'Wedloop naar de hemel' Speelse verkeerslessen in de sportzaal van Oosterland Gemeentewerkman Bruinisse ruilt werk in voor de VUT Middenschouwse PvdA kritisch over rapport Terp Ook weer Blauwe Vlag voor Westerschouwen Diefstal surfspullen Diefstal speedboot Den Osse Insluiper aangehouden in Bruinisse Nonchalance bij de jeugd op Schouwen-Duiveland Zes juni Decision-day Aanrijding Zierikzee Diefstal uit auto's Aanrijding in Renesse „Te eenzijdig aandacht voor economisch belang Politie Waalwijk zoekt brandstichter ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 10 JUNI 1991 NR 24960 3 SCHARENDIJKE - Vanaf een camper die stond geparkeerd in de Dorpsstraat te Scharen- dijke werd een aantal surfs pullen gestolen. De diefstal vond zondag plaats om ongeveer 13.30 uur. Van de camper werden drie surfzeilen, en een mast gestolen waarvan de waarde onbekend is. De surfartikelen zijn van M. B. uit het Duitse Ratingen. BROUWERSHAVEN - In de jachthaven Den Osse nabij Brouwershaven werd een speedboot ter waarde van on geveer 100.000 gulden gestolen. De boot is eigendom van de Duitser J. U. uit Hagen en werd tijdens diens afwezigheid 's nachts uit de jachthaven ont vreemd. BRUINISSE - Vrijdagavond om ongeveer 21.30 uur werd in zijn woonplaats Bruinisse de heer B. aangehouden. Hij wordt er van verdacht een dief stal te hebben gepleegd uit een winkel in Zierikzee en zich schuldig te hebben gemaakt aan een insluiping in een wo ning te Bruinisse. Het onderzoek op grond waar van B. werd aangehouden loopt nog. De politie wijst de bevolking van Schouwen-Dui- veland er op dat regelmatig in sluipingen plaatsvinden in wo ningen en bedrijven. Hét is daarom zaak om huis en be drijf goed af te sluiten. OOSTERLAND - Een projectiescherm vertoont een fietsende jongen op een kruising die wil voorsorte ren, jongeren rennen enthousiast rond, de menigte juicht, een energieke quiz-master leidt het geheel. Dit waren de ingrediënten waaruit vrijdagmiddag het spel „ren je rot", maar dan in een veilig verkeers- kader, bestond. In een 'overbevolkte' sportzaal in Oosterland werd door zes scholen vol élan meege daan aan een door Veilig Verkeer Nederland gepro duceerd spel met als doel de Schouwse jeugd meer verantwoordelijkheid bij te brengen. nonchalance wat betreft het verkeer vanwege het minder intense verkeer. „Tbch weet de jeugd wel hoe men zich in het verkeer moet gedragen. Dat blijkt wel uit het geringe aan tal leerlingen dat gezakt is voor de verkeersexamens; na melijk slechts zes, dus als er op hen wordt gelet, wordt er wel uitgekeken", aldus Kole. Kole vindt het gebeuren zeker voor herhaling vatbaar. Onder de jongeren en bij de schoollei ding zelf heerst een groot en thousiasme. Bovendien wordt ook het publiek actief bij het spel betrokken doordat ze een vragenformulier in moeten vullen dat door de jury wordt beoordeeld. „Het is onze plicht de jeugd de regels van het verkeer te leren, toen ik daarnet met mijn auto aan kwam gereden, zag ik een groepje fietsende jongelui die vuilnisbakken aan het omtrap pen waren, dan denk ik bij me zelf: iets meer verantwoorde lijkheid mag wel". Ook na de vakantie gaat er weer een nieu we actie van het Veilig Verkeer Nederland van start. Deze ac tie, „we gaan weer naar school" is vooral gericht op de jongeren die na de vakantie voor het eerst op de fiets naar school gaan". De algemene opinie is dat het spelgebeuren zoals in Ooster land zeker voor herhaling vat baar is, alleen kan het niet elk jaar plaats vinden omdat de groepen zeven en acht telkens aan het spel deelnemen; er zou den dan dus leerlingen zijn die het spel twee keer zouden mee maken. Het spel zou dus om de twee of drie. jaar gespeeld moe ten worden. Ook burgemeester Vogelaar reageerde erg posi tief; hij vindt het een leuke wedstrijd waarbij het verkeer- sonderwijs spelenderwijs wordt gebracht. Het spel bestaat uit een aantal afdelingen. De eerste laat op een projectiescherm een ver keerssituatie zien en de quiz master stelt daarover een vraag. Vervolgens geeft hij hierop drie antwoorden waar van slechts één antwoord goed is. De kinderen moeten vervol gens naar één van de drie hok jes rennen. In het goede hokje gaat een lichtje branden en de kinderen die dat hokje gekozen hebben krijgen een punt. Een andere afdeling is de zoge naamde superquiz waarbij van elke school één afgevaardigde zo snel mogelijk moet antwoor den op de gestelde vragen. Een derde onderdeel is meer be doeld voor de knutselaars; zij kregen in het begin van het spel de opdracht een werkstuk te maken met als onderwerp: veilig verkeer. Bij weer een an dere afdeling moesten leerlin gen van de scholen zo snel mo gelijk een puzzel in elkaar zet ten. Het geheel werd beoordeeld door een deskundige jury be staande uit: burgemeester A. Vogelaar van Bruinisse, wet houder W. P. Stouten van Dui- veland en politieman H. Rut gers. Dit spel van Veilig Verkeer Ne derland is bedoeld als afslui ting van de verkeersexamens die de leerlingen van de zes scholen van Schouwen vorige week hebben afgelegd. Nor maal werden de examens afge sloten door een filmmiddag maar vooral vanuit de scholen kwam een vraag naar een al ternatief. „Het is beter dan een film over de Deltawerken", al dus secretaris Kole. „Boven dien doet nu iedereen actief mee, moet je 'ns horen wat een enthousiasme". Toen voorzitter J. van Sluis het spel op de vi deo gezien had, was hij erg en thousiast. Het duurde dan ook niet lang of er was met de scho len een overeenkomst gesloten. Ook bij de scholen bleef het en thousiasme niet uit; een goede medewerking was het gevolg. Nonchalance Volgens secretaris Kole heerst er onder de jeugd een bepaald Concentratie in Oosterland. (Foto: Marijke Folkertsma). CLARK AIR BASIS - Wat Fili- pijnse betogers na jaren niet was gelukt, wist de vulkaan Mount Pinatubo maandag te bereiken: de ontruiming van de Amerikaanse luchtmachtbasis Clark in het noorden van de Fi- lipijnen. BRUINISSE - „Zes juni staat in de wereldgeschiede nis bekend als D-Day; Decision-dag, de dag van de beslissing in 1944 toen de geallieerden de grote aan val op de Duitsers in Europa begonnen. Zes juni 1991 is voor u ook een dag van de beslisssing, mijnheer Verkamman". Met deze woorden nam burgemeester Vogelaar afscheid van gemeente-werkman in alge mene dienst Jan Verkamman. Tien jaar geleden was Verkam man één van de zestien kandi daten voor de functie van gemeente-werkman in algeme ne dienst. Verkamman ver sloeg alle andere vijftien kan didaten; de gemeenteraad sprak zijn vertrouwen in hem uit en werd aangesteld. Voorheen exploiteerde Ver kamman samen met zijn broer een boerenbedrijf wat door burgemeester Vogelaar gek scherend een broerenbedrijf werd genoemd. Loyaal Vogelaar noemde Verkamman een vriendelijk man, iemand met een goed humeur; die toch zijn mening zei als hij het met iets niet eens was, maar die zich verder loyaal opstelde. „U deed uw werk probleemloos; ook als het minder gemakke lijk was", aldus burgemeester Vogelaar. In dit verband noem de Vogelaar ook het grafdel- ven, waaraan ook Verkamman meewerkte. „Werk dat emotio neel gezien, niet tot de eenvou digste categorie gerekend moet worden". Groen werk Het meeste plezier had Ver kamman in het „groene" werk: het werk in de plantsoenen. De laatste jaren zijn voor Verkam man niet de eenvoudigste ge weest omdat hij door lichame lijke klachten gedwongen werd gas terug te nemen. Vogelaar noemde het besluit van Ver kamman om van de VUT-rege- ling gebruik te maken dan ook een verstandig besluit. Vogelaar besloot zijn toe spraak door Verkamman een vogelhuisje aan te bieden. Na mens de technische dienst werd Verkamman toegespro ken door Ab Verschoor. Ver schoor verwees naar de vreem de situatie waarin Verkamman verkeerde aan het begin van zijn loopbaan. Op 1 maart 1981 werd Verkamman namelijk be noemd in tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd en op 3 sep tember kreeg hij bericht dat hij per 1 maart 1981 in vaste dienst benoemd werd. Verkamman had dus twee aanstellingen te gelijkertijd: één voor onbe paalde tijd en één voor vast. Ook Verschoor gaf uiting aan zijn goede ervaringen met Ver kamman tijdens de tienjarige periode van samenwerking. Hij noemde hem een beschei den, vriendelijk man en be dankte hem tenslotte namens het personeel van de gemeente voor zijn collegialiteit. Ook Bart de Jonge wijdde nog eni ge positieve woorden namens de buitendienst. ZIERIKZEE - Het Zierikzeese korps van het Leger des Heils heeft afgelopen weekeinde bezoek ge had van het Amsterdams Staf koor en het muziekkorps van het leger in Gorinchem. Onderdeel van de activiteiten was een straatoptreden. Op bijgaande foto de wedloop naar de hemelVoor het op treden in de Zierikzeese binnenstad bestond matige belangstelling(Foto: Joop van Houdt). ZIERIKZEE - Op de rotonde bij Zierikzee vond vrijdag een aanrijding plaats waarbij twee personenauto's werden beschadigd. De aanrijding gebeurde om on geveer 9.45 uur toen de heer B. uit Bruinisse met een perso nenauto komende vanuit de richting Bruinisse de rotonde naderde. Hij zou niet tijdig in de gaten hebben gehad dat de voor hem rijdende personenau to bestuurd door C. uit Dongen moest afremmen om het ver keer op de rotonde voorrang te geven. Er ontstond een kop- staart aanrijding waarbij bei de voertuigen werden bescha digd. RENESSE/ZIERIKZEE - Vrij dag werd in Renesse en in Zie rikzee een auto opengebroken. In Renesse betrof het* de auto van J. D. V. uit Krimpen aan den IJssel. Het voertuig stond geparkeerd aan de Jan van Re- nesseweg. Onbekenden for ceerden het slot en gingen er vandoor met een tas waarin di verse spullen zaten. Aan de Nieuwe Haven te Zierikzee werd vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur de auto (rode VW- Golf) van P. J. W. uit het Engel se Baythorn opengebroken. De dieven gingen er met een ra dio/cassettespeler ter waarde van ongeveer 650 gulden van door. De poltie vraagt omwo nenden die op het genoemde tijdstip wellicht wat hebben gezien dat met de diefstal te maken kan hebben, contact op te nemen. Telefoon 01110-14055. WESTERSCHOUWEN - De Blauwe Vlag is in Den Helder uitgereikt aan zeventien Nederlandse ge meenten, waaronder Den Helder zelf. Ook Wester schouwen heeft de vlag weer gekregen. De stranden of recreatiehavens van deze gemeenten voldoen aan de milieu- en veiligheidsnormen van de Europese Gemeenschap. De Blauwe Vlag is een initia tief van de Europese Commis sie en de Foundation for Envi ronmental Education in Euro pe (FEEE). De vlaggen werden uitgereikt door D. Tromp, hoofdingenieur-directeur van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat. Al sinds 1987 worden elk jaar door de orga- RENESSE - Zondag vond in het centrum van Renesse een aanrijding plaats waarbij twee personenauto's licht wer den beschadigd. Mevrouw M. J. uit Gangelt reed met een personenauto vanuit de richting Hogezoom en wilde de weg oversteken om een benzinestation te bezoe ken. Omdat er tegenliggers aankwamen stopte zij midden op de rijbaan. Mevrouw A. C. V. uit Gouda kwam met een personenauto vanuit de Oude Moolweg en ging linksaf in de richting Lange Reke. Zij dacht daarbij achter de auto van M. J. langs te kunnen rijden, maar dat bleek niet het geval te zijn. Zij raakte met de linkerkant van haar auto de rechterzijde van de auto van M. J waardoor lichte schade ontstond. nisatoren stranden en recrea tiehavens gecontroleerd. Con trolepunten zijn water- en mi lieukwaliteit, sanitaire en vei ligheidsvoorzieningen, afval verwerking en de plaatselijke voorlichting over het milieu en het schoonhouden van het mi lieu. Alle kustgemeenten in EG- lidstaten krijgen een uitnodi ging naar een Blauwe Vlag mee te dingen. Niet alfe ge meenten geven overigens daar aan gehoor. De Blauwe Vlag wordt steeds voor één jaar toe gekend. Als tijdens het badsei zoen niet langer aan de normen wordt voldaan, wordt de vlag tussentijds weggehaald. In 1990 werd aan 21 stranden en vijf recreatiehavens in ons land een Blauwe Vlag toege kend. Voor 1991 zijn 33 Neder landse stranden en drie havens met een Blauwe Vlag beloond. Daar zijn stranden bij die voor het eerst aan de normen vol doen. Behalve in Den Helder wappert het blauwe dundoek dit seizoen ook in de gemeen ten 's-Gravenzande, Den Haag, Valkenisse, Domburg, Wester schouwen, Terschelling, Zand- voort, Zijpe, Ameland, Ulrum, Rotterdam, Westvoorne, Schoorl, Beverwijk, Katwijk en Noordwijk. In de twaalf deelnemende Westeuropese landen mag de Blauwe Vlag dit jaar staan bij 951 stranden en 171 recreatiehavens. SCHARENDIJKE - De PvdA, afdeling Midden- schouwen, hield in dorpshuis De Putmeet te Scha- rendijke een vergadering waarbij het rapport van bureau Terp over de Brouwersdam en de daaraan grenzende gebieden werd besproken. Het bestuur van de afdeling was van mening dat uitvoering van de adviezen van Terp verstrekkende gevolgen kan hebben voor het woon- en leefklimaat van Scharen- dijke en Ellemeet. Het is de bedoeling dat de ge meenteraad van Middenschouwen binnenkort een beslssing neemt over de aanvaarding van de hoofd lijnen van het rapport Terp. De discussie werd onder meer gevoerd aan de hand van een uitvoerig stuk van een van de leden. Hij komt op basis van een grondige studie van rap port Terp tot de conclusie dat het rapport weinig steekhou dend is en dat het volstrekt on toereikend is voor de verdere ontwikkeling van plannen. „Uit de discussie kwam het volgende naar voren: Tferp moest advies geven over de meest gewenste inrichting van de Brouwersdam en damaan- zetten. Tferp heeft dit kennelijk vooral uitgelegd als meest ge wenst in economisch opzicht. Wat het meest gewenst is uit oogpunt van woon- en leefkli maat is in feite niet onderzocht en komt vrijwel niet aan de or de, wat gezien de gekozen gesprekspartners (onder ande re recreatie-ondernemers) niet onlogisch is". Geen van de leden ontkende het belang van de economie. „Terp gaat echter zonder meer uit van een aanzienlijk belang voor de lokale economie van het stimuleren van het recrea tief gebruik van de Brouwers dam Tferp toont dit evenwel op geen enkele wijze aan en geeft geen onderbouwing met cij fers", aldus de meningen. Eni ge leden zetten grote vraagte kens bij het economisch belang van Scharendijke en Ellemeet. Zij wezen daarbij op het zoge naamde kofferbaktoerisme en op het feit dat Tferp vooral denkt aan goedkope overnach tingsplaatsen voor onder meer campers, terwijl grotere horeca- en winkelvoorzienin gen op de Brouwersdam, bui ten het grondgebied van Mid denschouwen moeten komen. Verwachting t/m vrijdag 13 juni. WEERSVOORUITZICHTEN Woensdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% Min.temp. 10 graden Mid.temp. 17 graden Windkracht zuidw. 5 Donderdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 60% Min.temp. 10 graden Mid.temp. 16 graden Windkracht zuidw. 4 Vrijdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 60% Min.temp. 9 graden Mid.temp. 15 graden Windkracht zuidw. 4 ZON- EN MAANSTANDEN 11 juni Zon op 05.19, onder 21.59 Maan op 03.52, onder 21.22 Nieuwe Maan: 12 juni (14.06) KETWEEROVERZICHT DE BILT - Morgen, dinsdag, zorgt een zwakke rug van hogedruk voor een tijdelijke weersverbetering. De buiigheid neemt de komende nacht geleidelijk af en overdag blijft het op de meeste plaatsen droog en komen perioden met zon voor. De tempera tuur bereikt in de middag een waar de van 16 17graden. Een lagedruk gebied op de Atlantische Oceaan trekt naar het oosten en gaat na mor gen het weer bij ons in ongunstige zin beïnvloeden. Dit laag ligt de tweede helft van de week in de om geving van Schotland. Aan zijn zuid flank stroomt dan met zuidwesten winden, koele en onstabiele lucht naar ons land. WAALWIJK - In het Brabantse Waalwijk is in de nacht van za terdag op zondag binnen een uur op acht verschillende plaatsen brand gesticht. Daar door is een schade ontstaan van minstens enkele tonnen. Het onderzoek naar de brandstichtingen heeft nog niets opgeleverd. Een woord voerder van de politie heeft dit zondag meegedeeld. De brand jes woedden onder andere in een blokhut, het kantoor van een zwembad en enkele win kels. Ook werd de aanhanger van een vrachtwagen die gela den was met garenklossen, in brand gestoken. De brandweer zag in alle gevallen kans het vuur snel te blussen. Uitgever B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman te Zierikzee. Directie D. L. van 't Leven. Hoofdredacteur A. van der Wouden Kantoor Jannewekken 11, Zierikzee; postbus 1, 4300 AA Zierik zee; telefoon: 01110-16551. Telefax 01110-14315. Lezersservice (bezorging) De krant na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel 01110- 17314. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur): 01110-15071, 01110-12449. (niet voor bezorging) Fotograaf (na 17.30 uur): 01112-1575 Abonnementen Per 3 maanden bij vooruitbetaling) f 45,00; per jaar f 169,00; losse nummers f 1,00. De abonnementsprijzen zijn inclusief 6% B.T.W. Opzeggingen dienen een maand, voor het einde van de lopende abonnementspe riode schriftelijk bij de Zierik- zeesche Nieuwsbode ge meld te worden. Verschijnt maandag, dins dag, donderdag en vrijdag. Inlevertijden advertentie* Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Advertentietarieven Advertenties 01110-16551. 62 cent per mm; „succes- jes" (t/m 4 regels) f 6,80. Contracttarieven op aan vraag. De advertentieprijzen zijn exclusief 6% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 3