DEURLOO VOOR KAMERBREED: dealles"kunner" uit canada Alle feestdagen zijn we geopend Antiek ty RADEMAKER Radio Weltevreden Zierikzee BV een bril doet veel. P. BOER B. NEIJENHUIS NIEUW UW WAKEND OOG TAPIJTEN GORDIJNEN VITRAGES Complete verhuizingen Gemeente Wester schouwen VHS Gemeente Westerschouwen HINDERWET ouo NIEUW IN ZIERIKZEE Wij wensen u plezierige feestdagen en een gezond en gelukkig 1983 H.H. LANDBOUWERS JAAP L. SCHOOF RUITERSPORT DE VRIEZE STAATSLOTEN Het Niewe Moollenhuys makelaarskantoor J. BIJ DE VAATE PHILIPS WELTEVREDEN ZIERIKZEE BV 8 HAAMSTEDE zia M i1 ''I'll '1111 TtL quia-.-»»» i Advies Verpakken Takelen Transport Vraag vrijblijvend onze offerte VERHUIZINGEN TRANSPORTEN Zandweg 20 Haamstede Telefoon 01115-1237 Burgemeester en wethouders van Westerschouwen ma ken bekend, dat door de heer G. M. M. Laagland te Re- nesse vergunning is gevraagd voor het uitbreiden van de toiletgroep van het horecabedrijf „Pigalle" aan de Korte Reke 11 te Renesse, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen sectie A, no. 834. Deze uitbreiding is in strijd met het geldende bestem mingsplan, doch is in overeenstemming met het in voor bereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan. Aangezien een verbetering van de sanitaire voorzienin gen van genoemd horecabedrijf gewenst wordt geacht, bestaat het voornemen om de gevraagde vergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke ordening en artikel 50 lid 8 van de Woning wet. Het bouwplan ligt met ingang van 3 januari 1983 gedu rende 14 dagen voor een ieder ter inzage en gedurende deze termijn is een ieder gerechtigd bij ons college be zwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen, De burgemeester, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 31 december 1982 openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; gelet op artikel 12 en 29, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 22 en 23 november 1982 bij hen de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinderwet is ingekomen van: 1. M. J. v. d. Maas te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbe- drijf gelegen aan de Bouwmansweg I te Burgh- Haamstede; 2. C.J.V. Zierikzee te Zierikzee, voor het oprichten en in werking hebben van een vakantieverblijf gelegen aan de Rampweg 10 te Renesse. Zij zijn voornemens op de aanvrage positief te beschik ken onder de ter inzage gelegde voorschriften om ge vaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervan gen. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter za ke zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 31 januari 1983, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 3,10,17, 24 en 31 januari 1983 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 31 januari 1983 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlij ke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115-1651, tst35 of 44) kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waar bij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedach- tenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd ge zag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degene die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede lijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zul len worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr J L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, w g J W DE JONGE Haamstede, 31 december 1982 weltevreden uw VIDEO SPECIAALZAAK De „Succes-recorders" Panasonic NV 333 E van f 2477,-voor f 1997,- Akai VS 2 van f 2530,- voor f 1998,- VHS: Het meest verkochte videosysteem ter wereld Verhuur van VHS-videofilms Keuze uit 160 film-titels Software aanbieding; Video 3 uurs banden: 3 stuks nu f 99,— Eigen technische dienst Korte Sint Janstraat 12 Zierikzee (01110) 2805 OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten Vraag voor meer informatie de brochure bij: Pioneer, de handige boomzaag met vele mogelijkheden. Inklusief hulpstukken zoals de grondboor, heggeschaar, etc. w«Mrlporf - en ceravenbedriif Hogoweg 26 - 4328 P D Borgh-Haamstede - Telefoon 01115-2020* I AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL I I I I I L. Schuithaven 12 4301 HC Zierikzee Telefoon 01110-3742 - 5081 - 3203 OPLEIDINGSSCHOOL VOOR AL UW RIJBEWIJZEN Motor met portofoonbegelefding Personenauto, schakel of automaat Vrachtauto Theoriekursus begint dinsdag 11 januari Wij wensen u een Gelukkig Nieuwjaar U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Geopend van 08.ÖD-17.00 ^^uur^aan^ Let u wel op de gewijzigde openingstijden Oudjaarsdag 6.00-20.00 uur Nieuwjaarsdag 8.30-22.00 uur SHELL ZELFTANKSTATION ,,DE VAL" Expl. F. S. Gercama, Weg naar de Val 2 4301 RM Zierikzee, telefoon 01110-3297 Witlofland te huur gevraagd voor oogst 1983 *Gelegenheid tot kontrakteren van witlofwortels op verschil lende voorwaarden Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard ANTENNEDIENST A.T.D. f plaatst en repareert alle antennes voor ontvangst j Ned. 1 en 2, België 1 en 2, België-Frans. Plaatsing op pylonen, mast of gevel-mast op rotor f of vaste stand. Alle plaatsingen onder garantie. 22 jaar ervaring in antennebouw. Zonder extra kosten i in het gebied van heel Zeeland. Reparatie en plaatsing binnen één dag. I U BELT 010-183022 TE ROTTERDAM fiiBtnaiiagnw-i De vë*k<x>p begint maandag 3 januari bij Sigarenmagazijn VIERGEVER Havenpark 42 - Zierikzee Trekkingen 12, 17 en 19 j&iroari Tel. (01110) 2273 Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen Olielampen. te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 VARRFMARKT 7IFRIK7EE Makelaar in onroerende goederen en assurantleên Nieuwe Haven 147 Zierikzee Telefoon (01110) 2577 Om niks 's nachts je bed uit Dat is voorbij, met de Philips bewakingsset. Als op de loopstal het afkalveren in zicht komt en de lammertijd aanbreekt is de vee houder 's nachts vaak meer bij de beesten te vinden dan in zijn bed. Een slechte zaak. Want zijn rust heeft hij hard nodig. Daarvoor is nu een prima oplossing, die bovendien geen handen vol geld kost En wel: de Philips bewakingsset. Bestaande uit een TV-camera voor op stal en een draagbare TV-ontvanger voor in huis. Prijs, compleet met verstelbare muursteun en 10 m kabel (tot 100 m te verlengen) f 995,— incl btw. Uitbreiding met een tweede of derde camera is tz.t mogelijk. Wat koopt u daarvoor? In elk geval een hele zorg minder. Want vanuit bed of woon kamer hebt u direct zicht op de dieren, met geluid en al erbij, op elk moment van de dag en nacht De camera is berekend op stalgebruik en geeft al bij heel weinig licht 5 lux) een duidelijk beeld. Thuis ziet u op de zwart/wit televisie al les wat de camera ziet en hoort En behalve het bewakingskanaal heeft de TV nog een zes voorkeurstations. U kunt er dus boven dien plezier van hebben als tweede TV in huis. De set is makkelijk zelf te monteren. Een weerbestendig camerahuis voor buiten montage kost f 95,—. (Dok te gebruiken als bewaking van huis en haard, parkeerplaat sen, winkel, magazijn en kantoor, kortom te veel om op te noemen. Bel ons als u meer wilt weten en vraag naar Peter Suyker. Wij van Radio Weltevreden zijn over qeeooeenrwoeeeeeeeeoootioooQo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8