Ook in Zierikzee posteractie Visio Autobrand in Schuddebeurs Vaarwel voorzitter Nederhoed Sloop voormalige kleuterschool O nt werp-b asisr ioler ingsplan in Zierikzeese commissie Bijeenkomst politieke invloed van ondernemers Geen Mosseldag in Yerseke Justitie gaat fietsendieven aanpakken Voor de herinrichting van het centrumgebied Trailer voor reddingsvlet? Initiatief Kamer van Koophandel 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MIDDELBURG Ministaten Burgerlijke stand In de maand december werden in Bruinisse 'twee borelingen bij de afdeling burgerzaken aangegeven. Geboren werden Patricia Hoep en Esra Pieter- nella Marina de Zeeuw. Te overlijden kwamen Johanna Grietje Bolier en Cornelia Adriana Nuyens, echtgenote van Duivendijk. De Junior Kamer Walcheren heeft het idee geopperd om voor de hoogste groepen uit het basisonderwijs een minista- tenvergadering te organiseren. Dit met het oog op de naderen de statenverkiezingen. Deze happening speelt zich vrijdag middag 18 januari af in het Provinciehuis. Aanvang 12.00 uur. Deze mini statenvergade ring waaraan leerlingen van zeven Walcherse basisscholen zullen deelnemen wordt voor gezeten door de Commissaris van de Koningin in Zeeland, dr C. Boertien. Tijdens deze bij eenkomst komen actuele poli tieke onderwerpen zoals mi lieu, toerisme en ruimtelijke ordening aan de orde. De leer lingen worden over vier poli tieke partijen verdeeld en de onderwerpen zullen eerst wor den voorbereid in commissies waarna de zaak in een staten vergadering verder aan de orde komt. YERSEKE - Yerseke moet dit jaar de traditionele Mosseldag overslaan. Dit vanwege het feit dat de vraatzucht van de eider- eenden een bedreiging vormt voor de mosselvoorraden in de Waddenzee. Genoemde problemen in de schelpdiersector zijn voor het Komitee Zeeland presenteert reden geweest om dit jaar geen Mosseldag te organiseren. Daarbij stelt het comité dat in dien de overheid geen maatre gelen treft tegen de toename van het aantal eidereenden de Mosseldag van afgelopen jaar weieens de laatste Mosseldag in Yerseke kan zijn geweest. Een jaartje zonder mossel feestelijkheden js volgens het comité nog niet zozeer een pro bleem. Des te nijpender is ech ter de problemen waarmee de schelpdiersector nu kampt. De situatie van deze maritieme be drijfstak geeft geen aanleiding voof een feestje., ZIERIKZEE - In het beleids plan 'Recht in beweging' heeft minister Hirsch Ballin van justitie het door hem beoogde beleid voor de komende vier jaren geformuleerd. Hieruit blijkt dat de overheid van plan is tot intensieve opsporing van professionele fietsendieven over te gaan. Een groot deel van de fietsen die ge stolen worden, komen in de tweedehandshandel terecht; heling dus en justitie wil hier paal en perk aan gaan stellen. Tevens heeft de minister te kennen gegeven dat hij meer bewaakte stallingen bij de spoorwegstations wil, als pre ventieve maatregel tegen de zwijntjesjagerij. ZONNEMAIRE - In Zon- nemaire wordt druk ge werkt aan de sloop van het voormalige kleuter schoolgebouw aan de I. M. van de Bijlstraat. Het gebouw wordt afgebro ken omdat de Brouwse gemeenteraad heeft be sloten het centrumge bied van Zonnemaire op nieuw in te richten. Momenteel worden door het ontwerpbureau RBOI in Mid delburg ideeën uitgewerkt over NIEUWERKERK - Krijgt de brandweer van Duiveland de beschikking over een trailer? Die vraag krijgen de leden van de Duivelandse commissie fi nanciën en onderwijs donder dag 17 januari voorgelegd. De ze vergadering wordt gehou den in het gemeentehuis te Nieuwerkerk en begint om 16.30 uur. De gemeente Duiveland heeft voor de brandweer een reddingsvlet overgenomen van de Dienst der Domeinen. Deze vlet wordt voornamelijk ge bruikt voor verkenningswerk zaamheden bij ongevallen op de Oosterschelde. Er ontbreekt echter een trailer. Aanschaf hiervan gaat de gemeente tweeduizend gulden kosten. Een andere zaak die de ge meente wellicht geld gaat kos ten is de subsidiëring van het Buro Slachtofferhulp Zeeland. Dit buro is sinds oktober ook in Zierikzee gevestigd (in het kantoor van de rijkspolitie aan het Kerkhof). Voorgesteld wordt om deze organisatie die in hoofdzaak op vrijwilligers draait te subsidiëren met onge veer 12 cent per inwoner. Het meubilair van de openbare basisschool in Sirjansland heeft zijn beste tijd gehad. Daarom stellen burgemeester en wethouders voor om een be drag van 16.900 gulden vrij te maken voor vervanging van het meer dan twintig jaar oude meubilair. Ook wordt tijdens deze commissievergadering ge sproken over een subsidie grondslag voor de schoolbege leiding en de overdracht van een aantal wegen buiten de be bouwde kom aan het water schap. Hierover moeten de commissieleden een principe- uitspraak doen. de manier waarop dat zou kun nen gebeuren. Naar verwach ting worden die plannen bin nen drie maanden gepresen teerd aan het Brouwse gemeen tebestuur. Na de bouwvak Wanneer ook is berekend wat de kosten van een en ander zijn kan de definitieve beslissing worden genomen over de ma nier waarop het centrumge bied van Zonnemaire wordt in gericht. Het is onder meer de bedoeling dat enkele openge vallen gaten worden opgevuld door de bouw van nieuwe wo- Visio, die in Goes een depen dance voor Zeeland heeft (Lijn baan 34) is een organisatie die slechtzienden en blinden (kin deren en volwassenen) hulp en advies geeft bij onder meer on derzoek en revalidatie. Ook draagt Visio dependance Zee land zorg voor de voorlichting over slechtzienden en blinden. Slechtzienden en blinden in Zierikzee, Middelburg, Vlissin- gen, Goes zijn aangewezen op de diensten van de vestiging Op allerlei manieren worden ondernemers geconfronteerd met de effecten van het ge meentelijk beleid. Met name zaken als het parkeerbeleid, al lerlei verkeersmaatregelen, be stemmingsplannen, hinder wetvergunningen en bepalin gen omtrent de winkelslui tingstijden raken de belangen van de ondernemers in vooral het midden- en kleinbedrijf. ningen. De werkzaamheden voor de inrichting van het ge bied beginnen naar verwach ting nog dit jaar, maar op zijri vroegst na de_ bouwvakvakan tie deze zomer. Volgens hoofd dienst gemeen tewerken Brouwershaven, ing J. H. M. Beek wordt het voor malige kleuterschoolgebouw in het gebied nu al gesloopt omdat de jeugd steeds vaker vernielingen aanrichtte in het leegstaande gebouw. „Het moest toch een keer worden ge sloopt. Het kan maar gebeurd zijn", aldus Beek. De werk zaamheden worden uitgevoerd door het Zierikzeese bedrijf De Vries. van Visio in Goes. Deze instel ling wordt gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wie gebruik wil maken van de (kosteloze) dienstverlening van Visio kan gebruik maken van het spreek uur dat dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur wordt gehouden in het onderkomen van Visio aan de Lijnbaan. Hiervoor behoeft geen afspraak te worden ge maakt. Telefonisch is Visio te bereiken via het nummer 01100-11471. deze politiek kan worden beïn vloed. Een drietal sprekers onder wie het raadslid ondernemer A. M. Verseput uit Renesse zullen hun gedachten hierover laten gaan. Verseput, die tevens voorzitter van de ondernemers vereniging Renesse is zal zijn ervaringen uiteenzetten over de beïnvloeding van dit beleid. ZIERIKZEE - Ten einde meer bekendheid aan het werk van Visio te geven worden op tal van plaatsen in Zeeland, waaronder ook in Zierikzee posters ver spreid. MIDDELBURG - Op welke wijze kunnen onderne mers invloed uitoefenen op het gemeentelijke be leid? Deze vraag staat centraal tijdens een speciale bijeenkomst die de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Noord en Midden-Zeeland woensdag 30 januari in hotel Arneville in Middelburg houdt. De ze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Waarschijnlijk door kortsluiting SCHUDDEBEURS - De beide bluseenheden van het brandweerkorps Brouwershaven rukten vrijdag morgen uit vanwege een brand in de auto van R. S. in Schuddebeurs. De brand ontstond waarschijn lijk door kortsluiting. Toen R. S. zijn auto had gestart en de oprit van zijn woning afreed merkte hij dat er rook uit de motorkap kwam. Bij inspectie bleek dat zich in het motorcom partiment van de auto kleine vlammetjes bevonden. De bluseenheid Drèischor van de Brouwse brandweer had het vuur, onder leiding van bevel voerder J. de Zeeuw en met be hulp van een hoge druk straal, snel onder controle. De blus eenheid Brouwershaven, die ook ter plaats kwam, hoefde niet in actie te komen om te helpen. De bluswerkzaamhe den vonden plaats halverwege de oprit van de woning van R. S. Daardoor kon de brand ook voor de omgeving geen gevaar opleveren. Ondanks de snelle actie richtte de brand zeer aanzienlijke schade aan in het motorgedeel te van de auto. Dat kwam on der meer doordat de plastic on derdelen, die in moderne auto's veel worden verwerkt, smolten door de grote hitte. De precieze omvang van de schade is niet bekend. Professor dr M. P. Ch. M. van Schendelen gaat in op de wijze waarop de besluitvorming zich voltrekt. In zijn betoog geeft hij ook aan hoe ondernemers bestuurders en ambtenaren kunnen benaderen en op welke wijze er invloed kan worden uitgeoefend. Wethouder D. J. P. Bruinooge van de gemeente Vlissingen tenslotte zal ingaan op dat beleidsterrein waarop de gemeenten een eigen beleid kunnen voeren (de autonomie van de gemeente). Daarbij staat hij stil bij de totstandko ming van bestemmingsplan nen en verkeerscirculatieplan nen en besteedt hij aandacht aan de vrijstellingen die de ge meente inzake de Winkelslui tingswet en de Hinderwet kan verlenen. DEN HELDER - In het water van de Koopvaarderschutsluis in Den Helder is zondagmor gen het stoffelijk overschot aangetroffen van een 53-jarige man uit die plaats. Een woord voerder van de politie heeft dat zondag meegedeeld. ZIERIKZEE - Van half werk houdt ze niet en dat was dan ook de reden dat mevrouw Lukkie Nederhoed-Zijlstra vrijdagavond afscheid nam als voorzitter van de Speel-o-theek in Zierikzee. Haar drukke werkzaamheden als statenlid voor het CDA maken het naar haar mening niet langer mogelijk om haar werkzaamheden als voorzitter van de Speel-o-theek op verantwoorde wijze te verrichten. Nu de Speel-o-theek goed draait vond ze het moment gekomen om afscheid te nemen en de voorzittershamer over te dragen aan Annet Akkersdijk. Acht jaar lang was Lukkie Neder hoed voorzitter maar daarvoor reeds was ze twee jaar lang sterk betrokken bij de voorbereidingen om in Zierikzee een Speel-o-theek te starten. Dat gebeurde indertijd als lid van de oppascentrale. Vrijdagavond, namen de vrijwilligsters afscheid van hun voorzitter. In een afscheidslied op de me lodie van op een klein stationnetje gingen zij nog eens in op het ontstaan en het functioneren van de speel-o-theek en de rol van Lukkie Nederhoed daarin. De scheidende voorzitter verbond haar naam onvoorwaardelijk aan de Speel-o-theek door onder haar portret (gemaakt door een leerling van de Beatrixschool) de data van haar voorzittersperiode aan te brengen. Als blijk van dank en als herinnering ontving ze een houten speelgoedterrein het logo van de Speelotheek. ZIERIKZEE - Het structuurplan voor de Zierikzeese rioleringen moet worden bijgesteld. Dit basisriole- ringsplan juni '90 is door Witteveen en Bos opge steld, nadat over het ontwerp eerst overleg met ge meente, waterschap en provincie heeft plaatsgevon den. Dit plan is inmiddels door het college van b en w goedgekeurd. Dit ontwerp heeft tot 17 oktober '90 ter inzage gelegen. Dit heeft echter niet tot bezwaar schriften geleid. Het ontwerpplan moet ook door ge deputeerde staten worden goedgekeurd. Dit nieuwe plan bevat gege vens over het gewenste riole ringssysteem in bestaande en toekomstig bebpuwde gebie den. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande stelsels en ge malen en dit alles conform de eisen die nu worden gesteld aan berging, afvoercapaciteit en ledigingstijd van het stelsel. Hoe de commissie over dit bij gestelde basisrioleringsplan denkt blijkt woensdag 16 ja nuari. Een ander punt dat tijdens de ze vergadering aan de orde komt is het woonrijpmaken van het bestemmingsplan voor het gebied in de omgeving van de Mauritslaan (bestemmings plan Kaaskenswater). Nu de bouwactiviteiten in de Mau ritslaan nagenoeg zijn voltooid is nu de bestrating en de groen voorziening aan de beurt. Bij het woonrijpmaken van dit gebied is ook rekening gehou den met het treffen van snel- heidsremmende voorzieningen op de Nassaulaan. Dit door bij de aansluiting met de Kadeweg een schuin gesitueerde ver smalling voor te stellen. Voor de aansluiting van de Nassau laan met de Mauritslaan wordt een verhoogd liggend plateau bepleit. Tijdens de destijds ge houden hoorzittingen zijn deze voorzieningen indertijd voor gesteld. De kosten voor het vol tooien van deze afrondende werkzaamheden worden ge raamd op cirfea f 180.000,- (excl. BTW). Voor het isoleren van het gebouw van de Algemene Ne derlandse Bond voor Ouderen in de Paternosterstraat moet een bedrag van 7250,- worden uitgetrokken. Dit bedrag moet, zo wordt voorgesteld, worden onttrokken aan de re serve ouderenbeleid. ZIERIKZEE ZLM Het bestuur van de kring Schouwen-Duiveland van de ZLM (Zuidelijke Landbouw Maatschappij) heeft voor dins dag 5 februari een ledenverga dering op het programma staan. Deze vergadering wordt gehouden in de Graanbeurs (Huis van Nassau) en begint om 19.30 uur. Behalve de ge bruikelijke huishoudelijke za ken zoals onder andere de be noeming van een nieuwe secre taris/penningmeester wordt er na de pauze gesproken over de landbouw in de jaren negentig. Daarvoor is ir A. W. H. van Weelderen, directeur LNO Zee land uitgenodigd. Hij zal zijn verhaal vooral toespitsen op Schouwen-Duiveland. Na zijn uiteenzetting is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen. KERKWERVE Open dag Ad Kesteloo en Peter van Lan- geraad stellen belangstellen den vrijdag 18 januari in de ge legenheid om een kijkje te ne men in hun nieuwe palingkwe kerij aan de Weelweg in Kerk- werve. De bouw van de kweke rij is zover gevorderd dat de palingen nu kunnen komen. Tijdens deze open dag die-van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur wordt gehouden kan men een indruk krijgen hoe het kweeksysteenj werkt. Dit kan alleen wanneer er nog geen paling in de bakken zit omdat het dan in de kwekerij rustig moet zijn. BRUINISSE Hervormde vrouwengroep Op dinsdag 15 januari komt de Hervormde vrouwengroep Helpt Elkander weer bij el kaar. De plaats van samen komst is het Nederlands Her vormd verenigingsgebouw aan de Deestraat en de aanvang is om 19.30 uur. Er wordt onder meer een quiz georganiseerd. Leden en gasten zijn welkom. Om die reden is het, zo stelt de Kamer van Koophandel vast, uiterst belangrijk dat het be drijfsleven zijn stem laat ho ren. Zeker waar het gemeente lijk beleid moet worden bij gestuurd. De ondernemersver enigingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Als ver tegenwoordigers van de onder nemers onderhouden deze con tacten met de gemeentelijke bestuurders en de ambtenaren op de secretarie. Ook hebben vertegenwoordigers van deze ondernemersverenigingen soms zitting in commissies die het college van burgemeester en wethouders adviseren. Speciaal voor bestuursleden van ondernemersverenigingen en voor ondernemers die zit ting hebben in dergelijke ad viescommissies houdt de Ka mer en Koophandel woensdag 30 januari een speciale bijeen komst daarover. Doel van deze bijeenkomst is het geven van duidelijke en concrete infor matie over zaken die op ge meentelijk niveau spelen. Ook wordt stilgestaan bij de wijze waarop besluiten worden geno men en de manieren waarop

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1991 | | pagina 4