19.98 17.45 landbouwverenigingen hebben hun langste tijd gehad' 'Stuitend dat nu gepaseerd deskundige vrijwilligers worden door de gemeente' §3 F DE EERSTE TWEE WEKEN GRATIS éste pak... ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2.39 4.65 Badkamertapijt dkussen SAMAN BV L J Bruse ijsvereniging weer uit winterslaap ontwaakt ing 250 gr. ing 500 gr. o Ook voor uitgekiende wandsystemen naar Zonnemaire? Jazeker!! Plannen voor fusie ZLM landbouwverenigingen Oosterland en Bruinisse Consulent Natuur- en Milieu-educatie bezorgd over plan gemeente Westerschouwen voor Milieu Educatief Centrum lp Veel sneeuw 5 9 ONTKENNING BELASTINGAANGIFTEBILJET ASIELZOEKERS CLUBKAMPIOEN L -I ESCHE NIEUWSBODE coffie, toffie, erkante verk, 70 x 130 cm. 100% katoen. 4 verschillende motieven in diverse kleuren. Anti-slip onderkant en wasbaar tot 30°C. - zacht - veerkrachtig - wasbaar. gr. gesilikoniseerde holle (ezel. I0% katoen, verpakt. it ziin, vragen wij hiervoor nw begrip [in Nederland! labriek Geronimo is in poor de heer Pourquié op- Jrt en mag sindsdien een Isvolle onderneming ge- d worden. De vervaardig- Intuurs, het hoofdprodukt Ide leerfabriek, worden lorteerd naar veertien |n zoals Taiwan, Amerika lelfs tot in Canada en ./-Zeeland aan toe. Na- lijk zijn de grote Neder- |e warenhuizen ook een jgrijke afnemer van de _uurs. are produkten die in de pbriek vervaardigd wor- Jzijn damestassen en tot Sjaar geleden ook gespen. in het maken van gespen tteveel tijd zitten en daar- Jesloot de toenmalige be- Sleider dit werk over te ne en zelfstandig te begin- In het najaar van 1991 gaat jerfabriek het maken van ^stassen serieuzer aanpak- vraag hoe het succes van erfabriek te verklaren is, (oordt de heer Pourquié ig: „Omdat we goed zijn; /erken met de modernste jratuur en we hebben het deel dat we het leer niet en te importeren. Daar- kunnen we goedkoop pro- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 14 FEBRUARI 1991 147e JAARGANG NR 24898 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 «388^ O O OOSTERLAND - „Ik zit wel eens te denken is een kleine landbouwvereniging als de onze nog nodig. Heeft zoiets nog zin. Er komen steeds minder boeren en veel van hen werken alleen nog part time in de landbouw. Ik denk wel dat de kleine landbouwverenigingen hun langste tijd hebben gehad". H. van de Zande uit Oosterland is de voorzitter van Door Eendracht Sterk. De landbouwvereni- ging die sinds 1897 de belangen behartigt van de landbouwers, tuinbouwers en veeboeren in Oosterland en omgeving. Een van de elf kleine ZLM- landbouwverenigingen die Schouwen-Duiveland nog steeds telt. Er zijn verge vorderde plannen voor een fusie tussen de afdelingen Oosterland en Bruinisse. Een fusie die volgens voorzit ter Van de Zande en oud secretaris van Door Eendracht Sterk A. Bal uit Oosterland no dig is omdat de belangstelling voor de activiteiten van de af deling gestaag terugloopt. „Vroeger hielden we wel twee of drie keer per jaar een alge mene ledenvergadering met een spreker over een land bouwkundig onderwerp. Dan kwamen er 80 a 85 belangstel lenden. Nu draait dat aantal rond de veertig", aldus A. Bal die 33 jaar secretaris was van de afdeling. Ook de belangstelling voor de excursies en cusussen, die de afdeling organiseert is de afge lopen tien jaar steeds 'verder teruggelopen. „Vroeger was de voorlichting en informatie op landbouwgebied die vanuit de afdeling aan boeren en tuin ders werd gegeven heel belang rijk. Maar tegenwoordig komt dat soort voorlichting vanuit veel meer instanties op hen af. De concurrentie is als het ware groter geworden", aldus voor zitter Van de Zande. Volgens hem heeft de tanende belangstelling van landbou wers voor de activiteiten van de vereniging ook alles te ma ken met de huidige malaise in de landbouw. „Het zicht op de toekomst van boeren was vroe ger beter. Als men tegenwoor dig een klein landbouwbedrijf heeft is men gedwongen om over te schakelen op de teelt van andere produkten om het hoofd boven water te houden. Door de behoudende aard van de bevolking hier doet men dat meestal met kleine stapjes te gelijk. Hoewel dat bij een aan tal boeren succesvol uitpakt zijn er ook nogal wat misluk kingen". De opbouw van het ledenbe stand van Door Eendracht Sterk is daarvan een afspiege ling. „In 1958 hadden we 135 le den. Nu zijn het er nog 116, maar een groot deel daarvan zijn ouderen en weduwen. Slechts 62 van onze leden zijn nog actief in het bewerken van grond en de helft daarvan doet dat op part-time basis". Hoewel de belangstelling voor landbouwkundige voorlich ting vanuit de vereniging te rugloopt, is de functie van Door Eendracht Sterk volgens Van de Zande op een ander ge bied de afgelopen jaren ge groeid. „We hebben meer een sociale taak gekregen. De ver anderingen die noodgedwon gen plaatsvinden in bedrijven hebben vaak grote financiële en emotionele gevolgen. Daar bij kan een sociaal-economisch voorlichter een goede onder steuning geven. Daarom nodi gen wij dat soort mensen vaker uit om tijdens een vergadering te komen spreken. Vaak wor den die voorlichters daarna be naderd door onze leden met het verzoek voor persoonlijk ad vies bij bedrijfsovername, overschakeling op andere pro dukten of bedrijfsbeëindiging. Die steun is tegenwoordig heel belangrijk". Een andere taak is de moge lijkheid die de afdeling aan landbouwers biedt om elkaar te ontmoeten. „We streven er naar om de saamhorigheid on der onze leden in stand te hou den. Ze vinden het leuk om el kaar te ontmoeten en willen dan ook wel een spreker horen. Maar liefst niet over allerlei in gewikkelde nieuwe voorschrif ten en regels waarvan ze toch al wakker liggen. Ze hebben meer behoefte aan ontspan ning". Van de Zande denkt dan ook dat de functie van de kleine landbouwverenigingen in de toekomst op dat gebied ligt. „We moeten meer aandacht gaan besteden aan culturele onderwerpen en proberen om ook de vrouwen van landbou wers meer te interesseren voor de bijeenkomsten". Verder denkt de voorzitter dat er ook behoefte blijft bestaan aan het bezoeken van bedrijven van collega's en andere bedrijven. Om dat soort activiteiten effec tiever te kunnen organiseren heeft men zich tijdens de jaar lijkse ledenvergadering vorige week in Oosterland uitgespro ken voor fusie met de afdeling Bruinisse. Een afdeling die 45 leden telt, waarvan er nog 16 grond bewerken. „En ook hier de helft part-time". Ook het be stuur van de afdeling Bruinis se is voor fusie, maar de leden moeten zich nog uitspreken. s Fusie van alle vier de kleine landbouwafdelingen in Duive- land; Nieuwerkerk, Ouwer- kerk, Bruinisse en Oosterland zit er volgens Bal en Van de Zande niet in. „Ouwerkerk heeft laten merken daar nog niet aan toe te zijn. Van de af deling Nieuwerkerk is waar schijnlijk het bestuur of een deel van het bestuur wel voor, maar de leden niet". Wel zijn alle afdelingen voor een be paalde vorm van samenwer king. „Gezamenlijk vergade ren en gezamenlijk bezoek aan proefvelden bijvoorbeeld". Een voordeel van de kleine landbouwafdelingen is volgens Van de Zande dat ze dichter bij de mensen staan. „Als alle af delingen opgeheven zouden worden en de landbouwers naar de kringvergadering van de ZLM in Zierikzee zouden moeten om een spreker te ho ren en elkaar te ontmoeten, zouden er veel minder komen dan nu naar de afdelingsverga deringen dicht bij huis. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ik denk dat de afdelingen in hun huidige vorm ook de langste tijd hebben gehad. Over vijf jaar weten we of de aanpak zo als we die nu graag willen gaan doen succesvol is". - X v if—git ÜB "■>- I BihhI 'it Wiersma: Natuur- en milieu-educatief centrum moet meer zijn dan expositie nan natuurfoto's. We moeten naar de mensen toe". Op de (archief)foto een beeld van een excursie in de Meeuwenduinen in Burgh-Haamstede. BURGH-HAAMSTEDE - Bij de gemeenteraad is het plan in goede aarde geval len, maar M. J. Wiersma, consulent natuur- en milieu-educatie kijkt er heel an ders tegenaan. Hij stelt dat als de gemeente Westerschouwen op eigen houtje een milieu educatie centrum sticht zij daarmee het provinciaal beleid doorkruist en de andere gemeenten buitenspel zet. Het stoort hem ten zeerste dat een subsidie verzoek van de werkgroep schoolbiologie in de ijskast gezet wordt en dat de ge meente Westerschouwen tot dusver ook nog geen enkele contact heeft gezocht met de mensen die zich al jarenlang inzetten voor natuur- en milieu. „Ik vind het stuitend dat deskundige vrijwilligers nu weer gepasseerd worden", aldus Wiersma. Het idee voor het realiseren van een natuur- en milieu- educatief centrum in de ge meente Westerschouwen werd door het college gelanceerd in de aanbiedingsbrief bij de be groting voor 1991. Volgens Wiersma is het idee op zich be paald niet nieuw. „In 1989 is er al een voorlichtingsplan ge maakt voor de Kop van Schou wen en daarin was al sprake van een milieu educatief cen trum. Provinciaal Ook de provincie speelt vol gens Wiersma al geruime tijd met plannen voor oprichting van vier milieu-educatieve cen tra in Zeeland. In het ontwerp- milieuprogramma voor 1991 wordt aangekondigd dat de provincie voor de oprichting van twee milieu educatieve centra 80.000,- uit wil trek ken. In een later stadium zou dan bekeken moeten worden of en op welk tijdstip de andere twee centra zouden moeten worden gerealiseerd. In november vorig jaar kwam het college van b en w van Wes terschouwen ineens met haar eigen plan voor oprichting van de milieu educatief centrum op de proppen. Hoe dat er precies uit zou moeten zien was nog niet bekend, maar de voorkeur van het college ging uit naar een publiekstrekker met infor matieve en educatieve moge lijkheden. Alles bij elkaar zou een dergelijk centrum een in vestering van 1,2 miljoen gul den vergen. De gemeente zou echter niet al leen voor de kosten opdraaien. Gesteld werd dat een bedrijf al belangstelling had getoond voor een mogelijke investering in een dergelijk milieu educa tief centrum. „Op zich vind ik het prima dat de gemeente Westerschouwen het idee op pakt, maar mij bekruipt het gevoel dat het iets wordt dat speciaal gericht is op de re creanten. Ik zou juist graag willen zien dat een milieu edu catief centrum gericht wordt op de plaatselijke bevolking". Inhoudelijk Een milieu educatief centrum op zich is prima, zo stelt Wiersma, maar het moet veel meer zijn dan een expositie ruimte met fraaie natuuropna mes en video-films. „In een mi lieu educatief centrum moeten ook inhoudelijk thema's aan de orde worden gesteld en ik moet eerst nog zien wat het wordt in Westerschouwen. Ik vrees dat het maar een dun schilletje milieu wordt". Het bedrag van 1,2 miljoen dat genoemd wordt in verband met het Westerschouwse plan doet vermoeden dat het hier om een grootschalig project gaat. Ook dat spreekt Wiersma niet bij ster aan. „Ik zit helemaal niet te wachten op zoiets grootscha ligs. Dat is helemaal niet no dig. Een milieu educatief cen trum moet zoiets als een uit valsbasis zijn van waaruit mensen op pad gaan naar de dorpen, naar de scholen. Waar mensen zijn moet jij zijn als na tuurbeschermer", aldus Wiers- Versnippering Als de gemeente Westerschou wen haar plan voor het stich ten van een milieu educatief centrum doorzet wordt volgens Wiersma daarmee het beleid van de provincie doorkruist. „De provincie wil vier milieu educatieve centra in Zeeland en het rijk stelt daar ook geld voor beschikbaar. Ze stellen dan wel de voorwaarde dat de gemeenten samen zo'n educa tief centrum opzetten", aldus Wiersma. Hij stelt dat het draagvlak voor een milieu educatief cen trum op Schouwen-Duiveland niet bar groot is vanwege het relatief geringe aantal inwo ners. Het buiten het provincia le beleid opzetten is in zijn ogen een versnippering van ini tiatieven. „En dat is zeer onge wenst", aldus de consulent natuur- en milieu-educatie. Wiersma heeft de indruk dat de gemeente Westerschouwen wei nig interesse heeft in het werk van vrijwilligers van bijvoor beeld de Natuur- en Vogel wacht. „Vanaf maart 1990 ligt vervolg pagina 5 Oud worden is alleen overblijven. Marbeau HET WEER Eerst plaatselijk mist. In de ochtend toenemende bewolking, in de mid dag en avond enige tijd sneeuw. Mi nimumtemperatuur van 0 graden aan zee tot -9 in het binnenland, middagtemperatuur iets boven nul. In de avond afnemende wind. Gedeputeerde staten ontkennen malversaties met provinciegeld. De betastingaangiftebiljetten moeten weer worden in gevuld. In Westenschouwen weet men amper dat in deze kern een groep asielzoekers verblijft. Wim Evertse werd clubkampioen van de Zierikzeese IJsvereniging. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's BRUINISSE - Deze week kwa men vijftien enthousiaste schaatsliefhebbers in het dorpshuis bijeen om de al een paar jaar slapende Bruse ijs- vereniging nieuw leven in te blazen. Enkele jaren geleden besloot het toenmalige be stuur het bijltje er bij neer te leggen omdat er geen nieuwe bestuursleden waren te vinden voor het baanwerk, de koek en zopietent en de verzorging van de administratie. Onder invloed van het prachtige schaatsweer werd alom in Bru de roep gehoord om het ijs baantje aan de Deltastraat weer op orde te brengen. In kleine gemeenschappen, en zeker in Bru, komen dit soort vragen op het bordje van de burgemeester terecht. Dit was dan ook voor burgemeester A. Vogelaar aanleiding enthou siast er achter aan te gaan om de vereniging uit haar diepe slaap te wekken. Mede dank zij de voortvarende medewerking van oud-voorzitter Arie Rui tenbeek gelukte dit wonder wel. Burgemeester Vogelaar kon dan ook dinsdagavond zeer tevreden naar huis gaan en zijn wethouders rapporte- refi dat zijn missie geslaagd was. Arie Ruitenbeek werd op nieuw als voorzitter gekozen. Het secretariaat werd toever trouwd aan Paul van.der Kamp terwijl Jan de Waal als pen ningmeester de kas zal gaan beheren. Verder werden diver se commissies ingesteld waar bij een ieder die aanwezig was, een taak werd toebedacht. Er werd uitvoerig van gedach ten gewisseld over de beper kingen van de huidige ijsbaan. Deze baan is in feite alleen ge schikt voor de jeugd. Daarom gaan de gedachten uit naar het uitbreiden van de baan op zo'n wijze dat ook de oudere schaatsliefhebber zijn baantje kan trekken. In de toekomst zullen de vroede vaderen van Bru daar zeker meer over ho ren. Nog even werd de ijsbaan in Aquadelta vernoemd. Deze baan is echter in beheer bij een particulier die ook zijn inkom sten daaruit heeft. Ze werd ook onaantrekkelijk genoemd om dat het te lang duurt vóórdat ze zó goed bevroren is dat er op geschaatst kan worden. Om de vaart er in te houden be sloot burgemeester Vogelaar tijdens de vergadering z'n ge hele gezin als lid op te geven. Kortom, enthousiasme genoeg en wie nu naar het ijsvermaak in Bru kijkt, kan zien dat het nieuwe bestuur het niet bij woorden heeft gelaten. Advertentie Voor: Staalconstructies AGA-industriegas naar: Constructeurs/ Installateurs Julianastraat 40 4301 NC Zierikzee Telefoon 01110-12647 Al hét nieuws van Schouwen-Duiveland in de bus. JA, ik wil een L kwartaalabonnement a f 45, jaarabonnement a f 169, en ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste twee weken gratis. Ik betaal nog niet, maar wacht eerst uw bericht af. naam adres postcode telefoon plaats: handtekening: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12, 4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 1