Boertien: 'Ik denk hier consequenties er niet over om aan te verbinden' 'Er worden mij dingen in de schoenen geschoven die volstrekt onwaar zijn' Radio-uitzending vanuit arreslee Firma Garage Kerkwerve ISD wil in 1992 nieuw automatiseringssysteem Staten speciaal bijeen Commissie ro in Wester- schouwen Commissie Brouwers haven Gedeputeerde staten ontkennen malversaties met provinciegeld Abva/Kabo dreigt namens provinciale griffier met kort geding tegen commissie Van Waterschoot Aanrijding door gladheid E NIEUWSBODE DONDERDAG 14 FEBRUARI 1991 NR 24898 erdag 2 maart aamstede kleurenetsen, aqua- bloemstukken in zij- lia Westmaas. De Be- .le. Dagelijks (behalve van 13.30 tot 16.30 uur. dag 14 februari dingsinformatie- ulianastraat 9. 20.00 tnd ing Reformatorisch Zaal van de kerk. 15 februari ire oering Nut en Uit- in dorpshuis. 19.00 :rk orstelling Gemengd Dorpshuis. 20.00 uur. e ko Flanel in de Pul. g 16 februari e ost. Bioscoop Concert- )0 uur. uwe tvoering Amateur To- niging Noordgouwe. is. 19.30 uur. ïrk iors telling Gemengd Dorpshuis. 20.00 uur. ,nd terreinbeheer, Lage ;sweg tussen Ouwer- Oosterland. Vanaf 17 februari e ost. Bioscoop Concért- 00 uur. jg 18 februari ring Philatelica in Nassau. 20.00 uur. laamstede ring gemeenteraad houwen. 19.30 uur. g 19 februari sie internationale uit- gen in stadhuis. 16.30 'adering CPB in zaal neerde kerk. 19.45 uur. savond voor familie en van (ex) psychisch ensen. Gereformeerde .00 uur. erke ;vergadering water dorpshuis. 19.30 uur. ensoos in verenigings- 't Zuudènde. 14.30 uur. [aamstede oname EO in De 19.30 uur. sie welzijn in gemeen- 9.30 uur. sie ruimtelijke orde gemeentehuis. 19.30 ring NCVB in zaal Ge erde kerk. 19.45 uur. rshaven sie volkshuisvesting ntelijke ordening in 20.00 uur. dag 20 februari liddag SG Schouwen- nd voor leerlingen ba- rwijs groep 8. 13.15- r. liddag RSG voor leer- 'iasisonderwijs groep 8. 30 uur. svergadering water- n Huis van Nassau, r. laamstede ng leesprogramma Ge- De Schutse. 14.00 tot baire |omst Plattelandsvrou- dorpshuis. 20.00 uur. Irdag 21 februari |mviering Groei en i Concertzaal. 19.30 uur. idijke ;ring gemeenteraad schouwen. 19.30 uur. Irshaven vervoer in vroeger tijd lichting De Roode Lelie, olein, kerkzaal. 20.00 22 februari rrshaven voering Smalstads Ge- Koor. Tonnenmagazijn. lijeenkomst met het Werkgelegenheidspers- voor Schouwen-Duive- Gereformeerde kerk. MIDDELBURG - Pro vinciale staten van Zee land komen zaterdag 23 februari om 10.00 uur bijeen in de Statenzaal te Middelburg om te spreken over de be lastingaffaire. Zoals bekend heeft een provinciale commissie (Van Waterschoot) na on derzoek vastgesteld, dat er een en ander fout ge gaan is met het opgeven van betaalde vergoedin gen. Hierdoor heeft de provincie een naheffing ontvangen. De vergade ring is openbaar toegan kelijk. BURGH-HAAMSTEDE - De Westerschouwse commissie ruimtelijke ordening komt dinsdag 19 februari bijeen in het gemeentehuis te Burgh- Haamstede. De vergadering is. openbaar en begint om 19.30 uur. De commissieleden spreken over de bestemmingsplannen voor het Verblijfsrecreatief Ontwikkelings Plan (VOP): de Rampweg, Maireweg, Groene- woud, Lagezoom, Hoogen- boomlaan en de Hogeweg. Ook komt de afbouwregeling voor het kamperen bij de boer ter sprake en de toepassing van de fruitgaardregeling ten behoeve van terrein Boot (Vertonsweg). En dan nog het uitbrei dingsplan Burgh/pachtkwes- tie De Feiter. BROUWERSHAVEN - In het stadhuis te Brouwershaven vergadert de commissie volks huisvesting en ruimtelijke or dening op dinsdag 19 februari. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en gesproken wordt onder meer over de eerste uit werking van het bestemmings plan Brouwershaven kom. Advertentie APK keurings station BOVAG lid Grote of kleine beurten. Uitlaten, banden, accu's tegen scherpe prijzen. Kerkweg 16, 4321 AB Kerkwerve Telefoon 01110-15210 MIDDELBURG - Gedeputeerde staten van Zeeland ontkennen ten stelligste dat er sprake zou zijn van malversaties met provinciegeld. De conclusies van de commissie Van Waterschoot worden door gs beti teld als zijnde in strijd met de waarheid. Dr. C. Boer tien, Commissaris der Koningin in Zeeland, wijst eveneens alle kritiek op zijn functioneren van de hand. ,,Ik heb mij bijzonder gestoord aan de sug gestie dat er reeds een scenario klaarligt voor mijn opvolging. Ik denk er niet aan persoonlijke conse quenties te verbinden aan deze zaak", aldus Boer tien. In wat in de wandelgangen door sommigen al als 'Abdij- gate' betiteld wordt draait het om een aantal zaken. Aller eerst zou er sprake zijn van misbruik door leden van gede puteerde staten van declaratie regelingen. Vervolgens zou de naheffing door de belasting dienst aan het adres van die ge deputeerden uiteindelijk met provinciegeld betaald zijn. Bo vendien zou het besluit om de naheffing met provinciegeld te betalen buiten de openbaar heid genomen zijn. Alles bij el kaar zou het om een bedrag van twee miljoen gulden gaan. Beschuldigingen Toen een en ander in 1985 uit lekte besloot gedeputeerde sta ten een commissie in te stellen die een onderzoek naar de gang van zaken zou moeten instel len. Die commissie, de commis sie Van Waterschoot, heeft haar werk inmiddels gedaan en de conclusies van de commissie liegen er niet om. In het rapport stelt de commis sie dat Boertien tekort gescho ten is. Hij had, zo stelt de com missie, de problemen die nu ontstaan zijn kunnen voorko men door de provinciale bestuurderen wat beter in het oog te houden. Verder stelt de commissie Boertien ook ver antwoordelijk voor het feit dat niet de normale openbare, besluitvormingsprocedure ge volgd is. Het besluit om de door de fiscus aan de leden van gs opgelegde naheffingen met provinciegeld te betalen had volgens de commissie in open baarheid genomen moeten worden. Forse kritiek van de commissie Van Waterschoot niet alleen op het functioneren van Boertien maar ook op de hoogste ambte naar van de provincie, griffier mr. J. A. Lander. Volgens de commissie heeft Lander infor matie achtergehouden en zou door zijn toedoen of onder zijn invloed een nota over de kwes tie gewijzigd zijn. Tegenaanval Boertien zette dinsdag tijdens een persconferentie in het pro vinciehuis de tegenaanval in. „Om te beginnen wil ik zeer krachtig en helder onder uw aandacht brengen dat nu on omstotelijk vaststaat dat geen onrechtmatig gebruik is ge maakt van de provinciale de claratieregelingen", aldus Boertien. Hij vervolgde: „Beschuldigin gen in deze provincie, buiten deze provincie, door wie dan ook gedaan in of via welk me dium dan ook dienen achterwe ge te blijven. Want zij stroken niet met de feitelijke waar heid". Boertien noemde de be schuldigingen van de commis sie Van Waterschoot 'uitermate schadelijk en grievend'. Om zijn stelling dat de be schuldigingen op gespannen voet met de waarheid staan te staven stelde Boertien dat het in de belastingaffaire niet om een bedrag van twee miljoen gulden gaat maar om 470.000,- „Want de nuance die niemand aanbrengt is dat ruim een miljoen moest worden be taald wegens naheffingen over aan het personeel van de pro vincie betaalde onkostenver goedingen. Het betrof hier een werkgeversverplichting waar bij ik het stellige vermoeden heb dat de .provincie niet de enige werkgever in dit land is geweest die dit is overkomen". Historisch recht Boertien beriep zich in zijn verdediging van de handelwij ze van leden van gedeputeerde staten op historisch gegroeid recht. „Er moest achteraf in komstenbelasting betaald wor den over bedragen die altijd en in alle redelijkheid konden worden aangemerkt als zijnde vrij van belastingheffing. Be dragen die Werden uitbetaald op grond van een regeling die verbindend was en die een his torie had. En in dit land is het zo dat een historische gang van zaken in veel gevallen een gro te rechtskracht heeft", aldus Boertien. Dr. C. Boertien De Commissaris van de Ko ningin poneerde verder de stel ling dat niemand precies kan vertellen hoe het precies zit met het begrip inkomen. „Het gaat om een soort super-specia lisme dat in feite nergens wordt uitgeoefend". Volgens Boertien heeft het ministerie van binnenlandse zaken on langs laten weten dat het hoog tijd wordt dat over dat begrip inkomen meer duidelijkheid wordt verschaft. „Het klinkt misschien paradoxaal, maar ik denk - ik weet het eigenlijk ze ker - dat. de beste adviezen op dit punt door de provincies zelf kunnen worden gegeven. Zij zijn de dagelijkse uitvoerder en interpreteerders van het provincierecht". Volgens Boertien heeft de com missie Van Waterschoot de hele affaire te eenzijdig, vanuit be lastingtechnisch oogpunt, be keken. Als die invalshoek al te recht zou zijn, zo merkte Boer tien op, dan is het slechts ver dedigbaar vanaf 1985. In dat jaar moest de provinciale rege ling met betrekking tot decla ratieregelingen wijken voor' een rijksregeling. „Er kan geen terugwerkende kracht aan worden ontleend ten op zichte van het provincierecht". Boertien koppelde daar de con clusie aan vast dat de beschul digingen van de commissie Van Waterschoot 'naar de stellige mening van gs onhoudbaar zijn'. Boertien haastte zich te zeggen dat gs niet het complete rapport van de commissie Van Waterschoot in de prullenbak mikt. „Een aantal aanbevelin gen uit het rapport wordt door gs gaarne overgenomen. Ze hebben betrekking op het seni orenconvent, meer openheid over de besluitvorming en her ziening van de onkostenrege- ling". Boertien ging tijdens de pers conferentie nauwelijks in op het verwijt van de commissie Van Waterschoot dat het demo cratisch gehalte van de besluit vorming rond de belastingaf faire laag ofwel geheel afwezig zou zijn geweest. Wel liet hij weten dat gewerkt gaat worden aan vernieuwing van verschil lende besluitvormingsprocedu- MIDDELBURG - Mr. J. A. Lander wil dat hij van al le blaam gezuiverd wordt. In het rapport van de commissie Van Waterschoot wordt de hoogste amb tenaar van de provincie ervan beschuldigd in gebre ke te zijn gebleven en informatie te hebben achterge houden. Lander reageerde dinsdag tijdens een pers conferentie in het provinciehuis woedend op de aan tijgingen van de commissie. Namens Lander liet Ab- va/Kabo vertegenwoordiger Th. B. Jacobs weten dat voorbereidingen getroffen worden voor een kort ge ding tegen de commissie. Van de commissie wordt geëist dat zij alle passages in haar rapport waarin eèn beschuldi gende vinger richting Lander wordt opgeheven schrapt. De commissie krijgt daar 3 keer 24 uur tijd voor. Reageert men niet op de eis dan wordt een kort geding aangespannen met als inzet volledig eerherstel van de griffier der provincie. Volgens Lander is de commis sie Van Waterschoot met haar beschuldigingen ernstig in de fout gegaan. „Er worden mij dingen in de schoenen gescho ven die volstrekt onwaar zijn", aldus een beheerste, maar dui delijk zeer verontwaardigde Lander. Hij voelt zich aange tast in goede naam en eer en stelt dat hij ernstige materiële BURGH-HAAMSTEDE - Dinsdagmiddag ging via Omroep Zeeland een radio-uitzending de lucht in die werd opgenomen in een arreslee die door Westerschouwen reed. Het ging om de uitzending Vogels, vissen en Piet Smeerpoets, een programma waarin natuur en milieu centraal staan. Deze keer besteedde presentator Theo Richel vooral aandacht aan de natuur in Westerschouwen in de wintertijd en het bijvoeren van vogels dat in de wintertijd plaatsvindt. Het grote pak sneeuw dat de afgelopen dagen viel inspireerde de programmamakers om het radioprogramma op te nemen tij dens een tocht met een arreslee. Dat leverde een zeer nostalgisch winterplaatje op. Behalve presen tator Theo Richel zaten ook Ted Sluyter van de vogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en dierenarts Ken Buth in de arreslee. Zij gaven informatie over de natuur in de Schouwse Westhoek. (Foto: Joop van Houdt). en immateriële schade geleden heeft. Als het tot een kort geding komt komt men ook met een schadeclaim op de proppen. Over welk bedrag het dan gaat is nog niet duidelijk, maar zo wel Lander als Abva/Kabo- vertegenwoordiger Jacobs lie ten tijdens de persconferentie doorschemeren dat het om zeer hoge bedragen, enkele miljoe nen guldens, zou kunnen gaan. In een brief aan de commissie Van Waterschoot stelt Abva/ Kabo vast dat de commissie verzuimd heeft de griffier te horen. „Daarnaast staat uw rapportage op gespannen vöet met de feitelijke gang van za ken", aldus de brief. In diezelf de brief wordt rectificatie 'op niet mis te verstane wijze' én rehabilitatie van Lander ge ëist. Mocht u hieraan niet vol doen dan behouden wij ons in deze alle rechten voor ten aan zien van mogelijke juridische procedures". Advies verdwenen De vakbond wil verder van de commissie weten hoe men tot de conclusie is gekomen dat er sprake zou zijn van het 'ver dwijnen' van een advies. In een brief aan de commissie ontkent mr. R. Koper, hoofd van het bu reau algemene en juridische za ken van de provincie catego risch dat er sprake zou zijn ge weest van enige druk of onge paste beïnvloeding van de kant van de griffier. „Het komt mij voor dat u (de commissie Van Waterschoot, red.) op grond van de in uw be zit zijnde stukken niet tot de conclusie had kunnen en mo gen komen dat de wijziging van de nota 'door toedoen' van de griffier tot stand is geko men", aldus de brief van Koper. „Het was mijn suggestie in mijn advies aan gedeputeerde staten om de zaak aan binnen landse zaken voor te leggen". „De griffier heeft in de verga dering van gedeputeerde sta ten zijn visie weergegeven. Het is dan aan gedeputeerde staten en niet aan de griffier om te be slissen het advies aan binnen landse zaken voor te leggen. Het college heeft besloten dat niet te doen. Hoewel ik niet ge roepen ben om de belangen van de -griffier te behartigen ver oorloof ik mij toch de vrijheid uw conclusie dat de griffier om die reden tekort is geschoten volstrekt niet te delen", aldus Koper in zijn brief aan de com missie Van Waterschoot. Geen commentaar Van de kant van de commissie Van Waterschoot is tot op dit moment nog niet gereageerd op de eis van Abva/Kabo. De com missie op haar beurt beschul digt Abva/Kabo-bestuurder Jacobs ervan dat hij probeert de positie van de commissie en meer in het bijzonder die van commissielid G. J. de Jager aan te tasten. „De objectiviteit en de integri teit van de heer De Jager bij het werk van de commissie is volstrekt buiten twijfel", aldus een brief van P. Roose, plaats- vangend voorzitter van de com missie, aan Jacobs. „Overigens kan alleen de commissie hier over oordelen. U was er niet bij. De rapportage is een één en ondeelbaar produkt van de ge hele commissie', aldus Roose. Hij besluit zijn brief met de op merking dat een excuus aan het adres van De Jager in zijn ogen op zijn plaats is. UTRECHT - Bij de verbran ding van gelode benzine kun nen aanzienlijke hoeveelheden chloor- en broom-dioxines ont staan. Dat blijkt uit Duits on derzoek, waarvan de Stichting Natuur en Milieu de resultaten kent. BUNNIK - De vorming van 28 regionale bureaus onderwijs (rbo's), één in in elk van de 28 regio's waarin de arbeidsvoor ziening is opgedeeld, verloopt voorspoedig. Bestuur moet woensdag 20 februari besluit nemen ZIERIKZEE - Wil de Intergemeentelijke Sociale Dienst begin volgend jaar overgaan op een nieuw en uitgebreider automatiseringssysteem dan moet het bestuur van de ISD nu reeds een besluit nemen over het te kiezen systeem. De automatiseringskwestie waarvoor zelfs een speciale commissie is ingesteld, wordt woensdag 20 februari tijdens een bestuursver gadering besproken. Deze vergadering wordt gehou den in het gebouw van de ISD in Zierikzee. Aanvang 20.00 uur. Eind dit jaar is de nu in ge bruik zijnde minicomputer af geschreven. Om die reden oriënteert de ISD zich vanaf '89 op de aanschaf van een nieuw automatiseringssysteem. Een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep heeft zich grondig in de materie verdiept. Na een bezoek aan de Efficiencybeurs in '88 resulteerden uiteindelijk vijf potentiële leveranciers van automatiseringsapparatuur. Met hen zijn in eerste instantie oriënterende gesprekken ge voerd waarna tweemaal een se lectie heeft plaatsgevonden. Een en ander heeft geresul teerd in twee kandidaat leve ranciers, te weten de firma's Wang en Nixdorf. Uiteindelijk bleef alleen Siemens-Nixdorf, de leverancier van de huidige apparatuur, als favoriet over. De werkgroep heeft daarbij zijn oog laten vallen op Thrgon apparatuur, waarvoor de firma ook moderne software (vierde generatie) kan leveren. Daarbij biedt Siemens-Nixdorf ook een speciaal systeem voor de socia le dienst aan. Andere voordelen zijn volgens de werkgroep het goed functio neren van de huidige computer die door dezelfde firma is gele verd. Ook het feit dat hard- en software door een onderne ming kan worden geleverd draagt bij tot de voorkeur voor het Ihrgon systeem, terwijl de aanschafkosten onder hef be drag dat voor de aanschaf van nieuwe apparatuur is gereser veerd blijven. De aanschaf in clusief de benodigde software en opleidingen kost bijna vijf ton. De aanschaf van deze nieuwe automatiseringsapparatuur houdt in dat de bijdragen van deelnemende gemeenten ver hoogd moeten worden. Voor 1991 wordt een verhoging van 22.146 gulden geraamd, het geen een verhoging van 69 cent per inwoner betreft. MJM.III.I.IJl.J.'.W.l.M.llJIJM WEERSVOORUITZICHTEN Zaterdag Zonneschijn 40% Kans op neerslag 20% Min.temp. -5 graden Middagtemp. 2 graden Windkracht n-oost 3 Zondag Zonneschijn 40% Kans op neerslag 20%' Min.temp. -5 graden Middagtemp 3 graden Windkracht n-west 3 Maandag Zonneschijn 10% Kans op neerslag 30% Min.temp. 1 graad Middagtemp. 6 graden Windkracht west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 15 febr. Zon op 07.56, onder 17.52 Maan op 07.55, onder 19.07 Eerste Kwartier: 21 febr. (23.58) HET WEEROVERZICHT DE BILT - In de afgelopen nacht heeft het op diverse plaatsen weer streng gevroren. Opvallend waren vooral de minima in Noord-Holland. Zowel op de vliegvelden De Kooy als op Schiphol zakte de tempera tuur tot onder de -11 graden. Waar mist blijft hangen komt het kwik van daag niet boven nul, elders zorgt de flink schijnende zon ervoor dat de temperatuur oploopt tot aan of iets boven het vriespunt. Met een zwak ke noordwestelijke wind kan nog eeri enkel sneeuwbuitje van zee binnendrijven. Vannacht is er wei nig wind en bewolking zodat het op nieuw streng zal vriezen. Een over de Noordzee naderende storing brengt ons morgenmiddag waar schijnlijk een flink pak sneeuw. ZIERIKZEE - Bij een aanrij ding in Zierikzee raakten twee auto's beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor. A. V. uit Zierikzee reed met zijn auto over de Scheepstim- merdijk in Zierikzee en wilde de daar geparkeerd staande auto van R. A., eveneens uit Zierikzee, voorbij rijden. Tben V. echter naar links stuurde be gon zijn auto te schuiven op het door sneeuw gladde wegdek. Stuurcorrecties hielpen niet meer en remmen evenmin. Ge volg was dat V. met de linker voorzijde van zijn voertuig te gen de rechterachterzijde van het voertuig van A. aanreed. Er was slechts lichte materiële schade. HATTEM - De Geldersche Maatschappij van Landbouw (GMvL) beschuldigt de media ervan „in steeds heviger mate" misleidende informatie te ver strekken over de Nederlandse landbouw. ZIERIKZEESCHEfKJJ NIEUWSBODE Ha Uitgever B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman te Zierikzee. Directie D. L. van 't Leven. Hoofdredacteur A. van der Wouden Kantoor Jannewekken 11 „Zierikzee; postbus 1, 4300 AA Zierik zee; telefoon: 01110-16551. Telefax 01110-14315. Lezersservice (bezorging) tof 20 00 uur 01110-17314. Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur): 01110-15071, 01110-12449. (niet voor bezorging) Fotograaf (na 17.30 uur): 01112-1575 Abonnementen Per 3 maanden bij vooruitbetaling) f 45,00; per jaar f 169,00; losse nummers f 1,00. De abonnementsprijzen zijn inclusief 6% B.T.W. Opzeggingen dienen een maand, voor het einde van de lopende abonnementspe riode schriftelijk bij de Zierik- zeesche Nieuwsbode ge meld te worden. Verschijnt maandag, dins dag, donderdag en vrijdag. Inlevertijden advertenties Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Advertentietarieven Advertenties 01110-16551. 62 cent per mm; „succes- jes" (t/m 4 regels) f 6,80. Contracttarieven op aan vraag. De advertentieprijzen zijn exclusief 6% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 3