Zierikzeese coördineert actie Vak Verzorging Moet Politie schiet een zeppelin omlaag Brand tuinhuis Schuddebeurs Werk Wilna de Grooth te zien in De Burght Nordholt wil extra geld voor versterking politie Vak Verzorging verdient plaats in basisvorming Politie pakt verdachte schietpartij Goes heeft primeur oplaadbare parkeerkaart 2 ZIER.IKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE - Nederland mag dan wel een verzor gingsstaat zijn. De economische en maatschappelij ke waarde van verzorging wordt nog steeds schrome lijk onderschat. Nog steeds immers wordt verzor ging in de privésfeer geplaatst. Om verzorging de maatschappelijke en economische waarde toe te kennen die het verdient wordt overal in Nederland actie gevoerd om het vak verzorging op te nemen in de basisvorming. Ook in Zeeland is een vier vrouw sterk actiecomité actief met het verzamelen van ad hesiebetuigingen en handtekeningen. Dit onder het motto: het vak verzorging moet. Eén van die vier vrouwen van het Zeeuwse actiecomité Vak Verzorging Moet is de Zierik zeese Janny Bil-Roskam, lid van het landelijk bestuur van het CDA-Vrouwenberaad. „Ver zorging wordt nog altijd afge daan als „even 'n eitje bakken kan toch iedereen" aldus de ac tievoerster. Dat verzorging veel en veel meer inhoudt dan dat eitje bakken of 'n hapje klaarma ken is iets dat niet zo eenvou dig te omschrijven is. Volgens Janny Bil die de actie in Zee land coördineert weten vrou wen precies wat verzorging al lemaal inhoudt. Uit praktijk waarschijnlijk omdat verzor ging nog steeds door velen als een vrouwen-bezigheid wordt gezien. Een bezigheid zonder maatschappelijk en econo misch aanzien omdat het in de privésfeer wordt verricht en daardoor niet zichtbaar is, is de mening van Janny Bil- Roskam. Dat verzorging wel degelijk een economische waarde heeft zal duidelijk wor den wanneer de reeds gesigna leerde krapte op de arbeids markt vrouwen aanzet tot deel name aan het arbeidsproces. Dit zal een groei van de betaal de verzorging (het nemen van een werkster, het gebruik ma ken van kinderopvang etc) tot gevolg hebben, waardoor de tot dusverre ontkende economi sche waarde van de verzorging duidelijk zal worden. Dat verzorging uit een scala van uiteenlopende activiteiten bestaat wordt duidelijk wan neer men weet dat het elemen ten uit de vakken huishoud kunde, gezondheidskunde en omgangskunde bevat. Naast voedingskennis (die meer is dan alleen het eitje bakken), Janny Bil-Roskam uit Zierik- zee coördineert in Zeeland de actie Vak verzorging moet. (Foto: Joop van Houdt). behoren bij voorbeeld ook wa renkennis, gezondheidsvoor lichting, ziekenverzorging, budgettering, milieukunde, consumentenrecht en het om gaan met anderen tot het va'k verzorging. Basisvorming Het belang van verzorging als vak en de noodzaak om tot een herwaardering van verzorging en (onbetaalde) huishoudelijke arbeid te komen is voor het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid aanleiding geweest om ervoor te pleiten dat het vak verzor ging opgenomen wordt in de basisvorming. De nieuwe on derwijsvorm voor leerlingen van 12 tot 15, 16 jaar, waardoor de huidige schooltypen zullen verdwijnen. Binnen deze basis vorming zou het vak verzor ging gedurende twee tot drie jaar twee uur per week moeten worden gegeven zowel in theo rie als in praktijk. De pleidooien voor het opne men van het vak verzorging hebben er inmiddels toe geleid dat er overal plaatselijke actie- comité's Vak Verzorging Moet zijn opgericht en ook is er lan delijk actiecomité waarbij zo'n honderd organisaties, waaron der naast vrouwenorganisaties ook de vakbond en werkge versorganisaties zijn betrok ken. In Zeeland worden de acties door een provinciaal opererend comité uitgevoerd. Dit heeft al le Zeeuwse onderwijswethou ders en alle medezeggen schapsraden van scholen voor voortgezet onderwijs gevraagd om steun te betuigen aan de ac tie Vak Verzorging Moet. Dit door een voorbeeldbrief te stu ren naar onderwijsminister Ritzen en zijn staatssecretaris Wallage, de onderwijscommis sie in de Tweede Kamer en de politieke partijen. Goes en Vlissingen hebben zich achter de actie gesteld en ook de Zie rikzeese onderwijscommissie bleek in december unaniem voorstander van het opnemen van het vak verzorging in de basisvorming te zijn. Behalve het belang van het zichzelf en anderen kunnen verzorgen speelt nog een ande re factor een rol bij deze actie. Eind vorig jaar heeft de Zeeuwse Vrouwenraad bij de Tweede Kamer aan de bel ge trokken door erop te wijzen dat het onderwijs aan kinde ren teveel economisch gericht is. De exacte vakken zijn gelet op de arbeidsmarkt enorm op gewaardeerd hetgeen ten koste is gegaan van de sociale, crea tieve en algemeen vormende aspecten van het onderwijs. Er moet, zo blijkt uit de woorden van Janny Bil voor worden ge waakt dat de basisvorming dit proces niet versterkt. Het opnemen van de vakken techniek en informatica in de basisvorming ging door het lobbyen van het bedrijfsleven moeiteloos. Het opnemen van het vak verzorging daarente gen leverde bezwaren op. Wat dat betreft hadden de zor ginstellingen èen voorbeeld aan het bedrijfsleven moeten nemen. Een bezwaar tegen het toevoe gen van het vak verzorging aan het vakkenpakket van veertien vakken zou niet haalbaar zijn omdat dit een te grote belas ting voor de kinderen zou vor men en ook werd gewezen op het kostenaspect van invoering van het vak verzorging. Als alternatief is toen de sug gestie gedaan om elementen uit het vak verzorging onder te brengen bij de andere vakken. Bij voorbeeld het leren budget teren zou 'n onderdeel van het vak economie kunnen vormen. Janny Bil-Roskam voelt wei nig voor dit alternatief omdat het praktische gedeelte van verzorging hiermee wegvalt en de basisvorming voor sommige practisch ingestelde leerlingen nog theoretischer zal worden. Een betere oplossing lijkt haar het bundelen van techniek en informatica tot een vak, waar door verzorging als veertiende vak aan het pakket kan wor den toegevoegd. Emancipatorisch Behalve uit de bestuurlijke hoek en vanuit het onderwijs heeft het actiecomité Vak Ver zorging Moet ook steun gekre gen vanuit de vrouwenbewe ging. Tijdens de Internationale Vrouwendag zorgden de in de Driehoek (Zierikzee) aanwezi ge vrouwen ervoor dat Janny Bil-Roskam met een volle handtekeningenlijst thuis kwam. Dit doordat het opne men van het vak verzorging ook een emancipatorisch be lang heeft. Herverdeling Enerzijds propageert de over heid via de zogeheten 1990 maatregel de economische zelf standigheid van vrouwen maar anderzijds toont diezelfde overheid niet bijster veel ini tiatief om naast de herverde ling van betaalde arbeid ook tot een herverdeling van onbe taalde (huishoudelijke) arbeid te komen. Nog te vaak draaien buitenshuis werkende vrou wen thuis voor het huishoude lijk werk en de verzorging van de kinderen op. Een dubbele taak dus die voor menige vrouw betekent dat ze dage lijks teveel hooi op haar vork moet nemen. Door verzorging als vak op te nemen kunnen jongens bovendien hun achter stand in de zorgtaken wegwer ken en wordt een opwaarde ring van onbetaalde huishou delijke arbeid mogelijk. In hoeverre de Tweede Kamer ge voelig is voor deze uiteenlopen de argumenten zal 12 mei, wan neer het wetsvoorstel basisvor ming wordt besproken, duide lijk worden. BURGH-HAAMSTEDE - In christelijk cultureel centrum De Burght in Burgh-Haamstede is tot juni werk te zien van Wilna de Grooth-van der Sluis. Eerder reeds waren in De Burght werk stukken van deze Groningse naaldkunstenares te zien. Wilna de Grooth maakt gebruik van de matelasse-techniek met daarbij pen- en inkt-details. Als materiaal gebruikt zij ongebleekte ka toen en haar onderwerpen ontleent zij vaak aan de Bijbel. Ook meer abstracte begrippen als relaties en liefde voor het Joodse volk verwerkt zij in haar werkstukkken, die zij beschouwt als een manier van communiceren met mensen. De wandobjecten van Wilna de Grooth hebben ook buiten de landsgrenzen en zelfs buiten Europa een bestemming gevonden. HILVERSUM - Er wordt veel te weinig geld besteed aan de veiligheid in Nederland. Met een goede visie op criminaliteitsbestrijding kom je er niet. Er is een half tot een miljard gulden nodig om de politie te versterken, waardoor het toezicht op straat kan toe nemen. NEW YORK - Generaal Nor man Schwarzkopf, bevelheb ber van de geallieerde strijd krachten in de Golf, heeft de baan van stafchef van het Ame rikaanse leger geweigerd. Hij is van plan de komende zomer met pensioen te gaan en wil dan zijn memoires schrijven en lezingen geven. Dit meldt het Amerikaanse tijdschrift News week in zijn jongste uitgave. ROTTERDAM - De Rotterdam se politie heeft de 29-jarige van Curapao afkomstige R. 1. aan gehouden op verdenking van het doodschieten van de 24- jarige Dominicaan F. A. Loren zo. Het slachtoffer werd zater dag 2 maart op het Weena doodgeschoten. Dat gebeurde na een vechtpar tij tussen Antillianen en Domi nicanen in de Raampoort straat. De vechtpartij was ont staan nadat de Dominicanen de toegang was geweigerd tot een discotheek in de Raam poortstraat, waar de Antillia nen een feest hielden. Tijdens de vechtpartij voor de discotheek staken enkele Do minicanen met messen, terwijl verscheidene Antillianen vuur wapens gebruikten. Voor dat laatste heeft de politie de 29- jarige M. T. en de 25-jarige V. T. aangehouden. De drie mannen zijn inmiddels voorgeleid aan de officier van justitie. LISSE - De rijkspolitie van Lisse en Sassenheim heeft zondagavond op de Heereweg in Lisse een reclame-zeppelin lekgeschoten waardoor het gevaar te omlaag kwam, aldus een politie-woordvoerder. Rond 19.00 uur werd door de politie in Scheveningen de zep pelin gesignaleerd die vanuit zee ons land indreef. Gezien de windrichting vormde het onge veer acht meter lange gevaarte (met een diameter van 2 meter en gevuld met helium) een ern stige bedreiging voor het lucht verkeer van en naar Schiphol. In het buurtschap De Engel kwam de zeppelin aanvanke lijk vast te zitten aan een schoorsteen nadat eerst enige tv-antennes van daken waren gerukt en wat andere schade ontstond. Vervolgens rukte het ding zich los en dreef verder richting Schiphol. Op de Hee reweg bleef de zeppelin aan een lichtmast hangen. De politie schoot het ding vervolgens lek, waarna de landing na een kwartier een feit was. Onderzoek Onderzoek heeft uitgewezen dat de luchtballon was los geslagen bij een meubelpaleis in het Engelse Bedford. De rijkspolitie stelt in samenwer king met het bureau lucht- vaartonderzoeken van de rijks politie te Schiphol een nader onderzoek in. De eigenaar van de zeppelin kan op z'n minst enige schadeclaims tegemoet zien. CAPE CANAVERAL - Twee astronauten van het Ameri kaanse ruimteveer Atlantis hebben zondag een ruimtewan deling gemaakt om een onwil lige communicatie-antenne van het Gamma Ray Observa tory te repareren. Dit hebben Amerikaanse NASA-functio- narissen bekendgemaakt. De NASA gaf opdracht tot het ruimte-uitstapje nadat deskun digen op Aarde er na herhaal delijke pogingen niet in waren geslaagd verbinding te krijgen met de reusachtige astronomie- satelliet. Dat stelde hoofdcommissaris E. Nordholt van de Amster damse politie tijdens het Capi- tool, over de identificatieplicht en de strijd tegen de misdaad. Volgens Nordholt moet er een duidelijker tweesporenbeleid door de overheid worden ge voerd. De criminaliteit moet aan de wortel worden aange pakt door de jeugdwerkeloos heid en achterstanden van etni sche groepen aan te pakken. Maar daarnaast is volgens de hoofdcommissaris het preven tieve toezicht van de politie op straat noodzakelijk. Als de overheid niet bereid is meer geld te steken in de politie en het justitieel apparaat, zal men zich moeten neerleggen bij de huidige situatie, hield hij mi nister van justitie Hirsch Bal- lin voor. Die situatie laat zien dat de cri minaliteit tussen 1960 en 1980 is vertienvoudigd en de laatste jaren licht toeneemt. Volgens Nordholt moet de politie zich kunnen richten op criminali teit die de mensen bang maakt, zoals overvallen (vijfhonderd in de eerste drie maanden van dit jaar), straatroven en win keldiefstallen. Maar daarvoor moet zij wel de capaciteit heb ben. Hirsch Ballin zei dat tij dens de begrotingsbehandeling en de Tussenbalans de crimina- leitspreventie grote prioriteit heeft gekregen. Dat stelde Nordholt niet tevre den. „Bij die prioriteit hoort SCHUDDEBEURS - Het dak van het tuinhuis van J. L. B. uit Schuddebeurs werd zondag door brand ge heel vernield. Uit onderzoek door de politie is vast komen te staan dat de brand ontstond doordat vanuit de open haard een vonk op een stapel gereed liggend brand hout sprong. Dat gebeurde zondagmiddag toen leden van de familie B. in het tuinhuis de open haard hadden aangestoken en daapna de ruimte even hadden verla ten. Om ongeveer 15.30 uur werden zij gealarmeerd door de grote rookontwikkeling in het tuinhuis. Zij waarschuw den de brandweer en probeer den ondertussen de brand al vast zelf te blussen met behulp van een tuinslang. Beide korpsen van de brand weer Brouwershaven rukten uit naar de brand aan de Don- kereweg. De bluswerkzaamhe den konden echter door een korps worden geklaard. Na het inzetten van een hogedruk- straal hadden de brandweerlie den van het korps Dreischor de brand binnen tien minuten on der controle. Ondanks de blusacties van de brandweerlieden en de familie B. zelf kon niet meer worden voorkomen dat de houten on derdelen van het tuinhuis ge heel afbrandden. Zo ging onder meer het volledige dak in vlammen op. Tijden en standen volgens getijdetafel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 9 april 11.50 99 05.30 -128 18.15 -111 ROOMPOT BUITEN 9 april 11.15 90 05.05 -121 23.50 80 17.35 -104 BRUINISSE 9 april 11.55 103 05.45 -134 18.20 -118 WEMELDINGE 9 april 12.05 109 05.40 -134 - 18.25 -120 Doodtij: 9 april Actuele informatie over afwijkingen: 06-91122353 Het volledige dak ging in vlammen op. (Foto: Joop van Houdt). meer geld", meende hij. De de ze week gepresenteerde identi ficatieplicht waarbij iedereen wordt verplicht een identiteits bewijs te kunnen tonen indien plaats of situatie daar aanlei ding toe geeft, is volgens Nord holt een halve maatregel. „Een algemene draagplicht was dui delijker geweest", stelde hij. „De identiteitskaart had al lang ingevoerd moeten wor den." In enige invloed op de criminaliteitscijfers door de identificatieplicht gelooft de hoofdcommissaris evenmin. Daarin Werd hij bijgevallen door R. Jonkman, hoogleraar criminologie aan de universi teit van Groningen. Die noem de de identificatieplicht „schieten met een kanon op een mug". Hirsch Ballin verweerde zich met het feit dat het te werk stellen van illegale vreemde lingen toch een soort van zware criminaliteit is die met de voorgestelde plicht in de toe komst effectiever kan worden aangepakt. Ook het voor justi tie lastige fenomeen van de anonieme verdachten kan vol gens de minister in de toe- 'komst effectiever worden bestreden. W. van Hassel, sinds een week deken van de Orde van Advocaten, stemde welis waar in met de zienswijze van de minister, maar vreest daar naast dat de regeling ondanks dat iedereen (Nederlander en vreemdeling) nu aangehouden kan worden om het identiteits bewijs te tonen, stigmatise rend zal werken. In Frankrijk geldt een soortge lijke regeling als deze week door de minister van justitie gepresenteerd, maar daar is „het misdrijf van het ongure gezicht" inmiddels een begrip geworden. Op de vraag waar om hij geen algemene identifi catieplicht heeft ingevoerd die overal geldt, stelde de minister dat dat in de huidige situatie niet nodig is. De insinuatie dat in de huidige regering met de PvdA niet meer haalbaar is, deed de minister af met „we werken nu eenmaal binnen een coalitie". GOES - In het centrum van Goes kan vanaf vandaag, maandag parkeergeld door middel van een magnetische kaart betaald worden. Klein geld is voor degenen die in het bezit zijn van een dergelijke kaart voor parkeren niet meer nodig. De betaalkaart kan via de par keerautomaat opgeladen wor den tot een bedrag van vijftig gulden. Volgens de gemeente Goes is de oplaadbare parkeer kaart een primeur voor Neder land. Betalen met munten blijft overigens bij de betref fende parkeerautomaten ook mogelijk. De betaalkaarten worden door middel van het gemeentelijk voorlichtings blad huis-aan-huis verspreid. Verder zijn de kaarten, ter grootte van een bankpasje, ver krijgbaar aan de balie van het stadskantoor, het politiebu reau en bij de pakeercontro- leurs. April, mei Burgh-Haamstede Expositie Wilna de Grooth-van der Sluis in De Burght. Tot 30 april Burgh-Haamstede Expositie schilderijen Elly Mes. Bibliotheek De Schutse. Tijdens openingstijden biblio theek. Maandag 8 april Zierikzee Bestuursvergadering Stichting Renesse. Jan van Renesseweg 25. 16.00 uur. Burgh-Haamstede Ledenvergadering WV Burgh- Haamstede. Café-restaurant De Westhoek. 20.00 uur. Dinsdag 9 april Zierikzee Adviescommissie sport. Stad huis. 17.00 uur. Kerkwerve Bejaardensoos in verenigings gebouw 't Zuudènde. 14.30 uur. Noord welle Start nieuwe puppycursus, Wellandweg 4. 19.00 uur. Van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 april Zierikzee Expositie werkstukken HAVO- eindexamenleerlingen. RSG Professor Zeeman. Tijdens schooluren. Woensdag 10 april Zierikzee Lezing wilde orchideeën. Mon- dragon 19.30 uur. Donderdag 11 april Nieuwerkerk Vergadering commissie finan ciën en onderwijs. Gemeente huis. 16.30 uur. Vrijdag 12 april Zierikzee Officiële opening nieuwe Riagg-pand. Nieuwe Haven 2. 15.15 uur. Kleding inleveren voor voor- jaarskinderkledingbeurs. 't Kofschip. Van 19.30 tot 21.30 uur. Nieuwerkerk NOV Expo. Dorpshuis. 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 13 april Zierikzee Voorjaarskinderkledingbeurs. 't Kofschip. Van 10.00 tot 11.30 uur. Uitvoering Koninklijke Har monie Kunst en Eer. Concert zaal. 20.00 uur. Burgh-Haamstede IPO-examen werkhondenver eniging op terrein aan Hoge- zoom. 13.00 uur. Nieuwerkerk NOV Expo. Dorpshuis. 10.00 tot 16.00 uur. Oosterland Rommelmarkt van jeugdver eniging De Ranken op school plein Ds. J. Bogerman. 10.00 uur. Maandag 15 april Bruinisse Kledinginzameling. Huis-aan- huis. Vanaf 9.00 uur. 15 t/m 27 april Burgh-Haamstede Expositie van teken/schilder cursussen van clubhuis De Lichtboei Zierikzee. De Be- waerschole dagelijks van 13.30 tot 16.30 uur (zondags geslo ten). Dinsdag 16 april Brouwershaven Zeeuwse Dialectmiddag. Ton- nenmagazijn. 14.00 uur. Woensdag 17 april Zierikzee Bijeenkomst afdeling Schou- wen-Duiveland PCOB. De Driehoek. 14.00 uur. Donderdag 18 april Scharendijke Ledenvergadering ANBO-Mid- denschouwen. Putmeet. 14.00 uur. Zaterdag 20 april Zierikzee Rommelmarkt Leger des Heils. Onder de Beuze. 10.00 tot 16.00 uur. Concert Gotcha. Jongerencen trum Brogum. 22.30 uur. Burgh-Haamstede Jubileumdag tien jaar De Burght. Dinsdag 23 april Zierikzee Algemene ledenvergadering afdeling Zierikzee/Kerkwerve Nederlandse Rode Kruis. Drie hoek. *20.00 uur. Kerkwerve Bejaardensoos in verenigings gebouw 't Zuudènde. 14.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 2