Brug tussen amateur- en beroepshistoricus slaan Eerste historische gids voor commissaris Boertien „Preventie-teams" voor afvalbeleid agenda fi, Tijdens Zeeuwse Historische Dag Blinden en slechtzienden vrezen aantasting voor zieningen Dienst plichtige gedood door kogel uit dienstpistool Stichting Regionale Geschiedbeoefening: 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE/KAPELLE - Het bevorderen van des kundigheid op het gebied van historisch onderzoek en tevens definitief afrekenen met de mythe dat er in Zeeland door oorlog (inundaties) en overstromin gen veel historisch materiaal verloren is gegaan. Met dit doel is door A. C. Meijer, L. R. Priester en H. Uil een 234 pagina's dikke gids voor historisch on derzoek in Zeeland samengesteld. Het eerste exem plaar is zaterdag tijdens de Zeeuwse Historische Dag in Kapelle door H. Uil uit Zierikzee overhan digd aan de commissaris van de koningin in Zee land, dr C. Boertien. tjet idee om een gids uit te ge ven met daarin voor zowel amateur- als professionele historici belangrijke aanwij zingen en tips voor historisch onderzoek, heeft van meet af aan bestaan binnen de Stich ting Regionale Geschiedbeoe fening, voorheen de Provincia le Commissie Geschiedbeoefe ning- Deze commissie werd in 1987 opgericht, toen vast kwam te staan dat Zeeland niet in aanmerking kwam voor een grootschalig en puur weten schappelijk historisch onder- zpnk- Omdat Zeeland geen universi teit heeft en er tot dan toe rela tief weinig historisch onder zoek was gedaan, dat als basis voor dit onderzoek zou kunnen dienen, kozen de wetenschap pers liever voor Groningen, een van de andere kandidaten. Achterstand 8f ftet gevaar dat Zeeland hier door op historisch gebied een nog grotere achterstand zou ^oplopen, was reden voor de oprichting van de Provinciale Commissie Regionale Ge- ,tsckiedbeqgfening. Deze com missie bestaande uit personen die zich beroepshalve met het .verleden bezighouden, zoals pnder meer streekarchivaris H. Uil kreeg .tot taak om die be staand^ achterstand wat be treft historisch onderzoek weg te werken. Permanente aan dacht voor niveauverbetering van het historisch onderzoek was daarbij een eerste vereiste. 'Hhr'" ''Vergoeding 'io*r.v Ca De commissie die zich vanaf eind '89 Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland "noemde heeft hiervoor enkele' hulpmiddelen tot haar be- schikking. Zo kan een histori- cus die een specifiek Zeeuws f onderwerp wil bestuderen bij de stichting aankloppen voor een vergoeding van reis- en ver- blijfskosten. Deze regeling vol- doet volgens Uil goed. Ieder jaar wordt het bedrag dat hier voor is gereserveerd besteed. Daarnaast worden historisch geïnteresseerden via de elk kwartaal verschijnende Nieuwsbrief geinformeerd over historische onderzoeken, tentoonstellingen, historische publicaties en activiteiten van verschillende oudheidkundige en heemkundige verenigingen. Inmiddels wordt deze Nieuws brief naar zo'n 2200 adressen verzonden. De Stichting zorgt er bovendien voor dat scripties over een belangrijk historisch onderwerp na het afstuderen niet in de la terecht komen. Leent het onderwerp zich er voor dan wordt deze scriptie via de stichting in eenvoudige vorm uitgegeven en tegen kost prijs te koop aangeboden. Daarnaast worden lopende historisch wetenschappelijke onderzoeken geregistreerd en houdt de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland ook een zogeheten leemtelijst bij. Deze nog immer lange lijst bevat een reeks van onderwer pen die niet of nauwelijks zijn onderzocht. Wetenschappelijk onderzoek Ofschoon er historisch nog heel wat boven tafel moet komen - in Zeeland is heus niet zoveel verloren gegaan als vaak wordt gesuggereerd - gloort er hoop voor de stichting nu be paald is dat er een wetenschap pelijk onderzoek zal komen naar de landbouw in Zeeland vanaf de Middeleeuwen tot he den. Dit onderzoek wordt ver richt door de historicus P. Priester, die eerder een soort gelijk onderzoek in Groningen deed. De kosten van dit vijfja rige onderzoek, zo'n half mil joen, worden voor een deel door de Landbouwuniversiteit Wageningen betaald. Veruit het grootste bedrag komt echter uit Zeeuwse portemonnee (van overheid en bedrijfsleven). Voor het bijeenbrengen van de gelden en nader voorbereiden van dit historisch-agrarische onderzoek is in 1988 zelfs een aparte stichting, de Stichting Historisch Onderzoek opge richt. Dit alles moet uiteinde lijk resulteren in een nieuw standaardwerk over de land bouw in Zeeland door de eeu wen heen. Gids Meer een handig naslagwerk dat een vaste plaats verdient in de boekenkast van elke histo risch geïnteresseerde is de uit twee delen bestaande gids voor historisch onderzoek in Zee land, die zaterdag tijdens de Zeeuwse historische dag -een ontmoetingsplaats voor een ie der met historische interesse voor het eerst aan het publiek werd getoond. Deze 234 pagi na's tellende gids wil een hand reiking bieden aan een ieder die geinteresseerd is in of zich bezighoudt met lokaal en re gionaal historisch onderzoek. Of dat nu een historicus is die zich beroepsmatig in het verle den verdiept, een student of ie mand voor wie de bestudering van het verleden een aangena me vrijetijdsbesteding is maakt daarbij niet uit. „De gids is zo breed mogelijk opge zet, zodat de gids voor ieder een, ongeacht het niveau waar op het zijn onderzoek wil uit voeren bruikbaar is, stelt Uil, een van de auteurs van deze gids. De gids die de Stichting Regio nale Geschiedbeoefening laat verschijnen is niet de eerste handleiding voor historisch on derzoek, maar is wel uniek in zijn opzet. Eerder verschenen gidsen voor Drenthe en Over ijssel bieden de onderzoeker meer een theoretisch overzicht hoe historisch onderzoek moet worden aangepakt. Meijer, Priester en Uil hebben voor een andere opzet'gekozen door de practijkervaringen van zo'n 23 onderzoekers te bundelen. Deze onderzoekers vertellen in hun bijdrage hoe zij hun onder zoek hebben aangepakt, welke problemen zij bij hun onder zoek hebben ontmoet en welke oplossingen zij hiervoor heb ben gevonden. Niet het pro- dukt (de vondst) maar het pro ces (inspanningen om de vondst bloot te leggen) staat in hun verhalen centraal. Dichtbij huis Gezien het brede historisch geïnteresseerde publiek waar op de nieuwe gids zich richt is gekozen voor een regionale spreiding van de thema's en voor onderwerpen „die dicht bij huis liggen" en daardoor bij een wat breder publiek in de belangstelling staan, zoals het onderzoek van de familiestam boom, de geschiedenis van bij voorbeeld de fabriek om de hoek of de kerk in het dorp. Zo heeft Uil zelf een verhandeling geschreven over hoe Sirjans- land een eigen predikant kreeg. Zierikzeeënaar F. van der Doe heeft zich voor deze gids verdiept in een maritiem thema: zeevarenden ter koop vaardij in het 18 e eeuwse Zie rikzee. Het tweede gedeelte van deze bij Schiphouwer en Brinkman uitgegeven gids bestaat uit bij dragen waarin door specia listen wordt ingegaan op deel- facetten van het historisch on derzoek. Deze zorgen met hun bijdragen voor een grote varië teit aan historische bronnen en geven hierbij aan hoe die bron nen moeten worden gebruikt om een antwoord op de vragen van de historicus te kunnen ge ven. In dit tweede deel bijvoor beeld geeft F. Beekman uit Zie rikzee aan hoe het landschap als informatiebron kan dienen en samen met P. J. Bos behan delt Uil de kerkelijke archie ven. Ook wordt in dit tweede deel aandacht besteed aan bij voorbeeld het interviewen van getuigen van een bepaalde ge beurtenis, want ook mondelin ge overleveringen vallen onder de categorie historische bron nen. Mythe Behalve het bevorderen van een stuk deskundigheid onder historisch geïnteresseerden cq onderzoekers wil de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland met deze gids (te koop in de boekhandel) afrekenen met de mythe dat er in Zeeland door oorlog en overstromingen weinig bronnen bewaard zijn gebleven. Dit werd reeds door Mattheus Smallegange (eind 17e eeuw) naar voren gebracht. Dat er in Zeeland heel wat be waard is gebleven en soms ook schreeuwt om een nader histo risch onderzoek bewijst deze gids. Het wordt-nogal eens vergeten, chieffoto). maar ook landschappen zijn belangrijke historische bronnen. (Ar- UTRECHT - Blinden en slecht zienden zijn „onthutst" door de bezuinigingsvoorstellen van de regering voor het voor zieningenpakket gehandicap ten. Voor gehandicapten in het algemeen en voor blinden in het hijzonder zou het een aan tasting van hun voorzieningen niveau tot gevolg hebben. Dit blijkt uit een motie die de landelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) zaterdag in Utrecht heeft aangenomen. De motie wordt onder meer doorgezon den aan de betrokken staatsse cretarissen en aan de leden van de vaste kamercommissie voor het gehandicaptenbeleid, voor sociale zaken en voor volksge zondheid. De ledenraad van de NVBS heeft onder meer onoverkome lijke bezwaren tegen de voor gestelde halvering van de tege moetkoming in de taxikosten en de verlaging van de inko mensgrens waarboven die tege moetkoming nog wordt ver leend. Daardoor loopt de mo gelijkheid zich onafhankelijk te verplaatsen voor blinden en slechtzienden ernstig gevaar, wat weer kan leiden tot een iso lement. Een ander kritiekpunt betreft het verschil dat dreigt tussen niet-werkende en wer kende gehandicapten. De laat ste groep zou voor hulpmidde len nog een beroep kunnen doen op de bedrijfsvereniging. Volgens de ledenraad werkt dit echter ongelijkheid in de hand, zoals bij het hebben en voeden van een blinde-geleidehond en het werken met aangepaste computers. De ledenraad vindt ook de cliëntvriendelijkheid van de regeling onder de maat. Visu eel gehanicapten zullen ten minste twee, maar vaak ook drie loketten bij verschillende instellingen moeten vinden om te voldoen aan de formele eisen verbonden aan het verkrijgen van een wettelijk recht te vol doen. AMMAN - Jordanië heeft zon dag met het aannemen van een nationaal charter een stap ver der gezet op de weg naar demo- cfatie en een meerpartijenstel- sel ingevoerd. In het document dat werd goedgekeurd tijdens een nationaal congres met 2.000 vertegenwoordigers van alle politieke, economische en sociale richtingen in het land, zijn de principes van democra tie en politiek pluralisme vast gelegd. DEN HAAG - Om met name het midden- en kleinbe drijf te helpen bij het opstellen van plannen om het ontstaan van afval te voorkomen (preventie), zou de overheid regionaal opererende preventie-teams moe ten instellen. Oo'k heffingen op het gebruik van grondstoffen en op de uitstoot van afval en schade lijke stoffen zullen bedrijven tot preventie aanzet ten. Dat staat in het rapport „Kie zen voor preventie is winnen", dat is opgesteld door de Neder landse Organisatie voor Tech nologisch Aspectenonderzoek (NOTA). Het rapport wordt 17 juni aangeboden aan het Twee de-Kamerlid Lansink van het CDA, die reeds elf jaar geleden een motie Opstelde waarin het belang van preventie in het af valbeleid wordt onderstreept. Het NOTA-rapport brengt de conclusies van het Project In dustriële Successen Met Afval preventie (PRISMA). Voor het project zijn experimenten ge daan bij tien industriële be drijven, in de sectoren metaal, galvano, chemie, voeding en vervoer. Afvalpreventie, zo luidt de algemene slotsom, leidt tot besparingen die door gaans ruim opwegen tegen de kosten. Veranderingen in het produk- tieproces, efficiënter gebruik van energie, grond- en hulp stoffen, en intern hergebruik van afvalstoffen leiden tot ver minderingen van 30 tot 80 pro cent op deelstromen van de vervuiling. De technologie voor een schoner produktie- proces blijkt in veel gevallen beschikbaar. Het rapport noemt de aandacht voor de overheid voor preventie nog ge ring, alle mooie voornemens ten spijt. Van de 86 acties uit Tijden en standen volgens getijdetafel Hjdro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 11 juni 02.45 149 08.55 - 157 15.20 159 21.20 - 146 ROOMPOT BUITEN 11 juni 01.25 161 07.45 -158 13.50 173 20.10 - 149 BRUINISSE 11 juni 02.40 163 09.00 - 167 15.10 170 21.25 - 156 WEMELD1NGE 11 juni 03.00 174 09.05 -172 15.30 184 21.30 -162 Springtij i 4 juni Actuele informatie over afwijkingen 06-91122353 het Nationaal Milieubeleids plan (NMP) en NMP-Plus zijn er slechts 38 direct gericht op het voorkómen van afval. Bij het ministerie van milieube heer zou een aparte Directie Afvalpreventie dienen te ko men. Opgebracht Van de 45 maatregelen die bij de tien doorgelichte bedrijven zijn ingevoerd hebben er zes tien hun geld binnen een jaar opgebracht. Negentien maatre gelen bleken kosten-neutraal. Van de meeste voorstellen voor afvalvermindering binnen drie jaar worden de opbrengsten gunstig ingeschat, zowel .door de onderzoekers als door de be drijven. VOLKEL - Een 20-jarige dienstplichtige soldaat uit Beek en Donk is zaterdag avond op de vliegbasis de Peel om het leven gekomen door een kogel uit het dienstpistool van de 19-jarige dienstplichti ge soldaat M. J. B. v. d. S. De laatste is na het incident in hechtenis genomen. Dat heeft officer van justitie mr. J. Koers in Arnhem zondag meegedeeld. Wat er zich zater dagavond tussen zeven uur en half acht heeft afgespeeld tus sen de beide soldaten, was zon dagmiddag nog niet bekend. De verdachte zelf belde zater dagavond kort na het dodelijke schot met de marechaussee. Er zijn geen getuigen. Vandaag, maandag, wordt sec tie verricht op de om het leven gekomen militair. De beide dienstplichtigen maakten deel uit van het luchtmachtbeveili- gingssquadron van de vliegba sis Volkel. ZIERIKZEE/KAPELLE - Het verschijnen van de gids voor historisch onderzoek betekent niet dat de Stichting Regionale Geschiedbeoefening op haar lauweren gaat rusten. Een nieuw plan van de stich ting, dat zaterdag tijdens de Zeeuwse Historische Dag in Kapelle werd gelanceerd betreft het verbete ren en verdiepen van de contacten tussen amateur- en professionele historici door middel van een on derzoek naar de Zeeuwse burgemeesters rond 1850. Helemaal nieuw is dit plan niet. Reeds tijdens de eerste historische dag in 1984 (Axel) werd de wens geuit om een brug te slaan tussen de ama teur- en professionele historici. Deze nauwere contacten zou den de deskundigheid en vaar digheden van de amateur-his torici kunnen vergroten, ter wijl hierdoor ook het histo risch onderzoek aan diepte zou winnen, zo vat H. Uil, lid van de Stichting Regionale Ge schiedbeoefening de achterlig gende gedachte van het nieuwe plan samen. Nu zo'n zeven jaar later blijkt deze wens om als stichting als bruggebrouwer hog steeds te bestaan. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat initia tieven om tot nauwere contac ten tussen beide categorieën historici te komen van de stich ting zelf uit moeten gaan. De universitaire wereld voelt er volgens Uil weiilig voor, omdat het studie-object van de ama teur-historici vaak niet past in het onderzoek van de histori sche academicus. Ook ama teur-historici die vanwege hun persoonlijke interesses vaak zeer sterk gefixeerd zijn op hun eigen onderwerp blijken op dit terrein* ook zelf geen initiatie ven te ontplooien om in contact te treden met de universitaire wereld, ondanks de eerder ge noemde voordelen van deskun digheidsbevordering en verdie ping van het onderzoek. Burgemeesters Om die samenwerking wat te concretiseren heeft de Stich ting Regionale Geschiedbeoe fening een plan opgevat om een onderzoek uit te voeren naar de Zeeuwse burgemeesters rond 1850. Amateur-historici zouden door historisch onder zoek in hun eigen woonplaats of streek een antwoord moeten vinden op vragen als wie wa ren het, welke achtergrond hadden zij en wat was hun ver houding tot de eigen bevol king? Doelbewust is gekozen voor een duidelijk afgebakend geheel zodat iedere amateur-historicus ongeacht zijn niveau aan dit onderzoek kan deelnemen. Door de keuze van de periode rond 1850 kun nen de amateur-historici put ten uit min of meer dezelfde ar chiefstukken (notulen, cohie- ren etc) die bovendien ook lees baar zijn. Iets dat voor oudere documenten vaak niet opgaat. De door de amateur-historici verkregen gegevens zouden door universitaire onderzoe kers kunnen worden verwerkt in een provinciaal elite- onderzoek, een item dat zich tegenwoordig mag verheugen in een grote belangstelling. Behalve dat dit in opzet pro vinciale onderzoek de contac ten tussen amateur- en profes sionele historici moet bevorde ren moet het ook de samenwer king tussen de verschillende heem- en oudheidkundige kringen in 't Zeeuwse bevorde ren. Samenwerking Zaterdag tijdens de historische dag in Kapelle waar dit idee werd besproken bleek „het veld" (de aanwezige heem- en oudheidkundige kringen) niet bijster enthousiast te zijn over dit plan. Men vond het onder werp te elitair en gezien het be perkte aantal amateur-histori ci in de regio ook wat te om vangrijk. De Stichting Regio nale Geschiedbeoefening zal gezien deze opmerkingen dan ook op zoek moeten naar een onderwerp dat zich leent voor een provinciale aanpak en dat tevens de instemming heeft van de verschillende oudheid en heemkundige kringen in Zeeland. ISLAMABAD - Een hittegolf heeft de afgelopen twee weken in Pakistan aan meer dan 200 mensen het leven gekost, zo meldden ziekenhuisfunctiona rissen maandag. Vooral de zui delijke provincie Sind lijdt on der de hoge temperaturen. MOSKOU - De inwoners van Leningrad staan op woensdag 12 juni voor een aantal belang rijke keuzes. Niet alleen moe ten ze dan een burgemeester en een president van de Russische Federatie kiezen, ze zullen ook beslissen óf hun stad onder haar vóórrevolutionaire naam Sint Petersburg door het leven zal gaan. Hele maand juni Burgh-Haamstede Schilderijenexpositie De Tien Geboden. De Burght. Tijdens kantooruren. Tot en met 22 juni Zierikzee Tentoonstelling leven en werk Annie M. G. Schmidt. Biblio theek De Stolpe. Tijderts ope ningstijden bibliotheek. Burgh-Haamstede Foto-tentoonstelling Betty Everaers. De Bewaerschole. Van maandag tot zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Van 25 juni tot en met 6 juli Bruinisse Tentoonstelling leven en werk Annie M. G. Schmidt. Biblio theek De Zaete. Tijdens ope ningstijden bibliotheek. Van 9 juli tot en met 26 juli Burgh-Haamstede Tentoonstelling leven en werk Annie M. G. Schmidt. Biblio theek De Schutse. Tijdens ope ningstijden bibliotheek. Tot en met 15 juni Zierikzee Leesprogramma thema 's nachts. Bibliotheek De Stolpe. Tijdens openingsuren biblio theek. Maandag 10 juni Zierikzee Commissie onderwijs in com missiekamer stadhuis. 19.30 uur. Oosterland Radio-uitzending van Stad en Lande over Oosterland. Om roep Zeeland. Van 17.32 tot 17.55 uur. Dinsdag 11 juni Brouwershaven Vergadering adviescommissie ro. Stadhuis. 20.00 uur. Woensdag 12 juni Zierikzee Vaartocht vijftig-plussers met Stad Zierikzee. Van 10.00 tot 17.00 uur. Commissievergadering sociale zaken. In grote commissieka- me stadhuis. 16.00 uur. Commissievergadering open bare werken en milieu in stad huis. 19.30 uur. Openbare vergadering ISD. Bestuurskamer ISD. 20.00 uur. Nieuwerkerk Bijeenkomst NBvP. Dorps huis. 19.30 uur. Oosterland Algemene vergadering Rabo bank Oost-Duiveland B.A. Oosterhof. 20.00 uur. Donderdag 13 juni Zierikzee Commissievergadering finan ciën, volkshuisvesting en in formatiebeleid. In stadhuis. 19.30 uur. Zaterdag 15 juni Zierikzee Concert Koninklijke harmonie Kunst en Eer. De Beuze. 15.15 uur. Dreischor Zangavond Duivelands Man nenkoor. Nederlandse Her vormde kerk. 19.30 uur. Nieuwerkerk Fancy-fair scoutinggroep Zeka- to. Ons Dorpshuis. 10.00 tot 16.00 uur. Woensdag 19 juni Zierikzee Open Dag DAS. Julianaschool, Jannewekken. 9.00 tot 12.00 en van 19.00 tot 21.00 uur. K Donderdag 20 juni Zierikzee Fietstocht (naar Brouwersha ven) voor 55-plussers. Vanaf sportpark Den Hogen Blok. 13.15 uur. Dinsdag 25 juni Zierikzee Excursie Slikken Flakkee van Ned. Bond van Plattelands vrouwen (afdeling Schouwen). Vertrek ZWN. 13.00 uur. Donderdag 27 juni Zierikzee FMV-spreekuur in De Pater noster (elke laatste donderdag van de maand). Van 19.30 tot 21.00 uur. Woensdag 3 juli Renesse Zomeravondconcert. Renesse Ouverture. Hervormde kerk. 20.00 uur. Zaterdag 6 juli Kerkwerve Bazar/rommelmarkt. Beatrix- straat. Van 9.00 tot 16.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 2