GRATIS ADVERTENTIE Vrouw gewond bij aanrijding UW Km VAK SCHOUWEK-BUIVELAKD Elf eilandelijke muziekverenigingen present bij eilandelijke muziekdag r Kantoor Cebeco-Zuidwest verdwijnt uit Zierikzee na samenvoeging met CZAV 0 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 1 Ter gelegenheid 120-jarig bestaan Nut en Uitspanning dit jaar in Zonnemaire Directeur A. W. Bierens: Gedwongen ontslagen zoveel mogelijk proberen te voorkomen 3 VERZAMELING 3 INFOMIDDAG 5 EXPOSITIE 9 VOETBAL Ruim dertig bekeuringen bij een verkeerscontrole dék/antvan schouwen-duiveland! j NIEUWSBODE GEBOORTE, HUWELIJK, JUBILEUM? Maak dan nu uw keuze uit onze grote kollektie leuke, originele en moderne kaarten. Wie deze kaarten bij ons bestelt en laat drukken heeft recht op een gratis advertentie bij de familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode. drukkerij lakenman ochtman bv Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. 01110-16551 I DONDERDAG 10 JUNI 1993 149e JAARGANG NR 25371 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Muziek en show, daar draait het zaterdag om tijdens de eilandelijke muziekdag. (Archieffoto). ZONNEMAIRE - Elf eilandelijke muziekverenigingen doen zaterdag 12 juni mee aan de eilandelijke mu ziekdag. Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van Harmonievereniging Nut Uitspanning wordt de eilandelijke muziekdag dit jaar in Zonnemaire gehouden. De eilandelijke muziekdag gaat om 14.00 uur van start met een feestelijke rondgang door Zonnemaire, gevolgd door een gezamenlijk optreden op het sport veld van zeven muziekverenigingen. Aan de muzikale rondgang door Zonnemaire doen mee drumband Apollo en majoret- tenvereniging Apollo uit Brou wershaven, Fanfare Nieuw Le ven uit Ouwerkerk, Koninklij ke Fanfare Witte van Haemste- de uit Haamstede, Koninklijke Harmonie Kunst en Eer uit Zierikzee, Majorettenpeloton Ministars uit Zierikzee en Nu met Hope/Oefening en Uit spanning (Bruinisse/Nieuwer- kerk). De zeven muziekvereni gingen verzorgen aansluitend op de rondgang door het dorp een gezamenlijk concert op het sportveld. Gespeeld worden drie nummers waaronder de mars Cha cha cha Fantasie van A. Bruggeman. Tent-concerten Om 15.00 uut mag brassband Apollo uit Brouwershaven de spits afbijten in tent 1. Op het programma staan onder meer de Martini Mars van Jacob den Haan en Andrew Lloyd Web ber's The Old Gumble Cat in een bewerking van G. Ri chards. Brassband Apollo werd in 1981 opgericht na een stilte van 15 jaar. Apollo be staat anno 1993 uit een brass band met 33 leden en een drum band met 17 leden. Om 15.30 start in tent 2 het optreden van Fanfare Nieuw Leven uit Ouwerkerk. Nieuw Leven werd in 1918 op gericht en beschikt momenteel over 20 blazers en acht jeugd drumbandleden. Tijdens de ei landelijke muziekdag brengt het muziekgezelschap een ge varieerd programma van pret tig in het gehoor liggende blaasmuziek. Om 16.00 uur begint in tent 1 het optreden van fanfare Cres cendo uit Dreischor. Dit mu ziekgezelschap werd op 1 april 1901 geboren als harmonie. In april 1974 kreeg het korps een drumband die enkele jaren ge leden weer ter ziele is gegaan. De vereniging telt momenteel een kleine dertig leden en ze ventien leerlingen. Tijdens de eilandelijke muziekdag speelt Crescendo onder meer de Cres cendo March en de Brian Adams-ballad I do it for you in een arrangement van Ron See- bregts. In tent 2 speelt vanaf 16.30 uur Nu met Hope/Oefe ning en Uitspanning. Oefening en Uitspanning werd in 1901 opgericht en werkt sinds 1974 samen met het in 1899 opge richte Nu met Hope uit Brui- nisse. Nu met Hope/Oefening en Uitspanning speelt tijdens de eilandelijke muziekdag on der meer Romantic for Band en The syncopated clock. Op het sportveld begint om 17.00 uur de show van majoret- tenvereniging Apollonia uit Brouwershaven. Dit gezel schap werd in 1981 opgericht en telt momenteel zestien leden. Behalve met de baton wordt ook gewerkt met vlaggen den ponpoms. Om 17.15 uur start in tent 1 het concert van de jubile rende gastheer, Harmoniege zelschap Nut en Uitspanning uit Zonnemaire. Op 22 juni is het 120 jaar geleden dat enkele mensen in Zonnemaire de moed hadden een harmonieve reniging op te richten. Nut en Uitspanning telt momenteel 65 leden en mag derhalve tot de meer welvarende muziekgezel schappen gerekend worden. Gespeeld worden onder méér Pavane in blue en Fascinating drums (Ted Huggens) en Wim Laserom's Bandtime. Avondprogramma Na een korte pauze gaat in tent 1 om 18.15 uur het avondpro gramma van start met een op treden van Koninklijke Fanfa re Witte van Haemstede uit Haamstede. Dit muziekgezel schap werd opgericht in 1883 en telt anno 1993 51 werkende le den. Uit drumband en fanfare is een boerenkapel opgericht. Tijdens de eilandelijke mu ziekdag speelt Witte van Haemstede onder meer Sinfo- nia Italiano van Willy Haut- vast en Sandie Shaw's hit Pup pet on a string in een bewer king van M. Everaers. Konink lijke Harmonie Kunst en Eer uit Zierikzee start om 18.45 uur in tent 2 met haar optreden. Kunst en Eer werd in 1830 op gericht en kwam voort uit de schutterij muziek Kunst en Eer speelt tijdens de eilandelijke muziekdag onder meer de Antilliaanse Suite van Kees Vlak en Bohemian Rag in een arrangement van G. Bui tenhuis. Om 19.15 uur volgt op het sportveld een optreden van Majorettenvereniging Mini Stars uit Zierikzee. De Mini Stars begonnen in 1988 met 20 leden. Inmiddels beschikt men over twee groepen en telt de majorettenvereniging in totaal 30 leden. Om 19.30 uur start in tent 1 het optreden van Ooster- lands Fanfare uit Oosterland. Dit muziekgezelschap werd in 1889 opgericht en telt momen teel 38 leden en vijf leerlingen. Tijdens het concert worden on der meer Tbm Waits Waltzing Matilda en Musique a la carte van Willy Hautvast gespeeld. Het voorlaatste optreden tij dens de eilandelijke muziek dag wordt verzorgd door fanfa re Luctor et Emergo uit Renes- se. Over de geschiedenis van dit Renesser muziekgezelschap zijn complete notulenboeken volgeschreven. Mogelijk als voortzetting van het in 1881 op gerichte harmoniegezelschap telde het fanfare-orkest in 1907 vijftien leden. Vandaag de dag zijn dat er 62. Luctor et Emergo speelt onder meer de American Folk Suite van Harold Waters en Cees Vlak's Happy Sound Selectie 3. De eilandelijke muziekdag wordt afgesloten met een op treden van Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg. Dit gezelschap werd opgericht in 1982 en treedt op in zowel binnen- als buitenland. Het 45 leden tellende korps is thans Nationaal Kampioen in de A- class en bestaat uit de secties brass (blaaswerk), percussion (slagwerk) en color-guard (vlaggen). Het optreden van het Middelburgse gezelschap belooft een spetterende afslui ter van de eilandelijke muziek dag te worden. Begonnen wordt met Far from over, een disconummer uit de film Stay ing Alive en vervolgens wordt Mariah Carey's I'll be there ge speeld. Het Blue Spirit Drum Bugle Corps stort zich dan vervolgens in Easy Livin' van de rockformatie Uriah Heep, met daarin verwerkt een eigen gearrangeerde drumsolo. Het concert wordt afgesloten met het van Diana Ross bekende nummer When you tell me that you love me. Het optreden van het Blue Spirit Drum Bugle Corps begint om 20.30 uur. ZIERIKZEE - Het kantoor van Cebeco-Zuidwest ver dwijnt uit Zierikzee als gevolg van een samenvoe ging van Cebeco met de Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging CZAV). Dat maakten di rectie en bestuur van Cebeco-Zuidwest gisteren, woensdag, bekend. De samenvoeging heeft tot ge volg dat bij Cebeco-Zuidwest 50 arbeidsplaatsen ko men te vervallen. ,,We zullen zoveel mogelijk probe ren te voorkomen dat er gedwongen ontslagen val len", aldus Cebeco-directeur W. A. Bierens. ,,Maar of dat lukt is nu nog niet te zeggen". Het personeel is inmiddels op de hoogte gesteld van de samenvoe ging en de gevolgen daarvan. Reden voor de krachtenbunde- ling van Cebeco-Zuidwest en de CZAV is, zo wordt gesteld in het persbericht over de samen voeging, de situatie in de agra rische sector. ,,Een situatie die vraagt om verdergaande kos tenbesparing en efficiency. Voorts is er sprake van krim pende markten en worden steeds zwaardere eisen gesteld aan kennis en specialisatie". De besturen van zowel Cebeco- Zuidwest als CZAV zijn vol gens het persbericht van me ning dat het gestelde doel, ver-» betering van de efficiency en verbreding van kennis, kan worden bereikt door opheffing van de coöperatie Cebeco-Zuid west en overname van het over grote deel van de handelsacti viteiten door de CZAV. Door de samenvoeging van de twee coöperaties - men gaat verder onder de naam CZAV - verdwijnen 50 arbeidsplaat sen. „In het nieuwe bedrijf is plaats voor 300 personeelsle den en we hebben er gezamen lijk 350", aldus Cebeco-direc teur Bierens. Hij hoopt door natuurlijk ver loop gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te kunnen voor komen, maar hij tekent daar meteen bij aan dat een aantal gedwongen ontslagen bij Cebe co-Zuidwest hoogstwaarschijn lijk niet voorkomen zal kun nen worden. Volgens Bierens was niet te ontkomen aan de samenvoeging. De onderne mingsraad van zowel Cebeco- Zuidwest als CZAV hebben een positief advies uitgebracht aangaande de samenvoeging. Desalniettemin sloeg het nieuws van de samenvoeging bij het personeel van Cebeco- Zuidwest - ze kregen het giste ren te horen - in als een bom. In een brief aan het personeel zegt Bierens dat het bestuurscolle ge van Cebeco-Zuidwest de stap als onvermijdelijk ziet maar uiteraard het verloren gaan van een aanzienlijk aan tal arbeidsplaatsen betreurt. Overigens heeft de samenvoe ging geen personele consequen ties voor de Aardappelafzetor ganisatie. De zestig mensen die daar werken raken hun baan niet kwijt. „Er zullen ontslagen vallen in alle geledingen", aldus Bie- tens. „Bestuur- en directie zijn ervan overtuigd dat de functie die Cebeco-Zuidwest heeft voor de leden het onmogelijk maakt anders te reageren op de algemene malaise in de land en tuinbouw. Alleen zo is te be werkstelligen dat een maxi mum aantal arbeidsplaatsen in de toekomst behouden blijft", aldus Bierens in zijn brief aan het personeel. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat het verdwijnen van het Cebeco-kantoor uit Zierik zee voor Schouwen-Duiveland hard aan zal komen. Voor de klanten van Cebeco-Zuidwest. verandert er volgens Bierens in feite niets. De vestigingen van de Cebeco in Zierikzee, Brou wershaven en Sirjansland blij ven bestaan. In het belang van beide coöperaties wordt, zo stelt Bierens, al geruime tijd op deelgebieden samenge werkt met de CZAV, onder meer bij de inkoop, opslag en distributie van olieprodukten. „Anderzijds ontmoeten zij el kaar als concurrenten op de boerenmarkt en dit leidt - ze ker op langere termijn - tot on gewenste situaties terwijl juist een bundeling voorwaarde is om te komen tot een sterkere marktpositie, zowel bij de in koop als bij de afzet". De nieu we organisatie gaat verder on der de naam CZAV. Het hoofd kantoor komt in Wemeldinge. Bierens is ervan overtuigd dat de vergrote CZAV, die geheel Zuid-West Nederland als ver zorgingsgebied krijgt, voor derden een sterke partner zal zijn. Cebeco-Zuidwest was in 1992 goed voor een omzet van 190 miljoen gulden* CZAV haalde in diezelfde periode een omzet •van 114 miljoen. Bierens gaat er dan ook vooralsnog vanuit dat de vergrote CZAV een om zet van een dikke 300 miljoen per jaar kan halen. „Een be drijf dat te weinig groeit heeft geen goede toekomst en na tuurlijk is de malaise in de landbouw ook niet vreemd aan dit besluit. Door de samenvoe ging ontstaat een coöperatie met ruim 2250 leden. „Er zijn maar heel weinig boeren die geen zaken doen met een land bouwcoöperatie", aldus Bie rens. De keuze voor CZAV als partner lag in de visie van Bie rens voor de hand. „Logistiek hebben wij daar voordeel van", aldus de Cebeco-directeur die algemeen directeur wordt van de nieuwe organisatie. Mr. J. G. F. Rijlaarsdam wordt direc teur/plaatsvervangend alge meen directeur van de vergrote CZAV. Een definitief besluit omtrent de samenvoeging wordt genomen in de algemene vergaderingen van beide coö peraties in januari of februari van 1994. De muziek is de moedertaal van het hart. Ernst Hohenemser Onweersbuien HET WEER Half tot zwaar bewolkt en enkele regen- of onweersbuien. Min.temp. omstreeks 17, middagtemp. van 19 graden in Zeeland tot 25 graden in het n.oosten v/h land. Wind draaiend naar zuidwest, toene mend aan de kust tot vrij krachtig. 1 Ank de Vries heeft een grote verzameling boeken van Rie Cramer. De voorlichtingsmiddag over wonen voor ouderen werd druk bezocht. Kunstenares Hetty de Wette schildert het liefst bui ten. Het Nederlands elftal kwam niet tot scoren in de wed strijd tegen Noorwégen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's BRUINISSE - Bij een verkeerscontrole, die woens dagmorgen werd gehouden op de Rijksweg N59 bij Bruinisse heeft de politie 33 processen-verbaal opge maakt. Het betrof een grote verkeers- controle die de politie Schouwen-Duiveland hield in samenwerking met de Rijks verkeersinspectie en de Ver- keersgroep uit Middelburg. Tussen 10.00 en 15 30 uur hield men dertig vrachtauto's en vijftig personenauto's aan voor controle. Daarbij kwamen overtredingen aan het licht als het niet dragen van de autogor dels, het niet nakomen van het rijtijdenbesluit, het besturen van een vrachtwagen zonder chauffeursdiploma, het rijden met een onjuist kentekenbe wijs en diverse technische ge breken aan de voertuigen. De politie bekeurde daarvoor 33 personen. In de nacht van woensdag op donderdag werden in de ge meente Westerschouwen nog eens vier illegale recreanten bekeurd. KERKWERVE - Mevrouw W. uit Brouwershaven moest wor den opgenomen in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis vanwe ge verwondingen die zij opliep bij een aanrijding op de Heu- velsweg nabij Kerkwerve, woensdagmorgen. Het ongeluk gebeurde om on geveer 06.30 uur toen mevrouw W. met haar bromfiets over het fietspad langs de Heuvelsweg reed in de richting Zierikzee. Zij werd daarbij aangereden door de heer K. uit de gemeen te Duiveland, die met een per sonenauto vanuit een oprit de Heuvelsweg wilde oprijden. Hijzou daarbij de brom- fietsster niet hebben gezien. Er volgde een aanrijding waarbij mevrouw W. zodanig werd ge wond dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen met verwondingen aan benen, ar men en rug. i- Blijf op de hoogte van al het-nieuws op Schouwen- Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode, en neem een abonnement. JA, ik wil een kwartaalabonnement a f 48,50 kwartaalabonnement met autom. afschr. f 46,— O jaarabonnement f 183,— jaarabonnement met autom. afschr. f 173,— en ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste twee weken gratis. Ik betaal nog niet, maar wacht eerst uw bericht af. naam Dhr./mevr. adres postcode: plaats: telefoon handtekening: Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: 2E Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. GO Antwoordnummer 12, 4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1993 | | pagina 1