'Europa '92' is hoofdthema Koninginnefeest Bruinisse Veel aandacht voor muziek bij het Oranjefeest in Zonnemaire Sport is hoofdingrediënt van Koninginnedag Brouwershaven Programma voor jong en oud in Oosterland Oranjevereniging Dreischor brengt gevarieerd programma Dorpshuis centraal bij Koninginnedag Ouwerkerk i Feestprogramma Noordgouwe ter ere feestdag Koninginnedag in Nieuwer kerk Oranjemarkt in Sirjansland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 30 april 1990 Nr. 24735 7 BROUWERSHAVEN - In de smalstad Brouwershaven bestaat het programma van de jaarlijkse Koninginnedag uit een ochtend-, middag- en avondprogramma. De festiviteiten beginnen om 8.00 uur met het uitsteken van de nationale driekleur. Om 8.45 uur verzame len alle kinderen zich bij de school voor de grote optocht door Brou wershaven. De optocht vertrekt om 9.00 uur voor een rondgang, met medewerking van Marjorettenkorps Apollonia en drumband Apol lo. DREISCHOR - Het programma in Dreischor begint om 9.00 uur met het klokkenluiden, waarna muziekvereni ging Crescendo om 9.15 uur een rondgang door het dorp maakt. Tijdens deze rondgang worden de peuters om 9.30 uur bij het dorpshuis opgehaald en de schoolkinderen worden om 9.45 uur bij basisschool De Klimop opge haald. Om 10.00 uur staat het vlaghijsen op het program ma, waarna er een toespraak volgt van burgemeester L. N. Labruyère. De kinderspelen voor de basis schoolkinderen beginnen om 10.30 uur. De kinderen gaan in groepsver band diverse opdrachten/spelletjes doen op het grasveld rondom de Ne derlandse Hervormde kerk in het dorp. De peuters van de peuterspeel zaal doen dit jaar ook mee met het Oranjefeest. Op het grasveld bij de Nederlandse Hervormde kerk gaan ze diverse spelletjes doen. Het mor genprogramma eindigt om 12.00 uur. Zeskamp De zeskampwedstrijden staan ge pland om 13.30 uur. Door een zestal ploegen worden er in een onderlinge strijd verschillende behendigheids spelen gehouden, aoals skilopen, steltlopen, autoduwen, paalhakken, een theorieronde en een hinderpar- cours. Dit alles vindt plaats op het grasveld bij de Nederlandse Her vormde kerk. Het zeskampprogram ma eindigt om 16.30 uur. Een uur la ter, om 17.30 uur start de oriënteringsrit per fiets. Er wordt ge start vanaf het Plaetsenhuus tussen 17.30 uur en 18.30 uur. Het reglement is 's morgens bij het Plaetsenhuus af te halen tussen 10.30 uur en 11.30 uur. De barbecue aan de Ring van het dorpshuis begint om 19.00 uur. Na het inleveren van het oriëntatierit- formulier bij de finish kan iedereen die zich heeft aangemeld, gaan bar becuen. De winnaars van de oriënta- tierit worden om 21.30 uur in het dorpshuis bekend gemaakt. BRUINISSE - Tijdens Koninginnedag worden er in Bruinisse, vooruitlopend op 'Europa '92', diverse Euro pese landen uitgebeeld. Dit gebeurt zowel in het och tend- als in het middagprogramma. Op, wat in Bru voor heen Oranjemarkt heette, worden landen uitgebeeld. Er zijn diverse stands waar specifieke zaken, cq spelletjes te doen zijn, die bij een bepaald land horen. De stoet vertrekt vanaf de school richting Markt, Jacobastraat, Wet houder Dekkerstraat, Kromwal, Bos tonplein, van der Kloosterstraat, Poortdijkstraat en komt dan weer te rug op de Markt. Hier wordt de grote vlag gehesen door Scoutinggroep met een toespraak van burgemeester L. N. Labruyère. De toespraak wordt ge volgd met het zingen van bekende va derlandse liederen, met muzikale be geleiding van A. Heyboer en vocale ondersteuning van Smalstads ge mengd koor, onder leiding van L. M. Gebben. Groepen één, twee, drie gaan om Zij benaderden de harmonievereni ging met het verzoek om mee te wer ken aan het project, dat eerder al in andere Zeeuwse gemeenten haar be slag kreeg. Ook basisschool de Zon newijzer werd om medewerking ge vraagd. En zowel school als muziekvereniging reageerden posi tief op het verzoek van het steunpunt. 10.00 uur spelletjes doen, onder lei ding van hun groepsleidsters en kij ken naar de grote goochelaar Mario Magic. Op diezelfde tijd spelen groep vier, vijf, vijf, zes, zeven en acht een levend ganzenbordspel. De winnende groepen worden bekend gemaakt tij dens het avondprogramma. Alle kin deren krijgen als aandenken een sportset mee naar huis. Op de Markt is er ook een optreden van de volksmuziekgroep de Zeeuwse Rei. Het is haar eerste optreden. Het be gint om 11.00 uur. Er wordt gespeeld op de instrumenten viool, mandoline, accordeon, gitaar, fluit en tuba. Al vanaf midden maart wordt op de school over dit thema gesproken. Ver schillende thema's werden aan de or de gesteld zoals: Wat is dat voor in strument, hoe werkt het en wat voor geluid komt er uit? Aan de kinderen werd ook uitgelegd wat een harmo nieorkest en wat een dirigent nou precies doet. Kinderen maakten zelf muziekin strumenten en een 'uniform'. Nut en Uitspanning is ook op bezoek ge weest aan de school, samen met de dirigent. Wat de kinderen allemaal geleerd hebben mondt uit in het con cert maandag. Dat concert begint om 10.45 uur. De officiële start van de festivitei ten is dan al achter de rug. Na die opening, om 9.00 uur, worden er om 9.30 uur ballonnen opgelaten. Als dat gebeurd is begint Nut en Uitspan ning aan een muzikale rondgang door het dorp, ook weer in het kader van het project 'Met de muziek mee'. Om 14.00 uur begint de Oranje- markt, waar vele verenigingen hun kraampje hebben opgezet, met daar in allerhande zaken. Tijdens de Oran jemarkt zijn er demonstraties van de brandweer, scouting, drumband, ma- joretten en ASV Brouw. Brassband Apollo, onder leiding van J. Knuist, geeft om 16.00 uur een concert waar na om 17.00 uur het middagprogram ma eindigt. Het avondprogramma bestaat uit een spel- en show-avond die om 19.30 uur begint. Vier panelleden bijten zich vast in een reeks vragen getoond op een super video-scherm, afgewis seld met diverse intermezzo's, door het jeugdorkest onder leiding van Jan Jansen en Jan Hatzman, het kin derkoor onder leiding van Nel van Dongen, Latin dans door Diany Stoel en Arian Hartma en een 'Hotcha' show door Flip Bokelaar en J. en A. Lievense. Na afloop kunnen de aan wezigen nog nagenieten van een stijl dans-demonstratie door dansparen van dansschool Janvier. OUWERKERK - Het programma ter ere van Koninginnedag in Ouwer kerk begint om 10.00 uur met een poppenspel in het dorpshuis voor al le kinderen van nul tot zes jaar. Voor de kinderen van vier tot dertien jaar worden er aan de Ring spelletjes ge houden. 's Middags om 13.00 uur wordt en bij het dorpshuis opgesteld voor de optocht'die om 13.15 uur ver trekt. De optocht bestaat uit versier de fietsen en wordt muzikaal bege leid door harmoniegezelschap Nieuw Leven. Een zeskampspel staat op het pro gramma om 14.30 uur. De teams be staan uit twee dames en twee heren. De minimum leeftijd van de teams is 13 jaar. Op het oude schoolplein is er de hele middag een rommelmarkt. Van 19.00 uur tot 21.00 uur wordt er een puzzeloptocht gehouden. In schrijven. en vertrek is vanaf het dorpshuis. Nieuw Leven verzorgt de ze dag opnieuw haar medewerkng aan de lampionoptocht die om 21.30 uur gepland staat. Het eindpunt van de optocht is aan-de Ring. Na afloop is er in het dorpshuis de prijsuitrei king van het zeskampspel.en puzzeK tocht. - Om 11.30 uur volgt de opening van de Oranjemarkt met diversé gezelli ge kraampjes. Zo staat er bij de school een standje met koffie, thee en gebak. Landbouwvereniging Ceres is present met een kraampje met ver rassing. De Vrouwenbond en de Wel fare bevrouwen een stand waar hand werk verkocht wordt. Er wordt ook een lotenboom neergezet. De volleybalclub verkoopt slaatjes en de ijsvereniging verzorgt een lote rij. De plattelandsvrouwen verkopen plantjes en van De Goudsbloem is er een stand met kruiden en homeopa thische middelen. De Oranjevereniging zorgt voor drank, een barbecue, en frites. Tij dens de.Oranjemarkt verzorgt Mario de Goochelaar om 12.30 uur een voor stelling. Vanaf 13.00 uur kunnen de kinderen terecht op een ruilbeurs. Daar is ook een schminkhoekje voor hen ingericht. Een uurtje later, om 14.00 uur gaat de Zeskamp van start. Wie mee wilt doen dient zich op te ge ven bij de Oranjecommissie. Rijn en Trijn Het Groentje is de lokatie waar het bekende clownsduo Rijn en Trijn om 16.00 uur hun geheel eigen opvatting van het sprookje Assepoester ten beste geeft. Om 17.00 uur is het weer tijd voor muziek en wel van Ensem ble Alteklein. Om 18.00 uur gaat het gekostumeerd korfbal, ook weer op het Groentje, van start. wagens moeten zich opstellen aan de Hofweg, waar de jury de wagens zal beoordelen, waarna de optocht om 14.30 uur vertrekt. Het avondprogramma begint om 19.00 uur met een sportdemonstratie door sportvereniging Duiveland, op de Markt. De prijsuitreiking van de versierde wagens staat gepland om 20.00 uur in de Oosterhof, waarna er zowel in Oosterhof als in Neffen d' Eule een Oranjebdl verzorgd wordt. Dc muziek in Neffen d' Eule wordt verzorgd door het Schelde TYio. In de Oosterhof wordt er dansmuziek ge bracht door W. Timmermans. Op Koninginnedag wordt iedereen verzocht dc vlag uit te steken. Even als vorige jaren kan hiermee een taart gewonnen worden, 's Morgens om half negen worden adressen ge trokken uit een bestand en als bij dc gelukkige de driekleur uithangt, dan wordt dezelfde dag nog een taart be zorgd. Zo is bij dc stand van België een 'Vogeltjesmarkt', bij Frankrijk wor den potjes zure mosselen verkocht en is een bloemenmarkt, in Oostenrijk is muziek van Een Stuitje Lx>ut en wordt Glühwein verkocht, bij Italië is er WK doelschieten en Griekenland staat in het teken van de marathon, dc sponsorloop die vorig jaar een groot succes is geweest. Bij de markt zijn ook het Rode Kruis, de Hart stichting. dc Padvinderij en de Peu terklas, die proberen om bezoekers te verleiden tot het kopen van Welfare- werk. een lootje, terwijl een natje en een droogje niet zal ontbreken. Het programma van Koninginne dag begint in Bruinisse om 8.00 uur met klokkengelui, waarna om 9.45 y uur ten overstaan van het college van burgemeester en wethouders de bal lonnen van de schoolkinderen wor den opgelaten en de vlag wordt gehe sen door de padvinderij. Tijdens het vlaghijsen wordt er door de school kinderen het Wilhelmus gezongen, met muzikale medewerking van mu ziekvereniging Nu met Hope en Oefe ning en Uitspanning. Om 10.15 uur staat er een korte mu zikale rondgang met de schoolkinde ren op het programma. Voor de peu ters en de groepen één tot en met vier is er om 11.00 uur een optreden van Rijn en Trijn. terwijl er op diezelfde tijd, door de kinderen van de groe pen vijf tot en niet acht spelletjes ge daan worden. Dit vindt plaats voor NOORDGOUWE - In Noordgouwe wordt het programma van de natio nale feestdag geopend met het vlag hijsen om 10.30 uur. Muziekvereni ging Con Amore verleent hieraan haar medewerking en kinderen ko men op versierde fietsen en steppen. Om 11.00 uur worden er kinderspelen gehouden in en rond de school aan de Vijverbergstraat en Pauwstraat. Het middagprogramma bestaat uit een Oranjemarkt, die om 13.30 uur begint. Deze markt is aan de Vij verstraat en Pauwstraat en bestaat uit onder andere een schiettent, een dartspel, grabbelton, doelschieten, ballerigooien en sjoelen. Op de markt worden versnaperingen verkocht als oliebollen, broodjes, worst friet en ijs. Muziekvereniging Con Amore is hierbij ook aanwezig. Het middagprogramma eindigt om omstreeks 17.00 uur. Om 19.30 uur wordt het programma voortgezet met een lampionoptocht, waar de deelne mers verkleed aan deelnemen. Mede werking wordt verleend door Con Amore. Vervolgens is om 20.30 uur de prijsuitreiking in het dorpshuis van de optocht en de diverse .spelen. De prijsuitreiking wordt gevolgd door een Bingo. NIEUWERKERK - In Nieu- werkerk begint het program ma van Koninginnedag om 8.45 uur met een aubade bij het gemeentehuis. Een half uur la ter, 9.15 uur, vinden de kin derspelen op de Ring plaats. Een fietspuzzelrit begint om 9.30 uur. De milieuvriendelij ke puzzeltocht vertrekt vanaf Ons Dorpshuis. Om 13.00 uur vertrekt er een optocht met als thema: het milieu. De Zeskamp die de Oranje vereniging houdt, begint om 14.00 uur. Dit programma onderdeel vindt plaats aan de Ring. 's Avonds is er in Ons Dorpshuis een Oranjebal met een verloting, met een demon stratie vechtsport. SIRJANSLAND - In Sirjansland brengen de schoolkinderen op Ko ninginnedag een aubade in Nieuwer- kerk. Om 13.00 uur staat er een Oran jemarkt op het programma. Op deze markt kunnen alle bezoekers hun ge luk beproeven bij het Rad van Avon tuur, raadtenten, spijkerslaan, touw trekken, padwerpen en er is een schiettent. Voor de kinderen zijn er die mid dag kinderspelen. Deelnemers aan deze spelen mogen niet ouder zijn dan 17 jaar. Het middagprogramma duurt tot 17.00 uur, waarna de prijs uitreiking plaatsvindt. Bij mooi weer is deze uitreiking aan de Dorps straat. Als de weergoden minder gun stig gesteld zijn, is de prijsuitreiking in de loods van Heijboer aan de Lage- weg. het gemeentehuis in bijpassende kle ding uit de betreffende landen. Na de pauze begint de markt Euro pa, welke nabij de muziektent plaats vindt. Om 15.00 uur is de start van de marathon. De baten van deze spon sorloop zullen ten goede komen aan de inrichting van de sporthal. Ieder een kan hieraan meedoen en iedereen kan als sponsor optreden. Het par cours gaat door het centrum. Om 15.30 uur brengt dc boerenkapcl Een Stuitje Leut muziek, terwijl de be zoekers kunnen genieten van een glaasje Glühwein. Het avondprogramma begint weer om 19.30 uur waar in het dorpshuis dc feestelijkheden zullen worden voort gezet met dc traditionele Denkronde. Hierbij worden de 'sportbollebozen weer geducht aan de tand gevoeld over Bruinisse en dc sport. Tijdens dit gedeelte van het avondprogram ma wordt ook dc sportman of -vrouw of -ploeg van het jaar 1989 bekend ge maakt en wordt de penning van ver dienste uitgereikt. In samenwerking met jeugdsociëteit De Pul wordt het programma afgesloten met de band The Flinstones. Het optreden begint om 21.00 uur. OOSTERLAND - Het programma dat het Oranje comité heeft samengesteld ter gelegenheid van Koning innedag, begint om 8.00 uur met klokkengelui. Om 9.00 uur worden er aan de kinderen van de peuter- en basis school ballonnen uitgereikt bij de Oosterhof. Aanslui tend wordt er een optocht gehouden met versierde fiet sen, steps en karretjes. Deze stoet wordt voorafgegaan door Oosterlands Fanfare en gaat richting het Hofplein, waar de ballonnen zullen worden opgelaten. Dc kinder-rommclmarkt staat ge- 12.00 uur is er voor de kinderen van pland om 10.30 uur. Deze wordt ge- peuter- en basisscholen een traktatie houden op de Markt. Ieder kind kan in de Oosterhof. Het programma hieraan meedoen en mag zijn/haar wordt om 14.00 uur hervat met een eigen 'rommeltjes' verkopen. Om optocht van versierde wagens. Deze Concert Nut en Uitspanning en leerlingen basisschool ZONNEMAIRE - Muziek en spel: dat zijn de sleutel woorden die van toepassing zijn op het Oranjefeest in Zonnemaire. Harmonievereniging Nut en Uitspanning verzorgt onder het motto 'Met de muziek mee' een con cert samen met leerlingen van basisschool De Zonnewij zer. Als de weergoden een beetje meewerken stellen de muzikanten zich op het schoolplein op. Als het slecht weer is wordt het concert verplaatst naar de kerk. 'Met de muziek mee' is een initiatief van het Zeeuws Steun punt voor Kunstzinnige Vorming in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1990 | | pagina 7