Lw c Molen Den Haas te koop voor 60.000 gulden Dorpshuis Serooskerke vergroot en vernieuwd Kollege Zierikzee verdeeld over kwestie peuterspeelzalen Kleurrijk Straofeest in Scharendijke DE ZIERIKZEESCHE COURANT Na jaren voorbereiding officieel opengesteld PÊ Bitr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Kritiek van Nijpels Sukses Prestatieprijs Dubbele zege WD-fraktieleider Ed Nijpels oefende vrij- Met het blijspel „Zo'n stadse deerne" Na afloop van de klubkampioenschappen Tijdens een promotiewedstrijd dressuur dag in Heinkenszand de nodige kritiek uit oogstte de toneelgroep van „De Schouwse van turnvereniging Delta Sport werd de voor paarden in Renesse behaalde Annette op de snoeiplannen van minister Ruding Ruiters" vrijdag veel sukses In Brouwersha- prestatieprijs over 1983 uitgereikt aan Irene Ouwenbroek met haar paard Ulfert een dub- voor 1985. (Pag. 2). ven. (Pag. 3). Buijs. (Pag. 5). bele zege in de M-klasse. (Pag. 6). MAANDAG 12 MAART 1984 140ste jaargang Nr. 23489 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) Gezond zakendoen is gebaseerd op de bevredi ging van een werkelijke publieke behoefte. Zakenwereld SCHARENDIJKE - De volgende in de rij van straofeest vierende dorp was zaterdag Scharendij ke. Achtentwintig ruiters en amazones hadden zich daartoe in de Dorpsstraat verzameld, met hun fraai uitgedoste paarden. Ondanks het minder gunstige weer bestond er een redelijke be langstelling voor dit folkloristisch evenement. Loko-burgemeester de heer I. C. Padmos opende het straofeest met een korte toespraak. Hij zei verheugd te zijn over het feit, dat dit allegorisch buiten optreden we derom kon doorgaan in Scharendijke. Een beetje jammer vond de heer Padmos het wel, dat er tegenwoordig geen echte boerenpaarden meer kunnen meedoen aan het straorijden. Mooist versierd De jury had zich inmiddels gebogen over de toekenning van de prijzen voor de mooist versierde paarden. Deze werden als volgt toegekend: 1. Marjan Veerman; 2. Anita de Jonge; 3. Peter Kuijper; 4. Arina de Oude en 5. Dianne van Nieuwenhuize. De ruiterstoet trok vervolgens naar het strand bij de Brouwersdam, waar de benen van de paarden werden gespoeld. Na terugkeer in Scha rendijke werd, voorafgegaan door het muziekkorps „Nut en Uitspan ning" uit Zonnemaire een rondrit gemaakt door het dorp. Een volgend onderdeel van het straofeest was het ringsteken. De beste resultaten werden hierbij behaald door: 1. Peter Kuijper; 2. Jea- nette van Eijck; 3. Henk van der Linde; 4. Henk de Waal en 5. Inge Hu- bregtse. Het folkloristisch feest werd 's avonds besloten met een gezel lig bal in De Putmeet. ZIERIKZEE - Het kollege van b. en w. van Zierikzee is verdeeld over de vraag welke groepering het leegstaand lokaal van kleuterschool ,,'t Mierenest" als peuterspeel zaal mag gaan benutten. Zoals bekend werd reeds diver se malen gediskussieerd, zowel in de welzijnskommissie als in de kommissie jeugd- en jongerenwerk over de inge- bruikgeving van dit lokaal. De „Stichting Peuterspeelzaal Zie rikzee" verzocht om ten behoeve van haar aktiviteiten de beschikking over dit leegstaande lokaal te krij gen. De stichting is reeds een aantal jaren aktief in de wijk Poortambacht met de opvang van peuters. Aange zien men niet over een geschikte ak- kommodatie beschikt, worden de peuterspeelzaalaktiviteiten in de huiskamers ontplooit. De met deze stichting nauw ver bonden „Stichting Sociaal Cultureel Werk Zierikzee" heeft eveneens ver zocht het lokaal van 't Mierenest in de middag- en avonduren te mogen Kollege stelt gemeenteraad voor om molen te kopen om weg vrij te maken voor gemeentelijke restauratie Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. ZIERIKZEE - De gemeenteraad van Zierikzee zal in haar vergadering op 19 maart aanstaande moeten be sluiten of de gemeente tot aankoop van de molen „Den Haas" op het Bolwerk kan overgaan. Sinds augustus vorig jaar heeft het kollege van B. en W. intensieve onderhandelingen gevoerd met de eigenaar van de molen, de heer W. M. Dekker te Nijmegen. Deze onderhande lingen hebben geleid tot overeenstemming over de aan koop van de molen voor een prijs van 60.000 gulden, waarbij de kosten voor rekening van de koper komen. In haar raadsvoorstel schrijft het kollege dat zij deze prijs weliswaar „zeer hoog acht Gezien de met de eigenaar gevoerde onderhandelin gen en besprekingen was echter eèn lagere prijs onhaalbaar". Het kollege adviseert de raad om deze koopprijs toch maar te aanvaarden, omdat de molen een zeer essentieel onderdeel vormt van het stadsbeeld. Volgens het kollege is de enige mogelijkheid om te komen tot algehele restauratie van de molen (eventueel in fasen) binnen afzienbare tijd gelegen in de mogelijkheid tot aankoop van de mo len door de gemeente. B. en w. onderschrijven het feit dac de vorig jaar uit veiligheidsoverwegin gen door de eigenaar verwijderde wie ken „uit estetisch oogpunt een ern stige ontsiering van de molen en een ingrijpende verstoring van het stads beeld betekent". De minister van WVC heeft voor deze verwijdering aan de heer Dekker alsnog vergunning ver leend op grond van de Monumenten wet De minister heeft echter gesteld dat de verwijdering van het staartwerk en wiekenkruis en de daarvoor ver leende vergunning „niet vooruitlo pend op uiteindelijke sloop of verdere onttakeling, maar dat dit moet worden bezien in afwachting van de noodza kelijke algehele restauratie van de mo len". Het kollege voert in haar voorstel aan dat de aankoopprijs in vergelij king met de kosten van een algehele restauratie (door de Afdeling Molens van de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg geschat op ongeveer 400.000 gulden) slechts een vrij ge ring inderdeel vormt van het totale kostenpakket De kosten van aan koop kunnen worden gedekt door de stand van de restauratiereserve. De algehele restuaratie wordt uiter aard door Monumentenzorg sterk be pleit (en niet door deze Rijksdienst alleen! - red.) In een rapport, gedateerd op 12 september 1981, schrijft de dienst* „Een algehele restauratie be tekent niet alleen het behoud op lange termijn, maar ook dat de molen weer zou kunnen draaien. Dat juist deze molen door zijn bijzonder fraaie lig ging met een draaiend wiekenkruis het stadsbeeld zeer zou verlevendigen en vefraaien, behoeft nauwelijks be toog. Meer en meer worden gerestau reerde molens op regelmatige tijden ten behoeve van het stads- en dorps beeld of landschapsschoon weer in werking gesteld". SEROOSKERKE - De bevolking van Serooskerke heeft sinds vrijdag de beschikking over een prachtig dorpshuis, dat die ochtend onder grote belangstelling werd geopend door burgemeester J. L. Niemantsver- driet-Leenheer van Westerschouwen. Een feestelijk ge beuren, dat aan de zonnige Ring werd onderstreept door een fier wapperende vlag en vrolijke muziek. Wat in eerste instantie een simpele opknapbeurt van het oude dorpshuis had moeten worden, resulteerde door de inspanning van velen ten slotte in een forse uitbrei ding waardoor de beschikbare ruimte zeker twee keer zo groot is geworden. benutten als wijkgebouw. Ook het Leger des Heils heeft het kollege ver zocht voor het gebruik van dit lokaal in aanmerking te komen. Ook het Le ger des Heils opteert al een aantal ja ren voor de vestiging van een peu terspeelzaal in de wijk Poort ambacht. Twee voldoende Het kollege schrijft in haar toelich ting aan de raad, dat uit nader over leg is gebleken, dat: twee peu- Vervolg pag. 2 Bovendien ontstond door een volle dige verbouwing binnenshuis een zeer effeciënte indeling waardoor het totaal vernieuwde dorpshuis als multi-funktioneel kan worden bestempelt. Zowel de inwoners van het dorp kunnen er voor hun aktivi teiten terecht, maar ook de basis school gaat er gebruik van maken. De grote (toneeDzaal is tevens ge schikt als gymnastieklokaal en op de bovenverdieping is een ruimte be schikbaar voor lessen in handenar beid. De sleutel van het dorpshuis ging die ochtend van hand tot hand. De oudste inwoner van Seroosker ke, de 88-jarige heer M. de Blonde, overhandigde de sleutel buiten aan burgemeester Niemantsverdriet, die daarmee officieel de toegangsdeur opende om de vele wachtende be langstellenden binnen te laten. Op haar beurt gaf mevrouw Niemants verdriet - na haar openingstoespraak in de grote zaal - de sleutel weer door aan mevrouw N. Demmenie-Mol, voorzitter van het nieuwe Stichtings bestuur dat het dorpshuis gaat ex ploiteren. „We kunnen nu pas goed beginnen", zei mevrouw Demmenie. „Er is een eind gekomen aan een lan ge tijd van voorbereiding". Zij prees het intensieve meeleven van de be volking in de voorafgaande periode, met als duidelijk voorbeeld dat de akties voor de inrichting zelfs vier duizend gulden meer opbrachten dan de 12.000,— die als doel waren gesteld. Moeizame voorbereiding Het tot stand komen van de kom- plete vernieuwing van het Dorpshuis is niet van een leien dakje gegaan. Zowel in financieel opzicht als bij de besprekingen waren er strubbelin gen geweest, hetgeen werd aan gestipt in de overigens vreugdevolle toespraken over het bereikte resul taat. Burgemeester Niemantsverdriet WA> ffir bracht in herinnering, dat het oude dorpshuisje (kosten ruim 32.000,—, na ook al noodzakelijke bezuinigin gen) in december 1958 werd geopend. Ook toen reeds toonde de Seroos- kerkse bevolking - evenals nu - ge meenschapszin door mee te werken aan tot standkoming, inrichting en afwerking. In het voorjaar van 1981 kwamen de gemeentelijke plannen tot aanpas sing van het gebouwtje aan de orde. Op voorstel van Emeline Kleber, projektleidster van het toenmalige Kleine Kernen Projekt, werden de gemeentelijke plannen opgeschort, waardoor de verbouwing van het dorpshuis kon worden meegenomen in de gekonstateerde behoeften van de plaatselijke bevolking. Een multi- funktionele opzet zou beter voldoen als oplossing voor de totale dorpsproblematiek in een kleine kern. Verwachting tot dinsdagavond: Wolkenvelden Wolkenvelden en vrijwel overal droog; minimumtemperatuur rond min 1 graad; middagtemperatuur on geveer 5 graden; matige oostenwind, aan de kust af en toe vrij krachtig. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m vrijdag 16 maart Woensdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 20%. Minimumtemp.: -1 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: oost 5 Donderdag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 30%. Minimumtemp.: -1 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: noordoost 4 Vrijdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Minimumtemp.: 0 gr. Middagtemp.5 gr. Windkracht: noord 5 ZON- EN MAANSTANDEN 13 maart Zon op 6.59, onder 18.41 Maan op 12.59, onder 5.23 Volle Maan: 17 maart (11.10) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 13 maart 11.14 23.53 4.42 17.34 Doodtij: 13 maart HET WEERO VERZICHT DE BILT - Boven een groot deel van West-Europa is een oostelijke luchtstroming ontstaan. Deze stro ming wordt in stand gehouden door een krachtig gebied van hoge lucht druk boven Finland en Noord-Rus land en een depressie die van Enge land over Frankrijk naar Spanje trekt. In de oostelijke luchtstroming worden wolkenvelden meegevoerd. Het blijft echter op de meeste plaat sen droog. Af en toe kan er ook wat zon zijn. 's Nachts kan de tempera tuur tot beneden het vriespunt dalen. Overdag zijn temperaturen van 5 a 6 graden mogelijk. Dit is voor de tijd van het jaar aan de koude kant. De landelijke stuurgroep Bijzon der Regionaal Welzijn droeg ter bestrijding van de hogere kosten 75.000,— bij boven de twee ton die de gemeenteraad beschikbaar had gesteld. De regionale werkgroep Schouwen-Duiveland kreeg nog eens een rijkssubsidie van 30.000,— los (dat de dag ervoor telefonisch was overgemaakt) en het kleine tekort van 20.000,— dat nog overbleef zal de gemeente zelf proberen te finan cieren, beloofde mevrouw Niemants verdriet. Zij prees de werkgroepen het Klei ne Kernen Experiment voor hun sti- Vervolg pag. 3 De oudste inwoner van Serooskerke, de 88-jarige heer M. de Blonde, overhandigt burgemeester J L. Niemantsverdriet-Leenheer de sleutel waarmee zijn officieel de opening van het dorpshuis van Serooskerke verricht te. Mevrouw N. Demmenie-Mol flinksvoorzitster van het nieuwe Stichtingsbestuur kijkt belangstellend toe.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1984 | | pagina 1