„AKO literatuurprijs is mooi initiatief" Schoolkinderen uit Schuddebeurs berichten Nootkroot Nootzaken JAARGANG 1 NO 18 HOOFDREDACTEUR: NICOLAAS NÖTENBAERD STICHTING TER BEVORDERING VAN KOMISCHE EN KRITISCHE NOTEN Waarde lezers Mensen in noot Notenkraker Wonderlijk einde van het mosselseizoen Schouwen-Duivelan 8 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 23 APRIL 1991 I AKO-filiaalhouder Robert van der Krieke met de genomineerde boeken voor de AKO literatuur prijs 1991. (Foto: Joop van Houdt). ZIERIKZEE - Door ook werken van minder bekende auteurs te nomineren voor de AKO-literatuurprijs draagt deze onderscheiding bij aan de bevordering van de Nederlandstalige literatuur. Daarvan is Ro bert van der Krieke, AKO-filiaalhouder in Zierikzee stellig overtuigd. De AKO-literatuurprijs is volgens Van der Krieke dan ook een mooi initiatief, te meer omdat het de winnaar de gelegenheid geeft om een jaar lang zonder financiële zorgen aan een boek te kunnen werken. 'n Goed stuk proza is zeker een prijs waard. Die gedachte leid de in november '86 tot een nieuw fenomeen binnen lite rair Nederland: de AKO litera tuurprijs. Een prijs waarmee AKO (een dochteronderneming van Audax Amsterdam) een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van de interesse voor Nederlandstalig proza. Daarnaast biedt deze onder scheiding de winnaar de moge lijkheid om zich een jaar lang te wijden aan zijn literaire werkzaamheden. Dit zonder te worden afgeleid door allerlei financiële beslommeringen waarmee auteurs net als ieder ander worden geconfronteerd. 'n Mooi initiatief zo omschrijft Robert van der Krieke, sinds '89 AKO-filiaalhouder in Zie rikzee deze literatuurprijs. Vooral ook omdat deze onder scheiding relatief onbekende auteurs de mogelijkheid biedt om in brede kring bekendheid te krijgen. De jury, die elk jaar van samenstelling wisselt laat zich bij het vaststellen van de zes genomineerde auteurs im mers niet leiden door naamsbe kendheid van de schrijvers maar alleen door de kwaliteit van het boek, is de mening van Van der Krieke. Wie de lijsten van genomineer den van de afgelopen vier jaar naast elkaar legt constateert dat er op die lijsten zowel be kende als minder bekende na men voorkomen. Namen als Inez van Dullemen, Remco Campert, Gerrit Komrij en Willem Frederik Hermans worden afgewisseld met min der bekende namen als Tip Ma- rugg, Pointl en Joost Niemöl- ler. En lang niet altijd bleek de afgelopen jaren het werk van de meer bekende auteur als beste te worden beoordeeld. Nominatie Ook dit jaar weer heeft een vijf man sterke jury menig uurtje lezend doorgebracht om uit de in totaal 197 inzendingen zes ti tels te selecteren die in aan merking komen voor de AKO literatuurprijs '91. Een hele klus, niet alleen vanwege het behoorlijke aantal inzendin gen maar ook door de relatief hoge kwaliteit van de inzen dingen. De jury, bestaande uit WD- voorman én auteur mr drs F. Bolkestein, Louis Ferron (au teur en prijswinnaar van de AKO-literatuurprijs '90), pro fessor dr M. Janssens, dr W. A. M. de Moor en dr J. J. Peere boom - stuk voor stuk litera tuur-experts - heeft uit die massa inzendingen uiteinde lijk zes auteurs genomineerd. Daarbij werden criteria gehan teerd als vorm, stijl en visie op de werkelijkheid. Dit „uitver koren" sextet dat in aanmer king komt voor de AKO-litera tuurprijs '91 wordt gevormd door Adriaan van Dis (het Be loofde Land), Patricia de Mar- telaere (Littekens), Geerten Meijsing (Altijd de vrouw), Mi chel van der Plas (Mijnheer Ge- zelle), P. F. Thomése (Zuidland) en Anne Vegter met het kinder boek Verse Bekken. Commotie Die keuze heeft inmiddels de nodige commotie veroorzaakt omdat bepaalde auteurs van eveneens goed werk niet wer den genomineerd. Ook het feit dat voor het eerst een kinder boek (van Anne Vegter) op de lijst van mogelijke winnaars werd gezet veroorzaakte een storm van verbazing. Robert van der Krieke relativeert die commotie door te stellen dat er uit al die inzendingen slechts zes werken konden worden ge selecteerd. Dit betekent echter nog niet dat de niet genomi neerde boeken niet goed zou den zijn. De door de jury gemaakte keu ze krijgt dan ook de goedkeu ring van Van der .Krieke en vooral het feit dat er voor het eerst een kinderboek is geno mineerd juicht de Zierikzeese AKO-filiaalhouder toe. „Ook een kinderboek kan literatuur zijn" is de mening van Van der Krieke. Die door de jury bepaalde lijst van genomineerden vertoont bovendien een grote verschei denheid Van werken. Behalve het eerder genoemde jeugd boek Verse Bekken van Anne Vegter heeft de jury verder twee romans, een biografie (Mijnheer Gezelle van Michel van der Plas), een verhalen bundel en een reisverslag (Zuidland van P. F. Thomése) als kandidaten voor de AKO- literatuurprijs '91 aangewezen. Deze boeken liggen keurig uit gestald in de winkel van Van der Krieke. Voorzien van een sticker met opschrift AKO lite ratuurprijs '91 en op een boe- kenstandaard met hetzelfde opschrift. Wie dat nog gaat worden wordt bij de kassa als nog op kandidaten voor de AKO literatuurprijs geatten deerd door een vuurrode flap met de genomineerden. Publiciteit Dit alles moet de genomineer de werken onder de aandacht brengen van de Zierikzeeëna- ren die bij AKO binnenstap pen. Dat dat niet altijd overbo dig is blijkt uit de woorden van Van der Krieke. De nog vrij jonge AKO literatuurprijs die in '87 voor het eerst werd uitge reikt blijkt nog niet bij alle Ne derlanders bekend te zijn. Met de publiciteit die door de media (NOS Laat en verschil lende kranten) sinds vorig jaar aan deze literaire onderschei ding is gegeven komt daar ech ter verandering in. Ook dit jaar besteden NOS Laat en Lo pend Vuur aandacht aan de prijsuitreiking die 21 mei in hotel Krasnapolsky in Amster dam wordt gehouden. Dit ge beurt bij NOS Laat in een rechtstreekse uitzending tus sen 22.30 en 23.15 uur (Neder land 3). Eerder die avond (tus sen 20.30 en 21.00 uur) komt de ze AKO literatuurprijs ter sprake in het programma Lo pend Vuur. Dat deze publiciteit ook in vloed heeft op het koopgedrag van de winkelbezoekers staat vast. Vorig jaar toen Louis Fer ron de AKO literatuurprijs kreeg voor zijn Karelische nachten bleek menigeen dit boek aan te willen schaffen. De stapel Karelische nachten die bij de kassa was neergelegd was dan ook snel aanmerkelijk uitgedund en momenteel blijkt ook het genomineerde boek Het Beloofde Land van Adriaan van Dis goed in de markt te liggen. Ook de andere genomineerde boeken doen het volgens Van der Krieke goed. DEN BOSCH - Alleen een daadwerkelijke gebiedsuit breiding kan op de lange ter mijn het grote tekort aan ruim te voor woningbouw en be drijfsterreinen in Den Bosch opheffen. Voor het behoud en een goede invulling van de re gionale centrumfunctie zijn aanzienlijke grenscorrecties onontkoombaar. Een eventuele gemeentelijke herindeling moet niet worden uitgesloten. AMSTERDAM - Een kwart van de Nederlandse bevolking on dervindt „in vrij ernstige ma te" overlast van omwonenden. In de helft van de gevallen gaat het daarbij om geluidsoverlast. Een zesde van de klachten heeft betrekking op rommel en vervuiling. Ook stank, crimi naliteit, vandalisme en schade aan persoonlijke eigendom men scoren hoog. DEN HAAG - De jongere kie zers zijn bij de verkiezingen van Provinciale Staten in maart vooral thuis gebleven omdat de politiek ze steeds minder interesseert of omdat ze absoluut niet wisten welke partij te kiezen. De oudere kie zers bleven vooral thuis omdat ze geen vertrouwen hadden in de huidige politieke leiders. Dat blijkt uit onderzoek dat het NIPO, ZIERIKZEE - Onder spijbelen wordt verstaan ,,het moedwillig schoolverzuim plegen." Dit euvel, ook tegenwoordig vooral in de grote steden weer hand over hand toenemend, is van alle tijden. Met name op het platteland bleven kinderen vaak wekenlang, soms maandenlang van school weg. Hun aanwezigheid was dan el ders gewenst als hulp in huis of bij werkzaamheden op de ak ker. Wanneer de ouders als veldarbeiders lange dagen maakten moest er dikwijls thuis op kleine kinderen wor den gepast; van kinderopvang had nog niemand gehoord. In de hiervoor geschetste om standigheden was er dus duide lijk sprake van overmacht. Ook kwam het voor dat dorps kinderen, die wèl naar school wilden en ook mochten, door de slechte verbindingen en on begaanbare wegen vaak ver stek moesten laten gaan. In dat opzicht waren sommige kinderen van meer gegoede ou ders, die in Schuddebeurs woonden, er beter aan toe. Een fraai plaatje uit oude tijden toont ons paard-en-wagen voor Heesterlust, klaar om met en kele kinderen naar school in Zierikzee te vertrekken. De kinderjuffrouw ziet toe of alles goed gaat.... Schoolmeesters in dorps- en stadsscholen moesten zich vaak met een mager loon tevre den stellen. Geen wonder dat alle soorten van bijbaantjes welkom waren. Menig school meester was voorzanger, orga nist en/of klokluider. Boven dien was hij binnen de dorps gemeenschap voor tallozen een veel geraadpleegde vraagbaak. Een lijst van School-Onderwij- zers ten Platten Lande uit de eerste helft van de negentiende eeuw laat er geen twijfel over bestaan dat zelfs in kleine dor pen toch een schoolmeester woonachtig was: behalve in Brouw, Bruinisse, Haamstede en Renesse ontmoeten we schooldienaars te Burgh (J. A. M. van der Jagt), te Dreischor (C. Monté), te Eikerzee (W. Handpoote), te Ellemeet (A. Rooze), te Kerkwerve (J. Blom), te Nieuwerkerk (J. van der Have), te Rengerskerke (G. de Vos), te Nieuwerkerk- Duiveland (P. Louw Lzn.), te Noordgouwe (C. Steur), te Noordwelle (L. Hoogerland), te Oosterland (A. Dooge), te Sir- jansland (E. Dooge), te Ouwer- kerk (H. Schoo), te Seroosker- ke (eveneens A. Dooge) en te Zonnemaire (A. Snijders). Het waren' in de steden vaak predikanten, die vervolgonder wijs gaven aan enkele kinde ren die van de lagere school af kwamen. Zij gaven aan de La tijnse School les in klassieke talen en andere vakken die van pas konden komen bij even tueel universitair onderwijs in Leiden.... Schoolkinderen uit Schudde beurs en andere kleine platte- landslokaties hadden evenals tegenwoordig bij het volgen van onderwijs een extra handi cap. Dit alles in aanmerking genomen wekt het vaak verba zing hoeveel talent er ook in die weinig comfortabele tijd van vroeger in stad en op het platteland tot wasdom is geko men. Zeeman uit Zonnemaire is een afgezaagd maar niette min overduidelijk voorbeeld... WIEBE KEIKES Kinderen uit Schuddebeurs, gereed om naar school in Zierikzee te vertrekken. (Foto kort na negen tienhonderd). en allen die met ons in de noot verbonden zijn. De grootste uitvinding voor muziekleraren is de compact disc. Sinds deze ontdekking heb ik alle platen en banden vaarwel gezegd en loop ik in de klas met mijn afstandsbe diening en kaats via diverse muren mijn geheime signalen naar de CD-speler die op mijn bevel speelt, herhaalt en nog eens herhaalt. Helaas moet je alle muziek op nieuw aanschaffen en zo kwam het dat ik zaterdag met de Hochzeitsmars van Men delssohn thuiskwam (u weet wel van de Honeymoon-quiz). Deze huwelijksmars is bij de schoolgaande jeugd dankzij Ron Brandsteder ongelooflijk populair en het behandelen van de klassieke versie is na tuurlijk een fluitje van een cent. Toen ik op maandag de les begon zette ik dan ook m'n beste beentje voor om er een perfecte les van te maken. Van zacht fluisterend tot luid keels roepend voerde ik de spanning op. Ik liep door de klas, gebaarde, wees naar links, begon sneller te spreken om bij een onverwachte pauze de klas de adem te laten inhou den. We naderden het hoogte punt. Ik nam de CD-hoes in de handen 'En hier hebben we dan de gloednieuwe CD met daarop de weergaloze muziek van Felix Mendelssohn Bar- tholyd'. De klas keek toe. Om de span ning nog meer op te voeren maakte ik het doosje tergend langzaam open. Het was ver bijsterend. Het doosje was Beste Meerpalers uit Bru Deze week heeft meneer No- tenbaerd een bezoekje ge bracht aan jullie juf Nelleke. Jullie weten natuurlijk allang dat juf Nelleke de Leeuw heel muzikaal is. Zij zingt, zij speelt blokfluit, maar zij speelt ook viool. Hoe wel ze de viool niet vaak naar school meeneemt treedt ze toch vaak op, niet alleen, maar met een groepje dat heet 'Speel goed'. Een groepje met zo'n naam moet natuurlijk wel heel leuk zijn. Wist je dat jullie juf Teeg. Een homerisch gelach steeg op. Het BOE-geroep was niet van de lucht. Met schaamrood op de kaken zeeg ik op m'n stoel neer. Ik wist waar-ie was. Thuis in de CD-speler. De les was geflopt. Het huwelijk mislukt. De CD is de grootste uitvin ding sinds jaren. Het is alleen lastig dat je aan de buitenkant nooit kunt zien of voelen of het doosje al dan niet gevuld is. Dat was vroeger anders... NÖTENBAERD dan helemaal verkleed gaat in oude kleren die de mensen vroeger ook droegen? Ze gaan in kleuren uit de middel eeuwen, want de groep van juf Nelleke speelt middeleeuwse muziek. En dat klinkt heel grappig, vooral als ze een oud dans-of drinklied spelen en zingen. Via het Zeeuws Jeugd orkest en het kamerorkest De Drieklank kwam juf Nelleke bij de groep Speelgoed en daar heeft ze het best naar haar zin. Ik heb gevraagd of ze niet met een tijdmachine van Willy Wor tel meewilde om in de Middel eeuwen te gaan leven, maar dat wilde ze toch liever niet. Ze vindt de muziek uit die tijd wel leuk, maar de Middel eeuwen waren volgens juf Nel leke te ruw en daarom blijft ze liever bij de brave kinderen van de Meerpaal. Hebben jul lie juf Nelleke wel eens zien op treden? Nou, dan heb je de kans van je leven op Koningin nedag. In Zierikzee 's avonds in de Nieuwe Kerk (19.30 uur) wordt er een vrolijk Koninginnedag-concert gege ven en als laatste treedt daar het ensemble 'Speelgoed' op. P.S. wisten jullie dat Juf Nelle ke een hommel in haar kamer heeft? Het is geen dier, maar het maakt wel geluid. Vraag het maar eens. Hallo mr. Notebaerd, Here is Streefchurch out Sie- riksae who tried to losse up your kwestions in de dinsday- paper. Therefore I trok myself terug in our special room. The so called 'nutcrackers-suite'. En ik beeldde myself in that for route 1 I made a trip by train. Ik kwam voorbij the fol lowing places: Cockermouth, Exeter, Andover, London, Edin- burch, York. Componist name: Cealey. Never van gehoord. Will dus wel mistaken zijn. Route 2: Bristol, Oxford, York, Carlisle, Edinburch, componist name: Boyce. Route 3. Bir mingham, York, Ramsgate, Do ver. Componist name: Byrd. When jumping around in Scot land, kwam I terecht op de He- briden. I have done my best to satisfy you, so I say good dag to you until the volgende nutcrac ker. P. F. Streefkerk Raveste'inhof 19, Zierikzee Hallo mr. Streefchurch You did it verry hard sticke best. Maar by your first route you did not nam the good train. The name of the componist was not Cealey, but Wesley, now yes, a smalligheidje. You have no price. But we wish you veel pleasure in your nutecracker- suite. Bye! N. Notebeard Ging het reisje van de Nieuws bode naar Oost-Duitsland, de reis van de Notenkraker ging naar Engeland en verschillen de eilandbewoners hebben de reis meegemaakt. De antwoor den vindt u in de rubriek 'Nootkreet'. De prijs gaat dit keer naar niemand minder dan A. L. Padmos, Caustraat 30, Zierikzee. Congratulations. De verborgen dirigent(e). In de nieuwe opgave zit een di rigent of dirigente van een van onze eigen eilandelijke koren hem of haar te vinden dient men de namen van onze Schouwse koren en orkesten die van voor naar achter, van achter naar voor (muzikaal) ge sproken: in kreeftgang), van hoog naar laag of van laag naar hoog weg te strepen. Daarna leest u vanzelf de verborgen naam. We roepen alle koor- en orkestleden zo snel mogelijk deze puzzel op te lossen, zodat uw dirigent bevrijd kan wor den. Stuur even een kaartje of briefje naar Jannewekken 9 (binnen een week) en wie weet wint u dankzij.... een leuke of orkesten verborgen. Om muziekbon! E P O H E Z N O S I M A A N N E E E L M M J S U D R O R B I L L I W R A 0 O O R I R E E N E T S N U K A U L 0 M A E c O N A M 0 R E N T T S L L J F N E V E L W U E I N J N D 0 A O O J O Y E A W K I T A H A E P J M J B D E L O F S T E M L C O A S I S E K T S E O R T S U R Jeugd-spelers: opgelet Heeft er wel eens een foto van jou in de krant gestaan? Als dat niet zo is heb je een grote kans dat het de volgende keer gaat gebeuren. Luister maar. In der die in het begin van 1700 leefde. Jammergenoég is hij jong gestorven en wel hier in de buurt. In 1711 verdronk hij bij het oversteken van de Moer dijk. Johan Willem Friso (er is nog steeds een orkest naar hem genoemd) was heel muzikaal. Er is een mars van hem be waard gebleven: de mars van de jonge prins van Friesland. De muziek zie je hierbij afge drukt. Tbr gelegenheid van Ko ninginnedag hebben we het volgende idee. Iedereen tot een jaar of twaalf, dertien mag het op zijn instrument (maakt niet uit welk) spelen. Je neemt je zelf op een bandje op en je stuurt dat naar Jannewekken 9 Zierikzee (De Nieuwsbode). Dat bandje krijg je in ieder ge val terug, maar... je maakt een flinke kans om in de Nieuws bode in het zonnetje te worden gezet. Doe je best en..-, mis schien zie je jezelf terug in de Nieuwsbode. Inzenden voor 1 mei. Inzenden, muzikanten. Slotno^^S het vorige Nootverband heeft er een stukje gestaan over En gelse koningen die vroeger zelf ook muziek schreven. Deze week vroeg er iemand of Ne derlandse vorsten ook zo muzi kaal waren. Ik heb eens ge zocht en tararara! Ik vond een stukje van...Johan Willem Fri so, een prins en Friese stadhou- - naats rooK snijtnazyB sthcertU iem 3: adnega wu ni u tfeeH? - Het ensemble van Willie Bil is op zoek naar bassen, anders wordt het ensemble opge doekt. Kan het Vokaal Ensemble dan niet zonder bassen zingen? Alleen even de naam verande ren: 1. Vokaal ensemble - bas Vokal enemle 2. Een tweede mogelijkheid: gewoon Kaal Ensemble 3. De beste is wel: geen top less, maar het Bass-lees En semble. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 22 Consumptie-aardappelen, verladen af bedrijf, in guld per 100 kg, excl. btw. Klei-aardappelen: Bintje 40/ mm 18,00-19,50, Bintje 40/ mm 20,00-21,00, Bintje 50 rr opw. 20,00-21,00, Bintje 50 m opw. (frites) 21,50-22,50, Eige heimer 40 mm opw., in zakk geen notering. Zand-aardappelen: Bint 40/50 mm 16,00-17,00, Bintje mm opw. (frites) 18,00-19,00. Export-aardappelen: Bint klei 45 mm opw. 21,50-23,00. Voeraardappelen: 4,00-5,50. Blankschillige rassen 40 m opw. (in zakken): Geen not ring. Stemming: kalm. BRUINISSE - In de week va 15 tot 19 april eindigde he mosselseizoen 1990-1991, ee sluiting die al maanden van t voren bekend was en die iede jaar omtrent dezelfde tij plaats vindt, omdat de mosse zich dan gereed maakt om zij vocht, waaruit het mosselzaa zal ontstaan, af te geven. D mossels melken luidt de vak term, als de witte substanti wordt afgescheiden en voor d moedermossel beduidt dat eei sterke achteruitgang van d kwaliteit. Het „melken" van de mossel i. vroeg dit jaar, gevolg van d< hoge temperaturen in maart maar deze hoge temperaturer hadden dit jaar nog een ande: gevolg. Zoals reeds eerder ge meld waren de extreem hoge temperaturen in februari er maart oraak dat de vraag naai mossel verminderde en dc markt stortte in. Geen herstel De hoop dat er nog wel enig herstel, dus een aanwakkeren de vraag zou komen, werd niet vervuld. Het gevolg daarvan is, dat nu het seizoen is afgelopen, diverse handelaren nog aan zienlijke voorraden op de „ver- waterplaatsen" voorradig heb-; ben, die ze niet meer kwijt kunnen. Normaal eindigt een seizoen, met een verhandelen van de voorradige mpsseln on der de handelaren zelf. Wat de ene handelaar aan het einde van het seizoen te kort komt, wordt door een andere hande- r/iÜ Bovenstaande foto wei •ndoorlog gemaakt aan het Sc d7vmet strohoed op is HendrikU e Verrenieuwstraat. De foto we 1 ré o9? uit Zierikzee gemaakt ft Belgische vluchtelingen uit A e voet naar de duinen en keerde ■vrouwspersonen" zijn de dameM alia Constantino en Paulina i an J,Dam in Zierikzee. Dat is het nnii ^at 'oter woonhuis va atiri rtz flad °P deze plaats een Were zusters Rosalia en ConsU arne custumières en zij bleve aama zij uiteindelijk toch weer y0^erk°chten toen het woon- '-'Jtrcspondentie over deze rubrii 4300 AA Zierikzee. Tel. (01110) 12

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 8