berichten DE HOEVE AAN DE LINGE Poeders, pillen en patiënten AP OIK I. KKV. Aquarellen Brouwershaven :I1 visserij r Begin mosselseizoen 1991-'92 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE tap""" BROUWERSHAVEN - Een aantal realistische aquarellen en een pastel impressie van Brouwershaven, Scharendijke en Port Zee- lande. Deze schilderijen zijn van 13 juni tot en met 10 juli te zien tijdens een expositie in museum De Vergulde Garnaal aan de Markt te Brouwershaven. Het gaat om werk van de schilderes Annie van Leeuwen uit Hellevoetsluis. Na een aantal cursussen tekenen aan de Volksuniversiteit in haar geboortestad Rotter dam volgde zij lessen aan de Vrije Academie in Rotterdam. Land schappen en stillevens in olieverf, pastelkrijt, aquarelverf en gouaches waren favoriet bij de schilderes. Later ging zij ook por tretten maken. Annie van Leeuwen heeft een duidelijke stijl en kleurgebruik. De expositie in de Vergulde Garnaal is van maan dag tot en met zaterdag te zien van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 17.00 uur (op maandag tot 16.15 uur). De vergulde Garnaal om vat dit seizoen ook een klederdrachtexpositie, Zeeuws houtsnij werk en een tentoonstelling over de gedichten die de inwoners van Brouwershaven in de loop van de tijd maakten ZIERIKZEE Geslaagden DAS-Zeeland Bij de afdeling Zierikzee van DAS-Zeeland zijn de volgende personen geslaagd: HAVO één deelcertificaat: 1. Arkenbout, Noordgouwe; M. N. Boot, Burgh-Haamstede; K. Broekhuizen, Zierikzee; E. Haeck-de Feyter, Bruinisse; D, C, Heyboer-Roovers, Zierikzee; B. Huisman-v. d. Wal, Som- melsdijk; J. Kleemans, Zierik zee; C. van Nimwegen, Schud- debeurs; M. A. W. Stuut, Zie rikzee; A. E. v. d. Veer- Leeuwen, Noordwelle; M. L. Vreugdenhil-Rentier, Bruinis se. Twee deelcertificaten: J. v. d. Berg-Kik, Bruinisse; L. C. Jumelet-van Oeveren, Bruinis se; M. A. Klaassen-Meyer, Oos- terland; L. C. Mol-Sipman, Zie rikzee; M. Peters, Burgh- Haamstede. Drie deelcertificaten: J. Visser, Zierikzee. MAVO één deelcertificaat: M. A. Baakman-Verkerke, Zierik zee; C. Berrevoets-Fokker, Zie rikzee; P. Bolijn-Hendrikse, Nieuwerkerk; K. J. v. d. Bos, Zierikzee; M. v. d. Graaf- Koster, Zierikzee; B. R. de Keyzer-Misch, Bruinisse; N. M. Luteyn-v. d. Weduwen, Drei- schor; C. J. van Putte- Versprille, Zierikzee; A. J. J. v. d. Brand, Zierikzee; J. P. Cle ment, Schuddebeurs; C. J. Fen- net, Ellemeet; L. J. M. Remme ren, Zierikzee; L. Kortlever- Schouls, Zierikzee; T. Kort man-Adel, Nieuwerkerk; W. P. de Oude-de Jonge, Brouwers haven; A. J. Schiettekatte, Zie rikzee; D. P. Schiettekatte-van Putten, Zierikzee; B. Wins- veen-Luehof, Zierikzee; P. M. v. d. Zande, Brouwershaven. Twee deelcertificaten: E. van Opdorp-Sint, Zierikzee; V. P. A. Veldkamp-Faquay, Bruinis se; J. G. v. d. Weele, Burgh- Haamstede. BURGH-HAAMSTEDE Kustverdediging Rijkswaterstaat start een voor lichtingscampagne over zand- suppletie. Een publieksfolder en een videoband over deze na tuurlijke manier van kustver- dedigen worden breed ver spreid. In Nederland wordt zo veel mogelijk gekozen voor een 'zachte kustverdediging'. Dat wil zeggen een duinkust in plaats van een constructie van beton, steen of asfalt. Als te veel zand is weggespoeld dan moet dat weer worden aange vuld. Over wanneer, hoe en vooral waarom de kust met zand wordt verdedigd, geven de folder en videoband uitleg. Wanneer er ergens een zand- suppletie wordt uitgevoerd dan wordt door Rijkswater staat een aparte folder ver spreid over de situatie ter plaatse. In 1991 worden in Zee land zandsuppleties uitge voerd voor Walcheren tussen Westkapelle en Zoutelande en voor de Schouwse kust bij Westenschouwen. De folder en de videoband zijn te verkrijgen bij Rijkswaterstaat in Middel burg. Raadsvergadering De gemeenteraad van Wester- schouwen komt niet - zoals in de planning gesteld - op maan dag 17 juni bijeen, maar op maandag 24 juni. Dat houdt te vens in, dat de inzage in de raadsstukken een week op schuift. DREISCHOR Busreis De bejaardensoos van Drei- schor is dit jaar naar Brugge (België) gegaan. Ht gezelschap maakte de eerste stop in res taurant Sanders de Pauw in Sluis. Daar werd koffie met ge bak geserveerd. Vervolgens ging de tocht langs de Belgi sche kust naar Brugge, waar de bus arriveerde in het Boude- wijnpark. Daar werd een kof fiemaaltijd geserveerd. Bij het Koningin Astridpark werd ge pauzeerd voor het nuttigen van een consumptie. De terugreis ging via Woensdrecht, waar in restaurant Non Ultra een di ner klaar stond. De voorzitter van de soos, Jan Dorst, be dankte de chauffeur en zuster Van Oeveren voor haar aandeel in de verzorging. KERKWERVE Collecte De Rode Kruis-collecte heeft in Kerkwerve 1466,75 gulden op gebracht. De organisatie be dankt zowel de collectanten als de gevers. OUWERKERK Wandeltocht Onder auspiciën van de sv Ouwerkerk wordt zaterdag 15 juni een wandeltocht gehou den. Deelnemers aan de tocht die om 19.00 uur bij het sport terrein begint, kunnen kiezen uit een wandeling over 5, 8 en 15 kilometer. Vanaf 18.00 uur kunnen de deelnemers zich in de sportkantine van deze sportvereniging inschrijven. Wandelgroepen van minimaal 10 personen krijgen korting op de inschrijfprijs. BRUINISSE Reisje HVG Onlangs maakte de Hervorm de Vrouwen Vereniging Helpt Elkander uit Bruinisse haar traditionele reisje door Neder land. Met een groep van vijftig personen werd om 8.00 uur 's morgens richting Woerden ver trokken. Daar aangekomen werden de Mona fabrieken be zocht. De dames werden daar ontvangen met een kop koffie, een praatje en een diaserie. In groepen van 12 personen werd men door de fabriekshallen rondgeleid. Aan het einde van deze rondleiding werd men een tas met verschillende soorten toetjes en folders aangeboden. De reis werd vervolgens voort gezet naar Harmeien waar een broodmaaltijd gebruikt werd. Na déze versterking van de in wendige mens reed de volle bus langs kasteel Haarzuilen, de Loosdrechtse plassen en paleis Soestdijk om bij de Lage Vuur- sche een kopje koffie te drin ken. Langs meerdere plaatsen werd de reis voortgezet naar Zevenbergen waar een opont houd georganiseerd werd om te dineren. Om 20.00 uur werd de reis naar huis verder voortge zet. Thuis aangekomen werd de chauffeur, Pleun Gouweloos, die veel over de omgeving ver teld had, bedankt. Als sluiting werden van psalm 150 de eerste twee verzen ge zongen. De vrouweAVerening be schouwde de dag als een mooie leerzame dag waarbij ook het weer prima meewerkte. Container Sinds enige tijd staat er aan de Molenweg te Bruinisse (slacht - veld) een kledingcontainer, die is geplaatst voor de Stichting Kleding Inzameling Charita tieve Instellingen. Deze contai ner zal in eerste instantie tot 1 oktober blijven staan. Bij ge bleken succes wordt overwo gen de container langer te laten staan. Markt De eerste marktdag van het nieuwe seizoen wordt in Brui nisse op woensdag 12 juni ge houden. De markt wordt weke lijks op woensdag gehouden van 08.00-13.00 uur. De laatste marktdag is op woensdag 11 september. Er is een (geslaag de) poging ondernomen om zo veel mogelijk branches naar Bruinisse te halen. Dat zijn nu bloemen en planten, aardappe len, groente en fruit, noten en zuidvruchten, visprodukten, sierraden en zonnebrillen, kle ding, baby- en kinderkleding, sportschoenen en slippers, brood en banket, zuivelpro- dukten, cd's en cassettes, cosmetica en petten en para plu's. Op initiatief van de On dernemersvereniging Bruinis se rijdt dit jaar ook de paar dentram weer tussen Aquadel- ta en het kerkplein. Ook is er een springkussen voor de kin deren. Concert Het ligt in de bedoeling van muziekvereninging Nu met Hope uit Bruinisse om de vrij unieke en van een goede akoestiek voorziene muziek' tent in het centrum van Brui nisse een grote bezettingsgraad toe te dienen. Zaterdag 15 juni verzorgt mu ziekvereniging Crescendo uit Dreischor in dit kader een con cert. De aanvang is om 19.45 uur. BRUINISSE - Slechte vooruit zichten of niet, het mosselsei zoen 1991/92 begint in elk ge val alsof er niets aan de hand is, op 21 juni. Op die datum mogen op de veiling te Yerseke door de kwekers mosselen worden aangevoerd. De hande laar die ze koopt moet ze dan nog 10 dagen op de „verwater plaatsen" voor de wal in Yerse ke in quarantaine houden. Ze verliezen dan hun zand en kunnen zich herstellen van de reis Waddenzee/Zeeland die eventueel nadelig zou hebben kunnen zijn voor hun kwali teit. Mosselen die de reis niet overleefd hebben, kunnen tus sen kweker en handelaar wor den verrekend. De aangevoer de partijen moeten minimaal 16 kg vis per 100 kg mosselen bevatten. De schelpgrootte dient 35% mossel van een leng te van 50 mm te zijn. De bo demprijs bedraagt 27,- per mosselton van honderd kilo, maar van deze minimumprijs gaan de kweker nog diverse heffingen af: 2,- per ton voor het interventiefonds, het fonds waaruit de niet door de handel gekochte partijen worden be taald. De laatste jaren kwam dat niet voor en de korting wordt in de loop van het sei zoen c.q. op het einde van het seizoen weer terug betaald of uitgekeerd. Andere heffingen Daarnaast bestaan nog een viertal andere heffingen. Voor het mosselpromotiefonds 0,33 per aangevoerde; voor het kwaliteitsverbeterings fonds 0,05; voor de huishou delijke heffing f 0,31; voor het gebruik van de veiling 0,62; alles per. ton. De kweker is dus altijd 1,31 per ton aan heffin gen kwijt boven op de heffing voor het interventiefonds. De eerste 4% tarra wordt niet afgetrokken. Voor de handel gelden dezelfde heffingen, al leen is de heffing voor het pro- pagandafonds maar 0,17 (voor de kwekers 0,33). Mosselen mogen alleen worden vervoerd, als de lading gedekt is, door een geleidebiljet. Dinsdag 11 juni NEDERLAND 1 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.30 uur Journaal. 17.40 uur Elly en Jools, Austra lische jeugdserie. Afl. 6. 18.03 uur VARA's kindermenu met om: 18.06 uur De tovenaar van Oz, tekenfilmserie. 18.29 uur De grote meneer Kaktus show, kinderprogram ma. 19.00 uur Journaal. 19.22 uur Brainstorm, quiz. 19.50 uur De baas in huis? Amerikaanse comedyserie. 20.19 uur Laat maar zitten, Ne derlandse comedyserie. 20.50 uur Tien voor taal, spel- programma. 21.40 uur In het nieuws, actua liteitenmagazine. 22.26 uur Golden Girls, come dyserie. 22.51 uur Impact, actuele docu mentaire. 23.34 uur Natuurmoment 23.44 uur Journaal NEDERLAND 2 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 14.30 uur Santa Barbara, serie. 15.20 uur Beneath the 12 mile reef, Amerikaanse speelfilm. 17.00 uur Captain Planet, te kenfilmserie. 17.30 uur Journaal. 17.40 uur Bouli, tekenfilmse rie. 17.45 uur Zorro, Amerikaanse serie. 18.10 uur Countdown, poppro gramma gepresenteerd door Jeroen van Inkel en Rob Sten- ders. 19.00 uur Sledge Hammer, se rie. 19.25 uur Veronica sport, sport- magazine. Veemarkt Leiden LEIDEN, 10-6. - Prijzen slacht- Omwenteling Zoals op bijna ieder terrein heeft ook op het gebied van. de farmacie een kleine omwente ling plaats gevonden. In de 20.00 uur Journaal. 20.27 uur Wiseguy, Amerikaan se serie. 21.20 uur Tycoons, serie por tretten van magnaten. 22.15 uur Nightsticks, Ameri kaanse speelfilm. NEDERLAND 3 09.00, 13.00 en 17.05 uur Nieuws voor doven en slecht horenden 10.00 uur Warreltaal, les 12. 11.30 uur Nieuws uit de natuur, les 26. 14.00 uur Skoalle-tv: De Re- boeljebaarch. 17.15 uur uur Studio sport, met EK hockeyt voor heren in Pa rijs. 18.00 uur De illegalen, docu mentaire over de leef- en ar beidsomstandigheden van ille gale werknemers in de kassen van het Westland en De Kring. Deel 2. 18.30 uur Sesamstraat. 18.45 uur Jeugdjournaal. 18.55 uur Het Klokhuis. 19.10 uur Monopolie, Deense serie in 28 delen. Afl. 15. 20.00 uur Journaal. 20.20 uur De bezetting, docu mentaire serie over Nederland in bezettingstijd. Afl. 3. 21.14 uur Rotonde, Mathilde Santing zingt teksten van Ran dy Newman. 22.00 uur Journaal 22.15 uur Studio Sport Jour naal 22.30 uur NOS-laat, achter grondinformatie met om 23.00 uur Den Haag Vandaag. 23.15 uur Klassieke mechanica 2. Les 19. 23.45 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. BRT 1 17.30 uur Het Capitool, Ameri kaanse serie. 17.55 uur Nieuws. runderen per kg geslacht ge wicht zonder nier en slot vet, inklusief BTW (Volgens PVV): Aanvoer slachtrunderen 793, waarvan mannelijk 100. Man nelijk Super 9,00-10,00, manne lijk extra kwal. 8,25-9,00, max' nelijk le kwal. 7,15-8,25. Han del redelijk en prijzen gelijk. Mannelijk 2e kwal. 6,00-7,15, mannelijk 3e kwal. 5,50-6,00. 18.00 uur Tik tak, animatiese rie. Afl. 102. 18.05 uur Plons, afl.: Plons en de luchtballon. 18.10 uur Black Beauty, Britse jeugdserie. 18.40 uur Mooi en meedogen loos, Amerikaanse serie. Afl. 200. 19.03 uur Buren, Australische serie. 19.25 uur Lotto-winnaars, me dedelingen en program- ma-overzicht. 19.30 uur Nieuws. 20.00 uur Kwislijn. 20.05 uur De drie wijzen, quiz met Kurt van Eeghem. 20.40 uur Gelieve aan uw toe stel te blijven, wekelijkse talk show live vanuit studio 3. Aansl. Baraka-trekking vanuit Zandhoven. 21.35 uur Ruth Rendell - myste ries, 8-delige Engelse serie naar de verhalen van Ruth Rendell. Afl. 6. 22.25 uur Kunst-zaken. 22.30 uur Vandaag. Aansl. Kwislijn. 22.50 uur De vrolijke dokters van St. Swithin's, Britse come dyserie. 23.15 uur Coda, Humoreske van Alexander von Zemlinsky, uitgevoerd door Pentafoon. BRT 2 18.55 uur Nieuwskrant. 19.00 uur Stoppen met roken, 6-délige serie over stoppen met roken. 19.25 uur Mededelingen en programma-overzicht 19.30 uur Nieuws 20.00 uur De grijze vos, Cana dese speelfilm. 21.30 uur Programma van de Christen-Democratische Om roep. 22.20 uur De werkzoekers, 10- delige serie over de Vlaamse Dienst van Arbeidsbemidde ling en Beroepsopleiding (VDAB). Afl. 3. Handel matig en prijzen iets lager. Vrouwelijk Super 8,70- 11,75, vrouwelijk extra kwal. 7,35-8,70, vrouwelijk le kwal. 5,65-7,35. Handel rustig en prij zen lager. Vrouwelijk 2e kwal. 4,90-5,60, vrouwelijk 3e kwal. 4,50-4,90 en worstkwaliteit 4,40-5,10. Handel slecht en prij zen lager. Totale aanvoer 793 stuks. lr Door MIEN VAN 'T SANT 10 Ze is zo vol van haar veranderingen, dat ze er haast niet toe kan komen in het logge tweepersoonsbed te kruipen. Als het aan haar ligt, is dit de laatste keer, dat ze er de nacht in doorbrengt. Morgenavond in ieder geval de logeerkamer betrekken en hier pas terugkomen, als alles naar haar eigen smaak zal zijn ingericht. Om half zeven staat Dien de Jong alweer naast haar bed. Prima uitgeslapen ondanks het feit, dat haar hoofd zo boordevol plan nen zit. Maar ze heeft de gelukkige eigen schap, dat ze wat haar overdag volledig be ziggehouden heeft, op het kleedje voor haar bed kan neerleggen om het de volgende morgen met nieuwe moed op te nemen. Behaaglijk rekt ze zich uit, trekt dan vlug de overgordijnen open. Buiten is het nog donker, maar het ziet ernaar uit, dat het een zonnige dag zal worden. Heerlijk! Ze heeft een lange dag voor de boeg. Na het ontbijt eerst de mensen gaan opbellen, die ze in schakelen wil wat de verbouwing betreft. Na de middagmaaltijd naar het Bouwcen trum in Rotterdam om indrukken op te doen. Misschien ook al wel de nieuwe meu bels voor de slaapkamer uitzoeken. Hoe eerder die op orde is hoe vertrouwder ze zich op 'Zon rondom' zal voelen. Opeens dringt het zich sterk aan haar op, dat ze nu niet één twee drie in Rotterdam zal zijn. Geen snelle auto, die er haar in een uur brengen zal. In plaats daarvan de teute- rige bus naar de stad en dan met de trein verder. Ik vraag de auto van de bedrijfsleider voor deze éne keer, denkt ze. Nu ik van huis ben, moet hij toch op het bedrijf blijven. Het is weliswaar een lelijk eendje, maar voor deze éne keer moet ze het er dan maar mee doen. Meteen is er een ander plan in haar hoofd geboren. Vlug kijkt ze op haar horloge. Een eigen wagen is feitelijk nog urgenter dan de nieuwe meubels voor de slaapkamer. Wie weet kan ze het een èn het ander voor elkaar krijgen. Vlug pakt ze een paar boterhammen in een plastic zak, gaat dan naar de deel, waar ze de bedrijfsleider hoopt te treffen. 'Mijnheer Van Drimmelen? Mag ik voor één keer uw wagentje lenen? Ik moet zo vlug mogelijk in Rotterdam zijn'. Wat ze helemaal niet verwacht heeft: ze stuit op een'weigering van zijn kant. 'Ik kan hem echt niet missen, mevrouw. Uitgespro ken vanmiddag niet. Wel kan ik u nu direct even naar de stad brengen. U zult de trein nog net kunnen halen dan'. 'Oké!' zegt ze kort. 'Dat moet dan maar'. Tijdens de rit zegt ze het hoognodige. '.Ik hoop tegen zevenen terug te zijn. Vind mijn weg wel. Rina kan het eten klaarmaken. Wacht in geen geval op me. Ik eet desnoods wel wat in de stad'. 'Zo u wilt. We kunnen eventueel ook wach ten. Ikzelf zal ook niet vroeg terug zijn. De vergaderingen van de coöperatie lopen meestal nogal uit. Opzettelijk vraagt ze er niets over. De be drijfsleider zint haar al helemaal niet. Een zelfingenomen jongeman, die nu al doet of het wel en wee van het bedrijf van hem af hangt. Eén ding weet ze al zeker. Hij danst er zo gauw mogelijk uit. Zijzelf zal een op volger kiezen, die wat meer uit haar hand eet. Een, die ook niet doet of ze lucht voor hem is en van toeten noch blazen weet. 'Be dankt voor de moeite', is alles wat ze zegt, als ze nog net op tijd voor het station beland is. 'U weet het dus. Tot vanavond!' Bouwcentrum, nieuwe meubels voor haar slaapkamer, alles is verdrongen door die éne overheersende gedachte: Eerst moet ik de beschikking over een eigen wagen heb ben. Het zal haar geen tweede keer overko men, dat ze die verwaten kwast moet vra gen haar weg te brengen. Als het aan haar lag, reed ze vanavond al in haar eigen auto op huis aan. Ze hééft haast geen geduld, maar desondanks dwingt ze zichzelf eerst nog een kop koffie te nemen. (wordt vervolgd) ZIERIKZEE - In talrijke kleinere steden en dorpen waar slechts een of twee dokters praktijk uitoefenen is de arts vaak apotheekhoudend. Zierikzee heeft al sinds mensenheugenis „eigen" apothekers binnen haar stadsdomein gehad. Wie vroeger zo'n ouderwetse apotheek binnentrad waande zich voor korte tijd in een an derewereld. Houten opstanden met potten, flessen en kruiken gaven doorgaans aan het inte rieur een zekere intimiteit. Be paalde attributen hadden iets geheimzinnigs dat mén niet on middellijk kon thuisbrengen. Een „gaper" of een hertegewei aan de voorgevel van de apo theek duidde aan dat er niet zo maar een winkel was geves tigd.... Hoewel het verdwijnen van het apothekersinterieur van G. A. Gasille te Zierikzee in 1956 (verkocht aan apothe kers te Gouda en aldaar nog steeds te bezichtigen) een on herstelbaar verlies betekende heeft gelukkig ook apotheek Schuurmans op de Dam te Zie rikzee tot de dag van vandaag een zeer stijlvol interieur be houden. Het vervaardigen van allerlei soorten geneesmiddelen was in vroeger tijden bijzonder ar beidsintensief. Men maakte onderscheid tussen enkelvou dige en meervoudige genees middelen. Tot eerstgenoemde categorie werden geneeskrach tige kruiden, wortels, zaden en vruchten gerekend maar ook bepaalde mineralen en dierlij ke produkten. Tot de meervou dige middelen (compositia) be hoorden ondermeer zalven, oliën, pillen en stropen. De bereiding van grondstoffen en medicijnen geschiedde veel al met behulp van vijzels. Deze waren er in allerlei soorten en formaten. Tot de eerder ge noemde inventaris-Gasille be hoorde destijds een werkelijk indrukwekkend vijzel of mor tier van brons. Deze werden doorgaans in klokgieterswerk- plaatsen gegoten. Uiteraard werd voor dagelijks gebruik en voor kleine hoeveelheden ge bruik gemaakt van veel kleine re exemplaren. Deze waren soms eveneens van brons maar konden ook van ijzer of porse lein zijn. Het stadhuismuseum te Zierikzee heeft er voorbeel den van. loop van de vorige eeuw ont stonden de eerste farmaceuti sche groothandels. In eerste in stantie voorzagen deze de plat telands heelmeesters van ge neesmiddelen. De later tot ont wikkeling gekomen farmaceu tische industrie, die op grote schaal grondstoffen voor ge neesmiddelen produceert, heeft de arbeid van de apothe ker ingrijpend veranderd. Laatstgenoemde kan de grond stoffen voor de meeste medicij nen kant en klaar betrekken. Het interieur van de apotheek veranderde daardoor evenzeer: de grote vijzel, de kruidenkast en het apothekersfornuis als mede de fraaie Delftsblauwe apothekerspotten verdwenen voorgoed. Jaren geleden is een boek ver schenen dat allerlei facetten van de farmacie onder de veel zeggende titel Poeder, pillen en patiënten belicht. De auteur, hoogleraar in de Pharmacie (mv. Terwischa van Scheltinga) biedt een overvloed aan histo rische gegevens die ook voor de geïnteresseerde leek buitenge woon boeiend zijn. Wie toevallig eens in de buurt van Heerenveen komt kan al daar in het Museum Willem van Haren een in alle opzichten belangwekkende expositie zien over de (Friese) apotheek in vroeger tijden. Genoemd museum bezit evenals het Dordts museum de vrijwel vol ledige inventaris van een 19de eeuwse apotheek. Deze mu seum-apotheek is uitgangs punt geweest voor de tentoon stelling, die tot 30 juni duurt. Alle apothekers ter plaatse hebben er aan meegewerkt. Wiebe Keikes ityji JyerA fit/iaatv tenJiensl- der dranJLe tnt- rne njen ran >*er/cketden dranken» Een apotheker afgebeeld op een oude gravure, vervaardigd door Jan Luyken (1649-1712).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 4