ROA-regeling blijkt ondanks gebreken hele verbetering Groep van asielzoekers ontgaat Westenschouwen 'Stuitend dat vrijwilligers nu gepasseerd worden' Inbraak in bakkerij Oliebollen actie voor orgel Brouwse kerk Verkiezings bijeen komsten GPV/PPF Juridische procedures kunnen zorgvuldiger Vrij willigers Bang&Qlufsen DONDERDAG 14 FEBRUARI 1991 NR 24898 5 Vervolg vari pag. 1 er bij alle college's van b en w van Schouwen-Duiveland een subsidieverzoek van de werk groep sehoolbiologie en van Westerschouwen hebben zij nog steeds geen definitief ant woord gekregen". Structuur Volgens Wiersma is het bij het op poten zetten van een milieu educatief centrum essentieel dat samenwerking gezocht wordt met mensen die zich al jarenlang inzetten voor de na tuur. „Hun kennis is van groot belang", aldus Wiersma. „Het ontbreken van afstemming, overleg en samenwerking heeft tot gevolg dat deze kennis en ervaring niet kan worden be nut". In een brief aan het college van b en w van Westerschouwen dringt Wiersma er op aan om alsnog contact te zoeken met de werkgroep sehoolbiologie. Hij is ervan overtuigd dat men al leen dan een goede structuur voor natuur- en milieueducatie op kan zetten. Hij benadrukt daarbij dat het naar zijn me ning onverstandig is om het te zoeken in de grootschaligheid. „We moeten niet toe naar meer, maar naar minder en beter", aldus Wiersma. „Ik heb de indruk dat men on voldoende beseft hoe nodig het is dat er aan een beter milieu gewerkt wordt. Het gaat echt om draconische maatregelen en heel grote geldbedragen. Het zou doodzonde zijn als dat geld, dat de overheid ter be schikking stelt, niet efficiënt gebruikt zou worden. Ik zal de provincie dan ook adviseren geen geld beschikbaar te stel len aan de gemeente Wester schouwen voor de opzet van een milieu educatief centrum". De Westerschouwse wethouder Ir. C. W. Veerhoek was wegens vakantie niet bereikbaar voor commentaar. ZIERIKZEE - In de nacht van dinsdag op woensdag werd in- grbroken in een bakkerszaak te Zierikzee. De dieven kwamen de zaak binnen door het rolluik voor de winkel te forceren. Uit de win kel wordt een klein bedrag aan contant geld vermist. Het scha debedrag door het forceren van het rolluik is niet bekend. Me vrouw A. D. V. deed aangifte van de inbraak. BROUWERSHAVEN - Op za terdag 23 februari houdt de Gereformeerde Kerk Brou- wershaven/Zonnemaire een oliebollenactie ten bate van het orgel in de kerk aan het Bostonplein te Brouwersha ven. De oliebollen worden vanaf 9.00 uur huis-aan-huis ver kocht in de kernen van de ge meente Brouwershaven: Brou wershaven, Dreischor, Noord- gouwe, Schuddebeurs en Zon- nemaire en de gemeente Mid- denschouwen: Scharendijke, Kerkwerve, Ellemeet en Eiker zee. Belangstellenden uit het' overig deel van Schouwen- Duiveland kunnen de oliebol len telefonisch bestellen waar na ze gratis worden thuisbe zorgd. Telefoon 01112-1973 df 01117-1331. NIEUWERKERK/BRUINIS- SE/ZIERIKZEE - In het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op woendag 6 maart wordt in drie plaatsen op Schouwen-Duiveland een verkiezingsbijeenkomst van de GPV/RPF gehouden. Op vrijdag 15 fffaart spreekt de heer Van Dijke in het dorps huis te Nieuwerkerk en op don derdag 28 februari in De Drie hoek te Zierikzee. Zoals al eer der bekend werd gemaakt komt het Tweede Kamerlid M. Leerling op donderdag 21 fe bruari naar Bruinisse waar de verkiezingsbijeenkomst wordt gehouden in het dorpshuis. Al le bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. ZIERIKZEE - Uitpuilende opvangcentra, asielzoe kers die uit pure „woningnood" in vakantiecentra worden ondergebracht en jarenlange procedures voordat een asielzoeker alsnog wordt uitgewezen. Die feiten doen vermoeden dat het Nederlandse vluchtelingenbeleid schipbreuk heeft geleden. Boukje Bijlsma, Conny Verhage en Theo de Waal die op Schouwen-Duiveland (en Sint Philipsland) belast zijn met de opvang van de asielzoekers ontkennen dit echter. Zeker, de juridische procedures kunnen zorgvuldiger, maar de Regeling Opvang Asielzoe kers blijkt al met al toch een aanzienlijke verbete ring te zijn. Die Regeling Opvang Asielzoe kers - kortweg ROA - genoemd is in november '87 van kracht geworden en is vooral bedoeld om de vreemdelingen over het gehele land te spreiden. Daar door kreeg ook Schouwen- Duiveland in '88 te maken met het vluchtelingenvraagstuk, dat tot dan toe een typisch Randstedelijk probleem was. Begin '88 arriveerden hier op Schouwen-Duiveland de eerste asielzoekers die in Brouwers haven en Zierikzee gehuisvest werden in zogenaamde ROA- woningen. Dergelijke wonin gen, waar asielzoekers tijdens de behandeling van hun asiel aanvraag kunnen verblijven zijn behalve in Brouw en Zie rikzee ook in Bruinisse, Scha rendijke, Oosterland en Haam stede en het ziet er naar uit dat de ROA-huisvesting in Zierik zee en Brouwershaven binnen kort nog met één woning wordt uitgebreid. Verbetering Nu na drie jaar ROA blijkt dat die regeling op zich een aan zienlijke verbetering is omdat hierdoor de financiële positie en de huisvesting van de asiel zoeker is vastgelegd. Iets dat voorheen niet het geval was. Wat die financiële kant betreft blijkt de positie van de asiel zoeker vergelijkbaar te zijn met die van iemand met een bijstandsuitkering. Het bedrag dat de asielzoekers krijgen voor eten, drinken en kleine persoonlijke uitgaven is vol gens De Waal dan ook reëel, ook al is het geen vetpot. Huisvesting Een ander aspect van deze drie jaar oude regeling betreft de huisvesting van de asielzoe kers. In plaats van in de steden te worden ondergebracht wor den de asielzoekers ook in klei ne kernen gehuisvest, iets dat voor de echte stadstypes onder de asielzoekers weieens proble matisch kan zijn. Omdat er vaak weinig te doen is voelen zij zich daar soms dubbel geï soleerd en kost het aanpassen meer moeite. Ofschoon voor stander van decentralisatie zou De Waal het een goede zaak vinden als in een regio een plaats met een bepaalde om vang voor de opvang van asiel zoekers zou wor.den aangewe zen. Voor Schouwen-Duiveland zou Zierikzee als opvangplaats kunnen fungeren. Denkt het hulpverleningsteam van de Federatie Maatschappe lijke Dienstverlening nog aar dig positief over deze ROA- regeling, minder te spreken is het drietal over de juridische procedures die voor het (al dan niet) verkrijgen van de vluch telingenstatus - de zogenaamde A-status - moeten worden ge volgd. Onzekerheid Het doorlopen van de gehele procedure (inclusief een kort geding en het in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof) kan maximaal vier jaar duren en in die lange tijd verkeert de asiel zoeker in de martelende onze kerheid hoe vrouwe Justitia uiteindelijk over hem zal oor delen. Een haast ondraaglijke situatie. In praktijk blijkt zo'n 95% niet in aanmerking te ko men voor de vluchtelingensta tus, die in Nederland alleen wordt toegekend wanneer ie mand omwille-van zijn politie ke en, godsdienstige overtui ging of ras in zijn land is ver volgd of daar gegronde vrees voor heeft. Mensen die om eco nomische redenen hun land hebben verlaten komen in Ne derland niet in aanmerking voor de vluchtelingenstatus. En daar is het hulpverle ningsteam het niet mee eens. Een duidelijke scheiding tus sen politieke/godsdienstige vluchtelingen en puur econo mische vluchtelingen is irm mers niet altijd scherp te trek ken. Economische willekeur, waarbij bepaalde groeperin gen doelbewust worden „weg gedrukt" uit het economisch leven kan een middel zijn om mogelijke politieke tegenstan ders de mond te snoeren, te on derdrukken of zelfs uit te hon geren. Dat de procedure ter verkrij ging van de vluchtelingensta tus de nodige zorg behoeft en daardoor geruime tijd in be slag neemt is voor het hulpver leningsteam op zich accepta bel. Wat Bijlsma, De Waal en Verhage echter wel een doorn in het oog is, is dat de juridi sche procedures weliswaar lang duren maar lang niet al tijd zorgvuldig zijn Ofschoon het drietal in koor roept niet op de stoel van de rechter te wil len zitten hebben ze tijdens hun werkzaamheden inmid dels de nodige ervaringen met de werking van de Vreemdelin genwet opgedaan. In feite blijkt de Vreemdelin genwet zowel een administra tieve als een civielrechtelijke kant te hebben hetgeen de zaak er niet bepaald eenvoudiger op maakt. Daarnaast lijkt het Ne derlandse toelatingsbeleid op twee gedachten te hinken. In tegenstelling tot het strafrecht waar de rechterlijke macht de schuld van de verdachte moet bewijzen moet volgens de Vreemdelingenwet de asielzoe ker zelf aan kunnen tonen dat zijn leven bij terugkeer in zijn vaderland gevaar loopt. Daar voor heeft hij individuele be wijzen nodig, hetgeen menige asielzoeker de nodige hoofd brekens kost en mocht hij in de gelukkige omstandigheden verkeren over een paspoort (en andere documenten) te be schikken dan wordt betwijfeld of hij wel echt is gevlucht. Wie overhaast moet vluchten heeft immers geen gelegenheid om allerlei papieren mee te ne men. Het inschakelen van familie voor het verkrijgen van de be nodigde documenten kan het leven van de familie van de asielzoeker in gevaar brengen en bovendien kost het vaak veel tijd om de vereiste papie ren boven water te krijgen Dat heeft, zo blijkt uit het verhaal van Conny Verhage, een asiel zoeker ooit de das omgedaan. Toen zijn kort geding werd ver vroegd had hij niet meer vol doende tijd voor het verzame len van bewijsmateriaal. Het kan en dat is wel heel schrij nend ook voorkomen dat ie mand die in afwachting is van zijn kort geding teruggestuurd wordt naar zijn land van her komst waar hij dan „in alle rust" (lees: achter de tralies) de uitslag van zijn zaak kan af wachten. Stagnatie De tijd die met het afhandelen van de zaak van de asielzoeker is gemoeid mag dan voor het hulpverleningsteam geen punt zijn, feit is dat én door, de tijd rovende procedures én door de toestroom van nieuwe groepen asielzoekers de doorstroming van asielzoekers uit de opvang centra naar de ROA-huizen stagneert. Daardoor is een der de type asielzoeker ontstaan, namelijk die welke in vakan tie-oorden moet wachten tot er voor hen een plaatsje vrij -is in een van de centrale opvangcen tra, van waaruit zij vervolgens naar een ROA woning kunnen worden overgeplaatst. Zo wacht in Westenschouwen een groep van zo'n 35 asielzoekers op hun vertrek naar waar schijnlijk het nieuwe opvang centrum in Middelburg. Deze groep valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van wvc. Er is nog een derde reden waar om de opvang van asielzoekers lijkt te stagneren Behalve de kleine groep asielzoekers die volgens de definitie van de overheid in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus en de grote groep die zonder meer wordt uitgewezen bestaat er nog een andere categorie, de ge doogden. Tot deze categorie be horen asielzoekers die volgens de overheid niet in aanmerking komen voor de vluchtelingen status maar die gezien de situa tie in hun land ook niet kunnen worden teruggezonden. Zolang de situatie in hun land niet ver andert worden Zij niet terug- WESTENSCHOUWEN - Asielzoekers in Westen schouwen? Ik wist niet dat die er nog zaten? Blijk baar is het verblijf van zo'n vijfendertig asielzoe kers in hotel De Zilvermeeuw in Westenschouwen, dat als noodopvang dienst doet, volledig aan de aan dacht van de Westerschouwse bevolking ontsnapt! Wanneer op de aanwezigheid van deze groep asiel zoekers wordt geattendeerd reageert men dan ook verwonderd. We wisten het niet is de teneur van de reacties. Hoe het mogelijk is dat de aan wezigheid van een groep van zo'n 35 asielzoekers weken lang onopgemerkt kon blijven mag Joost weten. In een kleine ge meenschap blijven immers maar weinig zaken onopge merkt. Dat (bijna) niemand in Westenschouwen iets van het bestaan van deze groep asiel zoekers afweet komt mogelijk doordat deze groep recht streeks onder de verantwoor delijkheid valt van het minis terie van welzijn, volksgezond heid en cultuur. Nu de centrale opvangplaatsen bom- en bom vol zitten en de stroom asiel zoekers aanhoudt ziet dit mi nisterie zich genoodzaakt om asielzoekers in vakantie-oor den onder te brengen, waar zij hun plaatsing in een asielzoe kerscentrum moeten afwach ten. In het geval van een aantal asielzoekers in Westenschou wen betekent dit enkele maan den wachten. Sommigen van hen verblijven al meer dan twee maanden in hotel De Zil vermeeuw en het is te verwach ten dat ze nog zes tot acht we ken daar moeten blijven voor dat ze naar een centraal opvan- centrum (onder meer in Mid delburg) kunnen afreizen Geen steun Een weinig benijdenswaardige situatie, want kunnen andere asielzoekers die onder de Rege ling Opvang Asielzoekers val len, rekenen op de steun van vrijwilligers, deze groep wach tenden kan dat in Westenschou wen niet. Omdat deze groep rechtstreeks onder de verant woordelijkheid valt van het ministerie van wvc mag de Fe deratie Maatschappelijke Dienstverlening, die belast is met de opvang van (ROA-)asiel- zoekers op Schouwen-Duive land en Sint Philipsland zich niet met hen bemoeien. Die taak komt de rijksoverheid toe en die heeft zijn handen blijk baar meer dan vol aan het huis vesten van asielzoekers die pas zijn gearriveerd. Praktische problemen Voor hun vragen zijn de asiel zoekers in Westenschouwen aangewezen op het Buro voor Rechtshulp. Eens in de twee weken bezoekt mevrouw L. Backera van dit bureau het ho tel en in geval van praktische problemen wil ook de eigenaar van het hotel, de heer C. van Avoird nog weieens de helpen de hand bieden om bijvoor beeld een asielzoeker naar een arts te brengen. De dupe Meer begeleiding is er echter niet. Er is.in die twee maanden nauwelijks iemand geweest die zo af en toe eens aanwipte om te horen hoe het de asielzoe kers daar in het nu verlaten na gestuurd, maar een bestaan op bouwen in Nederland is hen ook niet toegestaan. Ook door dit verschijnsel is er onvol doende doorstroming. Dat een en ander niet strookt met de uitgangspunten van een humaan vluchtelingenbeleid moge duidelijk zijn. Er wordt dan ook gesproken om de re gelgeving wat bij te stellen. Zo zouden de asielzoekers in drie categorieën moeten worden in gedeeld waarbij diegenen die vanwege een onduidelijk vluchtverhaal van meet af aan weinig kans op de vluchtelin genstatus hebben gelijk wor den teruggezonden, waardoor meer tijd voor de twijfelgeval len en de asielzoekers die dui delijk aanspraak op de vluch telingenstatus maken over blijft. Op zich lijkt dit .een re delijk plan (van de commissie Mulder) alleen dient dit schif ten met de uiterste zorgvuldig heid te gebeuren. Het blijft im mers mensenwerk en het is. vaak heel moeilijk vast te stel len of iemand nu een echt poli tieke vluchteling is of niet. Dat vereist alle mogelijke zorg. Bij de opvang en begelei ding van de circa dertig (ROA)asielzoekers krijgt het hulpyerleningsteam van de FMD steun van vrijwilligers, die in de verschillende kernen bijspringen bij de op vang van de asielzoe kers. Zo helpen de vrij willigers de asielzoeker zijn weg in de voor hem vreemde maatschappij te vinden, door hem bij voorbeeld de eerste ke ren te vergezellen bij het doen van boodschappen of hem te begeleiden bij zijn bezoek aan de socia le dienst of advocaat. Maar ook gewoon even met elkaar babbelen be hoort tot het werk van de vrijwilliger. Daar het be geleiden van asielzoe kers die lang niet altijd •Engels spreken een in tensieve bezigheid is die ook door de asielzoeker soms niet naar waarde wordt geschat zouden de nu actieve vrijwilligers best wat versterking kunnen gebruiken. Te meer omdat uitbreiding van het aantal ROA-wo- ningen in Zierikzee en Brouwershaven binnen korte tijd een feit zal zijn. Wie goed kan relati veren en begrip op kan brengen dat een asielzoe ker iemand met een an dere cultuur is zou een welkome bijdrage kun nen leveren aan de op vang van de asielzoekers op Schouwen-Duive land. Wie daarvoor voelt kan contact opnemen met het hulpverlenings team van de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening, tele foon 01110-13351. tuurgebied bij de rotonde ver ging. Niemand die eens een spelletje naar de kinderen bracht of hen met een ander aardigheidje verraste en het meest trieste van deze hele kwestie is dat deze groep men sen, die rechtstreeks onder ver antwoordelijkheid van wvc vallen de dupe zijn geworden van een stringente taakverde ling. Want ook al wil het hulp verleningsteam van de FMD nog zo graag iets ondernemen voor deze groep asielzoekers, het is hen niet toegestaan om dat dit team zich moet beper ken tot asielzoekers die onder de ROA-regeling vallen. Te laat Die vrijheid om iets voor deze asielzoekers te organiseren (bij voorbeeld taallessen voor de kinderen) hebben vrijwilligers daarentegen wel. Nu het er ech ter naar uitziet dat deze groep asielzoekers nog slechts zes tot acht weken in Westenschouwen zal blijven lijken inspanningen om een aantal gastgezinnen te recruteren te laat Wanneer na het zomerseizoen een nieuwe groep asielzoekers in, Westen schouwen wordt onderge bracht ligt daar echter een taak voor de kerken en organisaties als bij voorbeeld de UW om ook die groep asielzoekers een handje te1 helpen. Dat ze deze keer „over het hoofd" zijn ge zien is een triest gegeven, maar hen nog een keer aan hun lot overlaten is ronduit onvergeef lijk. ZIERIKZEE Postzegels De postzegelvereniging Phila- telica, afdeling Schouwen- Duiveland, komt maandag 18 februari om 20.00 uur bijeen in het Huis van Nassau te Zierik zee. Tijdens de vergadering is er ondermeer een veiling en een verloting. Jaarvergadering De Christelijke Plattelands vrouwen Bond, afdeling Schouwen Duiveland, houdt dinsdag 19 februari de jaarver gadering in de zaal van de Ge reformeerde kerk te Zierikzee. Voor de pauze is er een bestuurswisseling. Na de pau ze vertelt mevrouw M K. Beije uit Zierikzee over de verboden stad in China. Ze heeft er ook dia's bij. De bijeenkomst be gint om 19.45 uur. Belasting In het kader van de ledenser vice van het Christelijk Natio naal Vakverbond (CNV) wor den door het speciaal daarvoor opgeleide team van invullers in de maand maart weer de for mulieren van de inkomstenbe lasting ingevuld. Voor het la ten invullen van het formulier moet vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt worden. Dat kan op donderdag 21 februari tussen 13.30-15.30 uur en 19.00- 21 00 uur en op vrijdagmiddag 22 februari tussen 13.30-15.30 uur. De zitting in Zierikzee is donderdag 14 maart om 19.00 uur. Woensdag 27 maart is er nog een zitting om 13.00 uur. Beide keren komt de bond bij een in de Gereformeerde kerk in de Sint-Domusstraat 35. BURGH-HAAMSTEDE Mattheus Passion De afdeling Burgh-Haamstede van de Nederlandse Christen vrouwen Bond (NCVB) komt dinsdag 19 februari bijeen in de Gereformeerde kerk aan de Platboslaan te Haafnstede. Vanaf 19.45 uur spreekt M van der Veer over de Mattheus Pas- KERKWERVE Ouderavond peuterspeelzaal De vertoning van een video band met opnamen die gedu rende het afgelopen jaar van de peuters werden gemaakt. Dat is een van de hoogtepunten tij dens de jaarlijkse ouderavond van de peuterspeelzaal De Schouwse Poeletjes. De ouder avond wordt gehouden op maandag 25 februari in de peu terspeelzaal en begint om 19.45 uur. Het huishoudelijk gedeel te omvat onder meer een be stuursverkiezing waarbij Han- neke de Kok afredend en niet herkiesbaar is. In haar plaats wordt Marleen Theunisse ver kiesbaar gesteld. Elzg Quist en Corrie Tieleman zijn aftredend en wel herkiesbaar. De ouder avond begint om 19.45 uur. ZONNEMAIRE Nut en uitspanning Nut en Uitspanning in Zonne- maire verzorgt vrijdag 15 fe bruari de jaarlijkse uitvoering in het plaatselijke dorpshuis. Het 48 muzikanten tellende or kest speelt onder leiding van Gerrit Voogt allereerst zeven werken. Aansluitend is het de beurt aan de drumband. Na de pauze klimmen de tonelisten het podium op. Gekozen is voor het blijspel 'Commissaris Ma- nus vertelt' van B. steyaart. De regie is in handen van Marien van 't Veer. Na afsluiting door de voorzitter begint het bal on der leiding van het Belgische dansorkest het Holleywood Combo. NIEUWERKERK r inzameling Zaterdag 23 februari wordt door de Stichting World Child Care een kledinginzamelings- actie gehouden Kleding voor volwassenen en kinderen, schoenen, dekens, beddegoed en huishoudtextiel kunnen in zakken gedaan worden. Vanaf 09.00 uur kunnen ze in Nieu werkerk gereed gezet worden. Wie buiten de bebouwde kom woont, kan de zak "in de dichtstbijzijnde straat in de be bouwde kom neerzetten BRUINISSE Privé-manege Sinds enige tijd verblijven in een loods aan de Dorpsweg twee paarden en vijf pony's. Vier van deze dieren zijn van Piet Maaskant te Bruinisse. Het stallen van vier paarden op een manege vond hij al eni ge tijd een-prijzige business en toen dit loodsje aan de Dorps weg rond de jaarwisseling te koop kwam te staan besloot hij daarom het loodsje te kopen en om te bouwen tot zijn eigen privé manege. Tbt nu toe zijn er zes boxen ingebouwd waarin twee paarden en vijf pony's verblijven. Ook bevindt zich tussen de paarden een Shetlan- dertje van acht maanden. „Dit trekt grote belangstelling; veel ouders komen samen met hun kinderen naar de paarden kij ken, het blijven per slot van re kening hele lieve dieren", aldus Piet Maaskant. De andere drie paarden zijn van andere paardrijders uit Bruinisse. Zij mogen hun paar den daar gratis stallen in ruil voor het verzorgen van de paar den als Piet Maaskant niet aan wezig is. Door de vorst is het werk een beetje stil komen te liggen maar het. is de bedoeling dat er nog enkele boxen bijgebouwd worden. Tevens worden er nog andere faciliteiten bijgebouwd zoals een bar, een keukentje etc. Achter de loods komt een ter rein van nog eens ongeveer 650 vierkante meter met spring- toestellen en dressuurmoge- lijkheden waar gedresseerd en getraind kan worden; dit wordt in paardrij-termen een 'bak' genoemd. Maar vanwege de vorst moet ook het werk aan deze bak uitgesteld worden. Flamingo's Sinds enkele dagen verblijft er aan de oostkant van de Greve- lingendam een tiental flamin go's. De rose getinte dieren broeden in brakwatermoeras sen aan de Middellandse Zee en worden soms, zoals nu, hier ge zien. Het betreft dan vaak wel ontsnapte exemplaren uit die rentuinen. Film Dankzij de grote belangstel ling wordt er in jeugdsoos de Pul twee keer per maand een film vertoond. Vrijdag 15 fe bruari draait Koko Flanel van Urbanus, De rolprent begint om 21.00 uur. De zaal gaat al om 19.30 uur open. MIDDELBURG Politiek café Groen Links in Zeeland houdt donderdag 28 februari een poli tiek café in café Solo, Dam plein 48 te Middelburg. Dit vindt plaats in het kader van de proviniale statenverkiezin gen op woensdag 6 maart a.s. Een en ander begint om 20.00 uur. Om 20.15 uur is het de beurt aan de Surinaamse schrijfster Astrid Roemer. Zij is tevens raadslid in Den Haag en spreekt over de taal als krachtig middel voor een geen- gageerde inzet voor mens en milieu. Om 20.45 uur zingt An- ja Kopmels Zeeuwse liedjes met een kritische ondertoon en om 21.00 uur spreekt, de Zeeuw se lijsttrekker Frans van Kol- lem over actuele zaken. Na een tweede optreden van Anja Kopmels is het om 21.30 uur aan Wilbert Willems (Tweede Kamerlid), die enkele lijnen vanuit en naar de landelijke Groen Links politiek trekt. Meer informatie? Bel 01180- 35156 of 27311 VLISSINGEN Schrijversfestival Onder de naam Luisteren aan zee is er in het kader van de Na tionale Boekenweek op zater dag 9 maart om 20.00 uur in ho tel Brittannia te Vlissingen het eerste Zeeuwse schrijversfesti val. Tijdens het. festival zal een tiental schrijvers en dichters hun werk voordragen. De pre sentatie is in handen van Ed Leeflang (dichter) en Piet Pi- rijns (hoofdredacteur de Mor gen). De culturele intermezzo's worden verzorgd door het Heerlens salonorkest Rouge. Interscaldis Pipes en drums verzorgt de opening. De orga nisatie van dit alles ligt bij de openbare bibliotheek Vlissin gen, de Culturele raad in Vlis singen, het SALZ, boekhandel Fanoi en boekhandel Bikker. Advertentie Het nieuwe Beosystem 2500 te zien en te horen bij. Radio Weltevreden Korte St. Janstraat 12-20, Tel. 01110-12805 ZIERIKZEE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 5