Vijf eilandelijke jeugdspelers op weg naar betaald voetbal? ."J Zomeravondvoetbal nadert ontknoping Massale exodus bij VV Zierikzee tijdens overschrijvingstermijn Na één jaar vorming bij VC Vlissingen Rob Jacobs naar Sparta Ascha Kikstra wint hoogspringen en speerwerpen Verrijking voor SV WIK 6 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE - Nadat aan het eind van het voetbalseizoen 89/90 de VC Vlissingen toegetreden was tot het betaalde voetbal, achtte de club de tijd rijp om haar jeugdafdeling te versterken met getalenteerde jeugd uit de regio. Met name die spelers die reeds uitkwamen in de diverse Zeeuwse jeugdselecties kregen de voor keur om door de Vlissingse keuzeheren benaderd te worden. Middels een schrijven werden de spelers op de hoogte gesteld van de interesse van de toenmalige profclub in spé. Onder hen bevond zich een zevental spe lers van Schouwen-Duiveland waar er nu nog vijf van zijn overgebleven. ogende Roggeband verwezen lijkt gaat worden. ,i m* - p £jw Het Schouwen-Du.ivela.ndse vijftal welke dolgraag een voetbalcarrière willen opbouwen: V.l.n.r. staand: Wilco Doeleman, Pieter van der Neut, Clement van Splunder. Zittend: Robert Roggeband, Michel Janse. (Foto: Joop van Houdt). Op het moment dat dit artikel opgemaakt werd, is het nog steeds onduidelijk of de VC Vlissingen de benodigde prof licentie krijgt toegewezen en zodoende onder de naam FC Zeeland kan blijven voortbe staan. Voor zowel A-junior Pie ter van der Neut als de B- junioren Robert Roggeband, Michel Janse, Wilco Doeleman en Clement van Splunder lijdt het overigens geen twijfel dat de profstatus in Vlissingen wordt verlengd en onder welke naam er verder wordt gespeeld maakt hen niets uit. Droomt Het voortbestaan van de prof club staat voorop bij de jeugdi ge spelers. Ieder van hen droomt er dan ook van om bin nen afzienbare tijd in de BVO opgenomen te worden en van daaruit verder te komen in het betaalde voetbal. Wilco Doele man is hier overigens al ten de le in geslaagd, de 15-jarige doelman verhuist met ingang van het komende seizoen van Vlissingen naar het grote PSV uit Eindhoven. Een uitdaging die de inwoner van Dreischor van plan is om met twee han den te grijpen. Door de plotselinge belangstel ling van PSV-zijde voor Wilco Doeleman, ontstond bij de an dere jongens het besef dat het voor hen ook mogelijk moet zijn om ooit eens betaald voet bal te spelen. Of dit vooralsnog bij de FC Zeeland zal zijn maakt hen niet zo veel uit. Het afgelopen jaar en het komende seizoen zijn er voornamelijk op gericht om hen de fijne kneep jes op het landelijk juniorenni veau bij te brengen. Door drie keer in de week te trainen en zaterdags wedstrijdenop ni veau te spelen hopen de Schou- wen-Duivelandse spelers aan het eind van hun junioren-tijd klaargestoomd te zijn voor het grotere werk. De overstap van het Schouwen- Duivelandse voetbal naar de VC Vlissingen is hen overigens 100% meegevallen. Zowel de begeleiding als de opvang is goed verzorgd. Drie keer in de week worden ze opgehaald om te trainen en na de anderhalf uur durende training is er gele genheid om voor een appel en een ei een maaltijd te nuttigen alvorens ze weer thuis afgele verd worden. Naast vier jeugd trainers kunnen de jongens ge bruik maken van een fysiothe rapeut en krijgen ze eens in de veertien dagen gespecialiseer de looptraining van atletiek- trainer Niek Knol. Voor diege nen die wat problemen hebben met de combinatie voetbal/stu die is er zelfs een studiebege leider aanwezig. Voor Pieter van der Neut is het allemaal nog iets drukker. De 17-jarige eindexamen HAVO scholier traint vier keer in de week, drie keer bij de A-junio ren en één keer bij het C-team, toch vindt hij alles goed te combineren. „Je moet je wel eens iets ontzeggen maar dat heb ik er graag voor over", al dus de ex-Mevo- en -Kloetinge- speler. Van der Neut die momenteel als linksachter bij Vlissingen- A1 speelt zegt door zijn keuze voor Vlissingen fysiek sterker en daardoor completer te zijn geworden. Zijn mooiste mo menten van het afgelopen sei zoen waren onder meer het be haalde kampioenschap in de interregionale klas en daarmee de behaalde promotie naar de landelijke klas van het A-ju niorenvoetbal. Ook zijn wed strijd met het C-team tegen het C-team van Feijenoord met on der andere de Tsjech Stanislav Griga beschouwt hij als een leuke herinnering. Hoewel het voor hem nagenoeg onbereik baar is, blijft Ajax Pieter's fa voriete club. Ex-Mevo-speler Michel Janse baarde bij zijn oude club voor al opzien als veel scorende spits. Een rol die hij ook bij de VC Vlissingen-Bl vervuld, Jan se was het afgelopen seizoen goed voor 16 treffers, een aan tal dat zeker gezien mag wor den op landelijk niveau. Met zijn 16 jaar stapt hij evenals veel ploeggenoten over naar de A-junioren. Hoogtepunten ken de Janse het afgelopen seizoen De 16-jarige Clement van Splunder is veruitde nuch terste van bovenvermeld vijf tal. Van Splunder die gezegend is met een formidabele tech niek, vindt het allemaal wel leuk wat hij meemaakt. De LTS-scholier die evenals Janse en Van der Neut het Zierikzee- se Mevo verruilde voor Vlissin gen wil eventueel wel op een zo'n hoog mogelijk niveau blij ven acteren en als het even kan voor zijn favoriete club Feije noord uitkomen. Van Splunder zou het evengoed ook niet erg vinden, als het niet lukt om ho gerop te spelen, terug te keren naar zijn oude club Mevo. Ook voor Van Splunder is de overgang van Mevo naar Vlis singen meegevallen. Evenals zijn kornuiten is hij er van overtuigd, dat het spelen van wedstrijden met de Zeeuwse selectie bijgedragen heeft tot een gemakkelijkere aanpas sing. Als hoogtepunt van zijn seizoen noemt Van Splunder de overwinning van zijn ploeg in de bekerfinale tegen Dauwen- daele. In tegenstelling tot zijn clubgenoten Van der Neut, Jan se en Roggeband, die hopen op een profcarrière ziet Van Splunder wel waar het schip strandt. door middel van een 5e plaats in de competitie, alsmede het winnen van de Zeeuwse beker na in de halve finale de VV Zie- rikzee met 9-1 teruggewezen te hebben. RBC Mocht de toekomstige FC Zee land onverhoopt toch geen proflicentie krijgen, dan is er voor Janse geen man over boord. Het Roosendaalse RBC nam de afgelopen dagen con tact met Janse op, met de vraag of hij er iets voor voelt om in Roosendaal te komen spelen. Janse geeft echter alsnog de voorkeur om bij Vlissingen te blijven. Zijn uitnodigingen om als wissel bij het C-team in de wedstrijden met Excelsior en zeer recentelijk Volendam te fungeren zullen hierop zeker van invloed zijn geweest. Diep in zijn hart hoopt Janse erop om ooit nog eens voor zijn favo riete PSV te mogen spelen. Robert Roggeband is afkom stig uit de VV Zierikzee-school en met name van huidig senio ren-trainer Kees Hagesteijn heeft hij, volgens eigen zeggen, ontzettend veel te danken. Rog geband steekt dan ook niet on der stoelen of banken dat Ha gesteijn hem heeft benaderd om weer terug bij Zierikzee te komen mocht hij bij Vlissingen niet slagen. Roggeband daar entegen is er echter van zich zelf van overtuigd dat hij bij Vlissingen zal slagen. Evenals Janse mocht ook hij twee keer met het C-team op draven, toevallig ook tegen Ex celsior en Volendam zodat de technische staf bij Vlissingen toch wel iets ziet in de jonge Zierikzeeënaar. Roggeband die bij zijn huidige club afwisse lend linkshalf, danwel mid- mid speelt heeft evenals zijn Schouwen-Duivelandse club genoten als grootste ambitie om ooit betaald voetbal te gaan spelen. Als het aan Roggeband zelf ligt zou hij het liefst de rood-witte kleuren van Ajax gaan verdedigen. Een droom die hopelijk voor de vrolijk Wilco Doeleman is met zijn 15 jaar de Benjamin van het geta lenteerde vijftal. Ondanks zijn leeftijd is de derde klas HAVO- scholier reeds in het bezit van een 'aanbieding' van het mach tige PSV. Doeleman gaat ko mend seizoen in principe het doel van PSV-A2 verdedigen. Hoewel hij in zijn hart een Ajax-fan is ziet hij toch bij PSV een uitdaging liggen om hogerop te komen. Eén keer per week gaat Doeleman dan ook richting Eindhoven om on der leiding van ex Feijenoord-, NEC- en PSV-keeper Jan For- 'manoy een gerichte keepers opleiding te volgen. Door de grote afstand tussen zijn woonplaats Dreischor en Eindhoven is Doeleman ge dwongen om de rest van zijn trainingen bij een club in de buurt uit te voeren. Zijn ex- trainer Kees Hagesteijn is daarom ook bereid om het jon ge talent bij Zierikzee mee te laten trainen, zodat Doeleman toch aan zijn benodigde trai- ningsarbeid kan komen. Door zijn overstap van Zierikzee naar Vlissingen aan het eind van vorig seizoen en zijn keepers-training door Jan van Huizen bij Vlissingen (waar hij veel geleerd heeft) is Doeleman nu in de gelegenheid om het ho gerop te gaan proberen. Spijt van zijn overstap naar Vlissin gen heeft hij echter nooit ge had, het enige wat nu nog res teert is het hoogst mogelijke er uit halen wat er in zit. Geen spijt Geen van het vijftal toont ach teraf dan ook spijt dat zij hun eilandelijke verenigingen inge ruild hebben voor de VC Vlis singen. Mocht de KNVB alsnog besluiten om de toekomstige FC Zeeland geen proflicentie te verstrekken dan is het vijftal in ieder geval een ervaring rij ker. Voor Wilco Doeleman staat het ieder geval vast, hij gaat naar PSV. Pieter van der Neut weet het ook zeker, hij blijft bij Vlissingen (HEAO-studie in Vlissingen). Janse zal in dat ge val gebruik maken van de aan bieding die RBC hem heeft ge daan en Roggeband en Van Splunder keren hoogstwaar schijnlijk terug naar hun oude verenigingen. Met in ieder ge val een ervaring rijker en hope lijk een handvol bagage voor de toekomst. BERLIJN - Volleyballer Ro nald Zoodsma is in Duitsland uitgeroepen tot de beste blok- keerder van het voorbije Bundesliga-seizoen. De Neder lander van Milbertshofen was de op één na beste all-rounder (aanval, blok, pass, opslag en verdediging). Zijn ploeggenoot Wolfgang Resenböck ging hem voor. ROTTERDAM - Sparta heeft zaterdag overeenstemming be reikt met trainer Rob Jacobs over een tweejarige verbinte nis. Jacobs, die in Nederland onder meer werkzaam was bij Excelsior en FC Groningen, volgt Hans van Doorneveld op. De huidige oefenmeester van de Rotterdammers heeft te kennen gegeven Spangen te willen verlaten en terug te ke ren naar zijn oude club Haar lem. Niet alleen heeft Sparta een nieuwe trainer, de selectie voor volgend seizoen is ook al bijna rond. Frank Kooiman accep teerde het hem aangeboden contract voor één jaar. De on derhandelingen met Elden de Getrouwe zijn nagenoeg afge rond. Hij zal een dezer dagen een handtekening zetten onder een tweejarige verbintenis. Al le spelers uit de huidige selec tie zijn daarmee door .Sparta voor langere tijd vastgelegd. LEIDEN - De 18-jarige atlete Ascha Kikstra heeft tijdens at letiekwedstrijden in Leiden het hoogspringen en speerwer pen gewonnen. Serge Schot zorgde voor een eerste plaats bij het hoogspringen bij de A- junioren. Ascha Kikstra van atletiekver eniging Delta Sport liet op de kunststofbaan in Leiden zien dat zij de laatste tijd een prima progressie meemaakt. Bij het hoogspringen kwam de A- juniore tot 1 meter en 55 centi meter. Met de 600 gram speer reikte Kikstra tot een winnen de afstand van 25 meter en 74 centimeter. De 19-jarige Serge Schot kwam bij het hoogspringen tot 1 me ter en 80 centimeter. Bij de he ren behaalde Danny Duinhou wer uit Zonnemaire een vierde plaats met de 800 gram speer met een afstand van 37 meter en 78 centimeter. Nog gevecht om tweede plaats ZIERIKZEE - De vierendertigste eilandelijke zo meravondvoetbalcompetitie zit er alweer bijna op. Nadat op 8 april jongstleden de eerste wedstrijd werd gespeeld, volgt vrijdag 14 juni de laatste voor het seizoen 1991. De nieuwe kampioen is inmiddels al één week bekend, te weten nieuwkomer Egelan tier. De kampioen van vorig seizoen, SKNWK, liet de nieuwe titelwinnaar de afgelopen week bijna voor de eerste keer struikelen. De Nieu werker kers verloren echter nipt met 4-3, en liepen zodoende te gen hun vierde seizoensnederlaag op. Duiveland en ook Velocitas, beide een gedeelde tweede plaats bezettend, kunnen de nieuwe kampioen Egelantier nog als beste volgen, hoewel op respectabele afstand. Terwijl Egelantier momenteel het maximale puntentotaal heeft opgebouwd uit negen duels (18 punten), volgt pas op vijf pun ten achterstand de concurren tie. Velocitas is evenwel klaar voor dit seizoen, maar Duive land heeft nog één duel te gaan en wel tegen SKNWK. Zilver Bij eventueel verlies van Dui veland krijgt Bruse Boys tij dens haar laatste wedstrijd, te gen Mol Schuddebeurs, nog de gelegenheid de nummer twee voorbij te streven en zelf de zil veren medaille in de wacht te slepen. Zowel de Oosterlanders als Bruenaren zullen derhalve naar alle verwachting fanatiek trachten hun laatste competi tiewedstrijd in winst om te zet ten. In de onderste regionen is hek- kesluiter Mevo theoretisch nog in de gelegenheid de rode lan taarn over te dragen. Daarbij moet dan wel 'medewerking' worden verkregen van de Zie rikzee veteranen, waartegen zij dinsdag op sportpark Den Ho gen Blok uitkomen. Ook moet dan Gouwe Geit, dat nu de één na laatste positie bezet, haar laatste wedstrijd verliezen. Daar zij echter kampioen Ege lantier treffen laat deze uitslag zich niet moeilijk raden. Zomeravondkompetifk Duiveland-Dreischor 2-1 Egelantier-SKNWK 4-3 Bruse Boys-Mevo 2-1 Stella Boys-Mol Schuddeb. 2-0 Gouwe Geil-Velocitas 3-5 Dreischor-Zierikzee 0-1 Egelantier 9 9 0 0 18 31 - 13 Duiveland 9 6 1 2 13 22 - 8 Velocitas 10 6 1 3 13 28 - 21 Bruse Boys 9 5 2 2 12 17 - 14 SKNWK 9 4 1 4 9 21 - 16 Zierikzee 9 4 1 4 9 13 - 14 Stella Boys 10 3 3 4 9 17 - 16 Mol Schuddeb. 9 3 1 5 7 9 - 19 Dreischor 10 2 1 7 5 17 - 22 Gouwe Geit 9 2 0 7 4 12 - 29 Mevo 9 1 1 7 3 5 - 20 Programma Het programma voor de laatste competitieronde ziet er als volgt uit: Maandag 10/6 SKNWK-Duiveland; Dinsdag 11/6 Mevo-Zierikzee; Woensdag 12/6 Gouwe Geit-Egelantier; Vrijdag 14/6 Mol Schudde- beurs-Bruse Boys. ZIERIKZEE - De overschrijvingstermijn in het amateurvoetbal is inmiddels ge sloten. Ook bij de verschillende Schouwen-Duivelandse verenigingen hebben zich wederom de nodige verschuivingen voorgedaan. Hoewel daarbij geen echte spectaculaire transfers zijn te melden, springen toch wel enkele opmerkelijke overschrijvingen bij twee eilandelijke clubs in het oog. Namelijk de VV Zierik zee, welke met een ware exodus van doen heeft, en de SV WIK, dat juist het te genovergestelde meemaakt. Het dit seizoen voor de tweede keer in successie gedegradeer de VV Zierikzee heeft gezien de in totaal veertien vertrekken de spelers (verdeeld over de di verse elftallen) met een bijna- leegloop te maken. Daar de rood-zwarten in het seizoen 1991/1992 in de vierde klasse uitkomen, heeft dit een aantal selectiespelers mede doen be sluiten hun heil elders te zoe ken. Spraakmakend incident Zo is de altijd zwoegende mid denvelder Leen Koster vertrok ken naar Goes. Ook naar deze club vertrekt laatste man Wim van de Maas, die eerder tijdens het zojuist afgesloten seizoen na een spraakmakend incident al was opgestapt. Voorstopper Patrick de Broekert, die bij hetzelfde voorval was betrok ken, komt eveneens niet meer terug. De Broekert vertrekt met ingang van het volgend seizoen naar de zaterdag eersteklasser SV WIK. Edwin van Oeveren ruilt ZSC in voor zaterdag eersteklasser ASV Brouwershavem. Eveneens overgestapt naar SV WIK is de Zierikzeese spits Theo Wittenberg. Terwijl ook nog Rini Verwest het Goese SSV heeft ingeruild voor dat zelfde SV WIK. Daarmee is meteen de opmerkelijke aan winst aangeroerd van de Kerk- wervse ploeg. Met De Broe kert, Wittenberg en Verwest binnen de gelederen wordt trainer Jaap de Ridder serieus de mogelijkheid aangereikt volgend seizoen hoge ogen te gaan gooien in de hoogste klas van het zaterdag afdelingsvoet bal. De VV Zierikze raakt overi gens verder nog kwijt: H. Sla ger (ASV Brouwershaven), Ra- mazan Ayaz (Mevo), Peter Hen- drikse Mevo), Aart van der Linde (Mevo), J. Reynen (Me vo), Jacky Kenters (Ouwer- kerk), Rinus Boogerd (Ouwer- kerk), Wim Ravia (Ouwer- kerk), Frans Kommer (SKNWK) en J. van der Schee (C-junioren/Vlissingen). Verrijking Uit bovenstaande overschrij vingen blijkt tevens dat de Zie rikzeese zaterdag eersteklasser Mevo een behoorlijke aanwinst kent. Naast de verrijking met Ayaz, Hendrikse, Van der Lin de en Reynen zullen volgend seizoen ook nog de volgende voetballers het oranje-wit rond de schouders dragen: C. Schouls (Dreischor), Peter Fooy (DFS), Marco bij de Vaate (DFS) en René Soer (DFS). Naar verluidt wordt getracht een Mevo 2 samen te stellen met daarvoor uitkomend slechts oud-spelers. De Zierik zeese vereniging raakt één spe ler kwijt, te weten R. van Don gen, die bij Dreischor gaat voetballen. ASV Brouwershaven, dat zich het afgelopen seizoen ternau wernood in de eerste klas wist te handhaven, krijgt met in gang van het seizoen 1991/1992 de beschikking over (naast de eerder, genoemde H. Slager) Gleijn de Massier (Mevo) en Edwin van Oeveren (ZSC). De kersverse zondag eersteklasser Wim van der Maas keert defi nitief niet meer terug bij VV Zierikzee, maar speelt volgend seizoen bij Goes. Ouwerkerk heeft ook een aan tal nieuwe spelers aan de groep kunnen toevoegen. Naast de hierboven reeds ver melde overstap van Jacky Ken ters (Zierikzee), keeper Rinus Boogerd (Zierikzee) en Wim Ravia (Zierikzee), komt vol gend seizoen tevens nog ene M. C. Quaak uit voor de sportver eniging Ouwerkerk. Quaak is afkomstig van Smerdiek. Als laatste door de KNVB afdeling Zeeland bekend gemaakte overschrijving bij een Schou wen-Duivelandse ploeg betreft R. Indewey, die Rillandia in- ruild voor sportvereniging Re- nesse.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 6