Langlaufen in Schuddebeurs LAATSTE NIEUWS Verontwaardiging in Arabische wereld over dood van Iraki's waterstanden KLM handhaaft aangepaste dienst regeling tot eind maart Na bominslag in schuilkelder Opnieuw aanslag op spoorlijn bij Frankfurt Veel korte files door mist en gladheid 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE I li jkLUU.tif' .iüüflW SCHUDDEBEURS - De inventiviteit van de sneeuwliefhebber groeit door het aanhoudende winterse weer danig. De meest vreemd soortige sneeuwpoppen verrijzen in de diverse tuinen, kinderen blokkeren straten met een ijsmuur en in Schuddebeurs zijn deze week twee langlaufende sneeuwliefhebsters gesignaleerd (zie foto). Een deel van Schouwen-Duiveland vermaakt zich prima en grijpt ieder vrij uurtje aan om de ijsbaan op te zoeken. De ijsverenigingen floreren (in Bru is er weer één). Maar de vorst levert ook steeds meer problemen op. Ouderen blijven vaak binnen uit angst op straat onderuit te gaan en iets te breken. Automobilisten kun nen een kwartier vroeger uit bed om de wagen onder een sneeuwlaag vandaan te halen-, (Foto: Joop van Houdt). ALGIERS - In Algerije en Tunesië is met grote ver ontwaardiging gereageerd op het bombardement door geallieerde troepen van een schuilkelder in Baghdad. China heeft gezegd de dood van Iraakse burgers „te betreuren" en koning Husayn van Jor danië heeft aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd een onderzoek naar de gebeurtenis in te stellen. De Tunesische regering heeft vandaag, donderdag, uitgeroe pen tot „dag van rouw". Presi dent Zine el-Abidine Ben Ali heeft dit besloten ,,na de dood van onschuldige burgers", al dus het presidentieel paleis in Tunis. Het Tunesische ministe rie van buitenlandse zaken heeft de luchtaanval geken schetst als een bewijs voor „het overschrijden van de doelen van de resoluties van de VN- Veiligheidsraad". In Algerije wordt donderdag een minuut stilte in acht geno men vanwege het bombarde- FRANKFURT - Op een spoor lijn in de omgeving van Frank furt is in de nacht van woens dag op donderdag opnieuw een bomaanslag gepleegd, zo heb ben de Duitse spoorwegen meegedeeld. Bij de aanslag werd een stuk van de rails opgeblazen. Zulke aanslagen zijn de afgelopen weken reeds verschillende ke ren gepleegd. De aanslag werd gepleegd op het traject tussen Gross-Gerau en Mörfelden. Het openbaar ministerie stelt een onderzoek in. Op het moment dat de explo sieven ontploften, reed een goe derentrein langzaam over de spoorbaan. Door de ontplof fing is de spoorverbinding ver sperd. ment in Baghdad. Een rege ringsverklaring, gepubliceerd in het dagblad el-Moudjahid, kreeg de kop „slachting" mee en riep op tot het houden van speciale gebeden op vrijdag voor de slachtoffers van het bombardement. „De westers-Amerikaanse agressie van gisteren bereikte het hoogtepunt van terreur en barbarij", aldus de krant van het regerende Nationaal Libe rale Front. De pro-communistische Alger Republican omschreef de luchtaanval als „genocide" en vergeleek de Amerikaanse pre sident George Bush en de Fran se president Francois Mitter rand met Hitler. Het onafhan kelijke dagblad el-Watati' constateert dat „het Arabische volk de massamoord die nu is gepleegd nooit zal vergeten. Zij zal nimmer de Amerikanen en hun bondgenoten, in het bij zonder de Arabische, verge ten". Diepe droefheid China heeft met „diepe droef heid" en „grote verontrust heid" gereageerd op het bom bardement in Baghdad, aldus het persagentschap Nieuw Chi na. De Golfoorlog „heeft een groot aantal burgerslachtoffers gemaakt en het incident van 13 februari, dat tot de dood van 400 burgers heeft geleid, toont de noodzaak aan van een snelle politieke oplossing van het conflict", aldus het persbu reau. Koning Husayn van Jordanië heeft donderdag een verzoek aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gericht om een einde te maken aan de vij andelijkheden en een commis sie te belasten met een onder zoek naar de dood van honder den burgers in de schuilkelder in Baghdad. Schending mensenrechten De vorst sprak zijn „leedwe zen" uit en zijn „woede" over de „ernstige schending van de mensenrechten tegen de bur gers van Irak". Hij riep de voorzitter van de Veiligheids raad op „alles in het werk te stellen deze agressie te stoppen en een onderzoekscommissie naar Baghdad te sturen". „Het bombardement van een schuilkelder voor burgers in Baghdad, dat de dood van hon derden onschuldigen heeft ver oorzaakt, brengt op pijnlijke wijze in herinnering dat reso lutie 678 van de Veiligheids raad door sommigen wordt geïnterpreteerd als een vernie tigingsoorlog tegeii Irak. Maar deze houding is illegaal", aldus de koning. DE ALLERLAATSTE BERICHTEN VAN HET ANP AMSTERDAM - De KLM heeft besloten de aanpas singen in de dienstregeling voorlopig tot eind maart te handhaven. Dit in vefband met het teruggelopen vervoersaanbod als gevolg van de Golf. De KLM heeft dit donderdag bekend gemaakt. Hoe de zomer dienstregeling, die daarna ingaat, er uit zal zien is nog niet bekend. De aanpassingen houden onder meer in dat op 19 van de 69 Eu ropese bestemmingen vluchten worden samengevoegd, gecorq- bineerd of met kleinere toestel len worden uitgevoerd. In to taal betreft het hier 60 vluch ten per week. De Europese aan passingen gelden tot en met 24 maart, een week voor het begin van de zomerdienstregeling. Geannuleerd De aanpassingen voor routes naar de Verenigde Staten gel den tot en met 31 maart. Tot het einde van de winterdienstrege- ling worden 5 van de 49 weke lijkse retourvluchten geannu leerd. Deze capaciteitsbeper king geldt voor New York, Chi cago, Atlanta en Baltimo re/Washington. Een woordvoerder van de KLM zei donderdagmorgen dat per week bekeken zal worden in hoeverre de aanpassingen no dig zijn en moeten worden bij gesteld. Over de hele linie kampt de KLM nog steeds met een daling in de bezettings graad van 15 procent. Volgens de woordvoerder vertoont zich „hier en daar" een lichte toe name in het aantal zakelijke reizigers. Eerder maakte KLM bekend te stoppen met de diensten vanaf Schiphol op Maastricht en de RIYAD - Een woordvoerder van het Amerikaanse leger heeft woensdag verklaard dat de schuilkelder in Baghdad waar honderden mensen de dood zouden hebben gevonden bij de inslag van geallieerde bommen, een militaire bunker was. Duitse plaats Dresden. Maas tricht wordt uit de dienstrege ling genomen in verband met de hoge exploitatietekorten, terwijl Dresden er uit gaat door de sterk teruggelopen be langstelling. Momenteel wordt onderzocht of een andere maatschappij met hulp van de KLM de dien sten op Maastricht kan overne men. De diensten tussen Maas tricht en Londen (Gatwick) via Eindhoven worden gehand haafd. DRIEBERGEN - De combina tie van mist en gladheid heeft donderdagmorgen op de Ne derlandse wegen geleid tot en kele aanrijdingen en veel kor te files. Dit heeft de Algemene Verkeersdienst Driebergen meegedeeld. Op de A27 tussen Gorcum en Utrecht ter hoogte van Lex- mond reden ten gevolge van een slippartij zes personenau to's en twee vrachtwagens op elkaar. Niemand raakte ge wond. In de omgeving van Pur- merend en Muiden kwamen eveneens slippartijen voor waarbij meerdere auto's waren betrokken. Ook hier geen ge wonden. Ondanks de krokusvakantie ontstonden in het gehele land veel kleine files. Volgens een woordvoerder van de AVD wordt er voorzichtig gereden door de automobilisten. Tijden en standen volgens getijdetafel Hydro-meteocentrum Zeeland l.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 15 februari 04.10 158 10.15 -159 16.30 170 22.20 128 ROOMPOT BUITEN 15 februari 02.40 161 08.45 -158 14.55 176 20.55 -129 BRUINISSE 15 februari 04.25 170 10.10 -168 16.50 184 22.20 138 WEMELDINGE 15 februari 04.10 181 10.15 -173 16.30 194 22.20 144 Springtij: 17 februari Actuele informatie over afwijkingen: 06-91122353 Zaterdag 16 februari en zondag 17 februari Zierikzee Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110; 13965, neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Van Geer, dokter Audier en dokter Daniels. Spreekuur voor dringende ge vallen zaterdag- en zondagmor gen van 11.00-11.30 uur, Poststraat 32. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter J. L. Flach/ S. W. H. Si mons, Jan van Renesseweg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Roth, dokter Stenger en dokter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 18.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spree kuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag als zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende ge vallen. Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk Dokter A. M. Dorrestein, Dorpsweg 5, Bruinisse, tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg, dokter Speelman en dokter Pet. Tandarts G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51, Zierikzee, tel. (01110) 13388, neemt waar voor Schou wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedge vallen namelijk zaterdag- en zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. WIJKVERPLEGING Voor dringende hulpvragen is de dienstdoende wijkverpleeg kundige (7 x 24 uur) te berei ken via het telefoonnummer 01184-14444. DIERENARTS Dierenarts M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, tel. (01115) 2254, heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. APOTHEEK Apotheek C. C. H. Verschuren, Zierikzee, Dam 18 is op za terdag geopend van 9.00- 12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00- 12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. HULPVERLENING Bel voor noodgevallen alarm centrum Noord- en Midden- Zeeland, tel. (01184) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zeeland. Contactadres C. A. M. Jongmans, De Kure 1, Burgh- Haamstede. Tel. (01115) 3077. Hodgin-contactgroep, contact adres Elly Gebraad, Oude Moolweg 36, Renesse. Tel. (01116) 1602. Niet gewenst zwanger? Bel voor hulp aan moeder en kind Werkgroep „Laat Leven Schou wen-Duiveland", tel. (01114) 2131 of landelijke dienstencen trum VBOK (033) 620244. Buro Rechtshulp te Zierikzee. Iedere dinsdagmiddag van 14.15-16.15 uur spreekuur in het pand van het Leger des Heils (Poststraat 37). Iedereen kan terecht voor gratis juridisch advies en toewijzing van een advocaat. AVP-Informatie- en klachten- buro over de gezondheidszorg, tel. 01100-31594, op dinsdag morgen van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Begeleidingsgroep Borstkan- kerpatiënten, tel. 01110-12142. Voor hulp algemeen maat schappelijk werk buiten kan tooruren, ingeval van acute noodsituaties: tel. 01110-13184. Landelijke Incontinentie Vere niging. Contactadres: Jearfne van de Berge, tel. 01870-7902. Humanistische Uit vaartbege leiding (afscheidswoord bij crematie of begrafenis). Jacob Roggeveenhuis, tel. 01180- 14251. Nederlandse Patiënten Vereni ging afd. Schouwen-Duive land. Vertrouwenstelefoon: 01110-14024 en 01110-16594. Patiëntenplatform Zeeland; Magnolia 26, kamer 1.13, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg. Tfel. spreek uur op maandag en donderdag van 9.00-12.00 uur. Oppascentrale voor Schouwen- Duiveland, bestemd voor men sen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Contac tadres: mevr. M. A. Gaanderse- Schoof, Weel weg 3, Scharendij ke. Tel. 01117-1394. Buro voor Slachtofferhulp, p/a bureau Rijkspolitie, Kerkhof 5, Zierikzee. Spreekuur: dins dag van 13.30-17.00 uur; vrijdag van 9.00-12.00 uur, telefoon 01110-17610. Buiten spreekuur: Buro Slachtofferhulp Middel burg, telefoon 01180-36108. Woensdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 14.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-16.30 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zae- te. 14.00-17.00 uur. Donderdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 9.30-12.00, 14.00-17.00 en 18.30-20.00 uur. Nieuwerkerk Bibliotheek Rehoboth. 18.30- 19.15 uur. Vrijdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 14.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 10.00-12.00 en 19.00- 21.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbi- bliotheek. 19.30-20.30 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zae- te. 14.00-17.00 en 18.30-20.30 uur. Zaterdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 9.30-12.00 uur. Maandag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stol- pe. 14.00-17.00 en 18.30-20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-16.30 en 19.00- 21.00 uur. Dinsdag Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-16.30 uur. Oosterland Bibliotheek in consistorie Her vormde kerk. 19.00-19.30 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zae- te. 10.00-12.00 en 18.30-20.30 uur. Strip-o-theek (in De Zaete). 18.30-19.30 uur. 1e en 3e maandag van de maand Burgh-Haamstede VVV-kantoor. Spreekuur van 10.00-12.00 uur. Iedere maandag Scharendijke Gemeentehuis. Spreekuur van 08.00-10.00 uur. Iedere dinsdag Brouwershaven Stadhuis. Spreekuur van 09.00- 11.00 uur. Iedere woensdag Nieuwerkerk Gemeentehuis. Spreekuur van 13.00-15.00 uur. Iedere donderdag Bruinisse Gemeentehuis. Spreekuur van 10.00-12.00 uur. 2e en 4e maandag van de maand Renesse Rayonbureau rijkspolitie. Spreekuur van 11.00-13.00 uur. Maandag Vaartuigen RP 5 en RVB 109 (te beluisteren over marifoon kanaal 10). Bereikbaar van 10.00-16.00 uur, tel. 01677-3147. Bij geen gehoor automatische doorschakeling naar groepsbu- reau Willemstad of meldkamer Dordrecht. T/m zaterdag 2 maart Burgh-Haamstede Expositie kleurenetsen, aqua rellen en bloemstukken in zij de van Ria Westmaas. De Be- waerschole. Dagelijks (behalve zondags) van 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag 14 februari Zierikzee Borstvoedingsinformatie avond. Julianastraat 9. 20.00 uur. Sirjansland Vergadering Reformatorisch Contact. Zaal van de kerk. 19.45 uur. Vrijdag 15 februari Zonnemaire Jaaruitvoering Nut en Uit spanning in dorpshuis. 19.00 uur. Ouwerkerk Toneelvoorstelling Gemengd Dubbel. Dorpshuis. 20.00 uur. Bruinisse Film Koko Flanel in de Pul. 21.00 uur. Zaterdag 16 februari Zierikzee Film Ghost. Bioscoop Concert zaal. 20.00 uur. Noordgouwe Toneeluitvoering Amateur To neelvereniging Noordgouwe. Dorpshuis. 19.30 uur. Ouwerkerk Toneelvoorstelling Gemengd Dubbel. Dorpshuis. 20.00 uur. Oosterland Actief terreinbeheer, Lage Rampertsweg tussen Ouwer kerk en Oosterland. Vanaf 09.00 uur. Zondag 17 februari Zierikzee Film Ghost. Bioscoop Concert zaal. 20.00 uur. Maandag 18 februari Zierikzee Vergadering Philatelica in Huis van Nassau. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Vergadering gemeenteraad Westerschouwen. 19.30 uur. Dinsdag 19 februari Zierikzee Commissie internationale uit wisselingen in stadhuis. 16.30 uur. Jaarvergadering CPB in zaal Gereformeerde kerk. 19.45 uur. Gespreksavond voor familie en vrienden van (ex) psychisch zieke mensen. Gereformeerde kerk. 20.00 uur. Serooskerke Districtsvergadering water schap in dorpshuis. 19.30 uur. Kerkwerve Bejaardensoos in verenigings gebouw 't Zuudènde. 14.30 uur. Burgh-Haamstede Radio-opname EO in De Burght. 19.30 uur. Commissie welzijn in gemeen tehuis. 19.30 uur. Commissie ruimtelijke orde ning in gemeentehuis. 19.30 uur. Vergadering NCVB in zaal Ge reformeerde kerk. 19.45 uur. Brouwershaven Commissie volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in stadhuis. 20.00 uur. Woensdag 20 februari Zierikzee Open middag SG Schouwen- Duiveland voor leerlingen ba sisonderwijs groep 8. 13.15- 15.00 uur. Open middag RSG voor leer lingen basisonderwijs groep 8. 15.00-17.30 uur. Districtsvergadering water schap in Huis van Nassau. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Afsluiting leesprogramma Ge heim. De Schutse. 14.00 tot 16.00 uur. Zonnemaire Bijeenkomst Plattelandsvrou wen in dorpshuis. 20.00 uur. Donderdag 21 februari Zierikzee Jubileumviering Groei en Bloei in Concertzaal. 19.30 uur. Scharendijke Vergadering gemeenteraad Middenschouwen. 19.30 uur. Brouwershaven Lezing vervoer in vroeger tijd voor Stichting De Roode Lelie, Bostonplein, kerkzaal. 20.00 uur. Vrijdag 22 februari Brouwershaven Jaaruitvoering Smalstads Ge mengd Koor. Tonnenmagazijn. 20.00 uur. CDJA-bijeenkomst met het thema: Werkgelegenheidspers- pectief voor Schouwen-Duive land. Gereformeerde kerk. 20.15 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 2