Lubbers houdt knip voorlopig dicht Four Freedom Award voor Cyrus Vance waterstanden Bemiddelingspoging bij schippersactie mislukt Ontevredenheid over milieubeleid gemeenten Ambtenarenacties gaan lang duren 2 zierikzeesche nieuwsbode Mogelijk nieuwe acties ROTTERDAM - De binnenschippers zijn woensdag boos weggelopen van een vergadertafel bij het Ge meentelijk Havenbedrijf in Rotterdam. Dat had zich ingespannen te bemiddelen in het tussen schippers en het Belgische bedrijf Prayon gerezen conflict over lading die niet via de schippersbeurs was gegaan. De schippers beraden zich volgens een woordvoerder op nieuwe acties. Het Havenbedrijf zegde toe al- les te zullen doen om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. De binnenschip pers waren echter boos dat al leen een advocaat en niet een directielid van Prayon aanwe zig was. Het Havenbedrijf zegt dat tevoren aan de schippers te hebben gemeld. Fosfaat De schippers hielden dinsdag bij een overslagbedrijf in de Rotterdamse haven twaalf uur lang het dek van een bulkcar rier bezet om te voorkomen dat de ruimen opengingen en de la ding fosfaat in duwbakken werd gestort. Die duwbakken, van een Belgische reder, zijn buiten de schippersbeurs om gecontracteerd. Het fosfaat komt over zee in zowel Tterneu- zen als Rotterdam aan. Van- daaruit wordt het vervoerd naar Engis, de vestigingsplaats van Prayon bij Luik. Vorige week al voerden de schippers twee dagen actie bij Tterneuzen om te voorkomen dat een lading fosfaat in duw bakken werd gestort. Die duw bakken hebben inmiddels En- gis nog altijd niet bereikt om dat zij bij de sluis van Kwaat- mechelen in het Belgische Al- bertkanaal door Belgische schippers worden tegengehou den. DEN HAAG - De coalitiefracties in de Tweede Ka mer vinden dat de regering streng moet optreden te gen gemeenten die niet meewerken aan het opsporen en aanpakken van milieu- overtredingen. Dit is woensdagavond gebleken tijdens een overleg met de bewindslieden Hirsch Ballin (Justitie), Maij (Ver keer en Waterstaat) en Alders (VROM). PvdA-woordvoerder Van Heemst wond zich nog het meeste op. Uit rapporten van de Recherche Advies Commis sie en de Milieu-inspectie blijkt dat er gemeenten zijn die continu weigeren mee te wer ken aan het op peil brengen van het gemeentelijk milieube leid, dat in '95 voltooid moet zijn. Volgens Van Heemst gaat het om twintig tot dertig gemeen ten, kleine en grote, verspreid over het hele land. Hij vindt dat deze „ergerlijke dwarslig gers" onder een soort „milieu curatele" moeten worden ge steld. Op z'n minst moet de re gering de namen van deze no toire dwarsliggers publiceren. De gemeenten hebben immers van het Rijk subsidie gekregen om juist voor handhaving van het milieubeleid extra ambte naren aan te stellen (bijvoor beeld voor de uitvoering van de hinderwet en de wet op de bodembescherming), en tegen werking is volgens Van heemst niet te tolereren. Zijn collega Koffeman van het CDA was het daarmee eens. Er is weliswaar sprake van een ge leidelijke verbetering van het gemeentelijk milieubeleid maar die is nauwelijks genoeg om alles in 1995 op peil te heb ben, aldus Koffeman. „Ik steun de kritiek op het ontbre ken van de medewerking van de gemeenten op dit terrein", aldus Koffeman, „want nu is het al zo dat slechts 28 procent van de bedrijven de vergunnin gen goed naleeft en 20 procent zich schuldig maakt aan zware overtredingen en dat is ronduit verontrustend." Het komt vol gens Koffeman „niet zelden voor dat kleine gemeenten uit economische overwegingen de ogen dichtknijpen bij milieu overtredingen". VVD- woordvoerder Tb Veldhuis vindt dat Justitie veel harder moet optreden tegen de zware milieucriminaliteit. Hij ver weet de overheid een „kenni sachterstand" op dit terrein en een „gebrekkige informatie voorziening." MIDDELBURG - De F.D. Roo sevelt Four Freedom Award gaat dit jaar naar Cyrus Vance. De voormalige minister van buitenlandse zaken van Ame rika en VN-onderhandelaar, onlangs nog in Joegoslavië, krijgt deze onderscheiding on der meer voor zijn jarenlange inzet voor vrede en gerechtig heid in de wereld. Dit heeft de Rooseveltstichting in Middel burg bekendgemaakt. Vier andere Amerikanen krij gen elk een onderscheiding voor één der vrijheden van de de mens, zoals president Roo sevelt die in 1941 in een toe spraak als essentieel om schreef. Toneelschrijver Ar thur Miller krijgt de award voor vrijheid van meningsui ting voor zijn rol als voorvech ter van de persvrijheid. De on derscheiding voor vrijheid van godsdienst gaat naar Theodore Hesburgh. Gedurende de strijd om de burgerrechten in Ameri ka keerde deze geestelijke zich onomwonden tegen racisme en klassejustitie. Het echtpaar Schriver-Kennedy krijgt waar dering voor zijn inzet voor de verbetering van leefomstan digheden van geestelijk gehan dicapten in de vorm van een onderscheiding voor vrijwa ring van gebrek. George Ball ten slotte, onderminister van buitenlandse zaken van Ameri ka en voorheen ambassadeur bij de Verenigde Naties, is de medaille voor vrijwaring van vrees toegekend. Hij dankt de onderscheiding aan de rol die hij speelde bij de meningsvor ming van de Amerikaanse re gering over de politieke en eco nomische relatie met Europa en de oppositie die hij voerde tijdens het Vietnam-conflict. Sinds de honderdste geboorte dag van Roosevelt worden Roo sevelt Awards jaarlijks, afwis selend in New York en Middel burg, uitgereikt. Dit jaar ge beurt dat op 22 oktober in Hy de Park, New York. De provin cie Zeeland onderhoudt speciale banden met de Roose- velts, omdat deze familie daar oorspronkelijk vandaan komt. Prinses Juliana ontving de on derscheiding als eerste. Tijden en standen volgens getijdetafel Hydro-meteocentrum Zeeland l.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwatcr tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 11 juni 09.05 141 02.50 -162 21.05 125 15.00 -117 ROOMPOT BUITEN 11 juni 07.40 137 01.35 -154 19.55 120 14.00 -109 BRUINISSE 11 juni 09.10 153 02.45 -168 21.15 136 15.05 - 124 WEMELDINGE 11 juni 09.05 149 02.45 - 166 21.10 133 15.05 -121 Doodtij: 14 juni Actuele informatie over afwijkingen 06-91122353 DEN HAAG - Premier Lubbers sluit niet uit dat in augustus kan worden bekeken of aan de hand van nieuwe economische cijfers toch ruimte te vinden is om de lonen van ambtenaren te verhogen. Dat zei Lubbers woensdag op het FNV-congres in Amster dam. De bonden zien vooralsnog niet veel in deze handreiking van Lubbers. Daarom wordt het steeds aannemelijker dat de ambtenarenacties lang gaan duren en na de zomer mogelijk worden voortgezet. Premier Lubbers beklemtoon de woensdag op het FNV- congres in Amsterdam dat er géén extra ruimte komt om aan de looneisen van de bonden te gemoet te komen, maar dat hij de ambtenaren niet als sluitstuk van het kabinetsbe leid ziet. Hij benadrukte dat 1994 pas echt een moeilijk jaar wordt. „Misschien zouden we toch ook eens moeten kijken - ik weet nu of we dat nu al moe ten doen of bij voorbeeld in augustus - hoe we '93 en '94 in hun totaliteit kunnen bekij ken. Want ik heb wel het uit gangspunt dat niet systema tisch en fundamenteel mede werkers bij de overheid op ach terstand gesteld moeten wor den." De vakbonden toonden zich niet ondersteboven van de uit spraken van Lubbers. Het idee om pas in augustus verder te onderhandelen wijzen ze zelfs helemaal van de hand. „Voor de gemeente-ambtenaren on derhandelen wij met de Vereni ging van Nederlandse Gemeen ten. Zij moeten met een bod ko men. Wij onderhandelen niet met de heer Lubbers," reageer de een woordvoerder. Eén licht puntje wilden de vakbonden nog wel ontdekken in Lubbers woorden. „Hij erkent dat het niet goed is dat ambtenaren achterblijven bij werknemers in de markt sector. Dat zijn we van harte met hem eens." Op een bijeen komst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Sas van Gent zei voorzitter Haver- mans tezelfdertijd dat alleen meer financiële ruimte vanuit het kabinet voor een hoger loonbod kan zorgen. „Een ge baar" van het kabinet is vol gens hem noodzakelijk om de cao-impasse te doorbreken. „De looneis van de bonden be tekent een last die gemeenten onmogelijk zelf kunnen dra gen," onderstreepte de burge meester van Den Haag zijn standpunt. Rijks- en gemeen teambtenaren boden minister Dales in Sas van Gent een peti tie aan. Het was één van de ac ties die ambtenaren woensdag voerden. In Eindhoven (Be lastingdienst, Kadaster) en in Groningen (Rijkskantoren complex en Belastingdienst) hielden rijksambtenaren korte werkonderbrekingen. Ook bij tal van gemeenteinstel lingen vonden woensdag stipt heidsacties plaats, vooral bij brandweer en reiniging. In Leeuwarden onderbraken ambtenaren het werk tussen- half negen en half twaalf. In Leek startte een actie, waarbij geen raadsvoorstellen meer worden opgesteld voor de ge meenteraadsvergadering. Deze actie duurt mogelijk tot 28 juni., Het personeel van het Gevangeniswezen in Veenhui- zen legde het werk enkele uren stil. In Den Haag brandde een gedeelte van een woonhuis uit, nadat brand was gesticht in een hoeveelheid grofvuil voor het pand. Enkele kinderen die in het huis lagen te slapen, konden een veilig wegkomen. De brandweer trekt er volgens een woordvoerder „tientallen malen" per dag op uit om brandjes in huisvuil op straat te blussen. De gemeente en de politie zeggen dat er goede af spraken zijn gemaakt om „dreigende situaties" voor de volksgezondheid, het verkeer en de openbare orde te voorko men. Een groep detailhandela ren in Den Haag heeft een brief op poten aan de gemeenteraad gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verloe dering van de Haagse win kelstraten. Volgens het Detail handelcollectief daalt de omzet van sommige winkeliers daar door „gigantisch". De detail listen schrijven dat de brood- wipning van duizenden winke liers wordt aangetast door het effect van de stiptheidsacties van de Haagse reinigings dienst. Donderdag staat het openbaar vervoer in Rotterdam 24 uur stil. Voor 16 juni heeft de leden vergadering van RET'ers groen licht gegeven om eventueel lu diek actie te voeren. Zaterdag 12 juni en zondag 13 juni Zierikzee Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 13965, neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Van Geer, dokter Audier en dokter Daniels. Spreekuur voor dringende ge vallen zaterdag- en zondagmor gen van 11.00-11.30 uur, Post straat 32. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter J. Ph. P. Stenger/Van Beek, Burghseweg 54, Haamstede. Ttel. (01115) 1861. Dokter J. L. Flach/ S. W. H. Si mons, Jan van Renesseweg 6, Renesse. Ttel. (01116) 1280. Dokter L. A. M. Bruel/J. J. Roth, Markt 32, Brouwers haven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 18.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zaterdag als zondag. Buiten spreekuurtijden alleen drin gende gevallen. Nieuwerkerk, Oosterlahd en Bruinisse Dokter M. M. van den Berg, Weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dok ter Dorrestein en dokter Smits. Tandarts M.'F. de Booij, Oude Haven 51, Zierikzee, tel. (01110) 12693, neemt waar voor Schouwen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedge vallen namélijk zaterdag- en zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. WIJKVERPLEGING Voor dringende hulpvragen is de dienstdoende wijkverpleeg kundige (7 x 24 uur) te berei ken via het telefoonnummer 01100-51177. Spreekuren en uit leen verpleegartikelen: Over dag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00-13.30 uur. 's Avonds (alleen uitleen verpleegartikelen) in Zierikzee van 18.30-19.00 uur. DIERENARTS Dierenarts S. Bergsma, Zierik zee, tel. (01110) 12180, heeft dienst voor Schouwen-Dui veland. APOTHEEK Apotheek C. C. H. Verschuren, Zierikzee, Dam 18 is op za terdag geopend van 9.00- 12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00- 12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. HULPVERLENING Bel voor noodgevallen alarm- centrum Noord- en Midden- Zeeland, tel. (01184) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zeeland (GAZ). Contactadres: Herengracht 52, Middelburg. Ttel. 01180-23592. Voorzieningen gehandicapten (woon- en leef- voorzieningen, hulpmiddelen enz.) Algemene Nederlandse Invali den Bond (ANIB). Contacta dres: M. Timmerman, telefoon 01110-12175. Hodgin-contactgroep, contact adres Elly Gebraad, Oude Moolweg 36, Renesse. Ttel. (01116) 1602. Niet gewenst zwanger? Bel voor hulp aan moeder en kind Werkgroep „Laat Leven Schou wen-Duiveland", tel. (01114) 2131 of landelijke dienstencen trum VBOK (033) 620244. Buro Rechtshulp te Zierikzee. Iedere dinsdagmiddag van 14.15-16.15 uur spreekuur in het pand van het Leger des Heils (Poststraat 37). Iedereen kan terecht voor gratis juridisch advies en toewijzing van een advocaat. AVP-Informatie- en klachten- buro over de gezondheidszorg, tel. 01100-31594, op dinsdag morgen van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Begeleidingsgroep Borstkan- kerpatiënten, tel. 01110-12142. Voor hulp algemeen maat schappelijk werk buiten kan tooruren, ingeval van acute noodsituaties: tel. 01100-31555. Landelijke Incontinentie Ver eniging. Contactadres: Jeanne van de Berge, tel. 01870-7902. Humanistische Uitvaartbege- leiding (afscheidswoord bij crematie of begrafenis). Jacob Roggeveenhuis, tel. 01180- 14251. Nederlandse Patiënten Vereni ging afd. Schouwen-Duive land. Vertrouwenstelefoon: 01110-14024 en 01110-16594. Patiëntenplatform Zeeland; Magnolia 26, kamer 1.13, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Ttel. 01100-49389. Vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg. Ttel. spreek uur op maandag en donderdag van 9.00-12.00 uur. Oppascentrale voor Schouwen- Duiveland, bestemd voor men sen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Contac tadres: mevr. M. A. Gaanderse- Schoof, Weelweg 3, Scharendij ke. Ttel. 01117-1394. Buro voor Slachtofferhulp, p/a bureau Rijkspolitie, Kerkhof 5, Zierikzee. Spreekuur: dins dag van 13.30-17.00 uur; vrijdag van 9.00-12.00 uur, telefoon 01110-17610. Buiten spreekuur: Buro Slachtofferhulp Middel burg, telefoon 01180-36108. Stichting Vrijwilligersoverleg Zorgsector Centraal meldpunt voor prak tische noodhulp van de SVOZ Schouwen-Duiveland, dag en nacht bereikbaar, telefoon: 01110-12332. 1e en 3e maandag van de maand Burgh-Haamstede VVV-kantoor. Spreekuur van 10.00-12.00 uur. Iedere maandag Scharendijke Gemeentehuis. Spreekuur van 08.00-10.00 uur. Iedere dinsdag Brouwershaven Stadhuis. Spreekuur van 09.00- 11.00 uur. Iedere woensdag Nieuwerkerk Gemeentehuis. Spreekuur van 13.00-15.00 uur. Iedere donderdag Bruinisse Gemeentehuis. Spreekuur van 10.00-12.00 uur. 2e en 4e maandag van de maand Renesse Rayonbureau rijkspolitie. Spreekuur van 11.00-13.00 uur. Maandag Vaartuigen RP 5 en RVB 109 (te beluisteren over marifoon kanaal 10). Bereikbaar van 10.00-16.00 uur, tel. 01677-3147. Bij geen gehoor automatische doorschakeling naar groepsbu- reau Willemstad of meldkamer Dordrecht. Vrijdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol pè. 14.00-17.00 uur. Kerkwerve Christelijke Bibliotheek Tblle Lege. In Chr. Geref. Kerk, Bea- trixstraat. 19.00-20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 10.00-12.00 en 19.00- 21.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbi- bliotheek. 19.30-20.30 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zae- te. 14.00-17.00 en 18.30-20.30 Zaterdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 9.30-12.00 uur. Maandag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 14.00-17.00 en 18.30-20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-16.30 en 19.00- 21.00 uur. Dinsdag Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-16.30 uur. Oosterland Bibliotheek in consistorie Her vormde kerk. 19.00-19.30 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zae- te. 10.00-12.00 en 18.30-20.30 uur. Stfip-o-theek (in De Zaete). 18.30-19.30 uur. Woensdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 14.00-17.00 uur. Kerkwerve Christelijke Bibliotheek Tblle Lege. In Chr. Geref. Kerk, Bea- trixstraat. 14.00-15.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-16.30 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zae te. 14.00-17.00 uur. Donderdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 9.30-12.00, 14.00-17.00 en 18.30-20.00 uur. Nieuwerkerk Bibliotheek Rehoboth. 18.30- 19.15 uur. door Mare Legendre Donderdag 10 juni Zierikzee Bustocht ZLM-leden. Parkeer terrein Borrendamme. 18.30 uur. Nieuwerkerk Vergadering commissie alge mene zaken. Gemeentehuis. 19.30 uur. Vrijdag 11 juni Zierikzee Manifestatie Stichting Schouws.Spel in restaurant Mondragon. Met Saskia Eg- gink en Dik de Koning. 20.00 uur. Theatersportwedstrijd Kiekie- res. Concertzaal. 20.00 uur. Zierikzee/Kerkwerve 's Landskamer in Zierikzee en rioolwaterzuiveringsinstalla tie De Verseput in Kerkwerve open voor bezoek van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 12 juni Brouwershaven Braderie en rommelmarkt. Schoolplein OBS De Schoener. 09.00-15.00 uur. De Grevelingen toertocht voor fietsers. Starten te Brouwers haven of Middelharnis, tussen 09.00 en 11.00 uur. Dreischor Rommelmarkt. Langs de Zuid- dijk. Van 08.30 tot'16.00 uur. Koorconcert. Nederlandse Her vormde kerk. 20.00 uur. Bruinisse Wandeltochten Rode Kruis af deling Bruinisse. Om 9.00 uur vanaf het Durpsuus. Maandag 14 juni Zierikzee Avondvierdaagse. Havenplein. 18.45 uur. Bruinisse Vergadering commissie be drijfsleven Bruinisse in het ge meentehuis. 19.00 uur. Dinsdag 15 juni Zierikzee Avondvierdaagse. Havenplein. 18.45 uur. Kerkwerve Klaverjassen. Café Kerkwerve, Kerkweg 36. 20.00 uur. Woensdag 16 juni Zierikzee Avondvierdaagse. Havenplein. 18.45 uur. Donderdag 17 juni Zierikzee Avondvierdaagse. Havenplein. 18.45 uur. Anywave festival. Brogum. 20.00 uur. Scharendijke Raadsvergadering gemeente Middenschouwen. Gemeente huis. 20.00 uur. Brouwershaven Natuurexcursie op de Grevelin gen o.l.v. Staatsbosbeheer. 09.30 en 13.00 uur. Vrijdag 18 juni Zierikzee Anywave festival. Brogum. 20.00 uur. Oosterland Uitvoering jeugdverkeersspel. In sporthal aan de Dr. Schut terstraat. Van 13.30 tot 16.00 uur. Zaterdag 19 juni Zierikzee Anywave festival. Brogum. 14.00 uur. Donderdag 24 juni Zierikzee Bijeenkomst veiling GBA. Trouwzaal stadhuis. 14.00 uur. Brouwershaven Natuurexcursie op de Grevelin gen o.l.v. Staatsbosbeheer. 09.30 en 13.00 uur. Vrijdag 25 juni Burgh-Haamstede Rijdende expositie De Groene Keuken. Tterrein brandweerga rage. Van 10.00 tot 16.00 uur. Donderdag 1 juli Zierikzee Officiële start van 1 juli-mani- festatie BNA Kring Zeeland in Vierschaar stadhuis. 11.00 uur. Vrijdag 2 juli Kerkwerve Haringfeest. Café Kerkwerve, Kerkweg 36. 21.00 uur. Dreischor Concert Zeeuws Mannenkoor. Nederlandse Hervormde kerk. 20.00 uur. Zaterdag 3 juli Burghsluis Beachpop-festival. Havenpla teau. Vanaf 12.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 2