De Staatsloterij 'T ZEEUWSE OEKJE verkoopster BEL 't Bloemenwinkeltje VAKKLEDING SNICKERS Prpf 01110-17314 laat de vogels niet stikken Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland 't vegertje Uitnodiging openbare vergadering van de RPF Zesde culturele manifestatie in teken van de saxofoon Statendebat over belasting kwestie op de radio Meubelstoffeerderij C. D. L. LAURIJSSENS P VOGELBESCHERMING GIRO 29213 ZEIST J. W. de Keyzer Telefoon 01116-1692 J. Rotte Ni Gemeente Brouwershaven SUCCESJES KRANT NIET ONTVANGEN? Zeeuwse vakantieweken 1991 DONDERDAG 14 FEBRUARI 1991 NR 24898 7 ZIERIKZEE - De 814e Staatsloterij, le trekking 13 fe bruari 1991, in deze trekking ruim 446.000 prijzen samen bijna 9.000.000,-. 20 prijzen van 25.000,- op alle lotnummers 071712 20 prijzen van 5.000,- op alle lotnummers 021393 200 prijzen van 1.000,- op alle eindcijfers 7328 2.000 prijzen van 250,- op alle eindcijfers 439 2.000 prijzen van 100,- op alle eindcijfers 549 ,2.000 prijzen van 100,-op alle eindcijfers 154 20.000 prijzen van 50,- op alle eindcijfers 55 20.000 prijzen van 50,- op alle eindcijfers 42 200.000 prijzen van 15,- op alle eindcijfers 9 200.000 prijzen van 10,- op alle eindcijfers 0 Initiatief Stichting Schouws.Spel ZIERIKZEE - De Stichting Schouws.Spel houdt za terdag 23 februari haar zesde culturele manifestatie. De manifestatie staat in het teken van de saxofoon- muziek en wordt gehouden in het onderkomen van de Zeeuwse Muziekschool aan de Poststraat in Zie- rikzee. De manifestatie begint om 20.00 uur. De Stichting Schouws.Spel is een cultureel platform voor Schouwen-Duiveland. De stichting stelt zich ten doel de contacten tussen kunstenaars uit verschillende disciplines te bevorderen door onder meer het organiseren van culturele manifestaties op Schouwen- Duiveland en het toegankelijk maken daarvan voor niet- kunstenaars. Saxofoon Zoals al aangestipt draait het bij deze zesde manifestatie van Schouws.Spel om de saxofoon. Saxofonist/docent Wim Mille- naar verzorgt een dia-lezing over zijn ervaringen in de Chi nese stad Shanghai. Aanslui tend op die lezing verzorgt Mil- lenaar een kort concert. Millenaar studeerde saxofoon aan de conservatoria van Gro ningen en Rotterdam. In Rot terdam behaalde hij in 1989, cum laude, het diploma Uit voerend Musicus. Als docent is hij verbonden aan verscheide ne muziekscholen. Sinds augustus 1990 geeft hij ook les aan de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee. Na een jaar van voorbereidin gen vertrok Millenaar in okto ber 1990 voor een maand naar Shanghai, min of meer als 'zen deling' van het Westerse saxo foonspel. Hij kwam hiertoe door de banden die de gemeen te Rotterdam onderhoudt met de Chinese stad en door de con tacten, in het verlengde daar van, tussen de cbnservatoria van Rotterdam en Shanghai. Programma Het programma van de zesde culturele manifestatie van Schouws.Spel wordt om 20.00 uur geopend. Vervolgens start Millenaar met zijn dia-lezing. Na een korte pauze volgt een kort saxofoonconcert door Mil lenaar. Na afloop van dat con cert is er gelegenheid om met de saxofonist van gedachten te wisselen. OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland zal het statendebat over de belastingkwestie op zaterdag 23 februari 1991 rechtstreeks en tot het einde uitzenden. Dat gebeurt in een totaalprogramma, waarin ook ruimte zal zijn voor andere ge beurtenissen in de provincie. De extra uitzending begint, net als het debat, om tien uur en wordt gepresenteerd door Bob Lagaaij en Gerdi Preger. Het gebruikelijke programma op zaterdagochtend, Dag Week! zal in verband hiermee sterk worden aangepast en dat geldt zonodig ook voor Omroep Zee land Sport, dat gewoonlijk tus sen vijf en zeven uur wordt uit gezonden. DEN HAAG - Een dreigend conflict tussen minister Dales en de ambtenarenbonden over een „bodemvoorziening" voor werkloze ambtenaren is woensdag tijdens overleg in Den Haag op de valreep voor komen. Was dat niet gelukt, dan zouden de bonden naar de advies- en arbitragecommissie Albeda zijn gestapt. Zeer hartelijk bedankt voor de vele kèarten, bloemen, fruit etc. ontvangen tijdens mijn verblijf in de Daniël den Hoed-kliniek en bij mijn thuiskomst. INA SCHILPEROORT-DE WAAL Bruinisse, februari 1991 Daar het mij niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, voor de vele bezoeken, kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, ;,In 't Opper" en bij mijn thuiskomst, zeg ik een ieder, ook namens mijn kinderen, heel hartelijk dank. Mevr. A. STOUTEN-DE KONING Oosterland, februari 1991 Burg. v. d. Havestraat 4, tel. 01114-2115 Daar het mij onmogelijk is, om ieder persoonlijk dank te zeggen voor de vele bezoeken, kaarten, bloe men en fruit enz. tijdens mijn verblijf in het Ooster- scheldeziekenhuis Goes en De Klokkenberg Breda en bij mijn thuiskomst zeg ik een ieder, ook namens mijn vrouw en kinderen, hier heel haitelijk dank voor. C. J. ADRIAANSE Noordgouwe, februari 1991 Er kwam een einde aan een leven. Dat niet makkelijk is geweest. Ondanks het leven met veel -pijn. Vaak nog opgeruimd van geest. Na een langdurig lijden dat hij moedig en bewon derenswaardig gedragen heeft is van ons heenge gaan onze lieve man en vader WILLEM PIETER VAN LIERE echtgenoot van CLARA PADMOS 6-12-1913 f 13-2-1991 te Yerseke te Bruinisse C. VAN LIERE-PADMOS C. J. VAN LIERE 4311 CD Bruinisse, 13 februari 1991 Schipperslaan 30 Gelegenheid tot condoleren vrijdag 15 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur in de aula van de Ned. Herv. kerk te Bruinisse. De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 16 februari om 10.15 uur in het Ned. Herv. Ver.ge- bouw, Deestraat 5, waarna aansluitend om 11.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de algeme ne begraafplaats te Bruinisse. Diegene die deze plechtigheid wenst bij te wonen wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid de fami lie te condoleren in bovengenoemd gebouw. Na een geduldig gedragen ziekte is van ons heen gegaan onze neef, oud-collega WILLEM PIETER VAN LIERE Echtgenoot van CLARA VAN LIERE-PADMOS FAMILIE PADMOS Bruinisse, 13 februari 1991 Na een lang en moedig gedragen lijden is na een vijftig jarige vriendschap overleden onze beste vriend en oom W. P. VAN LIERE in de leeftijd van 77 jaar. G. W. DE KEIJZER W. DE KEIJZER-JUMELET LEEN, BRIGITTE en kinderen HANNA en LEO Bruinisse, 13 februari 1991 Voor de vele bewijzen van medeleven, belangstelling en steun die wij hebben ontvangen na het plotselinge overlijden van onze lieve vader, opa en vriend LEENDERT BORN willen wij u langs deze weg onze oprechte dank betui gen. Kinderen en kleinkinderen Mevr. M. C. BREEMAN en kinderen Ouwerkerk, februari 1991 Snêêuw in oorlog.... 'k Ebbe van de weke wi's eerbied vó m'n persoontje gekrege! Nêêë, nêêë, verstae m'n goed, nie vó m'n persoontje as zódaenig, want dae mekeer wè 't êên in ander an... Nêêë, 'k èbbe eerbied vó de meniere waerop 'k in mekaore zitte. Dat mö je nie uutpoesse. Onder dat schedeltje zitte die ésentjes in noe bliekt werèntig, die èbbe niks vergéte. Z'èbbe de folianten van 'n dikke vuuvenvêêrtig jaer geléé uut de kasse getrokke, in wat zie m'n noe, d'r is bekant niks veranderd. In nevember vierenvêêrtig was 't krek êênder: snêêuw in oorlog! De „grieze golf" van noe za dat, dienk 'k, wè mi m'n sêêns wéze. In dien tied adde m'n oak reketten. Vee-êêns. Ze waere wè nie zö groat as de Scuds, ma je kon t'r wè mee doe. As ze kwae- me overstottere, 'n ander woord 'k 'r nie vó, dan a'k 't nie brêêd. Want, stopte die moter, dan kwam 'n wè mit 'n rotvaert nae benee in was 't emmers, ladders in véé, êêl véé lêêd. Over de plekke wae 'k toe woonde, kwaeme ze soms mit z'n zessen tegelieke over, op weg nae Antwer- repe. Tel uut je winst. As 't 'n bedekte lucht was dan was 't êêmae aokelig. Dan zag je niks. Oak in de nacht was 't gin geintje. Je dee gin ööge dicht. Zodoende kan 'k m'n eige êêl goed vóstèlle oe tat 'r in Telaviv in Ryad an toe gaet...! 't Grööte verschil mit toe in noe: je was jong. Dat schil 'n stik. As je jong bin dan leef je meer bie 't moment. J'ei nog nie echt leere tobbe in vrêêze. 't Leven is nog te nieuw. 'k Wete nog goed, d'r woonde bie mien in de buurte 'n kleermaeker. Oak nie mi zó „piep", ne- tuurlijk. Die goeie man ad deu d'n oorlog d'r 'n aordige bieverdienste bie gekrége. Ie déé, dag in nacht, ka je wè zégge, „battle-dress" perse vó de soldaoten. Die kearels wouë d'r netuurlijk gaef uut- zie om de Ollanse meissen te verleiën, dae kan'k inkomme. Noe, dae ad 'n, die kleermaeker, 'n groat zwaer striekiezer vó. Dat dieng „liep" op kolen. Stoam je nie, dan ei je nie. 'k Ruuke 't nog. M'n vriendjes in ikke kwaeme bie die man tuus. 's Nachs! Wat dee d'r naemelijk op, die kaerel was op z'n dóód vó die Vee-êêns. Vandae, ad 'n graeg wat anspraeke bie z'n biever dienste. Z'n wèrrekplaesse was bóve in 'n óóg uus. D'r was 'n groat raem op 't nóórden in dae- deu zag je van vérre a die rotdiengers ankomme. Was 't zóvèrre, dan lieten 't iezer, 't iezer in kroop onder de taefel mit 'n rêêste Weesgegroetjes in 'n Rozekranse. Zodoende èbbe m'n wè 's 'n soldaetepak gered van d'n ondergang. Je za j'n eige noe afvraege, waerom kwaeme je dae. Je dienk meschien: om te tróósten, bie te staen. Wènêênt! Je stong zèllef somtieds mit je broek vol. Nêêë, m'n deeje die man „èllepe"! Deu z'n pakken-striekerie ad die kearel, naest geld, oak véé inkomsten in „natura", zó ze dat noeme. Wat dienk je van: sigeretten, zêêpe, eiers, vleis, daedels (uut de Kerstpakketten), ap pelsienen, laezen in sokken... noem mar op. Vanwége onze „biestand" adde m'n ma te kiezen. De bie mekaore verdiende spullen „wierepe" m'n in d'n andel in zodoende kwaeme wulder an de „bieverdienste". In d'n oorlog in in de liefde mag aoles, niewaer? D'n êênen z'n dóód is d'n ander z'n bróód, zü m'n wè gedocht èbbe. 'k Zie m'n eige nog dabbere deu de snêêuw ml m'n bruune, Canadeese laesjes an. Laet de katte ma komme. Leve de kleermaeker.... Niewaer? Noe binne m'n nie ml jong. Noe ziet 't r aomae êêl anders uut in onze óógen. Dienkt 'r allêênig ma 's an, dat je zèllef gasten eit die nae dat zootje motte in die Golf. Dan is t'r niks ml te sja cheren, nie mit geld in goed, in oak nie ml mit óógere vówensels. As je noe ier in die verstilde weareld rondkiekt, waerin de boamen in struuken d'r eige buuge onder de zuuvere, witte weelde van de snêêuw, dan gaet 't je verstand te bóve, dat zó'n vierduu- zend kilometer vèrderop in de itte van de woestijn, de benauwdeid van de dóód rondwaert. Of je noe van Schouwen komt, uut Irak, uut Israël, uut Amerika in, gae zó ma deu, dat binne toch aomae mènsjes zóas ikke mit dat wondertje onder d'r schedel. Dae lei aoles opgesloge. De miskleunen, 't lêêd, 't gemis van geliefden, in tochJe begriept 'r toch gin bal van!? ARJAON Bel voor een vrijblijvend bezoek aan huis, zodat wij onze stalenkollektie kunnen tonen. Zierikzee, tel. 01110-14844 Ook 's avonds bereikbaar. Honderden vogelsoorten dreigen door vervuiling en verdwijning van leef gebieden uit te sterven. U laat de vogels toch niet stikken? Wordt voor f 35,- lid van Vogelbescher ming. STEUN Overstelpend was de belangstelling tijdens haar ziek te, alsmede het medeleven na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze onvergetelijke dochter, schoondochter, zuster en schoonzuster FENNIGJE VAN STRIEN-OTTENS Uw telefoontje, brief of kaart, uw aanwezigheid bij de begrafenis, de veelzeggende handdruk doet ons besef fen dat u begrijpt wat wij in haar missen. Voor dit alles onze oprechte dank. L. D. VAN STRIEN L. OTTENS A. OTTENS-BOER Marianne D. VAN STRIEN N. J. VAN STRIEN-VAN DEN BOS Marcel Bruinisse, februari 1991. verzorging van: grafmonumenten snelle leveringstijden jarenlange ervaring waarborgt deskundig advies en kwaliteit Ook voor het restaureren van oude monumenten. Lid Alg. Bond van Natuursteenbedrijven. Verstrekt op verzoek via deze organisatie een gewaarmerkt garantiecertificaat. Bel voor vrijblijvende informatie tel. 01875-2198 KLINKERLANDSEWEG 13 3244 BD NIEUWE TONGE Hogezoom 144 4324 CM Renesse Telefoon 01116-1692 Te ontbieden op geheel Schouwen-Duiveland Uitvaartleider voor: Kerkwerve - Noordgouwe en omstreken Weelweg 14, Kerkwerve, tel. 01110-13738 Bij geen gehoor gelieve u te bellen 01116-1692. Voor algehele begrafenissen en crematie Begrafenis- en crematieverzekering Vervoer binnen- en buitenland si H H vj M 3 M Haarden I kachels showroom Zevengetijstraat 10 4301 EZ Zierikzee Tel 01110-17172, fax 01110-17225 van VAKmensen weten wat belangrijk is. Zesde planherziening bestemmingsplan Zomerdorp Den Osse De burgemeester van Brouwershaven maakt hier mede ter uitvoering van artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Ge deputeerde Staten van Zeeland bij hun besluit van 15 januari 1991, nr. 1133/143, afd. 4, bur. rov, goedkeuring hebben verleend aan de bij raads besluit van 15 oktober 1990, nr. 12, vastgestelde 6e planherziening van het bestemmingsplan Zomer dorp Den Osse. In het besluit van Gedeputeerde Staten is ver meld, dat deze goedkeuring voor de gehele plan herziening onherroepelijk is, zoals bedoeld in ar tikel 29, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De genoemde planherziening, alsmede de beslis sing van Gedeputeerde Staten, liggen ter gemeen tesecretarie voor een ieder ter inzage. De burgemeester van Brouwershaven, L. N. LABRUYÈRE Brouwershaven, 14 februari 1991 ADVERTEREN IS VERKOPEN! in verband met de Proviciale Statenverkiezingen op DV vrijdag 15 februari a.s. in het Dorpshuis te Nieuwerkerk. Aanvang 20.00 uur. Sprekers: Drs H. Visser, burgemeester Arnemuiden L. C. van Dijke, Statenlid van de RPF in Zeeland Onderwerp: Relatie tussen gemeente en provincie o.a.: Actuele politiek van de Zeeuwse Staten. Knelpunten Rijksweg N 59 Vestigingsbeleid bedrijven. 21 februari D.V. spreken M. Leerling en L. C. van Dijke in het Dorpshuis te Bruinisse. Dakproblemen, kies voor de onderhoudsvrije oplos sing. Bel Flexibekleding, tel. 01115-2300. Te koop: 1 kilo witlof 1,98. P. Pie per, Oosterland. Spruiten per kilo 2,50. P. Pieper, Oosterland. Vogelkwekers opgelet!! Grote collectie nest kasten. Rosella blok 40 cm hoog 17,90; valkpar kiet blok v.a. f 12,50; Ne- ophema van agapornide blok 5,50; grasparkiet blok v.a. 4,50; Gould amandine kast met instap f 4,50; tropen kastjes 3,50; nestmateriaal gro te zak 1 kg sharpie 4,50. Tuincentrum Sluys, Hoge zoom 44, Haamstede, tel. 01115-1437. Kiwifruit 10 voor 2,50. P. Pieper, Oosterland. Panneninruilaktie: van BK 10,- tot 20,- terug voor uw oude pan bij aan koop van een nieuwe t/m 2 maart '91 bij het Ge- sehenkenhuis, Haamste- de/Renesse. Gele grapefruit 6 voor 2,50. P. Pieper, Ooster land. q De lentegarens in de nieuwste kleuren zijn bin nen. Ans Bienefelt, Heu- velsweg 7, Kerkwerve, tel. 01110-12179. Bosje tulpen, narcissen of mimosa 3,95. P. Pieper, Oosterland. Heeft uw hond last van vachtproblemen en jeuk?? Voer dan Prins honden voeders. Prins is natuur zuiver en bevat geen kleur geur en smaakstoffen, zelfs antioxydanten en toegevoegd zout worden in Prins voeders niet ge bruikt. 5 kg Prins diner 13,15; 10 kg Prins diner 22,50; 20 kg Prins diner 42,50; 5 kg Prins brok 11,45; 10 kg Prins brok 19,95. Tuincentrum Sluys, Hogezoom 44, Haamstede, tel. 01115- 1437. Bami-pakket 1,79, 200 gram hawaï salade 1,79. P. Pieper, Oosterland. Personeel gevraagd: Part-time verkoopsters gevr. in kunstnijverheid- zaak „Het Oude Raad huis" in Haamstede. Tel. 01115-3181. Diversen: Fa. Garage Kerkwerve. Reparaties alle merken auto's, uitlaten, schokbre- kers, banden en accu's. Ttel. 0U10-15210. Nieuw! Inkoop en ver koop van baby- en kinder kleding, maat 56 t/m 176, speelgoed, boxen, kinder wagens enz. enz. Wolboer derij Ans Bienefelt, Heu vels weg 7, Kerkwerve, tel. 0U10-12179. Open van 10.00-17.00 uur of op af spraak. Noteert u het even... we gens vakantie v.a. 22 febr. t/m 16 mrt gesloten. Daar na weer gaarne tot uw dienst. Kapsalon H. Kosters, Burgh-Haamste- de, tel. 01115-1648. Heeft u last van een ver stopte afvoer en/of riole ring? Belt u dan 01110- 13495. Ook 's avonds en het weekend. Schoon- maakbedr. De Jong Zie rikzee. Bereikbaar tot 20.00 uur NIEUWS UIT DE REGIO. JE LEEST 'T IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE De samenwerkende ouderenbonden in de provin cie Zeeland (P.O.S.O.) nodigen de in Zeeland wo nende gehandicapten en ouderen, die niet zonder begeleiding op vakantie kunnen, uit om deel te ne men aan één van de Zeeuwse Vakantieweken 1991. De vakantieweken worden georganiseerd in het va kantiecentrum Bos en Duin in Oostkapelle. Men kan een keuze maken uit twee weken: van 15-22 juni van 22-29 juni In beide weken zijn begeleidsters en een verpleeg kundige aanwezig. Men is in volpension en er is een aantrekkelijk programma met o.a. avondpro gramma's en een bustocht. De kosten bedragen f 375,- per persoon per week, incl. premie annuleringsverzekering. Aanmelden, liefst telefonisch, bij het vakantie centrum Bos en Duin, Duinweg 82, 4356 GD Oostkapelle, tel. 01188-3110. Wij vragen een voor 20 uur per week Jaarbetrekking Interesse? Bel dan voor informatie naar: Noordstraat 5 - Haamstede - Telefoon 01115-3001

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 7