer maar zelfs ook in de auto". „Bij aquarelleren kun nen steeds opnieuw andere la gen worden opgebracht, waar door uiteindelijk het beoogde effect ontstaat" aldus de teken docent. Dat aanbrengen van verschillende lagen, waarbij De Looff van licht naar donker werkt, heeft wel tot gevolg dat zijn aquarellen daardoor niet die tere en vluchtige tinten hebben die een aquarel zo vaak kenmerken en die het geheel soms ook wat karakterloos ma ken. Openbaring Integendeel, de kleuren van De Looff zijn veelal diep en hier en daar voor sommigen wellicht wat aan de sombere kant, al re duceert De Looff dat hier en daar door bepaalde tinten wat weg te wassen. Die donkere paars- en grijsblauwe tinten, afgewisseld met allerlei grijs variaties en warm rood, dat heeft zijn voorkeur. Voor wie gewend is aan de fletse en vaak ook wat zoetige tinten van veel aquarellen zal het werk van De Looff een openbaring zijn. Zo kan een aquarel dus ook zijn.Hoewel vrij donker van opzet zijn zijn aquarellen niet zonder meer sombere afbeel dingen. Door een uitgekiend gebruik van licht komt er iets van gedoseerde speelsheid in zijn werk. Hoe belangrijk ook het licht, mag het in de optiek van De Looff niet overheersen. Door er juist spaarzaam mee om te gaan geeft hij zijn werk een ze kere spanning en diepte en een zekere symboliek. De Looff im mers ziet het licht meer als iets symbolisch. Vaak zijn die lich te vlakken, die vooral door schaduwwerking ontstaan, aangebracht in het middenge deelte en omrand door donker der tinten, waardoor het geheel de indruk van geslotenheid en evenwicht krijgt. Dat geslotene en het streven naar evenwicht door een verantwoord kleur en vormgebruik is karakte ristiek in de aquarellen van De Looff, die dat geslotene toe schrijft aan zijn persoonlijk heid. (Visse-)oog Behalve het indringende kleur gebruik en de geslotenheid kenmerkt het werk van de te kendocent zich ook door het veelvuldig gebruik van het (visse-)oog en spitse vormen die doen denken aan het sil houet van een vis (een symbo lisch iets) of een gothisch raam. Dat ronde oog, dat in een aan tal werken van hem zo duide lijk herkenbaar is, heeft, zegt hij „iets te maken met het ge voel dat je in de gaten wordt gehouden". De voorkeur voor aquarellen met staand formaat en het gebruik van palen zor gen in veel van zijn aquarellen voor een verticaal, ruimtelijk element. Vaak komt dat wat minder opvallend terug, maar ontbreken doet het zelden. Dit in tegenstelling tot de vooral figuratieve landschappen en zeegezichten die hij 's zomers in Domburg maakt. Vakantie Daar brengt hij al 32 jaar de va kantie door. Niet omdat Dom burg in vrpeger tijden een ech te kunstenaars-kolonie was waar Tborop en Mondriaan ooit vertoefden, maar meer omdat hij van oorsprong een echte Walchernaar is. Het werk dat hij daar maakt en waarin het horizontale aspect meer tot uitdrukking komt, beschouwt hij als een oefening om zijn zin tuigen (oog/handcoördinatie) te trainen, de waarneming moet immers scherp blijven. „Als docent tekenen moet je bezig blijven" is zijn stelregel. Bij voorbeeld door je naast de dagelijkse werkzaamheden ook zelf artistiek te blijven ontplooien. De expositie van het werk van Henk de Looff, de eerste expositie in Galerij na de overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van het eerste lustrum, is nog tot en met 9 juli en gedurende de eerste twee weken van september in het RSG-gebouw te zien. Belang stellenden kunneq maandag middag tussen 14.30 en 15.30 uur en verder na telefonische afspraak (telefoon 01112-2017) een bezoek aan Galerij bfen- gen. DEN HAAG - De energiedes- kundige van de PvdA-fractie, het Kamerlid Feenstra, vindt dat de 600 miljoen gulden die nodig zijn voor de modernise ring van de kerncentrales in Borssele en Dodewaard, beter kunnen worden besteed aan een geheel nieuw proefproject rond kernenergie. Minister Andriessen van eco nomische zaken werkt aan het kernenergie-dossier 93. Feenstra schrijft in het energie-vakblad EM te vrezen dat de bewindsman zal aanstu ren op een kerncentrale van de eerste of de tweede generatie. De PvdA'er vindt dat Neder land moet kiezen voor de meer geavanceerde techniek van een zogeheten inherent veilige cen trale. Naar verwachting zullen dergelijke centrales rond het jaar 2010 produktie-rijp zijn. Ons land zou dat proces kun nen versnellen door 600 mil joen gulden in te zetten, in een internationale samenwerking. ZIERIKZEE - Theatersportge- nootschap Kiekieres speelt op vrijdag 11 juni zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Te genstander is ditmaal Moeders Mooiste uit Leiden. De wed strijd die wordt gespeeld in de Zierikzeese Concertzaal be gint om 20.00 uur. Kiekieres lijkt dit seizoen on verslaanbaar. Al eerder trad men in het strijdperk met Moe ders Mooiste, Dat was in april tijdens de uitwedstrijd in Lei den. Toen werd er gewonnen. Eind mei werden de Zwolse Blauwfingers aan de zegekar gebonden. Er werd met één punt verschil gewonnen. ZIERIKZEE - In de periode van zaterdag 12 juni tot en met donderdag 1 juli is in galerie Noordhavenpoort (Zierik- zee)werk te zien van de Mid delburgse kunstenaar Kees Wijker. Onder het motto De schoonheid der bruggen en an dere kunst exposeert hij schil derijen en beelden die bewo gen kunnen worden. Het ac cent hierbij ligt daarbij vooral op bruggen. Deze expositie wordt zaterdag 12 juni om 15.00 uur geopend. De 36-jarige Wijker is Amster dammer van geboorte. In zijn geboorteplaats kreeg hij zijn practische opleiding aan de Rietveld Academie, waar hij voor de afdeling Monumentale Vormgeving koos. Wat de in houdelijke kant van zijn werk betreft kan Wijker, die tegen woordig in Middelburg woont en werkt, als een autodidact worden beschouwd. Kees Wij ker exposeei'de eerder in de nieuwe vleugel van het Stede lijk Museum in Amsterdam (1991 en 1993). Maar ook bij het Amsterdams Beeldhouwers Kollektief (1992) en in het Rot terdamse Arboretum Trompen- 'burg( 1990) was werk van hem te zien. In Zeeland deed Wijker dit jaar mee aan de Eerste Zeeuwse Kunstmanifestatie in Goes. Wijker geeft in zijn werk op verschillende manieren uiting aan de thema's tijd, beweging, plaats en techniek. Soms in on derlinge samenhang, soms ook afzonderlijk. Het werk in de Noordhavenpoort kenmerkt zich door beweeglijkheid. De schilderijen en beelden die er te zien zijn kunnen bewogen worden. Het accent bij dit alles ligt op bruggen. Vandaar ook de titel de schoonheid der bruggen en andere kunst, waarvoor Wijker in de poort zelf een beeld zal maken, geti teld Schoonheid der bruggen. Het werk van Wijker is van za terdag 12 juni tot en met 1 juli te zien in de Noordhavenpoort. Van dinsdag tot en met zondag kan het publiek daar tussen 13.00 en 17.00 uur een kijkje ne men. AMERSFOORT - Een 15-jarige jongen uit Amersfoort is woensdag door verdrinking in een grote vijver in zijn woon plaats om het leven gekomen. De jongen, die niet kon zwem men, werd sinds de namiddag vermist. Zijn kleding en schoe nen werden aangetroffen bij de recreatiepias in de nieuw bouwwijk Kattenbroek. Door CATALIJN CLAES/EWOUT SPEELMAN 31 'We praten helemaal niet', zegt Har- men. 'Justine, schenk buurman nog een kop koffie in. Geen auto, Jan Doornbos, en ik zal het je meteen maar zeggen: als ik een auto zou kopen, ik zeg Als, dan kocht ik hem toch niet van jouw zoon'. 'Van die Ouwens dan zeker', smaalt Doornbos. 'Die slijmerd kwam bij mij vroeger ook over de vloer. Met bloemen voor de vrouw. In de bollentijd, hij heeft familie daar. Voor jou ook, hè buurvrouw? Ik zag hem laatst nog met een grote bos het erf oplopen. Je moet doen wat ik doe, buurman. De kat niet bij het spek laten en die kerel je erf af donderen'. Jan Doornbos heeft driftig gepraat, kauwt nu verwoed op zijn stomp natte sigaar, die hij pratenderweg tussen zijn lippen liet rollen, een kunstje dat Freek al jaren probeert, maar nooit heeft Ieren nadoen. 'Nou is het nèt genoeg', dreigt Harmen. 'Andere praat, buurman, en laat mijn vrouw erbuiten'. Hij lacht Justine, die met een hoogrode kleur van ergernis op de stoel bij het fornuis zit, ge ruststellend toe. Dat lachje wil zeggen: 'Pak jij maar gerust bloemen van me neer Ouwens aan, hoor, we hebben hem allemaal wel door, het is onschuldig. En als ik aan hem toe ben hoort hij wel'. De woorden van Jan Doornbos waren een verdachtmaking, een waarschu wing. Dat is gemeen, gemeen tegenover me neer Ouwens en gemeen tegenover haar. Ze zal het straks van Harmen ei sen. Jan Doornbos komt hier niet meer over de drempel. Ze zal hem ook zeg gen waarom. Die man wacht zijn kans af, de kans om haar beet te pakken en te zoenen of erger nog. De kans als Harmen en Freek het land in zijn, als hij de kust veilig waant. Hij is in de loop van de laatste weken al driemaal geweest, telkens met een boodschap die niets om het lijf had, en hij bleef uren zitten. Ze begrijpt dan Harmen niet, die Jan maar laat praten, aan zijn pijp zit te trekken, af en toe knikt of het hoofd schudt. Tben ze een keer een toespeling maakte op Jans veelvuldig komen om niets, lachte hij alleen maar en zei: 'Jan is nou eenmaal Jan. Hij had een ander wijf moeten hebben, zijn vrouw is een doetje en zijn zoon een donderhond, die hem veel geld kost. Hier kan-ie zijn hart es luch ten. Als het te gek wordt zal ik er wel wat van zeggen'. Daar hèd je het weer. Met haar gevoe lens hield Hörmen geen rekening, voor hem praatte zij als een onmondig kind, hij zou wel ingrijpen als het nodig was. Roel studeert nog altijd bij meester Haverhoek, hij doet zijn werk op de boerderij gelaten, soms mokkend over zoveel onverstand. Justine stopt hem af en toe wat toe, om naar de stad te gaan en een goed concert te beluiste ren. Zelf zou ze graag meegaan, maar dat wordt te gek, de mensen zouden praten. Jan Dqornbos vertelt eindelijk, met veel omhaal van woorden, luid en na drukkelijk betogend waarvoor hij is gekomen. Die leverantie van de slechte zaaitarwe waardoor de oogst mislukte zit Jan nog altijd dwars. Het heeft dui zenden guldens gekost, dat weet Har- menbuur net zo goed als hij. 'En daarom heb ik een advocaat in de arm genomen', zegt hij. 'Op aanraden van Jan, mijn zoon. Jullie zitten nou altijd wel op die jongen te hakken, maar wat-ie nou zei kan toch rekening velen, zou ik zeggen. Het is de advo caat van zijn aanstaande schoonvader, die dealer zal ik maar zeggen. Daar knapt die advocaat alle verkeerde za ken voor op. Het is een heel beste advo caat en we hebben met hem gepraat. Jan en ik'. (wordt vervolgd) Vrijdag 11 juni NEDERLAND 1 17.53 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.00 uur Journaal. 18.15 uur Sesamstraat, geva rieerd kindermagazine. 18.33 uur Jeugdjournaal. 18.43 uur Het Klokhuis. 19.10 uur Star Trek, the next generation, Amerikaanse sf- serie. 20.00 uur Journaal. 20.25 uur Op zoek 21.22 uur Sporen: Liever de Lusten. Serie reportages. 22.03 uur Between the lines, Engelse serie. 22.57 uur In de herhaling 23.47 uur Journaal. NEDERLAND 2 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.35 uur Lekker leven lekker lijnen. 8-delige afslankcursus. Afl. 6. 18.00 uur Journaal. 18.22 uur Candid camera. Grappen met de verborgen ca mera. 18.48 uur America's funniest home video's. Amateur video opnamen. 19.15 uur Milieu en toerisme, 4- delige serie over projecten die in aanmerking komen voor de Milieu en Toerisme Prijs 1993. 19.25 uur Dierenmagazine. 20.00 uur Dingbats. Spelpro- gramma. 20.34 uur Blind date, dating- programma. 21.20 uur Lach mee met André. Terugblik. 22.00 uur In the heat of the night. Amerikaanse serie. 22.51 uur TV dokter 22.57 uur Bras de fer. Franse speelfilm. 00.42 uur Journaal. NEDERLAND 3 08.53 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 uur Nieuws uit de natuur 11.00 uur School-tv-weekjour- naal 18.00 uur Journaal. 18.15 uur De directeur is niet alleen de baas. 18.45 uur Uitzending t.b.v. Groen Links. 18.54 uur Studio sport. 19.23 uur Tom Herrie. Mu ziekprogramma. 20.00 uur Pinkpop Back Smeets, 4-delige terugblik op Pinkpop 1993. 20.23 uur Hoog tijd. Toneel stuk. 22.00 uur Journaal. 22.15 uur Sportjournaal. 22.30 uur Nova, actualiteiten programma. 23.00 uur Gesprek met de mi nister president 23.10 uur Trekking dagelijkse lotto. 23.16 uur Bergman-cyclus: Na de repetitie. Zweedse speel film. 00.26 uur Nieuws voor doven en slechthorenden RTL 4 06.00 uur Hei elei kuck elei, Luxemburgs programma. 06.30 uur RTL Classique. 07.00 uur RTL 4 Nieuws. 07.05 uur Scooby Doo. 07.30 uur RTL 4 nieuws 07.35 uur Yogi Bear. 08.00 uur RTL 4 nieuws 08.06 uur The Bold the Beau tiful, Amerikaanse serie. Herh 08.30 uur RLT 4 nieuws. 08.35 uur Santa Barbara, Ame rikaanse soapserie. 09.00 uur RTL 4 nieuws. 09.10 uur Rad van fortuin, spelprogramma. Herh. 09.35 uur Secrets. Amerikaan se serie. 10.05 uur As the world turns'. Amerikaanse serie. 10.50 uur Son's and daughters, soapserie. 11.15 uur RTL shop 11.25 uur RTL Text-radio 11.55 uur Clip van de dag. 12.00 uur Telekids. 13.00 uur Showtime Summer time 13.30 uur De vakantieman 14.30 uur RTL shop 14.40 uur Prijzenslag 15.10 uur General Hospital. Amerikaanse soapserie. 15.55 uur Santa Barbara. Ame rikaanse soap. 16.25 uur The Oprah Winfrey show 17.10 uur Love Boat, Ameri kaanse serie. 18.00 uur RTL 4 zes uur nieuws 18.20 uur RTL Club 18.35 uur The bold and the beautiful. Amerikaanse soap rond twee families. 19.00 uur Rad van fortuin, spelprogramma. 19.30 uur RTL 4 avondnieuws. 19.50 uur RTL 4 weer. 20.00 uur Secrets, Amerikaan se serie. 20.30 uur Het uur van de waar heid, een selectie van opmer kelijke en waargebeurde ver halen uit Amerikaanse en Duitse reality programma's. 21.30 uur 18 again. Amerikaan se comedie. 23.15 uur You bet your life, quiz. 23.40 uur RTL sport: Tennis Rosmalen. 23.55 uur RTL 4 laatste nieuws 00.10 uur The final conflict. Amerikaanse horrorfilm. 02.05 uur Nachtprogramma. BRT 1 17.30 uur Prins Valiant, teken filmserie. 17.55 uur Tik tak, serie. Afl. 162. 18.00 uur Journaal. 18.10 uur Mooi en meedogen loos, Amerikaanse serie. Afl. 705. 18.35 uur Skippy, serie. 19.03 uur Buren, Australische serie. 19.25 uur Mededelingen en programma-overzicht. 19.30 uur Journaal en Sport. 20.00 uur Secrets, 65-delige se rie. Afl. 10. 20.25 uur Zeg 'ns AAA, Neder landse comedyserie. 20.50 uur De fabriek, 13-delige Nederlandse serie. 21.40 uur Tropical heat. 22- delige Amerikaanse actieserie. 22.25 uur Tips voor trips Aansl. Paardenkoersen 22.30 uur Vandaag en sport. 22.55 uur Dangerous curves, Amerikaanse avonturenserie. 23.45 uur Coda. BRT 2 20.00 uur Vlaanderen vakan tieland. Toeristische .portret ten. 21.25 uur Tips voor trips. 21.30 uur Journaal en sport. 22.00 uur Wicked. Italiaanse speelfilm. DEN HAAG - Ruim honderd kunstenaars uit Den Haag wil len het kabinet voor een „tri bunaal" slepen wegens het „om zeep helpen van het cul tuurbeleid". Woensdagavond besloten de kunstenaars tij dens een vergadering de Fede ratie van Kunstenaarsvereni gingen te vragen een dergelijk symbolisch tribunaal te orga niseren. Dat heeft woordvoer der Paul Combrink van het Ge zamenlijk Initiatief meege deeld. In het Initiatief zitten onder meer de Haagse Kunst kring en Pulchri Studio. De kunstenaars zijn boos omJ dat van alle collega's die in de bijstand zitten, er 1.200 een ba sisuitkering zullen krijgen. Voor deze regeling komen al leen beeldende kunstenaars in aanmerking. Voor andere ar tiesten en beeldende kunste naars die afvallen, worden de gewone bijstandsregels van kracht (zelfstandig worden na een jaar of anders solliciteren). De Tweede Karfier is het eens met deze plannen van Sociale Zaken en WVC. Er was wodns- dag toch ook nog een lichtpunt je voor de Haagse kunstenaars. Er komt een grote manifestatie van Haagse actuele kunst, waarschijnlijk in november of anders volgend jaar. Het Con gresgebouw heeft volgens Combrink medewerking toege zegd. De bedoeling is dat de Haagse kunstenaars reageren op elkaar en .zo samen de kunstontwikkelingen in hun stad in kaart brengen. DEN HAAG - Alle fracties in de Tweede Kamer minus de Centrumdemocraten staan achter de briefkaartenactie „Ik ben woedend". Ze hebben dat de woensdag de initiatief nemers, radiopresenatoren Pe ter van Bruggen en Jeanne Kooijmans via een open brief laten weten. De brief is onder tekend door alle fractiewoord voerders minderhedenbeleid. De actie „Ik ben woedend" is een reactie op de brandstich ting in een door Turken be woond huis in het Duitse Solin gen waarbij twee vrouwen en drie kinderen om hel leven kwamen. Vanaf 17 juni iedere donderdagochtend BURGH-HAAMSTEDE - Vanaf dinsdag 15 juni wordt weer een start gemaakt met de excursies in het Slot Haamstede. Iedere donderdagochtend (en vanaf 13 juli ook op dinsdag) is het mogelijk de dia serie over de geschiedenis van het slot te bekijken, evenals de ridderzaal. Reeds in 1229 is er iets te lezen over een 'burgt van Haamste de'. In de dertiende eeuw werd de stenen donjon gebouwd, die nu nog de kern van het slot vormt. Inmiddels is de Vereni ging Natuurmonumenten eige naar van het slot, het bos erom heen en de Zeepeduinen. Het slot is echter in gebruik van de familievereniging van de vori ge eigenaars. Het is daarom niet te bezichtigen. Om toch aan de wens tegemoet te ko men van veel mensen, die het slot graag eens van binnen wil len zien, is er een diaserie ge maakt. Deze wordt vertoond in de kelders van het slot. Boven dien is er een kleine tentoon stelling in de ridderzaal, waar ook nog het een en ander wordt verteld. Zo krijgt toch iedereen de kans om de sfeer van het slot te proeven en meer over het gebruik door de eeuwen heen te weten te komen. Tbegangskaarten zijn te koop bij de VVV in Haamstede. Voor de excursie wordt een geringe vergoeding gevraagd. Groepen kunnen een afspraak maken voor een bezoek aan het slot op andere momenten dan de ge bruikelijke openingsdagen. Dat kan door contact op te ne men met mevrouw M. Geleyn- se, 01115-1971. BROUWERSHAVEN - Van zaterdag 19 juni tot vrij dag 6 augustus houdt de Zeeuwse Kunstkring in het gemeentehuis van Brouwershaven de Zomerten toonstelling. Het is voor het eerst dat er in de hal van dit fraaie, gotische stadhuis een kunstexpositie plaatsvindt. De Zeeuwse Kunstkring is een vereniging van beeldend kun stenaars. Ze is opgericht in 1958. De vereniging heeft zich zelf ten doel gesteld de beel dende kunst in het algemeen en in het bijzonder in de pro vincie Zeeland te ontwikkelen en daarnaast de belangen te be hartigen van beeldende kun stenaars. De kunstenaars die in Brou wershaven exposeren zijn: Ad en Tbssa Braat, Hans Cool, Leen van Duivendijk, Saskia Eggink, Hansje den Hollander, Els Hollebrandse, Ernst Joa chim, Jan Pieter Jongschaap, Marja de Lange, Margreet Ley- dekker, Renee Mink, Laurens Nieboer, Reinhard Schregar- dus en Fransje van der Swan. De expositie wordt officieel ge opend op vrijdag 18 juni om 17.00 uur door mevrouw S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter, wet houder van de gemeente Brou wershaven. De expositie is van 19 juni tot en met 6 augustus op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. AMSTERDAM - Muziek is het thema van een tentoonstelling die van 19 juni t/m 15 augustus bij Reflex in Amsterdam wordt gehouden. Dertig kunstenaars hebben ieder een werk voor de ze expositie gemaakt. HILVERSUM - De Nederland se documentaire-maakster Trix Betlem (52) krijgt de Fran se onderscheiding „Le Trophée de la Liberté" voor haar film „How the hell did they survi- 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 4