Herenteam BV Mevo '80 reeds in eerste bekerduel onderuit Clubkampioenen ijsvereniging Zierikzee manifesteren zich Delta Sport heeft nationaal kampioen Afgelasting viswedstrijd Wedstrijden ijsbaan Renesse Van der Heide wint in Zevenhuizen Trainer basketbal club Orca's ontslagen Milla nog steeds boos op Engelsen Schaken Zierikzee Eerste overwinning Nijdam Delta sport tekent voor Nederlands kampioenschap veldloop in de Domeinen DONDERDAG 14 FEBRUARI 1991 NR 24898 9 WESTENSCHOUWEN - De eerste wedstrijd van HSV Dreischor welke aanstaande zaterdag op het strand bij Westenschouwen gevist zou worden gaat niet door. De wedstrijdcommissie van de vereniging heeft dit besloten naar aanleiding van de huidige en de te verwachten weers gesteldheid. De eerste wed strijd van het competitiejaar 1991 wordt nu gehouden op za- terdg 16 maart. Om toch aan de zes wedstrijden per jaar te ko men wordt later in het seizoen nog één wedstrijd ingelast. RENESSE - Als het weer het toelaat houdt de Renesser IJs vereniging morgen, vrijdag 15 februari, voor de leden wed strijden op de baan. De jeugd rijdt de wedstrijden vanaf 14.00 uur, de overigen (zestien jaar en ouder) binden de schaatsen vanaf 19.30 uur on der. ZEVENHUIZEN - Simone van der Heide heeft woensdagmor gen de Rottemerentocht, een schaatsmarathon over 100 kilo meter hij Zevenhuizen, gewon nen. De rijdster uit De Beemster bleef Lenie Dijkstra (Gronin gen),,nationaal kampioene op de 100 km Alida Pasveer (Gro ningen), Petra Moolhuizen (Waalre) en Lenie van der Hoorn (Ter Aar) voor. DEN HAAG - De schaatsmara- thons die voor 26 en 28 februari op de Plansee op de agenda stonden, zijn geschrapt. URK - Trainer Glenn Pinas is door het bestuur van de bas ketbalclub KBS/Orca's ontsla gen. Dit heeft voorzitter Van Slooten woensdag bekend ge maakt. Als reden noemt Van Slooten dat Pinas het team van de bas ketballers niet meer kon moti veren. De ploeg staat op de een na laatste plaats. Van Slooten wijt dit echter niet alleen aan Pinas. „Het team is zelf ook verantwoordelijk". René Rid derhof, tot voor kort speler, neemt de training en coaching waar tot een vervanger is ge vonden. YAOUNDE - Roger Milla, de Afrikaanse voetballer van 1990, heeft voor de televisie van Cameroun zijn weigering niet te voetballen op Wcinbley tegen Engeland verklaard. Milla vindt dat de Football As sociation de voetbalbond van zijn land slecht heeft behan deld, in feite voor het hoofd heeft gestoten. De niet meer actieve aanvaller van Cameroun vond dat de En gelse bond Cameroun in feite „bestolen" heeft. „Voor de wedstrijd op Wembley had de voetbalbond tenminste een vergoeding van twee miljoen gulden moeten ontvangen. Toen mij bekend werd dat wij voor veel minder zouden moe ten voetballen, heb ik de voor zitter van onze bond aangera den de wedstrijd af te zeggen. Hij stond echter op het stand punt dat een dergelijke handel wijze het imago van ons land zou schaden". „Het is mij bovendien opgeval len", voegde Milla toe, „dat geen enkel bestuurslid van de Engelse bond de moeite heeft genomen ons bij aankomst te begroeten, terwijl talrijke En gelse kranten mij woorden in de mond hebben gelegd, die ik tegenover geen enkele Engelse journalist heb gezegd. Verder ben ik ervan overtuigd dat on geveer de helft van de toe schouwers een kaartje had ge kocht, oAi mij te zien voetbal len." De mededeling in de Engelse kranten, waar Milla over geval len is, was dat gesteld werd dat Milla slechts in (een deel van) de wedstrijd wilde uitkomen, wanneer hij een persoonlijke vergoeding zou krijgen van rond 20.000 gulden. ZIERIKZEE - Onder een relatief grote publieke belangstelling is het oud wielrenner Wim Evertse gelukt het clubkampioenschap van de Zierikzeese ijs- vereniging in de wacht te slepen. Na een race over tien ronden op de ijsbaan aan het Kaaskenswater kreeg de Zierikzeeënaar uiteindelijk de gouden medaille omgehangen. Bij de dames reikte Petra de Jager tot de eerste plaats. Zij diende hiervoor vier ronden af te leggen. Aan het senioren-clubkam pioenschap van de ijs vereni ging Zierikzee namen ook drie schaatsers buiten mededinging mee. Leon van der Wielen, Floris-Jan Koole en Roland Munnikhof vonden het een on eerlijke concurrentie door als getrainde rijders een gooi te doen naar het clubkampioen schap. Gezien het feit dat zij reeds binnen afzienbare tijd aan het dubbelen sloegen was hiervan het overduidelijke be wijs. Sterkste Van de overige vijftien deelne mers toonde oud-wielrenner Wim Evertse zich de sterkste. Hij finishte na tien ronden van 400 meter als eerste. Achter hem pakte Marco van Schelven de tweede plaats, terwijl Jordy de Looff succesvol het brons bemachtigde. Bij de dames, die vier ronden dienden af te leg gen, greep Petra de Jager het clubkampioenschap. Ook de junioren streden fel om de hoogste eer. Na vijf ronden was het Patrick Boot die fier de clubtitel in ontvangst mocht nemen. In de middaguren, voorafgaan de aan het clubkampioenschap, werden er nog jeugdwedstrij den over vijftig meter verre den. De ongeveer veertig nog jonge schaatsers beleefden de middag van hun leven. Met enorm enthousiasme werd voorgesteld dit evenement de volgende dag reeds te prolon geren. De prijsuitreiking werd verricht door de aanwezige moeders. Door het spontaan beschikbaar stellen van speel goed, door een toevallig aanwe zige sponsor, kregen de drie rij ders met de snelste tijd nog een extra leuke herinnering mee naar huis. Eén dag later werd de ijspret voor vijftig Zierikzeese jonge lingen voortgezet. Wat de 'gro ten' deze winter zeer waar schijnlijk zullen moeten mis sen, hebben zij nu reeds be leefd. Op de> baan van ijsver- eniging Zierikzee vond name lijk een heuse (mini)-Elfsteden- tocht plaats. Onder gunstige omstandigheden, zelfs zonder klunen, werd de 'tocht der tochten' in een grote mate van gezelligheid verreden. Na hun finish kreeg een ieder een me daille als aandenken aan deze gedenkwaardige prestatie. Uitslagen De uitslag van het clubkampi oenschap van ijsvereniging Zierikzee, verreden op de na- tuurijsbaan aan het Kaaskens water, was als volgt: Senioren: 1) Leon van der Wielen (buiten mededinging); 2) Floris-Jan Koole (buiten mededinging); 3) Roland Munnikhof (buiten me dedinging); 4) Wim Evertse (clubkampioen); 5) Marco van Schelven (zilver); 6) Jordy de Looff (brons); 7) Rick Evertse; 8) Piet Bos. Dames: 1) Petra de Jager; 2) Edith Gerards; 3) Mar- joke Hart. Junioren: 1) Patrick Boot; 2) Wouter de Vries; 3) John van Maanen. De uitslagen van de jeugd wedstrijden in de verschillen de leeftijdscategorieën waren: Meisjes 6 t/m 8 jr: 1) Ingrid Brul; 2) Nadirie Rikhof; 3) Kirsten de Vriezen. Jongens 6 t/m 8 jr: 1) Michiel Thmeris; 2) Ivo Witteman; 3) Jan den Boer. Meisje 9 10 jr: 1) Reneé Lub bers; 2) Marleen van de Graaf; 3) Cindy van de Velde. Jongens 9 10 jr: 1) Johan van Dreven; 2) Alexander van Putten; 3) Gido de Graaf. Meisjes 11 12 jr: 1) Linda Nederlof; 2) Betsie Lek- kerkerk; 3) Frauke Kneepkens. Jongens 11 12 jr: 1) Bastiaan Raayen; 2) Wouter de Vries; 3) Michel Ravia. De snelste tijden werden gereden door Ingrid Brul (11.69 seconden), Johan van Dreven (10.05 seconden) en Bastiaan Raayen (8.39 secon den). ZIERIKZEE - Door de slechte weersomstandigheden werden er door de leden van schaak vereniging Zierikzee minder partijen gespeeld dan nor maal. Wel waren er enkele be langrijke wedstrijden. O. Boersma speelde met wit te gen H. Aangeenbrug. De num mers één en ttoee van de rang lijst. Het werd een Siciliaanse opening. Een specialiteit van de zwartspeler. Maar Boersma ontwikkelde langzamerhand zo'n sterke aanval dat Aan geenbrug maar weinig tegen gas kon geven. Na enkele offers van Boersma was het verzet ge broken en moest Aangeenbrug ook nog zijn dame verliezen. Hij gaf het op. R. van der Veken en M. M. Krij ger speelden ook een spannen de partij. Omdat ze elkaar geen duimbreed toegaven werd het dan ook remise. Uitslagen O. Boersma- H. Aangeenbrug 1-0 R. van der Veken- M. M. Krijger Vi-lh A. A. M. Bloom- O. Vleeshouwer 1-0 J. van Dalsen-J. Baris N 0-1 C. Polderman-J. Verkerk 1-0 S. Stoel-J. Hoogstrate 1-0 A. Bandsma-E. v. Nierop V2-V2 J. Bom-D. Doeswijk 1-0 M. Bijmolt-A. v. Dordrecht 1-0 DEN HAAG - Tijdens de Nederlandse jeugd indoo- ratletiek kampioenschappen in de Houtrusthallen te Den Haag waren twee Delta Sport atletes zeer succesvol. Renate van de Hoek, sinds een aantal we ken lid van atletiekvereniging Delta Sport maar woonachtig in Oud-Beijerland werd Nederlands kampioen bij de B-junioren op het hinkstap sprin gen. De 16-jarige atlete kwam tot een winnende af stand van 10,46 m. en bleef daarmee acht centimeter voor haar concurrent Maaike Huisman van Tion. Renate liet een vijfde plaats noteren in de finale zestig me ter horden met een prima tijd van 9.47. Zij wist zowel de serie (9.49) en de halve finale (9.46) te winnen. Tijdens deze kam pioenschappen waren de sterk ste atletes uit Nederland aan wezig. Op het verspringen kwam de meerkampster niet verder dan een 10e plaats en een afstand van 5 meter en één centimeter. Kogelstoten Monique Schipper uit Zierik zee behaalde een zilveren me daille op het kogelstoten. De 16-jarige talentvolle atlete van Delta Sport kwam met de drie kilo kogel tot een afstand van 15,94 m. Schipper die de laatste weken te kampen had met een voetblessure kon haar nationa le titel van vorig jaar niet pro longeren. Zij moest lijdzaam toezien hoe de twee jaar jonge re atlete Corrie de Bruijn, een zusje van de bekende atleet Erik de Bruijn, de nationale ti tel veroverde met een uitste kende prestatie van 16,61 me ter. Zowel Schipper als Van de Hoek zullen waarschijnlijk in maart uit mogen komen voor de nationale jeugdploeg die dan in Den Haag een interland verwerkt. Zaterdag en zondag komt Monique Schipper op nieuw uit tijdens een groot toernooi. Schiper, die B-junio- re is, zal dan als A-juniore mee doen bij het kogelstoten tij dens de Nederlandse senioren indoor kampioenschappen. Jay Johnssonjmet bal) in scoringspositie voor zijn team BV Mevo'80. (Foto: Joop van Houdt). ZIERIKZEE - Het eerste herenteam van basketbalvereniging Mevo '80 heeft, in vergelijking met vorig jaar, minder succesvol de strijd om de afdelingsbeker aangebonden. Werd vorig seizoen nog de derde ronde behaald, nu zijn de Zierik- zeeënaren meteen in hun eerste wedstrijd uitgeschakeld. Het bezoekende Mara thon uit Vlissingen, dat twee klassen hoger speelt, won deze ontmoeting in sporthal Onderdak met 85-100. Gezien het relatief lage niveau van de basketbalsport in de re gio Zeeland, moet bij wedstrij-' den voor de beker enigszins ge lukkig geloot worden. Vorig seizoen was BV Mevo '80 daar in wat fortuinlijker en wist zo doende de derde ronde te beha len. Nu werden de Zierikzeeë- naren direct in hun eerste wed strijd al aan een twee klassen hoger spelend team gekoppeld. Toch startte Mevo '80 vrij sterk tegen het bezoekende Mara thon uit Vlissingen. Vooral gastheer Arthur Tol (uiteinde lijk goed voor vijftien punten) was weer goed op dreef, na ge ruime tijd uit de roulatie te zijn geweest door een lastige knieblessure. Nu wist hij vanaf de postplaats regelmatig het netje te vinden middels droge jump-shots. Met de reglementaire voor sprong meegerekend gelukte het Mevo '80 zodoende een 62- 55 ruststand te realiseren. In de tweede helft kwam toch wel degelijk het verschil in spelni- veau om de hoek kijken. Mara thon nam nu het voortouw en liep uit naar een uiteindelijke voorsprong van vijftien pun ten. Hierdoor kwam er een 85- 100 eindstand op de borden. Het fraaie Domeinengebied van Westenschouwen vormt het de cor voor het NK-veldloop voor veteranen, waarvoor AV Delta Sport dit jaar de organisatie in handen heeft. (Foto: Joop van Houdt). LE GRAU DU ROI - Jelle Nijdam heeft de eerste overwinning van het wielerseizoen op zak. De jury- moest echter woensdag in Le Grau du Roi, waar de tweede etappe van de Ronde van de Middellandse Zee eindigde, ingrijpen om de kopman uit de ploeg van Jan Raas in het bezit te stellen van de eerste plaats. Nijdam finishte tijdens de tu- multueze eindsprint als tweede achter de Duitser Marcel Wust. Raas protesteerde evenwel meteen namens Nijdam bij de wedstrijdleiding. Wust was volgens Raas en Nijdam van zijn rechte lijn afgeweken en had de Nederlander gehinderd. De wedstrijdcommissarissen honoreerden het protest en dis kwalificeerden de Duitser, die naar de laatste plaats werd ver wezen, een boete van 650 gul den kreeg en twintig strafse- conden. Het tempo tijdens de tweede rit van Beziers naar Le Grau du Roi over 96 kilometer lag in de beginfase zeer hoog. Dertig coureurs, onder wie Greg Le- Mond en de leider Christophe Capelle, slaagden er deson danks in te ontsnappen. Na 25 kilometer werd de vlucht te niet gedaan door het jagende peloton. De Z-ploeg van Capelle contro leerde de koers en het lei derstricot. Ontsnappen was nauwelijks mogelijk. De Belg Peter Huyghe mocht twee kilo meter voorop rijden. In de stra ten van Le Grau du Roi presen teerde het voltallige peloton zich. Wust dacht de dagzege binnen te hebben. De jury ver ijdelde de triomf na de inter ventie van Raas. WESTENSCHOUWEN - Op zondag 24 februari houdt atletiekvereniging Delta Sport uit Zierikzee de Nederlandse veldloopkampioenschappen voor veteranen. De sterkste veteranen zowel bij de heren als bij de vrouwen komen in verschillende leeftijds categorieën uit voor de hoogste nationale eer. De organisatie van atletiekver eniging Delta sport heeft in de loop van jaren grote bekend heid gekregen door het organi seren van veldlopen in het unieke en fraaie zee-, duin- en bosgebied van Westenschou wen. Mede door de grote aan trekkingskracht van deelne mers uit verschillende delen van Nederland én de perfecte organisatie, heeft de KNAU (Koninklijke Nederlandse At letiek Unie) gemeend deze kampioenschappen aan AV Delta Sport toe te wijzen. Speciale commissie Delta Sport heeft een speciale commissie in het leven geroe pen om de nationale kam pioenschappen vlekkeloos te kunnen laten verlopen. De grootste zorg is echter weer be steed aan het parcours dat de verschillende klasses deelne mers moeten afleggen. Net na de ingang van boswachterij Westenschouwen is een par cours uitgezet in de beschutte sfeer met als ondergrond hoofdzakelijk zand. Het Parcours dat enige hoogte verschillen laat zien zal zeker in de categorie zwaar vallen. Hierdoor blijft de strijd voor velen een open boek. Programma 12.30 uur: mannen ±50 9000 meter (3 ronden); 13.30 uur: vrouwen, 5000 meter (1 1 ron den); 14.15 uur: mannen 40 t/m 49, 12.000 mëter (4 ronden); 15.30 uur: prijsuitreiking. v -v Grootste pret tijdens korte baanwedstrijden voor de jeugd, op de baan van IJsvereniging Zierik- zee. (Foto: Joop van Houdt).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 9