berichten Waarde lezers Mensen in noot Nootklok Tweehonderd PCOB-leden Sneeuwpret op school STICHTING TER BEVORDERING VAN KOMISCHE EN KRITISCHE NOTEN JAARGANG 1 NO 13 HOOFDREDACTEUR: NICOLAAS NÖTENBAERD Do Notenkraker NootzakeTF 6 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE SCHARENDIJKE Opbrengst oliebollenactie De oliebollenactie die in Scha- rendijke werd gehouden ten bate van de Helcherseeschool heeft netto 1100 gulden opge bracht. De actie slaagde door de enthousiaste inzet van een aantal vrijwilligers die de olie bollen bakten en verkochten. OOSTERLAND Verkoping Op dinsdag 19 februari wordt in de woning van de familie De Bruine aan de Lage Maireweg 14 te Oosterland een verkoping gehouden ten bate van de ge handicaptenzorg De Schutse. Verkocht worden linnengoed, ondergoed, zelfgemaakte sok ken, truien, baby-artikelen, klompen en huishoudelijke ar tikelen. De verkoping is van 9.30 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Belangstellenden kunnen ook telefonisch artike len bestellen via 01114-1737. GOES Open dagen asielzoekerscentrum Op zaterdag. 23 februari, vrij dag 1 maart en vrijdag 8 maart wordt in het asielzoekerscen- trum Bergzicht te Goes open dag gehouden. Iedere belang stellende kan daarbij in het centrum rondkijken en kennis maken met niet-westerse cultu ren. Op zaterdag 23 februari is de open dag speciaal voor kin deren. Zij zijn welkom van 14.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag 1 maart staat de open dag in het teken Suriname. Men kan luisteren naar van Surinaamse muziek en Surinaamse hapjes proeven tijdens het bezichtigen van het centrum. Van 19.30 tot 23.00 uur. Een week later op 8 maart gedurende dezelfde tij den staat de open dag in het te ken van de Molukse/Indonesi sche cultuur. Cultureel gekleurd In het kader van het festival Cultureel gekleurd wordt op woensdag 27 februari in Goes een interculturele vrouwena vond gehouden. Minderheden- consulente bij de stichting Overleg Kindercentra Zeeland G. Ritoe en de Goese wethou der M. F. van Tooren-Loerak- ker spreken daarbij ovér hun werk gezien vanuit de eigen cultuur. De bijeenkomst wordt gehouden in Ontmoetingscen trum Surantar aan de Troelstralaan 5-7 te Goes. Het programma begint om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor vrouwen. MIDDELBURG Cultureel gekleurd In het kader van het festival cultureel gekleurd houdt de Turkse schrijver Halil Gür op woensdag 27 februari een le zing in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Hij schreef vier boeken en een aantal verhalen die werden gepubliceerd in de Avenue en de Volkskrant. Een belangrijk thema in zijn verha len is de situatie in buitenland se werknemers in West-Europa en Turkije. Aanvang 20.00 uur. Op dezelfde dag, maar dan om 14.30 uur verzorgt de schrijver, die ook twee kinderboeken schreef, een kindermiddag. Aanvang 14.30 uur. AMSTERDAM - Het beleid dat de regering voert voor de ver mindering van de uitstoot van kooldioxyde (CO2), het belang rijkste broeikas-gas, staat re gelmatig haaks op de doelen die de overheid zich heeft ge steld. ZIERIKZEE - De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) op Schouwen-Duive- land heeft inmiddels tweehon derd leden. Recent werd me vrouw C. van der Have uit Burgh-Haamstede als twee honderdste lid van deze vorig jaar opgerichte ouderenbond ingeschreven. Op grond van de aanmeldingen die nog steeds binnenstromen verwacht het bestuur van de PCOB dat het ledental dit jaar nog zal oplo pen tot (boven de) tweehon derdvijftig leden. SEROOSKERKE - Diverse ba sisscholen hebben de hevige sneeuwval aangegrepen om ty pische winterspelletjes te gaan doen. De leerlingen van de onder bouw van basisschool de Schelphoek in Serooskerke gingen priksleeën en zich ver maakten met een slalom en slee-trekken. Ook werden met sneeuwballen blikken omver gegooid. En natuurlijk moest er ook een sneeuwpop aange kleed worden. Het is een van de eerste keren geweest, dat de Dorpsgemeenschap Seroosker ke de jeugdactiviteiten organi seerde. Voorheen werd dit ge daan door het jeugd- en tiener werk. Aldabi, pass, 13-2 Kopenhagen naar Pitea Nedlloyd Barcelona, -13-2 200 no Auckland, 17-2 Papeete verw. Nedlloyd Dejima, 12-2 120 z Mekka nr Port Kelang Nedlloyd Delft, 12-2 te Port Ke lang Baltic Sun, 14-2 te Rotterdam verw. DEN HAAG Van 12 tot en met 17 februari wordt in het Neder lands Congresgebouw in Den Haag de ijsshow Walt Disney's World on Ice gehouden. Beursbericht Markt Goes dinsdag 12 februari 1991 Aardappelen Bintje, veldsgewas 40-60% 50 mm opw. fritesgeschikt (tarre ring op rotte, hard groene en kapotte knollen) 26 tot 28 cent per kg; bintje 0 mm opw. 27 tot 29 cent per kg; voeraardappe- len 6 cent per kg. Notering Rotterdamse beurs d.d. 11-2-91. 40-50 mm 25% tot 26% cent per kg. 50 mm op waarts 32% 'tot 33% cent per kg- Uien Prijzen exclusief BTW. Zaaiui- en, directe levering uit bewa ring op auto geleverd, stan daardklasse AVZ 17 tot 21% cent per kg. Vlas Prijzen exclusief BTW. Ongere- peld, op auto geleverd tot 30 cent per kg. Granen, zaden en peulvruchten Prijzen per 100 kg en exclusief BTW: Thrwe 37,50 tot 39,00, brouwgerst 100% brouw tot 48,50, uitmaalgerst 35,00, voergerst 37,00, haver 35,25, bruine bonen 170,00, capucij- ners 60,75 tot 61,25, erwten 56,75 tot 61,25, karwij, pri ma doorsneekwaliteit 122,50, blauwmaanzaad, prima door sneekwaliteit, oogst 1990 177,50. Hooi en stro Prijzen per 1000 kg en exclusief BTW: Weidehooi 180,00 tot 250,00; dijkhooi 140,00 tot 170,00; gerstestro 90,00 tot 110,00, tarwestro tot 100,00, Veldbeemd 60,00 tot 115,00, Engels raaigras 70,00 tot 90,00. Veemarkt Den Boseh DEN BOSCH, 13-2. Prijzen slachtrunderen per kg geslacht gewicht zonder nier en slotvet, inklusief BTW (Volgens PVV): Aanvoer slachtrunderen 1016, waarvan mannelijk 218. Mann. Super 8,80-9,70. Mann. extra kwal. 8,30-8,80. Mann. Ie kwal. 7,45-8,30. Handel redelijk en prijzen prijsh. Mann. 2e kwal. 6,70-7,45. Mann. 3e kwal. 6,15- 6,70. Handel redelijk en prij zen gelijk. Vrouwelijk Super 8,85-11,00. Vrouwel. extra kwal. 7,05-8,85. Vrouwel. Ie kwal. 5,40-7,05. Handel vlot en prijzen hoger. Vrouwel. 2e kwal. 4,55-5,40. Vrouwelijk 3e kwal. 4,15-4,55 en worstkwali teit 4,15-4,55. Handel vlot en prijzen hoger. Gebruiksrunderen per stuk in klusief BTW: Aanvoer ge bruiksrunderen 937, waarvan graskalveren 92. Melk- en kalf- koeien le soort 1400-2300, 2e soort 925-1400. Handel rustig en prijzen lager. Melkvaarzen le soort 1300-1700 en 2e soort 900-1300. Handel rustig en prij zen gelijk. Kalfvaarzen le soort 1500-2450 en 2e soort 1200- 1500. Handel rustig en prijzen lager. Guste koeien le soort 1200-1750 en 2e soort 800-1200. Handel redelijk en prijzen ho ger. Enterstieren 900-1650. Handel flauw en prijzen ge lijk. Pinken 850-1400. Handel flauw en prijzen lager. Gras kalveren 550-950. Handel flauw en prijzen lager. Vleeskalveren per kg levend gewicht inclusief BTW: Aan voer vleeskalveren 6. Vleeskal veren niet genoteerd. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inklusief BTW: Aan voer roodbont 682. Stierkalve ren extra kwaliteit 580-700, le kwaliteit 310-540 en 2e kwali teit 90-280. Handel redelijk en prijzen hoger. Vaarskalveren extra kwaliteit 325-425, le kwaliteit 90-305, 2e kwaliteit 60-90. Handel rustig en prijzen gelijk. Aanvoer zwartbont 308. Stierkalveren extra kwaliteit 380-450, le kwaliteit 180-290, 2e kwaliteit 80-160. Handel rede lijk en prijzen hoger. Vaarskal veren extra kwaliteit 115-175, le kwaliteit 90-115 en 2e kwali teit 40-70. Handel rustig en prijzen gelijk. Aanvoer vlees rassen 156. Vleesrassen le kwa liteit 530-775 en 2e kwaliteit 260-530. Handel rustig en prij zen gelijk. Slachtvarkens (per kg. levend gewicht incl. btw). Aanvoer 310. Slachtvarkens 2,60-2,70, zeugen extra kwal. 2,27-2,45, le kwal. 2,27-2,37 en 2e kwal. 2,17- 2,27. De handel vlot en prijzen hoger. Slachtschapen en lammeren per kg. geslacht gewicht inklu sief BTW: Aanvoer 751, waar van lammeren geen. Slacht schapen 2,50-4,25. Ooien tot 20 kg 7,50-8,50. Rammen tot 22 kg 7,50-8,75, rammen 22-25 kg 7,00-8,50. Rammen boven 25 kg 6,50-7,00. Slachtschapen en lammeren per stuk inklusief BTW: Slachtschapen 120-160. Handel redelijk en prijzen iets hoger. Ooien tot 20 kg 130-175. Handel, redelijk en prijzen gelijk. Rammen tot 22 kg 150-195, ram men 22-25 kg 160-200 en ram men boven 25 kg 160-210. Han del redelijk en prijzen gelijk. Gebruiksschapen en lammeren per stuk inklusief BTW: Aan voer 329 stuks. Weidelamme- ren 65-105. Handel rustig en prijzen gelijk. Geiten en bokken: Aanvoer 39 stuks. Prijzen 15-50. Handel rustig en prijzen gelijk. Aanvoer totaal 4534 stuks. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 14-2. Aanvoer 33 stuks. Prijzen in gulden per stuk: luxe paarden 3050-3750, 2-jarige merries 2300-2750, 2- jarige hengsten 1750-2950, 1- jarige merries 1750-2650, 1- jarige hengsten 1600-1900, veu lens 700-1100. Handgl matig en prijzen gelijk. Pony's 1000- 1800, Shetlander pony's 400- 950. Handel matig en prijzen gelijk. Slachtpaarden oud 3,50- 4,25 en slachtpaarden jong 5,75-6,30 per kg gesl. gew. Han del matig en prijzen gelijk. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen door de classis Mid delburg tot predikant voor bui tengewone werkzaamheden (geestelijk verzorger Streek ziekenhuis Walcheren): N. H. J. E. Boomer te Amsterdam (Hoeksteengemeente); te Ter Aar: J. K. Vlasblom te Ommen. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Leiderdorp (Herv. Geref.): mw. drs. L. S. Karreman te Diemen-Water- graafsmeer-Bijlmer (part time). Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Woerden: J. J. van Eckeveld te Zeist. Beroepen te 's-Gravenzande: J. de Pater te Krabbendijke. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Bedankt voor Vlaardingen: W. Verhoeks te Arnemuiden. Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland Bedankt voor Kampen: A. D. Muilwijk te Dordrecht. Dr. D. Kalmijn 45 jaar predikant DREISCHOR - Het is zondag 17 februari a.s. 45 jaar geleden dat dr. D. Kalmijn, Hervormd emeritus predikant te Eindho ven, die de gemeente van Drei- schor diende, in het ambt be vestigd werd. Dr. Kalmijn werd 14 september 1904 in Utrecht geboren. Op 17 februa ri 1946 deed hij intrede in de Hervormde gemeente van Dreischor. Vervolgens verbond hij zich in 1948 aan Baren- drecht. Deze gemeente diende hij tot 1 april 1957 toen hij eer vol werd ontheven. Dr. Kalmijn promoveerde in 1955 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift getiteld: Abraham Capadose. en allen die met ons in de noot verbonden zijn. In deze carnavaleske tijd gin gen mijn gedachten terug naar 1975. In die tijd hadden de ara- bische staten de oliekraan voor Nederland stevig dicht gedraaid. Dit allemaal vanwe ge de pro-Israël houding van de Nederlandse regering. Een van die oliedichtdraaiende landen was het oliedom Koe weit. Ter gelegenheid van het carnaval maakte het team van het satirische televisiepro gramma Farce Majeure een carnavalslied: Koeweit, kiele, kiele. Koeweit. Aan de beken de consul Rabanni werd het lied aangeboden en zo klonk (terwijl de Farce Majeure- leden als arabier verkleed wa ren): Op het carnaval geen centje pijn kun je nog volop in de olie zijn. Word je voor de lol geflest, het arabier, dat is weer best! Al stijgen de prijzen als maar meer dat benzinewe-zie- newe morgen dan wel weer. Koeweit, Koeweit, Koeweit, kiele kiele Koeweit, kiele kie le hopsasa! Dit lied met regels als een 'sjei- kende sjeik' haalde de wereld pers en veroorzaakte een stevi ge diplomatieke rel. De Neder landse zaakgelastigde David Meinhard Schurer kon maar met moeite de regering van Koeweit uitleggen dat het niet boosaardig bedoeld was. De tijden veranderen. Nu zijn de Nederlandse militairen aanwezig om mee te doen om datzelfde Koeweit te bevrijden van een arabier die de olie kraan niet dichtdraait maar wijd open zet, maar dan rich ten zee. Gelukkig heeft geen mens het in zijn hoofd gehaald om over een man die zelfs vo gels in de olie doopt een carna valslied te schrijven. Zo ie mand is zelf iemand in de olie. Toen ze in 1975 de kraan dicht draaiden kon je nog lachen, maar nu iemend in 1991 de kraan open zet is er geen lol meer aan. Gegroet NÖTENBAERD Wtotèhmtw <he* 4* tfrik m* mttmim «m mmmfotïit f* t*rUsr*n. Op naar Zonnemaire voor de jaaruitvoering van Nut en Uit spanning (15 februari). Dit jaar is het een instrumentaal con cert, maar nu reeds is bekend dat volgend jaar zullen mee- Nederlandse zaakgelastigde door de sjeik van Koeweit ontboden om carnavalshit te verklaren. werken: muziekvereniging Nut en Uitspanning, zangkoor Lucht en Buikspanning en het bejaardenkoor VUT en Uit banning. 'Zeer geachte Heer Notebaerd of was het nu Notenbaerd of Nootenbaerd of Nootebaert of... ik weet het niet meer'. Zo begint Bep Quant een hele aar dige brief die mij bijna tot Tra- nenbaerd maakte. De dingen die zij schreef blijven geheim, maar ik kan u verzekeren dat hele vriendelijke dingen over het Nootverband waren. Het was daarom een grote vreugde toen juist deze brief uit de stapel oplossingen werd getrokken. Want zij is de eerste prijswinnaar in de serie De on bekende bekende. De liedjes uit het muzikale paspoort wa ren: naam: PIET Hein, adres: een karretje dat op de ZAND WEG reed en zijn zoon ver koopt TULPEN uit Amster dam, terwijl de drie notenna men de politieke letters C-D-A vormden. Kortom: de oplos sing was wethouder PIET DE RIJKE en dat hadden aardig wat inzenders gevonden. De bon gaat naar d'Aillystraat 28 en als de zoon van Piet vanwe ge deze aardige reclame slim is zendt hij gausw Van de tweede onbekende be kende zeggen we weinig. In bij gaand muzikaal wapen zit zo veel dat het niet moeilijk moet zijn om deze bekende man uit onze omgeving te vinden. Een kleine hulp: de tekst van een van de liederen is: Wie zal dat betalen... De oplossing dient een week na verschijnen van deze aflevering binnen te zijn op het secretariaat van het Nootverband, Jannewekken 9, Zierikzee. De luisteraar De afgelopen keren hebben we allerlei toeters, blazers en an dere geluidsmakers aan het woord gelaten maar nog nooit zijn we in gesprek geweest met de luisteraars wiens taak het slechts is om stil te zijn. En hoewel de heer W. P. Martens door de telefoon zegt dat hij zich niet 'competent acht om over muziek te oordelen' gaan we toch maar even op bezoek. De heer Martens is namelijk een van de trouwste concertbe zoekers in Zierikzee en on danks het feit dat hij geen ge zichtsvermogen meer heeft is geen trap te hoog of te moeilijk om erbij te zijn als muziek klinkt en als het even kan mid deleeuwse muziek. Drie vakken heeft hij maar liefst gestudeerd: Rechten, kunstgeschiedenis en geschie denis. Na kortere of langere tijd in de journalistiek en ad vocatuur werkzaam te zijn ge weest belandde hij uiteindelijk in 1961 in Zierikzee waar hij le raar geschiedenis werd aan het Prof. Zeemanlyceum en zo lang als het kon bleef hij lesgeven. Het boeiende van een gesprek met de heer Martens is zijn bre de kijk op de kunst als geheel. Naar zijn inzicht zijn er teveel beeldende kunstenaars die denken dat de kunst alleen maar uit beeldende kunst be staat en andersom zijn er veel musici wiens wereld ophoudt als er niet meer over muziek gesproken wordt. Voor de heer Martens geldt dit niet. Hij be zoekt toneelvoorstellingen, ex posities en concerten. „Wat jammer dat die zondagmorgen concerten er niet meer zijn!" Martens beluistert muziek in samenhang met de historie. Want als je naar muziek luistert hoor je wat de mensen vroeger zelf hoorden. Het brengt je in contact met de mensen van destijds. Het ver klaart ook zijn voorkeur voor muziek uit de Middeleeuwen en zelfs uit de oudheid. Zijn verdere voorkeur: Mozart, Chopin, Wagner en Debussy. Veelzijdigheid alom. Via de blindenbibliotheek beluistert hij banden met werken van Mozart en Tsaikowsky. Zo ge niet hij van de kunst, maar niet alleen .yan de hoorbare kunst. Beeldhouwwerken kun je voe len. „Ik weet vaak precies hoe ze eruit zien". W. P. Martens. „Kinderen moeten spelen en zich niet teveel met de Golfoor log bemoeien" zei de psycholo ge tegen me terwijl ik de Grachtweg insloeg. Precies, sprak ik en zag een kleurrijk schouwspel van schaatsende kinderen op de gracht. Skates instaed of scuds. Maar lieve psychologe, hoe voorkom je dat nu? Ik deed de radio wat zach ter en dacht aan de zondagmor gen. Toen ik in pyjama de kamer in kwam klonk er plechtig psalm gezang. De bekende zoon van zeven had de televisie aangezet op Nederland 3, nieuwsgierig of die stoute Saddam al dood was. Hij wist dat daar elke morgen pagina's Teletekst met het laatste nieuws verschijnen. Naast het nieuws over neer gestorte helikopters, verwoeste burgerdoelen, en de mogelijk heid van een gifgasaanval stond de tekst: u luistert nu naar Radio 1. Het was de EO die psalmen en gezangen afge wisseld met gewijde teksten uitzond. Zo hoorde ik preken en zag pa triots, ik hoorde gezangen en las van gewonden. Ik had er niet meer aan gedacht toen de ze week iemand naar me toe kwam met een vraag over een serie radioprogramma's van de KRO op zaterdagavond laat. Gedurende - enkele weken wordt daar elke week een mis uitgezonden met de titel l'Homme armée. Ineens kwam die wonderlijke combinatie van psalmen en poseidons weer terug. Want de missen die in de 15e en 16e eeuw door haast alle componisten ge schreven werden onder de titel l'Homme armée, zijn missen op een soldatenliedje: „de gewa pende man". Blijkbaar vonden mannen als Josquin des Prez en Dufay het militaire liedje liedje zo aardig dat ze het als muzikaal materiaal verwerk ten en er rustig de vroomste teksten op plaatsen of soms de tekst gewoon lieten staan ter wijl om de melodie heen het kyrie en gloria weerklonken. Een voor ons vreemde gewoon te, maar sinds die zondagmor gen ga ik er een beetje aan wen nen. Psalmen met patriots en een mis met militairen. Een vreemde combinatie, maar de muziek is in ieder geval mooi. (KRO zaterdagavond 23.20 uur).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 6