alleen kompas De mosselkweker in 1930: uitgerust met peilstok en Schuddebeurs: poste restante Nederlandse Christen Vrouwenbond heeft jaarprogramma samengesteld Afdelingen Schouwen-Duiveland startklaar Minder reislust in vorige eeuw Negende editie Winkler Prins Encyclopedie verschenen Voorheen en thans in de mosselbranche (I) 6 ZIERIKZEE - Een nieuw seizoen wacht voor de leden van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB). De afdelingen hebben hun programma klaar. De doelstel ling van de NCVB is voorlichting geven op staatkundig, maatschappelijk en cultureel terrein. Ze werken vanuit de grondslag dat Christus Koningschap alom moet wor den erkend en de oplossing van maatschappelijke vraag stukken bij het licht van de Heilige Schrift als Gods Woord moet worden gezocht. Hieraan zijn de jaarpro gramma's van de afdelingen Bruinisse, Westerschouwen, Kerkwerve en Zierikzee van de NCVB op Schouwen-Dui- veland aangepast. Het pittoresk postkantoortje in Schuddebeurs omstreeks de eeuwwisseling. 'Pietje 'Post' zwaaide hier de scepter... SCHUDDEBEURS - De topdrukte van het vakan tieseizoen is weer voorbij; geleidelijk zal de druk op de posterijen verminderen. Zoals gewoonlijk zijn er tijdens de afgelopen weken buiten de „normale" postzendingen om weer tienduizenden, misschien wel honderdduizenden ansichtkaarten verzonden naar en van alle uithoeken in de wereld. Als groet en vooral als teken van leven. In de vorige eeuw en het begin van deze eeuw was mep veel min der reislustig. Men zocht zijn ver tier oyer het algemeen dicht bij huis want het maken van (verre) reizen was vaak weinig aange naam. Wie toch een trip naar el ders ondernam verzuimde door gaans niet een prentbriefkaart te verzenden. De exemplaren die be waard zijn gebleven, sorns meer dan tachtig jaar oud, zijn zeld zaam en aandachtige bestudering waard. Het zijn gedrukte schilde rijtjes, uiteraard in zwart-wit. Een mooi voorbeeld is de kaart met het pittoreske postkantoortje van Schuddebeurs. Per postkoets Het verzenden van poststukken is in vroeger eeuwen maar heel langzaam op gang gekomen. Heel vroeger hadden de berichten, die door een postiljon of postkoets werden overgebracht vaak politie ke of militaire betekenis. Nader hand ontwikkelde de post zich dank zij de toeneming van handel en verkeer tot een instelling van meer algemeen nut. Behalve brieven werden allengs ook pakjes verstuurd (pakket- post) en werd de mogelijkheid ge opend om geld over te maken, in het begin met postwinkels. In de Middeleeuwen stelde het postver keer weinig voor. Tot diep in de 18de eeuw was de verzending van geschreven mede delingen in hoofdzaak in handen van particulieren terwijl er hier en daar ook stedelijke post diensten bestonden. Het boven staande leidde er toe dat er in geen enkel opzicht sprake was van eenheid in tarieven en verzen- dingsvoorwaarden. Daar kwam verandering in in het jaar 1799: na de staatkundige eenwording wer den alle posterijen „genationali seerd". Meestal hielden de postmeesters kantoor in hun eigen woning. Het duurde tot 1872 eer Zierikzee in de Meelstraat over een eigen post kantoor beschikte. Daarvóór werd de post verzonden vanuit het „comptoir" van postmeester Van Hekke. Deze woonde aan de Oude Haven nr. A 340 (Havenpark 23). Vier stuivers Hoe moeizaam het postverkeer in de 18de en een gedeelte van de 19de eeuw toeging kan men lezen in „Zierikzee zoals het was": „om aansluiting te verkrijgen met de postdienst Antwerpen-Moerdijk- Rotterdam was een moeizaame tocht noodzakelijk. De voetbode van Zierikzee bracht de post naar Viane, waar het veer naar Stave- nisse was. Van hieruit ging een postiljon dwars over het eiland Tholen, over de Eendracht naar Steenbergen. Vandaar gaf een an dere postiljon tot Zevenbergen aansluiting op de hoofdroute", Kort gezegd: voor een bedrag van vier stuivers werd een brief van Zierikzee naar Rotterdam ge bracht; dat duurde 18xh uur....! Zelfs kleine plaatsen op het platteland zoals Schuddebeurs deelden in de weldaden van de posterijen. Het piepkleine post kantoortje in die plaats was welis waar een hulppostkantoor maar toch gemakkelijk. In het begin van de 19de eeuw was „Pietje de Post" (vrouw van bakker Piet Wijghan) kantoorhoudster en brievenbestelster. Wiebe Keikes Dit jaar staat nog het thema 'Ge zondheidszorg - gezonde zaak?' cen traal. Een onderwerp waar eenieder vanuit verschillende invalshoeken mee te maken heeft. Voor het derde deelterrein, de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn uit de eigen kring hiervoor cursus leidsters gekaderd. Ook de Gezond heidszorg in Bangladesh, het finan ciële project van de NCVB staat in vele afdelingen op het jaarprogram ma. Leden Met 56.000 leden is de NCVB - 300 op Schouwen-Duiveland - de grootste maatschappelijke organisatie van de christenvrouwen die mede verant woordelijkheid wil dragen voor wat er gebeurt in de samenleving. Het programma van de afdeling Zierik zee begint woensdag 19 september met een lezing van M. Lorier uit Oost burg over Geloven wordt in deze tijd steeds moeilijker. Woensdag 24 okto ber is er een vergadering met de AMSTERDAM - Drs. P. Vlek, direc teur van de uitgeverij Argus, heeft het eerste deel van de negende editie van de grote Winkler Prins Encyclo pedie uitgereikt aan staatssecretaris Simons (WVC). Dat gebeurde tijdens een presentatie in het Wereldhan delscentrum in Amsterdam. Het naslagwerk verschijnt in 26 de len, waarvan het eerste vanaf maan dag verkrijgbaar is in de boekhan del. Volgens Vlek kunnen tot het jaar 2000 ongeveer zestigduizend exem plaren worden verkocht. Op dit mo ment zijn al bijna drieduizend ency clopedieën van de hand gegaan. De vorige editie van de Winkler Prins verscheen tussen 1979 en 1984. Aan de nieuwe versie hebben zeven tien redacteuren- en vijfhonderd Ne derlandse en Belgische deskundigen meegewerkt. Het project heeft naar schatting 26 miljoen gulden gekost, een miljoen per deel. Volgens hoofdredacteur dr. L. Rost bevat de nieuwste druk de weerslag van' de maatschappelijke ontwikke lingen van het afgelopen decennium. Het duurste artikel gaat over aids. Hieraan hebben twintig auteurs mee gewerkt Christelijke bond *van Plattelands vrouwen afdeling Schouwen-Duive land. Hiervoor is uitgenodigd me vrouw A. P. de Haan over haar werk bij het Waterschap Schouwen-Duive land. Woensdag 21 november is er een le zing van Richtje Zijderveld over het NCVB-project in Bangladesh. De kerstviering wordt gehouden op woensdag 19 december met medewer king van de muziekschool uit Zierik zee. Het nieuwe jaar wordt begonnen met een nieuwjaarsreceptie woens dag 9 januari en woensdag 13 februa ri is de jaarvergadering gepland. Vrijdag 1 maart is het Wereldge bedsdag. Op woensdag 20 maart is de genodigde J. Bouwman uit Goes. Hij spreekt over zijn werk als homeopa thisch huisarts en het gebruik van medicijnen. Voor woensdag 17 april is mevrouw da J. B. v. d. Beukei uit Zonnemaire te gast bij de NCVB af deling Zierikzee. Zij spreekt over haar werk in de Corneliastichting en dementie. Woensdag 15 mei is er een boekbespreking en verder staat er in mei een reisje op het programma. Bruinisse De afdeling Bruinisse start het nieuwe seizoen donderdag 20 septem ber met een lezing van J. van Leer dam over Geloofsvernieuwing. Me vrouw H. Cornet-Duvekot vertelt donderdag 18 oktober over wat een familieraad allemaal doet in een ver pleeghuis en voor 15 november staat de jaarvergadering gepland. De afde ling in Bruinisse bestaat dan tevens dertig jaar. Donderdag 20 december is er een kerstviering met medewer king van Katsman die verhaalt over 'het evangelie in glas'. Met de bijeenkomst van donderdag 17 januari begint de NCVB het nieu we jaar. Er staat dan een lezing van het Wereldnatuurfonds en een na tuurfilm op het programma. 21 fe bruari is te gast mevrouw Bouwer uit Vrouwenpolder die vertelt over het leven en opvoeding in Zuid- Afrika. Het Evangelisch Centrum 'de Hoop' brengt donderdag 21 maart een lezing over drugsverslaving en 18 april staat er een bezoek aan mevrouw Zuide rent van Stern Cosmetic uit Noord- gouwe gepland, alwaar de leden zul len worden voorgelicht over de verzorging van lichaam en huid. A. Leydekkers, Arjoan, uit Zierikzee verzorgt 16 mei een avond met sket ches en liedjes in het dialect. Als af sluiting van het jaar staat er donder dag 20 juni een reisje op het programma. Bij de afdeling Kerkwerve wordt het seizoen begonnen met een Mossel avond die verzorgd wordt door L. Lu- kas van het produktschap vis en visprodukten en wordt vervolgd op woensdag 17 oktober met een musical onder leiding van Elvira Vos. De mu sical heeft de titel Even Omzien. Woensdag 7 november wordt er een creatieve avond gehouden met kraal tjes rijgen en 21 november wordt de avond besteed aan het thema Gezond heidszorg gezonde zaak? De avond wordt verzorgd door mevrouw R. F. Klatter-v. d. Molen. De kerstavond van de afdeling Kerkwerve wordt gehouden op woensdag 19 december. Het nieuwe jaar wordt gestart 16 januari met het thema Vandalisme dat wordt ver zorgd door P. B. Colijn, werkzaam bij de Rijkspolitie in Zierikzee. De jaarvergadering staat gepland op 20 februari en 20 maart staat in het teken van Pasen. Aan deze avond werkt mee A. Katsman. Maatschap- pelijkwerker in de regio Schouwen- Duiveland T. de Waal komt vertellen over de p'roblemen van asielzoekers op 17 april. In de maand mei staat er een reisje op het programma en de af sluiting van het seizoen staat gepland op 5 mei en wordt gehuld in één groot vraagteken. Westerschouwen De afdeling Westerschouwen begint haar nieuwe seizoen op dinsdag avond 18 september met het thema De man Paulus. Aan deze avond werkt mee ds C. Haasnoot. Donder dagmorgen 11 oktober wordt er een bezoek gebracht aan Tierelantijntje in Oude-Tbnge en dinsdagavond 23 oktober vertelt jhr mr J. O. R. Alber- da van Ekenstein over het reilen en zeilen in de gemeente Westerschou wen. 'Zeeuwse liedjes en voordrachten' staan centraal tijdens dinsdagavond 20 november. De liedjes en sketches worden voorgedragen door A. Ley dekkers. De adventviering wordt sa men de Gereformeerde Vrouwenbe weging gehouden op dinsdagavond 18 december. De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden bij mevrouw T. Koning, W. G. Bootlaan 3, op woensdag 2 januari vanaf 10 uur. Dinsdagavond 15 janua ri is G. G. Groenleer te gast bij de af deling Westerschouwen en zal vertel len over de kerken van Schouwen- Duiveland. Dinsdagavond 19 februa ri is ingeruimd voor de Mattheus Pas sion. Medewerking aan deze avond wordt verleend door M. van der Veer en woensdagmorgen 13 maart wordt er een bezoek gebracht aan het Zeeuws Museum in Middelburg. J aarvergadering De jaarvergadering staat gepland op dinsdagavond 19 maart. Mevrouw Marjan de Jonge, fysiotherapeute komt dinsdagavond 16 april praten over het thema Voorkomen is beter dan genezen! Donderdagmorgen 9 mei is ingeruimd voor een bezoek aan de Oudheidkamer in Bruinisse en dinsdagavond 14 mei wordt het on derwerp Klederdrachten nader be sproken door mevrouw Jansen-Glas. DEN HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt het onjuist dat werklozen uit Stadskanaal tijdelijk werk bij de bollenoogst in Noord- Holland aangeboden hebben gekre gen als passende arbeid. Bij weige ring kan in een dergelijk geval op de sociale uitkering gekort worden. Het CDA vindt dat het initiatief dat het GAB in Stadskanaal heeft genomen wel op een zorgvuldige afweging is gebaseerd. DEN HAAG - Minister Maij (ver keer en waterstaat) heeft de Tweede Kamer ten onrechte niet op tijd inge licht over lagere ontvangsten van loodsgelden. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. zoals nu, gebonden aan een bepaalde periode. Men mocht de hele zomer doorvissen. Dikwijls kwam het voor dat men weken lang in een van de Zuiderzeeplaatsen moest vertoeven. Meestal was dat Medemblik of Enk huizen. In de laatste plaats had men het Snoeck van Loozen park. 's Avonds gingen de schippersjongens naar het park om' daar de Noord-Hollandse meisjes te ontmoeten. Maar nooit hebben die ontmoetingen geleid tot huwelijken. Later gebeurde dat wel met de frie se meisjes. Toen viste men niet meer op de Zuiderzee maar op de Wadden zee om het bedrijf in Zeeland in stand te kunnen houden. In de jaren 1930- 1940 zetten de veranderingen in de scheepswerven door. De houten sche pen werden vervangen door ijzeren schepen. De 14- en 20-pk motoren werden vervangen door sterkere. Beurtvaart In de beurtvaart kwam de klad. Ie dere gemeente had toen nog een of meerdere beurtschippers die land- bouwprodukten naar Rotterdam brachten of pakjes meenamen voor burgers. De slogan 'Vervoer over wa ter: de juiste weg' bestond toen nog niet. De beurtschepen verdwenen en maakten plaats voor de vrachtwa- .gens. Veel afgedankte beurtschepen wer den door de mosselkwekers gekocht. Ombouw van beurtschip door mos- selkottcr vereiste de nodige vakken nis, maar het was goed te doen. Het waren zeewaardige schepen en het kwam veel minder vaak voor dat men vanwege harde wind of mist moest blijven liggen. In de tweede helft van de dertiger jaren werd ook een halt toegeroepen aan de moor dende concurrentie. Door de inge voerde reglementering van afzet was er geen sprake meer van overproduk tie. Voor wat betreft de schepen en hun uitrusting veranderde er erg veel. Niet alleen in de navigalieappa ratuur, maar ook in de accommoda tie. De zeilen en het touwwerk ver dwenen van het toneel (wordt vervolgd) S. A. Jumelct Azn Het kwam voor dat het kompas in een pan moest worden gezet waarin ook de aardappels werden gekookt. Buiten die pan vertoonde het teveel afwijkingen. Wel had men nauwkeu rig omschreven hoeveel tijd men met een bepaalde snelheid kon varen om op een bepaald moment op een be paalde plaats te zijn. De regulateur moest dan op een bepaald aantal tandjes gezet worden. Niet stormbestendig Alleen haar zoon Johannes was door een Enkhuizer visser gered. In september 1938 moest schipper Wil lem Hoogerheide toen hij in het voor onder kwam constateren dat zijn knecht Jacobus Schoenmaker over boord was geslagen, want hij stond niet meer aan het roer. Mosselsche pen hadden toen nog geen stuurhuis. Het schip was op dat moment op de thuisreis uit Rotterdam waar mosse len gelost waren die bestemd waren voor Engeland. Het ongeluk gebeur de in het Volkerak. tijd, voor de afsluiting, de schatka mer waaruit de Zeeuwse mosselkwe kers hun mosselzaad haalden. Eendenvoer Toentertijd waren het alleen de Zeeuwen die in de Zuiderzee visten op mosselzaad. De vissers langs de Zuiderzee visten een enkele keer we ieens op mosselen, maar dat werd dan gebruikt als eendenvoer. In Har derwijk, Edam, Volendam en andere plaatsen waren eendeëieren een ge wild exportartikel in de periode van 1925-1950. Alleen Sander van Hurk uit Har- lingen kwam met zijn mosselen naar Rotterdam en werd daar een concur rent van de Zeeuwse mosselkwekers. Hij viste op de wilde mosselbanken waar het mosselzaad tot consumptie- rijpe mosselen was gegroeid. Van visserij op consumptiemosse len door de Zeeuwen was geen spra ke. De mosselzaadvisserij was niet, De kleine houten vaartuigen waar mee de mosselen in de dertiger jaren werden opgevist en naar de plaats van bestemming werden gevaren wa ren niet bepaald stormbestendig. Ook kwam het wel voor dat de mos selschepen werden overvaren door de naar Antwerpen varende of uit die Belgische havenplaats naar de Noordzee terugkerende zeeschepen Dat overkwam de toen nog slechts zeven weken gehuwde Marien Ottc Azn uit Bruinisse in 1920. In 1926 moest Hervormd predikant C. Waar- denhurg bij de echtgenote van Adri- aan van Gilst de boodschap brengen dat haar man samen met zijn zoon Jan op de Zuiderzee tijdens een opstekende storm is verdronken. Ongelukken Dikwijls moesten de in Bruinisse werkzame dominees de boodschap gaan brengen die ook in de vis sersplaatsen langs de Noordzeekust schering en inslag was en die door Heijermans in zijn toneelstuk 'Op hoop van zegen' werd vastgelegd. De klacht van Kniertje dat de vis duur betaald wordt gold vroeger zeker ook voor de mosselbranche. In de periode 1844-1944 gebeurden er 25 ongelukken waarbij opvaren den van niosselkotters om het leven kwamen. En het is goed mogelijk dat het er meer zijn geweest. Mossclschepcn in dc haven van Bruinisse omstreeks 1930. Op de achtergrond de scheepswerf. BRUINISSE - Een radio-ontvanger, een kleuren-echo- lood, radar, een gecombineerd digitaal/analoog echo lood, elektronisch kompas, marifoon, computer-plotter en navigator en een automatische piloot. Dat is anno 1990 in grote lijnen het instrumentarium waarover een moderne mosselkotter beschikt. De mosselkweker van 1930 had de beschikking over een kompas en een peil stok. Bij mist moest hij per slot van rekening weten of er gevaar was om aan de grond te lopen. Vele keren ook werden opvarenden van door storm overvallen jachten, hengsten of hoogaarzen op het nip pertje gered. Op 11 september 1904 verdronken drie mensen op de Oude Tbngse bank. Berucht was in die tijd de Zuiderzee met zijn korte golfslag. De Zuiderzee was echter tegelijker-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1990 | | pagina 6