Veel belangstelling voor bouw van landhuizen in Schuddebeurs J-W Wel aanleg terrasjes maar geen uitbreiding parkeergelegenheid Film- en videobeelden moeten Monumentendag accentje geven DE ZIERIKZEESCHE COURANT Super-fietsroute deze maand in gebruik ■■■■■■1MB m\ in- ZIERIKZEESCH E NIEUWSBODE Inktvis Sportraad Schuurbeque Boeye Pandabroodloop Op het strand bij Renesse is een pijl-inktvis Als de gemeenteraad van Zierikzee daarmee Eén van de voornaamste families in Zierikzee De in Zierikzee gehouden Pandabrood-presta- aangespoeld. Een dier dat normaal gesproken instemt wordt de openbaarheid van de verga- werd in vroeger tijden gevormd door het ge- tieloop telde 120 deelnemers. (Pag. 9). alleen in diepere wateren voorkomt. (Pag. 2). deringen van de Sportraad vastgelegd in een slacht Schuurbeque Boeye. (Pag. 6). verordening. (Pag. 3). DINSDAG 11 APRIL 1989 145ste jaargang Nr. 24522 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) Ik verlang geen toekomst die de banden met het ver leden verbreekt. George Eliot Dertig van de 46 percelen grond al verkocht BROUWERSHAVEN - Er blijkt een grote belangstel ling te bestaan voor de bouw van landhuizen in een bos rijk gebied te Schuddebeurs. Volgens exploitant J. Bij de Vaate zijn op dit moment al dertig van de 46 percelen grond waarop gebouwd mag worden verkocht. Hij sprak de verwachting uit dat ook de overige kavels op korte termijn verkocht zullen worden. bos bijgekomen. De bomen die nu op een groot gedeelte van de kavels staan zijn destijds aangeplant omdat in het bestemmingsplan werd vastge legd dat daar landhuizen mochten ko men. Met de bedoeling om hier en daar een gaatje te kappen als het zo ver zou zijn". Aansluiting van de wegen in het nieuwe woongebied op de Klooster- weg is volgens Beek niet mogelijk omdat het provinciaal bestuur geen toestemming geeft voor een aanslui ting op de provinciale weg (Klooster- weg). ,,Het is naar ons idee ook veili ger om de nieuwe weg te laten aansluiten op de Donkereweg. De ca paciteit van de wegen in Schudde beurs is daar wel op berekend". Een belangrijk deel van de omwo nenden bleek daar anders over te denken. ,,De Donkereweg is een weg met stijl. Als daar straks veel meer vervolg pagina 3 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Met het aankopen van 23 hectare bos- en landbouwgrond tussen de Donkereweg en de Kloosterweg te Schuddebeurs heeft Bij de Vaate in gespeeld op het vigerénde bestem mingsplan Schuddebeurs. Daarin werd reeds in 1982 vastgelegd dat de betreffende gronden een landbouw- bestemming hebben met als nadere mogelijkheid de bouw van landhui; zen. Bij de Vaate gaat het gebied ex ploiteren onder de naam Aannemers- bedrijf Kok uit 's-Heer Arendskerke waarvan hij directeur is. Bosgrond Op elke hectare (bos)grond mogen twee landhuizen worden gebouwd. De mensen die een stuk grond kopen nemen daarmee de verplichting op zich om een groot gedeelte daarvan als bos te onderhouden. Behalve bos omvat elke kavel grond een gedeelte van 1000 vierkante meter waarop men zijn huis, tuin en bijgebouwen mag lokaliseren. In het stadhuis te Brouwershaven kwam de adviescommissie voor de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening van de gemeente Brouwers haven bijeen om zich te beraden over de belangen van de gemeente Brou wershaven bij de uitvoering van dit plan. Hoewel de exploitant Bij de Vaate de verplichting heeft om het terrein bouwrijp te maken via de aanleg van wegen, waterleiding en energievoorzieningen zal de gemeen te later de zorg voor deze voorzienin gen overnemen. Daarom moet een en ander volgens richtlijnen van de ge meente gebeuren. De exploitatie-overeenkomst waar in al deze voorwaarden tot in details worden vastgelegd, omvat ook een aantal financiële garanties. Na een uitvoerige discussie bleken alle leden van de adviescommissie positief te staan ten opzichte van de voorgestel de overeenkomst. Met dien verstande dat A. de Vlieger (PvdA) en P. van der Meide (SGP/RPF/GPV) de kantteke ning maakten dat onderzocht zou moeten worden of de bankgarantie van 200.000 gulden, voor het geval de exploitant zijn verplichtingen niet nakomt, verhoogd kan worden. Grote opkomst Het hele plan voor de verkoop van bosgrond aan particulieren die daar een landhuis willen bouwen, heeft de ruime aandacht van omwonenden en andere belangstellenden. Zo bleek uit de grote opkomst op de publieke tribune. En uit het feit dat ruim schoots gebruik werd gemaakt van het spreekrecht voor publiek. De bezorgdheid spitste zich toe op mogelijke overlast doordat de land huizen (te) dicht bij de huidige be bouwing zouden komen of omdat het er veel meer zouden worden dan 46. Verder maakte men zich zorgen over het kappen van bomen ten behoeve van bouwgrond. En men toonde zich verbaasd óver het feit dat de'wegen in het nieuwe gebied volgens het plan gaan uitkomen op de Donkere weg in plaats van op de Kloosterweg (de provinciale weg tussen Zierikzee en Zonnemaire). Hoofd dienst gemeentewerken ing. J. H. M. Beek verzekerde de mensen dat in het gebied niet meer dan 46 landhuizen mogen worden gebouwd die, gezien de enorme afmetingen van de kavels waarop zij komen, ver ver wijderd zullen staan van de al be staande woningen. Het kappen van de bomen belichtte hij vanuit een an dere hoek. „Dank zij het feit dat dit gebied indertijd is bestemd voor wo ningbouw is er acht a negen hectare De Donkereweg bij Schuddebeurs. Het <Ls--.de bedoeling dat ter rechterzijde buitenplaats Schuddebeurs gaat verrijzen. (Foto: Joop van Houdt). College 1Vesterschouwen wil krediet voor herinrichting gebied Steenweg/Lageweg/Westenschouwenseweg WESTENSCHOUWEN - Het plan om bij het kruispunt Steenweg/Lageweg/Westenschouwenseweg in Westenschou- wen een parkeerterrein aan te leggen heeft het college van b .en w van de gemeente Westerschouwen laten varen. Dat blijkt uit de stukken voor de gemeenteraadsvergadering van maandag 17 april, die om 19.30 uur begint. Wel wil men het Brinkje op het genoemde kruispunt aanpakken. Het college vraagt de raad hiervoor een krediet van 35.000,- beschikbaar te stellen. Op gemeentegrond zijn voor een aantal horecabedrijven gelegen aan het kruispunt met gebruikmaking van plankiers enkele terrasjes aange legd. Zij hebben daar nooit vergun ning voor gekregen en moesten dezë dan in eerste instantie op last van de gemeenten dan ook weer verwijde- r°n. Behoefte Het college van b en w stelt nu dat er toch een duidelijke behoefte be staat aan terrasjes en dat in feite ook de ruimte aanwezig is. B en w stellen in de toelichting op het voorstel het krediet beschikbaar te stellen dat er maatregelen getroffen dienen te wor den die inrichting van terrasjes, op beperkte schaal, mogelijk maakt. Er ligt ook al een plannetje klaar. Men wil een gedeelte van de bestaan de grindverharding vervangen door gebakken klinkers en het overige deel inrichten als openbaar groen. Goed beschouwd wil men proberen dezelfde sfeer aan het Brinkje te ge ven zoals die er in vroeger tijden was. De verlichting dient naar de mening van het college eveneens te worden aangepast. Men pleit voor het plaat sen van antieke straatlantaarns. Ook kan er volgens het college weer een Kantongerecht mogelijk ook open monument ZIERIKZEE - Exposities en film- en videobeelden moeten de Open Monumentendag die zaterdag 9 septem ber wordt gehouden een extra accentje geven en moeten bezoekers van de Zierikzeese monumenten bovendien de gelegenheid geven om tijdens hun tocht langs de ver schillende monumenten even op adem te komen. Deze gedachte om de derde editie van de Open Monumenten dag met de nodige beelden te omlijsten kreeg van de me dewerkers aan deze Monumentendag maandagavond tij dens een „werkbespreking" brede steun. De Open Monumentendag, dat een fenomeen is dat in 1987 van start ging met het doel om het publiek in de ge legenheid te stellen om een kijkje te nemen in monumenten waarvan de deur normaal gesloten blijft is in Zie rikzee aangeslagen. Vorig jaar namen meer dan zesduizend mensen een kijkje in de vijftien monumenten in Zierikzee, die voor deze gelegenheid hun deuren wagenwijd hadden open gezet. Ook dit jaar zullen markante gebouwen zoals onder andere het poortencomplex, de Nobelpoort, de Dikke Tbren, een aantal kerken, waaronder de Nieuwe Kerk, het Stad huis. het Gravensteen, 's Landskamer van het waterschap, de molens Den Haas en De Hoop, de Vismarkt en het bakkerijmuseum Om den Broode za terdag 9 september tussen 10.00 en 15.00 uur voor het publick toeganke lijk zijn. evenals de Willibrordus- kerk, de Lutherse kerk en de Gast- huiskerk. Tevens zal worden getracht om de Oude Haven weer „op te fleu- \Mh Wh PÉ. gitr oude dorpspomp op de oude plaats te ruggezet worden. Parkeren Eerder werd het plan gelanceerd om tegenover de horecabedrijven in kwestie een joarkeerplaats aan te leg gen. Dat zou kunnen als er een stukje weiland opgeofferd zou worden. Dit voorstel is verschillende gemeentelij ke adviescommissies gepasseerd en de uiteindelijke slotsom is dat die parkeergelegenheid gezien wordt als aantasting van het open gebied en derhalve niet gewenst. Hoewel men het idee van het par keerterrein laat vallen spreekt het college de hoop uit dat door recon structie van het kruispunt toch het 'ongebreideld' parkeren kan worden tegengegaan. Overigens scheelt de afwijzing van het parkeerplaatsplan door de com missie de gemeenten wel behoorlijk in de portemonnee. Met aanleg zou een bedrag van 75.000,- gemoeid zijn. Voor de reconstructie van het kruispunt is een investering van 35.000,- nodig. Het college wil deze investering dekken via het fonds dorpsuitleg. ren" met een aantal (minimaal tien) oude zeilschepen. Dit zal jaar zal bovendien worden geprobeerd om ook het Kantonge recht aan het Havenpark op de lijst van open monumenten te zetten. Ook werd tijdens een inventarisatie van ideeën de suggestie gedaan om het ge bouw van de Intergemeentelijke So ciale Dienst, het Tempelierenhuis en het kleinste huisje van Zierikzee, dat achtereenvolgens als onderdak van een molenaarsknecht en meisje van lichte zeden dienst deed eveneens op de lijst van open monumenten te plaatsen. Folder Ook dit jaar zal de gemeente weer voor een folder met een beknopte om schrijving van de verschillende mo numenten zorgen. Deze beschrijving wordt gecompleteerd met een platte grond waarop de monumenten met een nummer staan aangegeven. Bij de monumenten zelf zou dan voor meer vervolg" pagina 2 Verwachting tot woensdagavond: Half tot zwaar bewolkt Half tot zwaar bewolkt en een en kele bui. Minimumtemperatuur om streeks 8 graden. Middagtempera- tuur ongeveer 15 graden. Matige zuidenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m zaterdag 15 april: Donderdag: Zonneschijn: 20% Kans op neerslag: 607c Min.temp.: 6 graden Middagtemp.: 14 graden Windkracht: variabel 3 Vrijdag: Zonneschijn: 20% Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 6 graden Middagtemp.: 13 graden Windkracht: noordwest 4 Zaterdag: Zonneschijn: 30% Kans op neerslag: 40% Min.temp.: 4 graden Middagtemp.: 13 graden Windkracht: west 4 ZON EN MAANSTANDEN 12 april Zon op 06.50, onder 20.32 Maan op 10.50, onder 03.52 13 april Zon op 06.47, onder 20.34 Maan op 12.07, onder 04.25 Eerste Kwartier: 13 april (01.13) HET WEEKOVERZICHT DE BILT - Morgen blijft ons land onder de invloed van een complex la gedrukgebied dat zich boven de Brit se eilanden bevindt. Het bijbehoren de front ligt morgen 'ten oosten van onze omgeving. Dit houdt in dat er bewolking aanwezig is maar er zijn ook perioden dat de zon te zien is. En er is nog steeds een goede kans op een enkele bui. Doordat er komende nacht nog veel bewolking aanwezig is van het eerder genoemde front daalt de temperatuur niet zo ei-g en wordt het zo'n graad of 8. Morgen overdag komt het kwik in dé buurt van de 15 graden. Aan de kust een enkele graad lager en meer landinwaarts iets hoger. De wind waait uit het zuiden en is matig rond kracht 4. ZIERIKZEE - Voor de doorgewin terde fietser is er vanaf 22 april een 360 kilometer lange fietsroute ont wikkeld, de zogenoemde Noordzee- route (LF1). De geheel door de ANWB bewegwijzerde route voert van de veerhaven in Den Helder naar de Frans-Belgische grens, zonder grote omwegen en vooral via vrijlig- gende fietspaden en rustige binnen weggetjes. Het Landelijk Fiets Plat form heeft dit bekendgemaakt. De route kwam tot stand via een sa menwerkingsproject tussen het plat form, het ministerie van landbouw en visserij en de drie betrokken kust provincies. In België wordt samenge werkt met de Westvlaamse Vereni ging voor de Vrije Tijd. Voor de bewegwijzering is een nieuw bordje ontwikkeld dat - in te genstelling tot de roodbedrukte zes hoekige bordjes voor rondritten - rechthoekig is met groene letters. De tekst LF 1-Noorzeeroutc geeft aan dat het om een lange afstandsroute gaat die niet als rondrit voert van a naar a maar van a naar b. Advertentie ZONNEMAIRE Zuidweg 20*. Zonnemaire Tel. 01112-1318 Vrijdag koopavond. I Vorig jaar zette Landskamer. het onderkomen van het waterschap voor het eerst haar deuren open op Monumentendag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1989 | | pagina 1