Jubileumviering brandweer in teken van matige vergoedingen 1 Exposities in Noordhavenpoort gaan deze week weer van start 0 Gespreide expositie Zeeuwse Kunstkring Ooit 'n boxspring uit geprobeerd? Dat kan, in Zonnemaireü Lage vergoeding nu ook fiscaal in de tang Diane Steenlage en Jeroen Clement Perioden met zon 3 BURGEMEESTERS VERKEER BLAUWE VLAG RESULTATEN Aanrijding met ree Mode Mooi Dichtbij! 'n Zomerlang leesplezier voor slechts 12,per maand ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 10 JUNI 1991 147e JAARGANG NR 24960 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 oo O ln ZIERIKZEE - De vrijwillige brandweer van Zierik- zee bestaat zestig jaar. Reden voor een feestje. Maar wie getuige is geweest van de toespraken vooraf gaand aan de open dag, weet dat er donkere wolken boven de vrijwillige brandweer hangen. Steeds meer taken en....steeds minder geld. Fiscale maatre gelen maken het voor brandweerlieden steeds on aantrekkelijker om nog in in de brandweerwagen te springen. De burgemeester van Zierikzee, mr J. J. P. M. Asselbergs, adviseerde de vuurbestrijders zelfs om nieuwe taken opzij te schuiven als de fiscale re- gejs niet veranderen. Veel jeugdige belangstelling voor het open huis van de brandweer. (Foto: Joop van Houdt). Zo'n 85% van alle brandweer mensen in Nederland doet zijn of haar werk op vrijwillige ba sis. Via de gemeentekas krij gen de hulpverleners een haast symbolische vergoeding. Uit woorden van Asselbergs werd duidelijk, dat de colleges op Schouwen-Duiveland de kop pen bij elkaar hebben gestoken om te bezien of de vergoedin gen ophoog kunnen. De ge meenteraad van Zierikzee krijgt binnenkort een derge lijk voorstel. Maar daarmee zijn de proble men niet uit de wereld. Met de Oort-maatregelen zijn alle vrijwilligers in den lande in de problemen gekomen. Een fis caal probleem, want volgens brandweercommandant H. J. Fierens in Zierikzee leidt dit er voor sommigen zelfs toe dat huursubsidie kwijtgeraakt wórdt. En wat over blijft is een schijntje. Fierens noemde dit tijdens de jubileumviering „schandalig". Leegloop Hij zei ook te vrezen voor een leegloop; ook in Zierikzee. „Vandaag de dag speelt geld een rol. Maar het is toch rede lijk, dat mensen die 24 uur per dag klaar staan, veel opleidin gen volgen en zwaar werk ver richten, hiervoor een redelijke vergoeding krijgen", aldus Fie rens. Het gaat hem te ver, dat door belastingmaatregelen sommigen geld moeten mee brengen naar een brand. Het werk van de huidige brandweerman is niet meer te vergelijken met dat van de voorgangers uit de historie. In het grijze verleden was er in Zierikzee een brandplicht. Door middel van loting werden de inwoners van Zierikzee op geroepen voor de brandweer. En volgens Asselbergs leidde dat indertijd nogaleens tot po gingen tot omkopen van het ge meentebestuur. Maar sinds 1931 heeft Zierikzee een volwassen vrijwilligers korps. Bij de viering van het vijftig jaar jubileum - tien jaar geleden - waarschuwde de toenmalige burgemeester Th. H. de Meester al voor een aan zienlijke taakverzwaring voor de brandweer. De Bescherming Bevolking zou worden opgehe ven, waardoor de brandweer meer hulpverleningstaken er bij zou krijgen. Dat is inmid dels gerealiseerd. Bloed Fierens:,,Of je nu tegen bloed kunt of niet, je moet de gewon den toch uit de auto halen.'En zelfs als het nog erger is...men sen kunnen niet in hun auto be graven worden". Ook branden worden steeds gecompliceer der. Vroeger ging het in de re gel om hout, stro of hooi, van daag de dag gaat het om chemi sche stoffen en plastic. Ook in het woonhuis. Daar staan tal van opleidingen tegenover, die de vuurbestrij ders 's avonds vaak van huis houden. Met de aangekondigde belastingmaatregelen dreigt het met de animo - ook in het Zierikzeese korps - een eind ge daan te zijn. Asselbergs zei hiervoor veel begrip te hebben. Hij zei te ho pen, dat de rijksoverheid dit signaal oppikt en de belasting maatregelen herziet voor de brandweer. „Als dat niet ge beurt, dan kan de brandweer zich beter gaan beperken tot de oorspronkelijke taak". Hij be doelde hiermee het blussen van branden. Het college van bur gemeester en wethouders van Zierikzee zal bij minister Da- les van binnenlandse zaken vragen om herziening van de plannen. Namens de brandweerinspec tie werd gesproken door (de be roepsmatig betaalde) officier K. van Louvezijn. Hij stelde zich achter het plan van Zierik zee om de vergoeding van de brandweermannen te verho gen. Met betrekking tot het fis cale probleem liet hij weten, dat er overleg is tussen minis ter Dales en haar staatssecreta ris Van Amelsvoort. „Ik hoop met u dat het goed afloopt". Ouderdom Ook mr H. van Pijkeren (Rode Kruis Zierikzee) ging in op de houding van de rijksoverheid. „Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder geld". Hij roemde de samenwerking tus sen de Zierikzeese brandweer en het Rode Kruis. Deze zestig en vijfenzeventigjarige hulp verleningsorganisaties „heb ben zeker nog geen ouderdoms- verschijnselen", sprak Van Pij- keren. Na een kort felicitatiewoord door een vertegenwoordiger van de regionale brandweer Zeeland, voerde J. de Jonge nog even het woord. De Jonge is voorzitter van de kring van bevelvoerders Schouwen- Duiveland. Hij stak ook zijn kritiek op de rijksoverheid niet onder stoelen of banken. Kortom, bezorgdheid onder de vrijwillige brandweer. Niet al leen in Zierikzee, maar overal want alle aanwezige korpsen gaven in hun applaus blijk van ondersteuning en herkenning. De brandweerlieden willen wel, maar de overheid zal met meer geld over de brug moeten komen, zo vinden zij. Dan houdt de leus in het brand weercomplex ook stand:,,Wat moog zinken, wat moog drij ven, laat ons immer vrienden blijven. Vriendschap zij ons al ler leus, vrede en eendracht on ze keus". ZIERIKZEE - In de galerie in de Noordhavenpoort te Zierikzee wordt ook komende zomer weer een aan tal exposities gehouden. Zoals voorgaande jaren heeft de organisatie een gevarieerd aanbod weten te verzorgen. Naast het werk van professionele beel dende kunstenaars, is er werk van tallentvolle ama teurs. schouwt textiel als een prettig materiaal om mee te werken. Als beginner tast hij de moge lijkheden af van wat wel en niet kan met textiel. Hij vindt een uitdaging in het maken van objecten. „Anders dan bij het maken van kleding ben ik nu niet gebonden en beperkt door de vorm van het menselijke li chaam". Inhoudelijk zijn de ob jecten, die Jeroen laat zien, we zenlijk beïnvloed door zijn na derende vertrek uit Zeeland. „Een afscheid, hommage aan Naast schilders en beeldhou wers, treden ook fotografen voor het voetlicht. Enkele kun stenaars, die eerder in de poort exposeerden, komen terug met nieuw werk en introduceren collega's fn boeiende samenge stelde exposities van hoog ni veau. Vrijdag 14 juni is er om 16.00 uur de opening van de exposi tie van Diane Steenlage en Je roen Clement. Jeroen, twintig jaar oud, is een beginnend kun stenaars. Diane heeft geen kunstzinnige opleiding, maar zij maakt als sinds jaar en dag 'plaatjes' voor haar plezier. Het werk van beide exposan ten is oorspronkelijk en vol doet daardoor aan één van de belangrijkste voorwaarden voor kunst. Diane Steenlage, die zegt dat ze niet kan tekenen, verwerkt beelden die haar boeien, histo rische kaarten, computerbeel den, platenhoezen in borduur werken. Maar het meest origi neel en persoonlijk is ze in haar collages. Als zij dan niet kan tekenen, aan een gevoel voor kleur en compositie ont breekt het haar niet. Zelf vat ze het eenvoudig samen. „Ik pro beer mijn collages zo te maken, dat ik ze goed van vorm vind. Als ik het mooi vind en de com positie deugt, dan kan ik het ophangen. Het moet wel van mij zijn". Maatschappij En verder: „Ik wil iets laten zien van wat ik van de maat schappij vind. De collages kun nen bijvoorbeeld gaan over het katholieke geloof of over be paalde misstanden in de maat schappij. Wat ik verder leuk vind is: Als het beeld iets on voorstelbaars heeft, iets duisters ook. Verder wil ik la ten zien wat ik een ideale vorm vind". Jeroen Clement staat aan de vooravond van zijn vertrek uit Vlissingen om in Arnhem aan de kunstacademie een mode opleiding te gaan doen. Zijn belangstelling voor mode en kleding verklaart hij niet. Hij is er naar toe gegroeid, be- Collage van Diane Steenlage. (Repro: Marijke Folkertsma). zee en wind. Zeilen, vliege rachtige vormen de bewe ging wordt in stilte gevabgen, wapperende, klapperende vlie- gervormen gaan in opeenvol ging over in meer gesloten vor men. Een mosselschelp die zich sluit, vurig, warme kleuren te genover koelere kleuren en vormen, die beweging uitdruk ken tegenover statisch verstil de objecten". Overmoed Jeroen benadrukt dat hij een beginnend kunstenaars is. Wel licht is er sprake van een zeke re jeugdige overmoed in zijn grootse aanpak. Hij laat echter zien, dat hij zintuigelijke in drukken weet te vertalen in vorm en kleur. Voor Jeroen en Diane is de ten toonstelling een spannende er varing. Hoe reageert het pu bliek op hun werk en voor hen „niets anders is dan vanuit on ze eigen vrijheid en spontani teit het innerlijk naar buiten gooien". De expositie duurt van 15 tot en met 30 juni en is dagelijks te bezichtigen tussen 13.00-17.00 uur (behalve op maandag). Informatie is ver krijgbaar bij Marijke Fol kertsma, 01110-16194. Op zoek naar vrijwilligers De Stichting Transartica, die tekent voor de exposities in de Noordhavenpoort, zoekt nog vrijwilligers die op gelegen tij dens een middagje willen 'zit ten' als suppoost. Ook daar voor kan contact opgenomen worden met Marijke Fol kertsma. Een groot verleden is een plicht voor de toekomst. Wallis HET WEER Perioden met zon en vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur omstreeks 10 graden. Middag- temperatuur ongeveer 16 graden. Zuidwestenwind, matig, aan de kust at en toe vrij krachtig, 5. De contacten tussen amateur- en beroepshistorici wor den verbeterd via een onderzoek naar burgemeesters. Verkeersregels- en verkeerstekens stonden centraal in het spel Ren je rot dat de VVN organiseerde. De gemeente Westerschouwen krijgt weer een blauwe vlag voor haar schone stranden, De C- en D-junioren van AV Delta Sport behaalden pri ma resultaten tijdens het Zeeuws kampioenschap. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's ZIERIKZEE - De Zeeuwse Kunstkring stapt dit jaar af van de centrale tentoonstelling in de Nieuwe kerk te Zierikzee. Dit keer is gekozen voor een spreiding over de gehele provincie. Zierikzee moet het dit jaar 'stellen' met twee exposanten. In de periode van 17 tot en met 28 juni kan men werk van de exposanten Liesbeth Bink horst en Marja de Lange bekij ken in de Amrobank te Zierik zee. De overige exposities zijn ook allemaal in bankgebou wen ondergebracht en dat de kunstroute door de provincie daarom als bankroute wordt aangemerkt is begrijpelijk. NOORDWELLE - Op de Kooij- mansweg in de polder nabij Noordwelle reed vrijdag een personenauto tegen een over stekende ree aan. Het dier overleefde aanrijding niet. Het ongeluk gebeurde vrijdag om ongeveer 16.00 uur toen de heer B. uit Zierikzee met een personenauto over de Kooij- mansweg reed. Hij kon de ree die plotseling voor zijn auto opdook niet meer ontwijken. Het dier overleed ter plaatse en werd opgehaald door mensen van de Veldpolitie uit Middel burg. In de Rabobank te Goes expo seren Saskia Eggink uit Zie rikzee en Matthy Murre. Miems van Citters (Haamstede) en Els Hollebrandse laten hun werk zien in de Verenigde Spaar bank te Middelburg, terwijl Tie Hof werk toont in de NMB- bank te Oostburg. In Vlissingen heeft Renee Mink domicili gevonden in de ABN-bank en in Yerseke ten slotte laten Hetty de Wette (Haamstede) en Hans Cool hun werk zien in de Amrobank. Wie informatie wenst over de exposities kan bellen met Henk Scheuerman, 01184- 18983. Advertentie Geen parkeerproblemen. Maandag - Dinsdag - Donderdag - Vrijdag al het nieuws van Schouwen-Duiveland bij u thuis met de Zierikzee- sche Nieuwsbode! Bon voor zomerlang leesplezier JA, voor 48,— willen wij de Zierikzeesche Nieuwsbode 4 maanden lang ontvangen. De eerste twee weken krijgen wij deze krant gratis. Naam Adres Postcode: Plaats: Telefoon -Handtekening: De ingevulde ondertekende bon, met wettig betaalmiddel, in een gesloten envelop, zonder postzegel, sturen naar: Zierikzeesche Nieuwsbode, abon nementenadministratie, antwoordnummer 12, 4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 1