Poppenbeurs! FNV helpt met invullen b elast ingaangifte-bilj et Extra show Bassie Adriaan JIKKEMIEN De Concertzaal te Zierikzee Commissie Van Waterschoot negeert eis tot rectificatie NCRV's Ronde van Nederland in Middelburg Vier invulavonden in regio ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE vertoont Niets 1 'er wereld tan deze moord niel -- ianSl I zaterdag 16 febr. 20.00 uiii zondag 17 febr. 20.00 uur Vrijdag 15 februari NEDERLAND 1 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 14.02 uur Concept, actueel we tenschappelijk magazine. 14.33 uur Emmey Verhey. Em my Verhey speelt: Sonate nr. 10 in G groot opus 96 voor viool en piano van Beethoven. 15.05 uur Ja, natuurlijk extra: All at sea, natuurfilm. 15.34 uur Vrouwen in de ge zondheidszorg, 2-luik over de NCVB. Afl 2. Herh. 16.00 uur Passage, middagma gazine. 17.30 uur Journaal. 17.38 uur Winnie the Pooh, kin derserie. 18.01 uur Disney club, afwisse lend Disneymagazine voor jong en oud. 19.00 uur Journaal. 19.20 uur Dinges, spelprogram- ma waarin kinderen omschrij vingen van woorden geven die door volwassenen geraden moeten worden. Presentatie: Frank Masmeyer. 19.45 uur Einstein, quiz. 20.27 uur 't Torentje, toekan Sir Geoffrey en lama Francois laten zien wat er aan de hand is in Nederland. 20.40 uur Murder she wrote, se rie misdaadverhalen. 21.31 uur Oudenrijn en Dücker, comedyserie. 22.04 uur Rondom tien: Testa menten, praatprogramma. 22.50 uur Mevrouw van de do minee, programma over de rol van een predikantsvrouw. 23.15 uur Nocturne, licht- klassieke muziek. 23.42 uur Journaal NEDERLAND 2 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.30 uur Journaal. 17.40 uur Meer plezier met pa pier, 6-delige cursus papiervou- wen. Afl. 2. 17.55 uur TROS Reis avontu ren, serie reis/avonturen docu mentaires. 18.40 uur De Galapagos Eilan den, natuurfilm. 18.57 uur De TV dokter, medi sche tips. 18.58 uur Jackpot, spelpro- gramma. 19.26 uur T. en T., Amerikaan se misdaadserie. 19.49 uur KJF filmpje, voor lichting van het Konirtgin Juli ana Fonds. 20.00 uur Journaal. 20.27 uur Te land, ter zee en in de lucht, sport- en spelpro- gramma. 21.24 uur De TV Dokter, medi sche tips van Ferdinand Zwaan. 21.25 uur De TROS TV-show, verbaal, visueel en muzikaal entertainment gepresenteerd door Ivo Niehe. 22.15 uur Binnenlandse zaken, satirische kijk op de actuali teit. 22.45 uur Crime time, 2- wekelijks magazine over alle facetten van de misdaad. 23.20 uur TROS Hollywood boulevard special, special over de samenwerking tussen regis seur Sydney Pollack en acteur Robert Redford. 23.45 uur Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND 3 09.00, 13.00 en 17.50 uur Nieuws voor doven en slecht horenden. 18.00 uur Ouder worden in den vreemde, voorlichtingsfilm voor Turken en Marokkanen over bejaard worden in den vreemde. 18.30 uur Sesamstraat. 18.45 uur Jeugdjournaal 18.55 uur Het klokhuis 19.10 uur Xerxes, 6-delige Zweedse jeugdserie. Afl. 6. 19.39 uur Het gezicht van Ne derland, serie over een Neder landse gemeente. Afl. 19: Den Helder. 19.54 uur Uitzending van het GPV. 20.00 uur Journaal. 20.251 uur Sport studio. 20.55 uur Geen C te hoog, mu ziekprogramma. 21.35 uur Cinema 3, filmru briek gepresenteerd door Cees van Ede. 22.00 uur Journaal 22.15 uur Studio sport jour naal, actuele informatie over de sport van vandaag. 22.30 uur NOS-Laat, achter grondinformatie. 23.20 uur Race tegen de klok, Amerikaanse speelfilm. BRT 1 16.00 uur Samson, dolle avon turen met Samson en Gert. 17.30 uur Het Capitool, Ameri kaanse serie. 17.53 uur Kwislijn. 17.55 uur Nieuws. 18.00 uur Tik tak, animatiese rie. Afl. 261. 18.05 uur Postbus X, jeugdse rie. 18.30 uur TV 1 - Top 30, de best verkochte singles in Vlaande ren. 19.03 uur Buren, Australische serie. 19.25 uur Mededelingen en pro gramma-overzicht. 19.30 uur Nieuws. 20.00 uur Kwislijn. 20.10 uur De wonderjaren, 52- delige Amerikaanse serie. Afl. 37. 20.35 uur Weekendfilm: Passie in het paradijs, Amerikaanse tv-film. Deel 1. 22.10 uur Première Film en vi deo, filmnieuws. 22.40 uur Kunstzaken. Aansl. Paardenkoersen. 22.45 uur Vandaag. Aansl. Kwislijn. 23.10 uur Tijd is geld, program ma over mensen en geld. 23.20 uur Weekendfilm: Passie in het paradijs, Amerikaanse tv-film. Deel 2. 00.50 uur Coda, Herman de Co- ninck leest uit eigen werk: Hé- rault. BRT 2 18.30 uur Nieuwskrant. 18.35 uur Mooi en meedogen loos, afl. 120. 19.00 uur Programma van de Groene Omroep. 19.25 uur Mededelingen en pro gramma-overzicht. 19.30 uur Nieuws. 20.00 uur Langs de nok van Azië, documentaire over een busreis van de Nepalese hoofd stad Kathmandu via Lhasa in Tibet naar Peking. 20.40 uur Ommekaar: Dear mother, verslag van de laatste maanden van de zoektocht van twee als kind geadopteerde vrouwen naar hun natuurlijke moeder. 21.40 uur Huizen kijken, reeks over bouwen, verbouwen en wonen. 22.00 uur De dans ontspron gen, reeks rond de hedendaag se dans- en bewegingskunst. 22.25 uur Sport Extra, met ten nis: samenvatting van de Belgi an Indoor te Brussel. Abva/Kabo beraadt zich op volgende stappen MIDDELBURG - De commissie Van Waterschoot legt de eis tot rectificatie van haar rapportage én volledig eerherstel van griffier mr. J. A. Lander naast zich neer. De commissie overweegt geen aan passing van het door haar uitgebrachte rapport. Ab va/Kabo, optredende namens mr. Lander, beraadt zich op volgende stappen. Abva/Kabo liet de commissie eerder weten geen genoegen te nemen met de rapportage. Mr. Lander voelt zich door bepaal de passages in de rapportage aangetast in goede naam en eer en wil genoegdoening. Ab va/Kabo kondigde eerder aan dat als rectificatie uitblijft men overweegt een kort geding tegen de commissie Van Water schoot aan te spannen. Verbazing In een schriftelijke reactie op die eis van Abva/Kabo laat waarnemend voorzitter P. Roo- se namens de commissie weten verbaasd te zijn over de han delwijze van Abva/Kabo-ver- tegenwoordiger Th. B. Jacobs. „Het heeft de commissie ver baasd dat, ondanks het predi kaat vertrouwelijk dat u aan de brief hebt gehecht, u het kennelijk in het belang van mr. Lander hebt geacht een en an der breeduit in de media aan te kaarten". Roose kondigt in de brief ver der aan dat de commissie in vertrouwelijkheid zal reageren op de brief van Abva/Kabo. De opmerking van Abva/Kabo dat mr. Lander gehoord had moe ten worden legt de commissie naast zich neer. In haar ogen was daar geen aanleiding toe. „De commissie betreurt het dat thans gevolgtrekkingen aan ons rapport verbonden worden die daaraan niet kun nen worden verbonden. Die hebben wij niet beoogd", aldus Roose in de brief aan Abva/Ka bo. „Wanneer dit nodig of nood zakelijk wordt geacht zal de commissie passages uit het rapport verduidelijken. Indien mr. Lander een gesprek wenst met de commissie dan zal een verzoek zijnerzijds worden in gewilligd". AMSTERDAM - Het Maarten Altena Ensemble en Remco Campert treden op 30 en 31 maart op in De IJsbreker in Amsterdam het programma „Open Plekken". AMSTERDAM - Het Asko En semble gaat op 5 maart een „bijzonder" concert verzorgen in Paradiso in Amsterdam en op 8 maart in de Rotterdamse Doelen. Op het programma staan composities van Charles Ives, Harrison Birtwistle en John Cage. Mezzosopraan Lu cia Meeuwsen, trombonist Toon van Ulsen en dirigent Pe ter Rundel verlenen medewer king. MIDDELBURG - Onder de ti tel NCRV's Ronde van Neder land houdt de NCRV in 1991 haar jaarlijkse reeks van der tien provinciale ledenvergade ringen. De zevende vindt plaats op maandag 11 maart aanstaande in de provincie Zeeland. De vergadering be gint om 19.30 uur in Schouw burg Middelburg, Molenwater 99 in Middelburg. Schouwburg Middelburg is open vanaf 18.45 uur. De toegang is gratis. De voorzitter van de NCRV, mr. A. Herstel, zal een toespraak houden onder de titel Is het in Hilversum prettig geregeld? Verder wordt er voor de pauze een aantal huishoudelijke ver enigingszaken afgehandeld, waaronder (her)benoemingen van leden in de verenigings raad en provinciale commissie. Tenslotte worden er stellingen geponeerd, waarover in de pau ze gediscussieerd kan worden. In de pauze is er ook volop ge legenheid om met prograitfma- makers en programmaleiders ZIERIKZEE - Wegens grote belangstelling voor de lachspektakelshow van Bassie Adriaan op woensdag 20 februari die gepland staat voor 14.00 uur heeft de organisatie besloten een extra voor stelling in te lassen. Deze extra voorstelling begint om 16.30 uur en wordt gegeven in de Concert zaal in Zierikzee. Aan de show van het clownsduo wordt medewerking verleend door Nederlands goochelkampioen André du Lord. Bassie Adriaan zitten at zo'n 35 jaar in het vak en ze zijn er voor de jeugd van twee tot tachtig jaar. André du Lord laat in zijn solo-optreden zien dat hij in zijn vak tot de absolute wereldtop van goochelaars behoort. Als hij echter Bassie als assistent krijgt dreigt alles weer in het honderd te lopen Rusten, had de dokter gezegd, een paar da gen rusten, dan zakt de pijn weer wel af, je vooral niet opwinden en niet te zwaar werk doen. En hij had zich te veel opgewonden over Arend. Ifegen elven warmde hij een kommetje melk op het stel en doopte er een ronde beschuit in. Leune kwam kijken of er koffie was. Is buurvrouwe nie thuus? Nee die is nie thuus. Nieuwsgierig keek ze den uuze rond en toen Simen verder niks losliet, vertrok ze, mopperend over de vreemde tieden, als de vrouweliengen zó mer de deure uutloope en de venters thuus zitte te kniezen. Samen met Jan at Simen te middag een bo terham met een reepje kaas. Wat is 't noe stilletjes, zei de jongen, moeder weg en Keete en Arend. Dat is 't, knikte Simen, as jie noe ook nog is zó groot bin dat je de deure uutgaet, dan zitte je moeder en ik as ouwe bessen bie mekaare. Ik gaen op een of weune, vader, nog veê grooter as 't Olmenof. Ik wil veê koeien en paeren ebbe en e_en berg olk in 't werk. Ze gingen samen naar de geit en strooiden schoon stro in de bocht. Dus jie wil boer öore, zei Simen lang zaam en bekeek zijn jongste zoon van boven tot onder. Wat anders ik bin nie as Arend, die is bange van de beesten maer dat kan un ook nie elpe. Ik moe niks van fietsen en boe ken ebbe. Simen duwde de deur, die dichtgelopen was, open om over de velden te kijken. Boer! Dat wilde Jan worden, een lach gleed om zijn verbeten mond. Het was nog geen november toen de na jaarsstormen al over het land bulderden en de bomen kaal schudde. De huizen kraak ten onder het geweld van wind en regenvla gen. Op de Vrouwendijk werden de vier ho ge populieren ontworteld. Leune Schiete- katte zag er kwaad voorteken in. van de NCRV-radio en -televi sie te praten over NCRV-pro- gramma's. Daarnaast is er een aantal stands ingericht met in formatie over de NCRV en wordt de film NCRV omroep in bedrijf vertoond. Na de pauze presenteert Peter Plaisier een kwis, waaraan be zoekers uit de zaal kunnen meedoen. Zij moeten denkvra- gen beantwoorden en een paar opdrachten uitvoeren. Tbr af sluiting geeft een kerngroep uit het gospelkoor Choral uit Vollenhove een mini-concert rond het project Groot Gelijk. Dit project is een initiatief van het NCRV-radioprogramma Water en Vuur, dat hiermee voor de tweede keer een liede- renproject organiseert. De op zet is om eigentijdse liederen met een religieuze achtergrond te schrijven en te voorzien van muziek. Dit aan de hand van een aantal bijbelse gelijkenis sen. Choral wordt tijdens NCRV's Ronde van Nederland begeleid door een combo. Het 'geheel staat onder leiding van André Pouwer. Advertentie Door DIGNATE ROBBERTZ 96 De seringboom voor het zijraam werd ruw heen en weer geslingerd, de klimroos lag over de ligusterhaag gevallen. De losge scheurde ranken waren goorwit aan het af gebroken einde, een laat roosje lag uit el kaar gerukt in een modderplas. (wordt vervolgd Al m'n leven ebbe ze der gestae en noe klappe ze af as zwammestokjes. Ze zat op haar knieën bij de haard van Max Wattèl en gooide grote blokken op, ze blies in de blaaspijp tot haar gezicht donkerrood werd en de vlammen in de schouw brulden. Op de twee matten stoelen, die ze vlak bij de plaat geschoven had, hingen Max' broek en buis. De damp steeg ervan op en vulde het vertrek met een geur van water en aarde, vermengde met een vage tabakslucht. Hij was doornat thuisgekomen en stond zijn handen te wrijven, terwijl hij af en toe een slok uit het grote glas brandewijn nam, dat voor hem op de tafel stond. Ei jie nog meer ravage gezie? vroeg Leune somber, was je d'r bie toen de boomen viele? Gelukkig nie, lachte Max, verdikke, d'r zou misschien een boste in m'n essepan- ne geweest zien. Maer ik ebbe wel moete scharrele om d'r vorbie te kommen, 't waere al takken, kris kras deur mekaare êel den diek is versperd. Je moe nie spotte mee zukke gerichten, ik zegge 't loopt op z'n ende. Ze luisterde met haar hoofd schuin naar de wind, die nog he viger opstak, de rosse gloed van het haard vuur flikkerde over haar gezicht, hij' teken de een grote monsterachtige schaduw tegen de muur. Ik gae gloóve dat jie kan toovere, Leune spotte Max, de mensen ebbe wel gliek. Je zit zó graag in den assie te krauwen en die kaeter altied bie je, jie kan zeker van de zwarte kunst. Leune streelde de kater, die dichter bij haar zat te slapen, over zijn dikke pels en ver waardigde Max geen antwoord. FNV-leden die van deze be lastinghulp gebruik willen maken kunnen zich tot vrijdag 1 maart aanmelden bij D. Je- roense, telefoon: 01119-1297 of bij C. Remmers, telefoon: 01119-1297. Vervolgens ontvan gen zij dan bericht wanneer en waar hun formulier zal worden ingevuld. Daarvoor moeten zij hun jaaropgave en andere be wijsstukken (zoals uitgaven voor ziektekosten, ouderdom, invaliditeit) voor het vaststel len van de aftrekposten mee brengen. Hulp bij het invullen van het aangiftebiljet voor de in komstenbelasting (A- en E- biljet), het T biljet of de vermo gensbelasting (B-biljet) is een stukje dienstverlening die de FNV haar leden al zeker twin tig jaar biedt. Door de toene mende welvaart werden steeds meer mensen geconfronteerd met het beruchte en maar al te vaak verwenste aangiftèbiljet. De „gewone man" die van zijn spaargeld een huis kocht of zich enkele aandelen permit teerde moest eraan geloven. En ook al gaat elk aangiftebil jet vergezeld van een toelich ting en verschijnen er jaarlijks dikke belastinggidsen met ad viezen, het invullen blijft voor de gemiddelde Nederlander een Tantaluskwelling. Tfemeer omdat de belastingwetgeving eigenlijk permanent aan ver anderingen onderhevig is. Oort Dit jaar bijvoorbeeld worden de belastingplichtigen voor het eerst geconfronteerd met de ge volgen van de belastingstelsel herziening volgens Oort. Deze herziening moet een vereen voudiging van het Nederlandse belastingstelsel betekenen. Wat de berekeningen betreft is dat volgens C. Remmers van de FNV-Schouwen-Duiveland in derdaad het geval. „Alleen de problemen rond de aftrek posten (zoals reiskosten etc) zijn moeilijker geworden" is de mening van de FNV-er die al jarenlang betrokken is bij de belastinghulp die door de FNV wordt geboden. De behoefte aan hulp bij het in vullen van de belastingformu lieren is voor de FNV (en ook het CNV) aanleiding geweest om her en der in den lande FNV-ers op te leiden die in staat zijn om de leden bij te staan in deze fiscale opgaye. Daarvoor houdt de FNV begin maart een viertal invulavon- den, waarvoor de FNV-leden met „invulproblemen" zich tot 1 maart kunnen opgeven. Avonden Na zich aangemeld te hebben worden de leden persoonlijk uitgenodigd voor één van de vier avonden. De leden uit Dui- veland zullen dinsdag 5 maart aan de beurt zijn. In de Ooster hof in Oosterland zullen die avond dertien invullers paraat zijn om de aangifteformulieren in behandeling te nemen. Woensdag 13 maart is een tien tal invullers present in het dorpshuis van Serooskerke. In de daarop volgende week is de „FNV-belastingdienst" met negen man te gast in het dorps huis van Zonnemaire. De cy clus wordt donderdag 21 maart afgesloten in het Huis van Nas sau (Graanbeurs) in Zierikzee, waar dertien invullers zich die avond zullen buigen over alle mogelijke fiscale haken en ogen. Deze avonden beginnen steeds om 19.30 uur en duren tot circa 22.30 uur. Gemiddeld worden tijdens die avonden per invuller drie belastingformu lieren ingevuld, al kan het in 'n heel enkel geval ook voorko men dat één aangifte een hele avond in beslag neemt. Dat deze belastinghulp bij het invulen van A-, E,-, B- en T- biljetten in een behoefte voor ziet blijkt uit-het aantal FNV- ers dat vorig jaar gebruik maakte van deze service. Zo'n honderdduizend FNV-leden, onder wie zo'n honderdtachtig op Schouwen-Duiveland deden er hun voordeel mee. Nu bij voorbeeld de AOW-ers geen aangifteformulier meer moe- GOES - De in Nieuwerkerk woonachtige Alie Mol neemt deel aan de poppenbeurs in de Prins van Oranje te Goes op zaterdag 23 februari. Tussen 10.30-16.30 uur kunnen bezoekers nader ken nis maken met antieke poppen, miniaturen, kant en band, hand gemaakte poppen, materialen voor het zelf maken ervan en por seleinen poppen. Naast Alie Mol zijn er nog twee Zeeuwse deel neemsters: Francis Osephius en Anneke Lamein. SCHOUWEN-DUIVELAND - Het invullen van het belastingaangifte-biljet gaat bij menigeen gepaard: met de nodige zweetdruppeltjes en veel gezucht en gesteun. Alle vereenvoudigingen ten spijt blijft het invullen van het aangiftebiljet voor velen een moei lijke klus, waarbij zij graag hulp zouden ontvangen. De FNV biedt haar leden die hulp tijdens de vier in vulavonden die in maart in Zierikzee, Zonnemaire, Oosterland en Serooskerke worden gehouden. ten invullen verwacht Rem mers dat het aantal FNV-ers dat dit jaar gebruikmaakt van deze belastinghulp min of meer gelijk zal blijven. De

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 4