't Huis van Ank de Vries herbergt 'n kast vol boeken van Rie Cramer Infomiddag wonen voor ouderen trekt veel belangstellenden „Van zo'n hobby word je een beetje hebberig Zwarte weduwe in auto Fietsers rijden tegen elkaar School feest in Zonne- maire Teken wedstrijd kinder boerderij „Voorzieningenniveau in kleine kernen op peil houden DONDERDAG 10 JUNI 1993 NR 25371 3 Ank de Vries met een deel van haar verzameling. (Foto: Joop van Houdt). RENESSE - Ooit stond ze - zonder het overigens te weten - samen met Rie Cramer bij een kruidenier op Mallorca. Pas veel later, toen Ank de Vries uit Re- nesse al begonnen was met het opbouwen van haar Rie Cramer-collectie besefte ze dat die vrouw die ze daar op Mallorca bij de kruidenier had ontmoet de bekende schrijfster en illustratrice moet zijn ge weest. Had ze haar toen ontmoet dan was het zeker niet bij een korte groet gebleven. Want Rie Cramer en haar werk houdt haar nog steeds bezig, ook al is haar verzameling nu een eind compleet. Een gedeel te van haar Rie Cramer-collectie is samen met nog een aantal uiteenlopende verzamelingen van zater dag 12 juni tot en met 24 juli tentoongesteld in de Be- waerschole in Burgh-Haamstede. 't Heeft er altijd al ingezeten, als kind al kon Ank de Vries maar moeilijk afstand doen van de dingen die ze op op haar weg aantrof; schelpjes, ge droogde bloemetjes, Doris Day plaatjes, suikerzakjes, noem maar op, Ank de Vries wist er altijd wel raad mee. Die schat ten borg ze indertijd zorgvul dig op in allerlei doosjes. Want spullen bewaren mocht wel, als het maar geen stofnesten wor den! Een gevaar dat altijd op de loer ligt voor hen die niets kun nen wegdoen. Dat ze uiteinde lijk haar verzameling suiker zakjes weggaf, mag een won der heten, want ook met het klimmen der jaren bleef het voor de verzamelaarster uit Renesse moeilijk om af en toe eens schoon schip te maken. ,,Ik kan gewoon niks weggooi en" bekent ze met brede glim lach. Sprookjesboek Dat een sprookjesboek met il lustraties van Rie Cramer - een cadeau van haar schoonmoeder - zevenentwintig -jaar geleden het begin van haar inmiddels haast complete Rie Cramer- collectie zou inluiden, zal ze zich toen niet direct hebben ge realiseerd. Eigenlijk wist ze als vijfentwintigjarige nauwe lijks iets af van deze schrijfster en illustratrice, die haar tijd in feite ver vooruit was. Uit dat boek met sprookjes van Hans Andersen moest ze haar kroost voorlezen, of beter gezegd zelf een verhaaltje ver zinnen aan de hand van de il lustraties, die eigenlijk geen echte kinderprentjes maar pu re kunstwerkjes waren. Daar door raakte Ank de Vries in de ban van het werk van Rie Cra mer. Wie was die vrouw die zul ke kunstzinnige en ook karak teristieke afbeeldingen op pa pier kon zetten? Speurende en snuffelende ontdekte ze dat Rie Cramer een creatieve én uiterst produktieve vrouw was, die niet alleen als illustra trice maar ook als schrijfster naamsbekendheid kreeg. Keerpunt Al op zeventienjarige leeftijd - een leeftijd waarop de meisjes in die vooroorlogse jaren echte bakvissen waren - verscheen haar eerste boek met als titel Van jongetjes en meisjes. Een boek dat indertijd een keer punt in de jeugdliteratuur be tekende. In die eerste jaren van de twintigste eeuw hadden jeugdboeken veelal een chris telijke strekking. „De (boe- ■ken)kinderen van Rie Cramer hadden hoepels en leken echt op kinderen" aldus Ank de Vries. Dat eerste boek, waarvan Ank de Vries na het nodige speur en snuf fel werk uiteindelijk een tweede druk op de kop tik te, maakte Rie Cramer in één klap bekend. Voor de in 1887 in Nederlands- Indië geboren Rie Cramer, die op wat schilder- en etslessen na vooral autodidact was, hield het daarmee niet op. Tijdens haar lange leven - ze overleed in 1976 in Blaricum verschenen er zo'n driehonderdvijftig boe ken die zij geïillustreerd of ge schreven of zelfs geschreven én geïllustreerd had. Aanvanke lijk waren dat vooral kinder- boeken, maar later waagde ze zich ook aan het schrijven van romans en een drietal boeken over Mallorca, waar Rie Cra mer graag verbleef. Van de in totaal driehonderd vijftig boe ken van Rie Cramer heeft Ank de Vries er na zevenentwintig jaar verzamelen zo'n 276 in huis. Sommigen nog, zoals ze door de oudere generaties in hun kinderjaren werden ver slonden: keurig op draad gezet (ingenaaid) en met kartonnen kaft Daartussen vallen de re cente en van nieuwigheid glim mende (Hema)uitgaven van de Rie Cramer-boeken wat uit de toon, ook al zijn ze voor het completeren van haar verzame ling onmisbaar. Behalve boe ken van Rie Cramer zelf bezit ze bovendien ook een boek van Jacqueline Burgers over het werk van deze kunstenares die behalve het schrijven en il lustreren van boeken ook in theaterkringen naam maakte met haar decors en illustraties van programma's. In dat we reldje was Rie Cramer door Een opkomst die de verwach tingen van de organisatoren (Beter Wonen, de Christelijke Woningbouwvereniging Schou- wen-Duiveland, de Advies groep Woonbelangen Ouderen Schouwen-Duiveland en de Stichting Welzijn Ouderen) ver overtrof. Voor deze middag, die werd geleid door D. van Leeu wen uit Brouwershaven waren diverse deskundigen uitgeno digd die een bepaald aspect van de huisvesting voor oude ren belichtten. Ook de wensen van ouderen zelf voor wat be treft hun huisvesting bleven niet onbesproken. In toene mende mate wordt tegenwoor dig naar ouderen geluisterd bij het ontwikkelen van huis vestingsplannen, bleek uit de woorden van J. Van Wezel van de Adviesgroep Woonbelangen Senioren. Een suggestie van een van de aanwezigen om een aantal aanpassingen bij de bouw van de ouderengeschikte woning gelijk aan te brengen, stuitte op tegenwerpingen. Het weglaten van drempels en het aanbrengen van anti-sliptegels en een zitje in de badkamer zijn aanpassingen die als standaard-aanpassing kunnen worden uitgevoerd. Voor een aantal andere aanpassingen geldt echter dat die puur op de gebruiker moeten worden af gestemd. Kleine kernen Een heel probleem vormt het afkalvende voorzieningenni veau in de kleine kernen, want ook daar staan, blijkens het overzicht van hoofd verhuur L. A. Thnge van Beter Wonen, ou derengeschikte woningen. Door het verdwijnen van aller lei voorzieningen kan het wei- haar huwelijk met Eduard Ver kade goed thuis. Geen archief Om haar Rie Cramer-verzame- ling zover te krijgen heeft haar al heel wat energie gekost. Rie Cramer, een voor haar tijd be hoorlijk geëmancipeerde vrouw, die zelf chauffeerde en door haar verblijf in Parijs en Italië verder keek dan de Hol landse kleinburgerlijkheid in dertijd, had immers nooit een archief bijgehouden en ook de uitgeverij (W. de Haan) die het meeste van haar werk inder tijd op de markt bracht, be stond al lang niet meer. Er zat voor Ank de Vries dus niets an ders op dan het ondernemen van talloze strooptochten langs veilinghuizen en tweedehands boekwinkels. In de afgelopen jaren heeft ze er heel wat van binnen gezien. „In elk dorp of elke stad waar ik kom breng ik wel een be zoekje aan de (tweede- hands)boekwinkel om te zien of daar nog iets van mijn ga ding is". Maar ook op veilingen heeft ze spannende momenten meegemaakt als het erom ging spannen of ze het aangeboden Rie Cramer-exemplaar uitein delijk het hare zou mogen noe men. Soms ook krijgt ze een tip dat een bepaald boek van Rie Cramer wordt geveild; door de jaren heen heeft ze als Rie Cramer-verzamelaarster een zekere bekendheid bij de aan bieders gekregen en wordt ze door onder meer vrouwenver enigingen weieens uitgenodigd om een lezing over haar favo riete schrijfster/illustratrice te geven. Eerste druk Haar anderhalve minuut du rende optreden in Avro's Ser vicesalon had nog meer resul taat dan haar speurtochten. Het leverde haar in één klap maar liefst vier Rie Cramer- boeken op. Nu haar verzame ling die klinkende titels bevat als Het jaar rond, Zus en jan en Kinderliedjes uit grootmoe ders tijd, bijna compleet is wordt het zoeken naar de nog ontbrekende titels steeds meer een speld in een hooiberg. Zo lang haar verzameling nog niet compleet is gaat Ank de Vries echter onverdroten verder met snuffelen en speuren. In de hoop nog eens een eerste druk van Van jongetjes en meisjes en de ontbrekende delen lente en winter van de serie jaargetij den (kleine uitgave) te bemach tigen. Komt ze op haar pad toe vallig een eerste druk tegen van een Rie Cramer-uitgave die al bij haar in de boekenkast staat, dan zal ze niet aarzelen om die eerste druk in haar be zit te krijgen. Daarom is Ank de Vries nog niet klaar met haar Rie Cra- mer-verzameling en zal ze in de nabije toekomst ook nog wei eens te vinden zijn op de boeken- en kaartenmarkt die in de zomermaanden elke don derdag op de Lange Voorhout in Den Haag wordt gehouden. Daar heeft ze inmiddels al me nig uurtje besteed met het snuffelen in de honderden kaartenbakken, waaruit ze in middels verschillende Rie Cramer-ansichtkaarten heeft opgediept. Ook die maken, evenals enkele ingelijste prenten van Rie Cra- eens zo worden dat de wonin gen, hoe comfortabel voor de oudere ook, eigenlijk niet meer echt ouderengeschikt genoemd kunnen worden. Daarom moet voorkomen worden dat het voorzieningenniveau in de kleine kernen nog verder af kalft. De'op dit gebied actieve instellingen zullen dan ook de handen ineen moeten slaan om dit uithollingsproces tot stand te brengen. Ouderen willen im mers heel graag in hun dorp blijven wonen. Dat je niet per se behoeft te verhuizen als je als oudere wat mankementen gaat vertonen waardoor je je niet helemaal kunt redden gaven J. Nagel hout en F. Kuijper van de Ge meenschappelijke Medische Dienst aan. Om hun verhaal over woningaanpassing te il lustreren hadden ze uit het ma gazijn van de GMD een drietal rolstoelen en een zogeheten pa pegaai meegebracht. Maar ook de Vrouwen Advies Commissie had hiervoor een informatiepa neel over woningaanpassing en sociale veiligheid meegeno men, zodat de aanwezigen een goed beeld kregen van alle as pecten die een rol spelen bij ou derengeschikt wonen. Een bij zonder aspect daarvan, het ver krijgen van een hypotheek als oudere werd door makelaar M. Bij de Vaate belicht. Ook op oudere leeftijd bestaat soms immers de wens om nog een woning te kopen. NIJMEGEN - Ongeveer dertig actievoerende studenten heb ben woensdag in Nijmegen midden op het zeer drukke Kei zer Karelplein een „protest camping" opgericht. De stu denten willen in het parkje in mer en een vrij nieuwe be schuitbus met een typische Rie Cramer-afbeelding deel uit van haar verzameling, waarvan ze nu een deel heeft overgebracht naar de Bewaerschole. Dat is een van de zeldzame keren dat Ank de Vries haar collectie ten toonstelt. Boeken, zeker als ze al een leven lang zijn meege gaan zijn kwetsbare voorwer pen, waarvoor vocht en ook rook funeste gevolgen kunnen hebben. Voor een keertje ech ter heeft ze voor de Bewaer schole een uitzondering ge maakt. Daar zullen in de periode van zaterdag 12 juni tot en met 24 juli meer verzamelingen te zien zijn, dit in verband met het feit dat 1993 behalve het jaar van de ouderen ook uitgeroepen is tot verzameljaar. Meer dan een maand lang ligt de Bewaer schole dan ook bomvol met Rie Cramer boeken, een aantal aanstekers (eveneens van Ank de Vries), kleedjes uit verschil lende landen (Andrea Pols), spaarpotten (Martine Hart) en juskommen (Annet Ruy ten- berg). Verder is er ook plaats ingeruimd voor de verzamelin gen van Kees Boone (bijzonde re spaarpotten), de familie Den Haan (haantjes) en Martijn Slijkhuis. En verder laat de jonge verzamelaar Jim zijn (haaie)tanden en mevrouw Sor- ge haar suikerzakjes aan het publiek zien. De expositie is na 12 juni van maandag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur voor het publiek geopend. EMMEN - Een medewer ker van een autobedrijf uit Ommen heeft vorige week een zwarte wedu we, een,giftige spin, in een voertuig aangetrof fen. De auto was geïm porteerd vanuit Califor- nië (VS). Dit heeft het Noorder Dierenpark in Emmen, waar het dier tje is ondergebracht, meegedeeld. De spin, van nog geen centimeter lengte, heeft tijdelijk onderdak ge kregen in de insekten- kweek van het park. Na consumptie van enkele vliegen, begon ze.met het afzetten van een ei- pakket. Binnenkort zou den er dus wel eens kin deren van de weduwe ter wereld kunnen komen, aldus het dierenpark. De gevaarlijke spinnen zul len vermoedelijk wor den ondergebracht in een collega-dierentuin in Duitsland. NOORDWELLE - In de nacht van woensdag op donderdag reden op het fietspad langs de Stoofweg nabij Renesse twee fietsers tegen elkaar. Het ongeluk gebeurde om on geveer 02.45 uur toen de heer N. uit Zwijndrecht over het fietspad in de richting Renesse reed. De heer A. uit Waalre reed per fiets de andere rich ting op. Tijdens het passeren zou de heer N. niet voldoende rechts hebben gehouden waar op een aanrijding volgde. Bei de fietsers kwamen ten val en werden licht gewond. ZONNEMAIRE - De leerlingen van basisschool De Zonnewij zer uit Zonnemaire gaan mor gen, vrijdag, op bezoek bij de juffrouw. Daar wordt name lijk het jaarlijkse schoolfeest gehouden. De kinderen verzamelen zich 's ochtends op school, verkleed als 'vakantieganger' om ver volgens te vertrekken naar kleutercamping De Zonnewij zer aan de Rietdijk in Zonne maire. Op het programma van het schoolfeest staat onder meer een spelletjes-speurtocht. Na het eten gaan de kinderen met de kar naar het Grevelin- genmeer om te vliegeren. Rond de klok van driën gaan de kin deren weer op huis aan. het midden van het plein de nacht doorbrengen omdat, naar zij zeggen, zij hun kamer huur niet meer kunnen betalen als de bezuinigingsplannen van minister Ritzen van onder wijs doorgaan. Verwachting t/m maandag 14 juni] WEERSVOORUITZICHTEN Zaterdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 60% Min.temp. 11 graden Middagtemp. 17 graden Windkracht zuid 4 Zondag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 50% Min.temp. 11 graden Middagtemp. 17 graden Windkracht n.west 4 Maandag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 30% Min.temp. 9 graden Middagtemp. 16 graden Windkracht n.west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 11 juni Zon op 05.17, onder 21.56 Maan op 01.07, onder 12.57 Laatste Kwartier: 12 juni (07.37) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Het is voorlopig afgelopen met het droge en warme weer. Regen- en onweersbuien vormen de overgang naar veel koeler weer het komend weekeinde. In de nacht van donderdag op vrijdag vallen hier en daar onweersbuien. De tem peratuur daalt niet verder dan onge veer 17 graden en er is maar weinig wind. Vrijdag overdag maakt het noordoosten van het land nog kans op enkele zonnige perioden, voor namelijk in de ochtend. Verder is het een overwegend bewolkte dag en van tijd tot tijd valt er regen. Op flink wat plaatsen gaat de regen ge paard met onweer en vooral in het noordoosten zijn windstoten niet uit te sluiten. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in Zee land tot 25 in Groningen. De wind draait in de loop van de dag naar zuidwest en neemt daarna toe tot matig, windkracht 4, aan de kust van Holland en Zeeland mogelijk tot krachtig, 6. De temperatuurdaling van vrijdag zet in het weekeinde door. Verwacht wordt dat het op de meeste plaatsen niet warmer wordt dan een graad of 17. Daarbij is het vooral zaterdag bewolkt, er vallen enkele buien en vooral aan de kust waait het stevig. ZIER1KZEE - Zaterdag 19 juni bestaat Kinderboerderij De Punt in de Zierikzeese wijk Poortambacht alweer zes jaar. Dat wordt gevierd met een te kenwedstrijd voor alle kinde ren uit de omgeving. Kinderen die mee willen doen aan de tekenwedstrijd moeten thuis hun eigen fantasie boerderij tekenen. Wie de teke ning zaterdag 19 juni tussen 14.00 en 16.00 uur inlevert krijgt een glaasje limonade en wat lekkers. De kinderen kun nen dan meteen zien wat er al lemaal veranderd is. Kinderen die mee willen doen moeten naam, adres en leeftijd achter op de tekening zetten. Een des kundige jury beoordeelt de in zendingen. ZIERIKZEESCHEjSSI NIEUWSBODE Bi Uitgever Drukkerij Lakenman Ochtman bv te Zierikzee. Directie D. L. van 't Leven. Hoofdredacteur P. M. M. Schrauwen Kantoor Jannewekken 11, Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. Telefoon 01110-1655-1. Telefax 01110-14315. Lezersservice (bezorging) De krant na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel 01110-17314. Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 01110-12951 Fotograaf (na 17.30 uur) 01112-1575. Abonnementen Per kwartaal f 48,50 Bij autom. afschr. f 46,00 Per jaar f 183,00 Bij autom. afschr. f 173,00 Losse nummers f 1,00. De abonnementsprijzen zijn inclusief 6% B.T.W. Opzeggingen dienen een maand, voor het einde van de lopende abonnements-periode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefonische of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 64 cent. Kontrakttarieven op aanvraag, „succesjes" (t/m 4 regels) f 7,- De advertentieprijzen zijn exclusief 17V2% B.T.W. ZIERIKZEE - Goed en vooral ook veilig wonen is zeker voor ouderen zeer be langrijk. Daarom trotseerden heel wat ouderen dinsdagmiddag de haast tropi sche temperaturen voor het bijwonen van de voorlichtingsmiddag over wonen voor ouderen, die in het Informatiecentrum van Beter Wonen aan de Calandweg werd gehouden. Zo tussen 13.00 en 13.30 uur verzamelden zich daar zo'n tachtig tot negentig belangstellenden, onder wie een groot aantal senioren zelf. Zo'n tachtig mensen kwamen een kijkje nemen. (Foto: Joop van Houdt). O

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 3