Veel verschillende soorten activiteiten in Zierikzee Scharendijke in het teken van spelletjes J'S Bluesband in Brogum Oranjevereniging Renesse viert Koninginnedag op grootse wijze Levend ganzenbord en barbecue in Serooskerke Feestdag Burgh-Haamstede in teken natuur en milieu Spellencircuit tijdens feestdag Noordwelle 8 Koninginnedag- feestelijk in Ellemeet Oranje-feestdag Kerkwerve staat bol van activiteiten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 30 april 1990 Nr. 24735 5 ZIERIKZEE - Op 30 april, Koninginnedag', staat het in Zierikzee bol van de activiteiten. Voor een ieder die op zoek is naar vertier, kan zijn of haar hart ophalen. Van 's morgens negen uur tot 's avonds tien uur zijn er op diver se lokaties verschillende activiteiten te beleven. Zo maakt de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer en Rust Roest Drum and Bugle Corps tussen negen en tien uur een rondgang. De route van Kunst en Eer gaat van de Volkerakstraat naar de Oester straat, Kreeftstraat, Krabstraat, Ha- ringvlietstraat, Wielingenstraat, Wy- santpad, Kabbelaarsbank, Mast gatstraat, Scheldestraat, Bejaarden huis Borrendamme en via de West straat naar de Balie. Rust Roest ver trekt bij de Nobelpoort. Vervolgens gaat de drumband via de Korte No- belstraat naar de St. Antoniesdam, Jannewekken, Schuurbeque Boey- estraat, Mulockstraat, Caustraat, de Huybertstraat, Scheepstimmerdijk, Oude Haven, Paardenstraat, Hoge- molenstraat, Schuithaven, Melk markt, Beddevveeg, Klokstraat, Meelstraat, Kerkhof N.Z. om te eindi gen bij de Balie. Het hijsen van de vlag gebeui't om 10.00 uur bij de Balie, door de Scou ting Zierikzee, Mr. Bakkergroep. Tij dens het vlaghijsen wordt het Volks lied gespeeld door Kunst en Eer, waarna de burgemeester van Zierik zee, mr. J. J. P. M. Asselbergs een toe spraak zal houden. Het kinderkoor BURGH-HAAMSTEDE - De nationale feestdag in Burgh-Haamstede staat in het teken van natuur en mi lieu. 's Morgens rijden er herauten door de dorpskernen om het feest aan te kondigen. Om 8.45 uur vertrekken de schoolkinderen vanuit Burgh via de Ring in Haamstede naar de Beatrixweide. De stoet wordt voorgegaan door muziekvereniging Witte van Haemstede. Om 9.15 uur wordt de feestdag geopend door burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer op de Beatrixweide. Vervol gens wordt het Wilhelmus gezongen en diverse andere liedjes, door de gezamenlijke koren en de schoolkinde ren, met medewerking van De Witte van Haemstede. Om 9.45 uur vertrekt de rondrit voor de ouderen, die op Neeltje Jans koffie gaan drinken. Voor de kinde ren start het programma om 10.00 uur met een kindercircus door kinderen en volwassenen. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur is er ringsteken in de Slot- laan en om 11.00 uur begint de Oran- jemarkt op de Beatrixweide. Het opstellen van de praalwagens is ge pland om 12.45 uur, om vervolgens om 13.30 uur te vertrekken. Muziek vereniging de Witte van Haemstede gaat de stoet voorop om de feest vreugde te verhogen. - De optocht eindigt ongeveer om 15.15 uur bij de Beatrixweide. De wa gens worden in de nabijheid van de weide opgesteld. Om 15.30 uur begint er een poppenkastvoorstelling in de Beatrixschool die verzorgd wordt door Lida Karsten. Op diezelfde tijd begint er voor de basisschoolgroepen een zeskamp. Tijdens de zeskamp wordt er door de aspiranten van de pas. opgerichte jeugdbrandweer een demonstratie gegeven. De uitslag van dit treffen wordt verwacht om 16.30 uur. Vanaf 20.00 uur is er een Oranjebal in dorpshuis de Schutse met dansde- "nïïmstratïes van dansschool Kramer uit Zierikzee. Tijdens dit bal vindt de prijsuitreiking van de prijsvraag .plaats. Openbare basisschool en dorpsgemeenschap tekenen voor programma ZIERIKZEE - In Jongerencentrum Brogum treedt op Koninginnedag 's avonds de Oscar Benton Bluesband op. De trouwe bezoekers van de Brogum- concerten herinneren zich nog wel dat enige jaren geleden er een traditie was in Brogum: minstens één keer per jaar was er een uitverkocht optreden van Barrelhouse met zangeres Tineke Schoenmaker. Tineke stopte ermee, Barrel- house ging nog even door, maar daarna werd het stil rond de gitaarbroertjes Laporte en pianist Hans van Dam. Totdat ze in contact kwamen met Oscar Benton, die een zelfde soort bluesmuziek ten uitvoer brengt. Een nieuwe band is geboren: de Oscar Benton Bluesband. Deze Haagse Bluesband tekent voor een avondje swingen voor jonge en oude Koninginnedagvierders. Oranje-comite spaarde kosten noch moeite voor jong en oud NOORDWELLE - In Noordwelle wordt Koninginnedag officieel ge opend met het vlaghijsen en het zin gen van het Wilhelmus. Het school programma bestaat uit een spelle tjescircuit voor alle kinderen van jong tot oud. Het thema van dit spel- circuit is het wilde westen. In het dorpshuis is er 's middags om 14.30 uur voor alle inwoners van Noord welle een soort spelcircuit aan de Ring. Binnen dit spelcircuit va\t een speurtocht, die de naam 'malle geval len' meekrijgt. Na afloop is er een ge- Jomjom verzorgt om 10.30 uur een op treden in Bejaardencentrum Borren damme. Het carillon wordt bespeeld van 10.30 uur tot 11.30 uur door Cees van Eersel. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur zijn er kinderspelen voor de groepen één, twee en drie van de basisscholen. De ze worden gehouden op verschillende plaatsen in de stad. In Malta worden deze gehouden op het schoolplein van de Theo Thijssenschool aan de Calandweg. In Poortambacht op het parkeerterrein aan de Schelphoek- straat (bij de Aldi) en in de binnen stad op het schoolplein van de Willi- brordusschool aan de Hogemolen- straat. De organisatie van de kin derspelen is in handen van alle basis scholen. Op de Balie staat vanaf 11.00 uur een springbed-airtramp opgesteld. Deze activiteit wordt gehouden door Gymnastiekvereniging Delta Sport. it Iml ij SEROOSKERKE - Voor maandag 30 april hebben de medewerkers van Open bare Basisschool De Schelphoek uit Seroosker ke en de Dorpsgemeen schap Serooskerke voor de jaarlijkse Koninginnedag weer een feestelijk pro gramma in elkaar gezet. Het ochtendprogramma is voor de kinderen van de basisschool en vindt plaats op het schoolplein en het sportveld. zamenlijke broodmaaltijd. Door de zelfde groepen die 's middags meege daan hebben, wordt 's avonds Hints gespeeld van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het programma van de nationale feestdag eindigt met de prijsuitrei king. 's Middags om 13.00 uur stelt Rust Roest zich weer op voor het verpleeg huis Coi-neliastichting, om vervol gens om 13.30 uur bij sportpark Ban nink op te treden. Hier presenteren zij hun allernieuwste show. Voor de roepen vier tot en met acht van de asisscholen wordt van 14.00 uur tot 16.00 uur een sport- en spelcircuit ge houden. Het sport- en spelcircuit vindt plaats op sportpark Bannink. De organisatie van deze activiteit is in handen van korfbalvereniging All- Ready, hockeyclub Schouwen- Duiveland, Delta Sport atletiek en Delta Sport handbal. Omstreeks 16.30 uur vindt de prijs uitreiking van het sport- en spelcir cuit plaats op sportpark Bannink. De prijsuitreiking wordt verzorgd door de sportvrouw van het jaar 1989 van Zierikzee, Nynke Botterweg. In Hervormd Bejaardenhuis de Wieken wordt een optreden verzorgd door Tanne uut Kwadamme, om 14.00 uur. Thnne uut Kwadamme gaat ver volgens naar verpleeghuis Cornelia- stichting waar zij om 15.30 uur een optreden verzorgt. In de avond is er vanaf 18.30 uur tot 22.00 uur een Oranjemarkt op de Balie. Hier zijn verenigingen en hobbyisten aanwe zig. Tijdens de markt 2al het draaior gel van de familie Gieskes voor vro lijke muziek zorgen. Omstreeks 19.30 uur verzorgt sportschool Geelhoed een demonstratie van judo en jiu jitsu. ELLEMEET - De kinderen van El lemeet verzamelen zich deze landelij ke feestdag op het sportveld om 10.00 uur, waarna zij een rondtocht maken door het dorp onder een echt Chinese Draak. De rondgang vertrekt om 10.15 uur. Rond het Durps'uus en ba sisschool 't Mêêtje begint om 10.30 uur een spelletjescircuit. Evenals voorgaande jaren krijgen de kinde ren tijdens dit spelletjescircuit een bakje frites en iets te drinken aange boden. Rond de klok van 12.00 uur is er een kinderbingo in het Durps'uus. Op het sportveld vindt er een gekostumeerd korfbal plaats om 15.00 uur. Voor de puzzelrit die om 18.00 uur van start gaat, kan om 17.30 uur ingeschreven worden in het Durps'uus. Het avond programma bestaat uit een playback- show voor jong en oud om 19.30 uur. Na afloop vah de playback-show vindt de prijsuitreiking plaats. Om 9.00 uur begint een optocht van verklede kinderen door het dorp. Aansluitend vindt bij de school het vlaghijsen plaats. Dit wordt volgens traditie door de jongste en de oudste leerling gedaan. Daarna wordt het Wilhelmus gezongen en enkele ande re liedjes. Terwijl er voor de ouders en andere belangstellenden een kopje koffie geschonken wordt in de school, kunnen de kinderen deelnemen aan een Levend Ganzenbordspel rondom de school. Voor de versterking van de innerlijke mens, worden er op het schoolplein pannekoeken en limona de verkocht. Playback Omstreeks 11.30 uur is het ochtend programma afgelopen. Het program ma wordt hervat om 14.30 uur op het Dorpsplein. Hier wordt een grote playback-wedstrijd gehouden. Bij goed weer wordt er een podium ge bouwd voor het dorpshuis, waar de groepen optrede^. De diverse 'arties ten' zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. De hele mid dag zijn er frites, koffie en diverse drankjes te koop in de kraampjes op het Dorpsplein. Om 18.00 uur wordt het feest beslo ten met een groot barbec ueieest inde kerktuin. wedstrijd, spreekwoorden en gezeg den, Music Memory en een kranten foxtrot. De prijsuitreiking vindt om ongeveer 23.30 uur plaats. De muzika le omlijsting van deze avond wordt verzorgd door Ad Hagesteijn. De or ganisatoren wil alle Renessenaren verzoeken massaal de vlag uit te ste ken. Bevrijdingsdag Oranjevereniging Juliana te Renes- se heeft besloten om de 45-jarige Be vrijdingsdag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. In verband met dit feit wordt erop 5 mei een lampionoptocht gehouden. Voor deze optocht wordt er om 21.15 uur verzameld voor het dorpshuis, waar de kinderen een gra tis lampion krijgen uitgereikt. De op tocht wordt vooraf gegaan door het fanfarekorps Luctor et Emergo. Dc route gaat langs de Zecanemoonweg. Zeedistel weg, Vroonweg, Hogczoom, Lange Rcke, Mauritswcg, Emmaweg, Korte Rcke. Hogczoom. Wilhelmina- weg en dan rechtsaf de Dreef op. Na bij de Dreef wordt op een zogvuldig gekozen brandplaats om 22.00 uur het vreugdevuur ontstoken. De brand weer is aanwezig voor het nodige toe zicht. SCHARENDIJKE - Het Oranje-comité heeft voor vandaag kosten noch moei te gespaard om een pro gramma voor jong en oud samen te stellen. Om 10.00 uur beginnen de feestelijk heden met het opstellen van versierde fietsen, auto peds. Vanaf 10.15 uur ver trekt de optocht door het dorp, voorafgegaan door muziekgezelschap Nieuw Leven, uit Ouwerkerk. Bij het gemeenthuis aangeko men houdt burgemeester W. den Boer een toespraak, gevolgt door het zingen van het Wilhelmus. Alle kinde- Vanaf 13.30 uur vertrekt bij 't Zuud ènde een feestelijke optocht. De orga nisatoren hopen op versierde fietsen, steppen, karren, wagens en tractoren. In navolging van voorgaande jaren loopt er een Brabantse 'dweilband' voorop. Wie mee wil doen aan 'Survi val of the fittest', dat om 13.30 uur be gint kan zich opgeven van 10.00 tot 11.00 uur in de consistorie. De prijs uitreiking van deze krachtmeting is 's avonds in dorpshuis 't Zuudènde. Vanaf 16.45 uur kan eenieder die wil meedoen aan de puzzelrit zich op geven. Het eerste startschot voor deze rit wordt gegeven om 17.00 uur. We derom prijsuitreiking in 't Zuudènde. Tussen de spelen door zal zo nu en dan 'het Rad van Avontuur' draaien en iedereen die wil testen of hij of zij een vaste hand heeft kan dit door middel van de 'zenuwspiraai'. Verder ren die deelnemen aan de optocht krijgt een attentie. Vanaf 13.00 uur zijn er kinderspe len op het trainingsveld van sportter rein Zwaluw Stormvloed Combina tie. Kinderen in de leeftijd van drie tot en met zeven jaar kunnen deelne men aan deze spelen. Voor de kinde ren in de leeftijd van acht jaar en ou der staat er om 14.15 uur een behen digheidsspel op het programma. Voor de volwassenen is er stoelendans, driepootspel en zaklopen, ook op het trainingsveld sportterrein ZSC. De prijsuitreiking van de spelmid- dag is in de sportkantine van de voet balvereniging. Het programma van deze nationale feestdag wordt om 17.30 uur vervolgd met een oriënte- ringsrit voor auto's. De regelemen- ten en startkaarten zijn vanaf 17.00 uur verkrijgbaar in de Putmeet. Van af 20.30 uur is er een bingo-spel ge pland in de Putmeet. Tijdens deze avond wordt de uitslag van de oriën- teringsrit bekendgemaakt. is er nog dc mogelijkheid om de naam te raden van een flitsende grote beer. Wie de naam raadt, mag deze mee naar huis nemen. Het avondprogramma wordt in be slag genomen door de prijsuitreikin- gen en voor hel derde achtereenvol gende jaar een play back-show. De aanmeldingen dit jaar zijn onder an dere Soul Sister, Bruce Springsteen, The Bangels, Lisa Stcnsfield en vele anderen. Tussen de optredens door wordt het Rad van Avontuur gedraaid en is er een loterij met prijzen als een magne tron, een tuinmeubelset en een kof- fiezetzapparaat. Aansluitend aan dc playback-show volgt het Oranjebal. met dc muzikale medewerking van amusementsband May Day. RENESSE - Oranjevereniging: Juliana uit Renesse heeft weer kosten noch moeite gespaard om een pro gramma ter ere van Koninginnedag samen te stellen. Om 8.00 uur worden volgens traditie de bewoners gewekt door herauten te paard. Dit onderdeel wordt verzorgd door de ruitervereniging Renesse. Vanaf 8.30 uur brengt fanfarekorps Luctor et Emergo vanaf de kerktoren een concert ten gehore. Voor deze optocht worden verschil lende prijzen beschikbaar gestold. De stoet wordt vooraf gegaan door het fanfarekorps Luctor et Emergo. Voor de jeugd van de openbare ba sisschool 't Staepel'of worden vanaf 9.30 uur kinderspelen gehouden. De optocht staat gepland om 13.30 uur. Het thema van deze optocht luidt 'Oude ambachten en beroepen'. Het ligt in de bedoeling dat zoveel moge lijk deelnemers oude ambachten en beroepen uitbeelden. Vrije produk- ties zijn echter ook toegestaan. Ook kinderen met versierde fietsen en karren zullen aan deze optocht deel nemen. De route gaat langs de Zeeane- moomveg, Capelweg, van Klooster- weg, Zeedistelweg, Vroonweg, Hoge- zoom. Korte Reke, Emmaweg, Mauritsweg. Lange Reke, Korte Reke, Lange Reke, Laone met als eindpunt sportveld Renesse, waar ook de prijs uitreiking plaats vindt. Dit jaar wordt wederom een zes kamp gehouden, die om 15.00 uur be gint. De zeskamp is verdeeld in twee gedeeltes: 's middags en 's avonds. Het middaggedeelte wordt gehouden op het sportveld van sportvereniging Renesse aan de Laone. Het avondge- deelte wordt' gehouden in het dorps huis te Renesse. Deelnemende ploe gen zijn sportvereniging Renesse- voctbal, sportvereniging Rencsse- volleybal, toneelvereniging Op Drift, muziekvereniging Luctor et Emergo, tennisvereniging Scelve- ringhc en ruitervereniging Renesse. De deelnemers zullen elkaar 's mid dags op zes aangepaste onderdelen bestrijden, te weten krui wagen race, volleybalwedstrijd, touwtjesprin gen, triathlon, winterspelen en een zakloopstoelendans. Dit onderdeel duurt ongeveer tot 16.30 uur. De zes kamp wordt om 19.45 uur vervolgd. Zij zullen tegen elkaar de strijd aan binden op de onderdelen play-back- KERKWERVE - Burgemeester W. den Boer opent in Kerkwerve om 9.45 uur aan de Ring, Koninginnedag 1990, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. Om 10.00 uur beginnen aan de Ring kinderspelen voor peu ters en de groepen één tot en met acht van dc basisscho len. Het Oranje Comité Kerkwerve hoopt dat alle kinde ren zo 'oranje' mogelijk voor de dag konien. Een fietsbehendigheidswedstrijd voor jongens en meisjes van tien tot en met vijftien jaar staat om 11.00 uur op het programma. Hiervoor kan men zich om tien uur opgeven bij de consistorie. De prijsuitreiking van deze wedstrijd vindt 's avonds in 't Zuudènde plaats. h

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1990 | | pagina 5