Senioren Orkest Zeeland geeft lustrumconcert in Zierikzeese Concertzaal Brabants Saxofoonorkest schitterde in Lutherse kerk n 'Het beest uit de jungle' 6 Uit op Schouiven-Duiveland Z1ERIKZEE - Na een drukke werk week even onderuit ontspannen in het theater. Als niet betrokkene kij ken naar anderen in situaties waar jezelf geen deel van uitmaakt. In ne gen van de tien gevallen zal dat best kunnen; niet bij 'Het beest uit de jungle', een toneelbewerking van Marguerite Duras naar het verhaal van Henry James. 'Het beest...' vergde nogal wat van het publiek. Geen afstandelijk be zien, maar een intense inleving in die fascinerende mensen op het podium. Wie dat niet kon opbrengen, zal de di aloog als een rijstebrij van woorden hebben ervaren en weinig hebben ge voeld van spanning en droefheid, die 'Het Beest..' veroorzaakte. Specifiek Henk van Ulsen, sinds de officiële heropening vorig jaar oktober, weer op het Concertzaalpodium, zorgde sa men met Rick Nicolet voor een fraai staaltje toneel voor specifieke lief hebbers. Het verhaal vertelt over John Mar cher en May Bartram. Hij gaat ge bukt onder de vaste overtuiging, dat hem een vreselijk lot wacht, iets dat hem beloert, besluipt en zal besprin gen als een beest uit de jungle. De enige met wie hij dat geheim deelt is May Bartram. Een toevallige ontmoeting tien jaar geleden tijdens noodweer op een boot nabij Napels bracht hem tot die confidentie. Tien jaar later, tijdens de hernieuwde ken nismaking op het slot Weatherend blikt May niet alleen nog exact op de hoogte van John's geheim, ze toont ook alle begrip. Wachten Zij wacht samen met John op dat onheilspellende, dreigende lot. Wach tend eikaars vriendschap delend (opera bezoeken, wandelen, discus siëren, dineren). May wachtend uit liefde voor John en tenslotte besef fend, dat juist dit wachten 'Het beest uit de jungle' moet zijn. John, volkomen opgaand in zijn lotsbestemming, gaat geheel voorbij aan haar liefde. Hij koestert zich in de vriendschap, toont daar ook zijn diepe waardering voor, maar voelt niet haar subtiele signalen, die hem nog hadden kunnen behoeden voor zijn lot: een leven zonder intense lief desbeleving, die toch zo nabij was. Epiloog Zonder het zelf te beseffen wordt hij door 'Het beest..' besprongen. Pas enkele eenzame jaren na haar dóód, door Marguerite Duras knap ver werkt in een krachtige epiloog, be seft de man dat de relatie met deze vrouw tot iets groots had kunnen worden. Waarom toch die subtiele signalen van May, waarom schreeuwt ze haar liefde voor deze man niet uit? Omdat ze leefde in het Victoriaanse tijdperk; openheid over emoties en gevoelens bestond niet. Respect En de man, was hij werkelijk zo egoïstisch alleen maar met z'n eigen obsessie bezig te zijn? Nee, John han delt ook uit respect. Een huwelijk met May is uitgesloten, omdat ze zijn geheim kent. Van een echtgenote kun je niet vergen, dat ze jarenlang wach ten op een lotsbestemming met je deelt; zulke dingen bespreek je hoog uit met je vriendin. Wellicht is dat één van de waardevolste dingen, die hij te bieden heeft: respect voor de vriendschap; dus respect voor May. Het volgen van de dialoog bleek in spannend: wat werd gezegd, was van belang, hetgeen werd verzwegen nog Doeltreffend Droevig stemt het voortschrijden der jaren, nadrukkelijk weergegeven met de pianointermezzo's door Timo thy Coleman. Strak, maar zeer doel treffend bleek het zuilendecor. De tailuitwerking was niet nodig om de kilte, maar ook de rijke historie van het slot te voelen. Die plaats van han deling betreft - in tegenstelling tot het oorspronkelijk verhaal van Hen ry James - een keuze van Marguerite Duras. Juist deze entourage bestem pelt de eenzaamheid en de hunkering naar de sterke vlam der liefde. Spel Uitmuntende acteerprestatie na tuurlijk wederom van Henk van Ul sen. Prima gedoceerd, zijn tegen speelster volledig de ruimte latend die haar toekwam. Rick Nicolet ver- rastte in haar overtuigende vertol king van May. Zonder grime, maar geheel vanuit het eigen spel gaven speler en speel ster op knappe wijze blijk van het ou der worden. Een toneelavond van for maat, die Uit op Schouwen-Duive- land geen uitverkocht huis opleverde, maar dat zou bij een dergelijke voor stelling wellicht ook iets te veel ge vraagd zijn. A. P. AMSTERDAM - De Amsterdamse brandweer gaat de acties verscher pen. Vanaf maandag 4 november zul len geen buitengewone branden meer worden geblust. Dit zijn branden van auto's containerbranden en ook bran den in slooppanden. Met ingang van donderdag 7 no vember zal de brandweer in de hoofd stad ook geen branden meer blussen in gemeentelijke gebouwen. Bij deze verscherpte acties blijft voorop staan dat de veiligheid van personen niet in gevaar mag komen. WASHINGTON/GENEVE De Amerikaanse president Ronald Rea- gen gaat akkoord met het Sovjet voostel om het aantal offensieve kernraketten te halveren. In zijn we kelijkse radiotoespraak beklemtoon de de president echter dat de vermin dering betrekking moet hebben op vergelijkbare systemen. Het 45-koppig Senoiren Orkest Zeeland speelde haar repertoire in de Concertzaal. ZIERIKZEE - Het Senioren Orkest Zeeland bestaat vijf jaar en dat heeft het muzikale gezelschap gevierd met drie lustrumconcerten. Twee al eerder in Kapelle en Aardenburg en zaterdag kon de bevolking van Schou- wen-Duiveland nader kennis maken met het orkest in de Concertzaal te Zierikzee. Zeker 200 mensen hebben hier aan gehoor gegeven en gelet op de kwaliteiten van het ge zelschap en het afwisselende repertoire zal het publiek er geen spijt van hebben gehad, dat zij het regenachtige weer eerst moest trotseren. in den lande ook een dergelijk gezel schap in Zeeland wilde realiseren. Dat gebeurde dan ook op 18 septem ber 1980. Uitgebreid Het orkest telde meteen 34 leden; een aantal dat nu is uitgebreid tot 45 muzikanten. Op Sint-Philipsland en Tholen na is iedere Zeeuwse regio vertegenwoordigd in het orkest. Everwijn: ,,Ik hoop, dat we binnen afzienbare tijd alle streken in Zee land in ons orkest kunnen begroe ten". Er wordt vaak een beroep ge daan op het orkest, dat zichzelf de limiet van een concert per maand heeft opgelegd, want er moet ook een repertoire worden ingestudeerd. Het speelt voornamelijk voor gehandi capten en bejaarden, maar zaterdag was de jongere garde ook vertegen woordigd, zij het in geringe mate Maar het lustrum was voor het ge zelschap voldoende reden om meer concerten te geven. Voordat het or kest de eerste tonen onder leiding van dirigent Daan Burger kon inzet ten, heette Everwijn iedereen van harte welkom. In het bijzonder richt te hij zich tot de afvaardiging van de Koninklijk Nederlandse Federatie, Opperste concentratie... De voorzitter van het orkest, H. P. Everwijn, stak allereerst een praatje af over de nog korte geschiedenis van het Senioren Orkest. Het initiatief is gekomen van E. H. Aalders, die gefas cineerd door ouderenorkesten elders initiatiefnemer Aalders en burge meester Th. H. de Meester. „De provincie staat helemaal ach ter ons werk en heeft ons een subsidie gegeven. Ook hebben we de gemeen ten in Zeeland aangeschreven met het verzoek een sympathie-bijdrage te geven van één cent per inwoner. Op Schouwen-Duiveland hebben alle ge meenten op Bruinisse na instem mend gereageerd op ons verzoek. Ik hoop, dat de overigen alsnog over de brug zullen komen", aldus Everwijn. Muziek En toen was het tijd voor de mu ziek. Met het Zeeuws volkslied werd het spits afgebeten. De Senioren Or kest Zeeland Mars, door het orkestlid C. I. Meliefse geschreven, volgde. Met W. Lazeroms's Fantasia a la Carte was het muzikale gebeuren in volle gang. Met het Petite Suite Pittoresque van W. Hautvast oogstte het orkest on langs tijdens een festival in de Rot terdamse Doelen al veel succes en dat werd zaterdag nogeens dunnetjes overgedaan. Onderdelen van de Suite waren Prelude Classique, Danse Po pulaire, Intermede moderne en Final Baroque.. Na de stukken Crimond-koraal RB 13 en Hyfrydol-koraal RB 38 was het pauze en hadden zowel muzikanten als toehoorders gelegenheid om een kop koffie te nuttigen. Het program ma werd vervolgens voortgezet met For peace and freedom (H. Glansch), Bergsteiger Polka (H. Ferstl), In So merset met Georgian Bath, In the south en Grabbist Hill (Jack Har vey), Fest in Europa-overture (arran gement W. de Lange), The Old Timers Medley (arrangement J. van Bee- kum) en tot slot Kaisermarsch (Jos Rijke). De muzikanten werden aan het einde van hun repertoire met veel hulde en applaus bedankt. Staande ovatie van publiek ZIERIKZEE - Bijna honderdvijftig jaar geleden probeerde Adolphe Sax de bestaande basklarinet te verbeteren. Het werd een nieuw instrument: de saxofoon. Na een moeizame start vond de saxofoon eindelijk zijn weg zowel in de klassieke muziek als in de jazz. Adoplhe Sax was een Belg. Vandaar dat veel muziek voor saxofoon uit België stamt. Ook tijdens het eerste concert van een nieuw Ars Musica-seizoen was dat te merken: een groot deel van het concert bestond uit Belgische muziek. Het concert werd gegeven door het Bra bants Saxofoonkwartet bestaande uit Jean Pennings, sopraansaxofoon, Hans de Jong, altsaxofoon, Ron Pat, tenor-saxofoon en René de Jong, baritonsaxo foon. Alleen al om te zien zijn saxofoons prachtige instrumenten. Tegen de achtergrond van de zwarte kostuums staken de koperkleurige saxofoons schitterend af. Maar ook wat de klankmogelijkheden betreft viel er deze avond veel te ontdekken: de klankkleur van elk instrument af zonderlijk, maar ook het enerveren de geluid wanneer er fortissimo akkoorden werden gespeeld door het gehele kwartet. Zowel het gedeelte voor als na de pauze werd geopend met een werk van een Belgische com ponist. Het is leuk om te bedenken dat de componist van het werk na de pauze (Devreese) een leerling is van Marcel Poot, met wiens 'Scherzo' het werk begon. Hoewel de 'Vijf diverti- menti' moderner van klank zijn vie len er toch een aantal overeenkom sten op. Overigens zal het me niet verbazen als een aantal luisteraars moeite hebben om deze werken 'op het eerste gehoor' te begrijpen. Met name het werk van Devreese met zijn vijf delen vroeg veel van het publiek dat toch veel bewondering kon op brengen voor de virtuositeit waar- meer deze werken gebracht werden. Indrukwekkend Beide concertdelen gingen na de wat nieuwere klanken over naar een bekender klankidoom. Van het 'Gra ve et Presto' van de Franse componist Jean Rivier viel vooral het Grave op. Begeleid door prachtige akkoorden op de alt. tenor en baritonsax speelde Jean Pennings een indrukwekkende melodie op de sopraan-saxofoon, waarna het bijna klagende Grave overging in een virtuoos Presto. Tben volgden de wereldberoemde melo dieën uit de 'Driestuiversopera' van Kurt Weill. Muziek in een stijl die aan de ene kant duidelijk is beïn vloed door de jazz, maar aan de ande re kant ook zeer persoonlijk is. Het is muziek in een taal die iedereen ver staat en dat was duidelijk de bedoe ling van Kurt Weil toen hij in 1928 een tweehonderd jaar oude 'bedelaars- opera' herschiep in een satirisch Singspiel met als achtergrond de Ber- lijnse onderwereld uit de jaren twin tig. Deze bewerking voor saxofoon kwartet sloeg duidelijk aan: ook in de pauze kon men de melodie hier en daar nog waarnemen. Het eerste deel van het concert werd besloten met een werk van Ma- richal. Het 'Pour le Plaisir' heeft een originele indeling: om te beginnen, te lachen, over na te denken en te beslui ten. Het werk had wat volksmuziek- achtige thema's waarbij het deel 'Pour finir' bijna de allure van een fu ga aannam. Na de bekende 'Weill-klanken' was dit werk in een wat tussenliggende stijl een goede overgang naar het ge deelte na de pauze Meerdere componisten zoals Jan van Dijk, Kees van Unen en Kees Schoonenbeek werden geïnspireerd door de klank van dit ensemble en schreven speciale composities. Ook in de muziekgeschiedenis komt het regelmatig voor dat uitstekende in strumentalisten de oorzaak waren van het ontstaan van nieuwe compo sities. Ook bij de reeds genoemde 'Vijf divertimenti' was dit het geval. Frederic Devreese droeg dit werk op aan het Brabants Saxofoonkwartet. Na een Belgisch begin van deze avond, ook een Belgisch slot: het eer Dinsdag 5 november Nederland 1 09.30 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 10.00 uur Dan beng ik bang, afl, 3 11.00 uur De Romeinen in ons land, afl. 2. 11.30 uur Sovjet Unie 1917-1953, afl. 3. 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 14.30 uur De Carsons, Australische serie. Estelle komt haar zelfmoordpo ging weer te boven en de film kan dus doorgaan. Robert en Jennifer zetten zich in voor het weeshuis. 15.15 uur In de lens gevangen, een se rie filmportretten van in- en uitheem se dieren. Vandaag: De zeeotters. 15.55 uur 'n dik uur Dick, gevarieerd middagprogramma. 16.35 uur Vrouwtje theelepel. 16.55 uur Mijn idee, tv-serie voor en door kinderen. 17.30 uur Journaal 17.46 uur Popsjop-TV, popprogram ma. 18.25 uur Kind en Basisschool Deel II, les 5. (herh). 18.55 uur De Fabeltjeskrant 19.00 uur Thomas en Senior, jeugdse rie (6). Thomas en Senior blijven de boeven ondanks alles toch volgen en zien kans een belangrijk telefoon gesprek af te luisteren. 19.25 uur The Cosby Show, Ameri kaanse tv-serie. Denise wil beslist niet naar de Princeton University, de hele familie komt hiertegen in opstand. 20.00 uur Journaal 20.28 uur De helemaal alleen in je eentje show, spelprogramma gepre senteerd door Frank Masmeijer. 21.45 uur Hier en nu. 22.20 uur Meditatief moment, poëti sche filmimpressie. 22.25 uur Hill Street Blues, Ameri kaanse tv-serie. Afl.: G.Q. Joyce ver pest een zaakje voor de officier van justitie en Renko wordt beschuldigd van lafheid. 23.10 uur Cheers, Amerikaanse comedy-serie. Afl. Fairy tales can co me true. Cliff maakt een afspraakje tijdens het gekostumeerde bal in Cheers. Hij is alleen wel bang dat hij zonder zijn vermomming erg tegen zal vallen. 23.40 uur Journaal 23.45 uur Nieuws voor doven en slechthorenden Nederland 2 13.00 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 14.00 uur Kijk, als je tekent zie je meer, afl. 2. 14.30 uur Engels Basisonderwijs klas 5, afl. 2. 17.00 uur Op jezelf. Serie over men sen die om één of andere reden voor zichzelf zijn gaan zorgen. Afl: Ge- scheidn ouders, (herh.) 17.40 uur Open Universiteit: De bouwvergunning (cursus: Gedragin gen Openbaar Bestuur I). 18.15 uur Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 uur Paspoort voor Italianen 18.30 uur Sesamstraat 18.45 uur Jeugdjournaal 19.00 uur Journaal 19.12 uur Familie Wijntak, jeugdse rie. Met Din Bauer, Brenda van Dijk, Maikel Austen, e.a. Regie: Frank Zi- chem. Alf. 6.: Een weg terug. Ieder een heeft moeder verteld dat Brian ziek thuis is, maar nu ze uit het zie kenhuis ontslagen is gaat die smoes niet meer op. Het wordt tijd dat ze Brian vinden. 19.37 uur Kenmerk, actualiteitenma gazine. 20.00 uur Voor niks gaat de zon op, in formatief programma over consu mentenzaken. Afl. 2.:....en de verze kering dekt de schade. 20.55 uur Panoramiek, achtergrond informatie bij ontwikkelingen in de internationale politiek. 21.30 uur Het hart van de draak. Afl. 4: Trouwen. Het huwelijksritueel in China. 22.30 uur Journaal 22.45 uur Den Haag vandaag 23.00 uur Ruimtevlucht Wubbo Oc- kels. Voorlopige samenvatting van de vlucht met het ruimteveer Challen ger, waaraan o.a. onze landgenoot Wubbo Ockels deelneemt. 23.20 uur Nieuws voor doven en slechthorenden. BRT 1 14.00 uur Schooltelevisie. 17.00 uur Schooltelevisie 17.55 uur Nieuws 18.00 uur Tik Tak, (83-herh) 18.05 uur Plons, kinderprogramma. Afl. 41: De spreeuwen. 18.10 uur Emma en Opa. Kinderserie. Afl. 11: November. 18.20 uur Candy Candy, 26-delige se rie over een weesmeisje. Afl. 26: va der Boom weet alles. 18.40 uur Juke Box. 18.50 uur 11 11 11 - overzicht van de aktie (i.h. kader van ontwikkelings samenwerking). 18.55 uur Uit je doppen: Een vaste job. Reportage over jongeren die te werkgesteld zijn in staatsinstellin gen of parastatalen. Regie: Mita Ber gé. 19.10 uur Veilig en zuinig autorijden. Afl. 8: Uw veiligheid komt op de eer ste plaats. Presentatie: Jessie de Ca- luwé en Emiel Goelen. Regie: Gil Ver- haert. (herh). 19.40 uur Lotto, mededelingen en vanavond 19.45 uur Journaal 20.10 uur Kunst-zaken 20.10 uur I.Q., Kwis met denk- en weetvragen gepresenteerd door Her man van Molle. Regie: John Erbuer. 20.50 uur Labyrint. Hoe groen wordt de woestijn? Door toenemende bevol kingsdruk, ontbossing en primitieve landbouwtechnieken dreigt woestijn vorming van het landschap. In Egyp te werkt men aan een project waar door men een zo rationeel mogelijk irrigatiesysteem hoopt te ontwikke len. 21.40 uur Boekenbeursnieuws. 21.45 uur Uitzending door Derden: Programma van de Liberale Radio- en TV-Om roep. 22.35 uur Journaal. Aansl. Coda: The Summer knows, van Michel Legrand, door Marc Matthijs, piano. BET 2 19.00 uur Zonen en dochters, Austra lische tv-serie. Afl. 29. Angela en Su san kunnen niet goed met elkaar op schieten in hetzelfde gezin. Wayne doet al het mogelijke om Fiona te overtuigen haar grondbezit te verko pen. 19.25 uur Tijdrover. Doe-het-zelf. Vandaag: Asfalt leggen en vernieu wen van dakbedekking. Presentatie: Paul de Bolle. 19.42 uur Mededelingen en programma-overzicht. 19.45 uur Journaal 20.10 uur De kleine waarheid, tv- serie van Willy van Hemert naar de triologie van Jan Mens. Deel 8. Met: Willeke Alberti, Emmi Lopez-Dias, Jacques Commandeur e.a. (herh). Marleen is vastbesloten met Jan En- gelmoer een veel oudere, gescheiden man te trouwen. 21.25 uur Goya, zesdelige serie van José Ramon Larraz. Met: Eric Majo, Laura Morante, Raf Vallone, e.a. Afl. 1: La Cucana. Goya leert schilderen bij oude meesters. Om toegelaten te kunnen worden aan de Koninklijke Academie van San Fernanod schil dert hij „Christus aan het kruis". Wanneer hij een belangrijke opdracht krijgt wil hij die in zijn eigen, lossere stijl maken. 22.20 uur Handel en wandel. Afl. 2: Het goede met zorg omringd. Kwali teit is meer dan een goed produkt al leen. Presentatie: Viona Westra (herh.). ste kwartet van Jean Baptiste Singe- lée, het enige werk dat niet uit deze eeuw stamde. Dit 'Quator' is op zich zelf geen werk met grote muzikale verrassingen maar wel'gewoon mooi' om te horen en dus ook een waardige afsluiting van deze avond. De staande ovatie van het publiek was meer dan terecht, want over één ding was iedereen het eens: het Bra bants Saxofoonkwartet is een uitste kend op elkaar ingespeeld ensemble met goede verhouding in de dyna miek en zowel individueel als in het samenspel heeft de groep een gewel dige technische vaardigheid. De ge concentreerdheid waarmee zij musi ceerden dwong terecht grote bewondering af. Een goed begin van een nieuw seizoen 'Ars Musica'. M. v. d. V. 55 „Doe je aan sport, Lucas?" „Ja, juffrouw. Voetbal en Hij aarzelde even. „Nu en?" „En tennis, juffrouw." Pit straalde opeens. „Tennis jij? Wat leuk." Robbert dacht: Ja, dat had je van een chauffeur niet verwacht, kleine rakker. En om hot meer aannemelijk te maken, zei hij. „De jonker heeft het mij geleerd, juffrouw." „Nu. die kan er anders een be droefd beetje van," zei Pit kalm. Robbert had wel willen glunderen., Wat deden die woorden hem een ont zaglijk plezier. „Och. dat gaat nog al," zei hij. Pit knipoogde vol verstandhou ding. „Kom, kom," zei ze ondeugend. Het was of het simpele feit. dat 'de jonkheer' in tenniscapaciteiten te kort schoot, het ijs gebroken had. Pit leunde genoeglijk een arm op het por tier. „En hou je van muziek, Lucas?" „Ja. heel veel, juffrouw." „Doe je aan muziek?" „Ik zing maar een beetje, juffrouw. En ik speel ook een beetje viool." Pit dreigde hem met haar vinger. „Ik geloof, dat jij al te bescheiden bent, Lucas." Zo van dichtbij gezien waren haar ogen violet. Robbert lachte maar eens, alsof hij verlegen was. „Als we nu eens komen tennissen 'op 'Sonnewende', moet jij eens mee doen, Lucas. Ik heb zo'n idee, dat jij door CISSY VAN MARXVELDT flinke smashes geven kunt. En wat die anderen spelen, dat is doodge woon kaatsballen." Ja, een echte chauffeur zou nu sta melen en blozen. Het blozen ging niet op commando. Het stamelen wel. „Maar u ver vergeet, ik ik kan toch niet als - chauf feur „Onzin. Waarom niet?" zei een ver ontwaardigde Pit. „Als je toch goed tennissen kunt, want dat kun je, is het niet, Lucas?" „Ja, dat gaat nogal, juffrouw." Leuke bescheiden boy, dacht Pit. „Welnu." zei ze, „dan zal ik wel zor gen, dat je meedoet." „Maar hoe zouden de anderen er over denken?" waagde Robbert. „Wat kan mij dat schelen? En die zullen het trouwens wel goed vinden ook." Robbert zweeg even. Dan zei hij: „Ik ben toch bang, dat juffrouw Heu- velink „Och. wat kan mij juffrouw Heuve- link schelen! Zeur toch niet zo, Lu cas," zei Pit. Hij vond haar verontwaardiging al lerliefst. Opnieuw stoof een grote auto voor bij. Pit ging rechtop zitten. „Zullen we weer eens van wal ste ken?" zei ze. „Wat zijn ook weer de eerste handgrepen? Zie je wel, wat een uil ik ben, Lucas?" 's Avonds aan tafel zei Gerrit Jan: „Ik hoop niet, dat u het te druk vindt, tante Melie, maar ik heb de Burcht vrouwen gevraagd om hier te komen musiceren." „Nee, ik vind het helemaal niet te druk, jongen," zei tante Melie. „Maar ik vind het te druk." Reep schudde zijn hoofd. „Allemensen, war moet dat heen, wanneer we die kinderen altijd over de vloer heb ben." „Ik dacht overigens, dat jij je voor één van die kinderen nogal interes seerde," merkte Paul zoetsappig op. „We zijn niet allemaal met jouw liefdes-saus overgoten," smaalde Reep. „Dus ik kan me weer in mijn ka mer gaan opsluiten." Robbert zuchtte kwasi-tragisch. „Behalve wanneer we je nodig heb ben," zei Gerrit Jan. „En dan om te musiceren," smaalde Reep. „Jij hebt net zo veel muzikaal gevoel alfc een hyena." „Zelfs als ik dat had. zou je het prijzenswaard in me moeten vinden, dat ik het ontwikkelen wil." Gerrit Jan kneep zijn uilebril wat vaster. „Ella wil duetten met me instude ren heeft ze gezegd." „Nu, dan vlucht ik de hei op," schrok Reep. „Och. maar dat kan toch heus heel aardig zijn," zei tante Meli. „Als u hem maar eerst eens hebt horen balken, zult u die boud- gesproken woorden we) gauw intrek ken," plaagde Robbert (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1985 | | pagina 6