Triathlon: Waar liggen de grenzen van een gezond menselijk lichaam Ook Schouwen-Duivelandse durvers melden zich aan voor proeven Annemarie Padmos behaalt dubbele dressuur-triomf SAMAN BV BLIJSPEL „DE HORTENSIA" A Het verwerken van lange afstanden wordt steeds grotere religie Kerstkonkoers manege Grol Renesse Standen zaalkorfbal ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 31 december 1982 Nr. 23244 5 ging Stormvogel een zogenaamd Zo- mertrio, waaraan door ongeveer hon derd „dapperen" werd deelgenomen. Er moest 1500 meter worden ge zwommen, 50 kilometer gefietst en 12,5 kilometer gelopen. Het Zomer- trio werd door de Zeeland Sport - leden Sjaak Sinke, Cees Nooyens en Jan Korsmit „meegenomen" van de uithoudingsvermogen-vierkamp in Den Haag. De Zierikzeese Atletiek- meldden zieh voor dit evenement aan, dat enigszins overdreven het predikaat „Europees Kampioen schap" had meegekregen. Eerste Europees kampioen werd Gregor Stam in 10.23.00, een presta tie, die hij zes weken later op Ha waii, bij heel wat meer tegenstand bevestigde door bij de strijd om de wereldtitel de beste niet-Amerikaan te worden. In 1983 zal in Nederland opnieuw een triathlon worden ge houden. Organisator is de onlangs opgerichte Stichting Triathlon Ne derland, die op 20 augustus de strijd om het Open Nederlands Kampioen schap houdt. prestatie de aanleiding zou worden van een stormachtige ontwikkeling in het lange afstandlopen in de Verenigde Staten. In een tijdsbestek van tien jaar is het lopen van lange afstanden in het land van de onbegrensde moge lijkheden een rage, sommigen zeggen zelfs een religie, geworden. In het zoeken naar de grenzen van de moge lijkheden van het menselijk lichaam diende zich in 1977 een nieuw fenomeen aan. Bij een feest van de Waikiki Zwemklub in oktober 1977 op Hawaii kwam de 42-jarige marine-officier John Collins met het idee drie sport evenementen, die jaarlijks op de eilandengroep in de Stille Oceaan werden gehouden te kombineren. Het ging om de zee-zwemwedstrijd bij Waikiki-Beach over 2,4 mijl, een wielerwedstrijd over 112 mijl rond het eiland Oahu en de Honolulu-marathon. Het idee van Collins was de drie evenementen op een dag, achter elkaar af te werken. Zijn voordeel werd aanvakelijk met de nodige scepsis ontvangen. Dit was zelfs voor Amerikanen, die in feite niets onmogelijk voorkomt, te gek. Toch kreeg Collins zijn plan van de grond. Voor dit evenement is een andere lokatie gekozen dan de tot nu toe ge bruikte omgeving van Den Haag. Op de twintigste augustus zal Almere het centrum van de aktiviteiten zijn. In het Gooimeer zal in de omgeving van Almere-Haven het zwemmen worden afgewerkt. Het wielerpar- koers zal van Almere naar de Ketel- brug vv voeren, waarna de marathon volgt op een parkoers dat van Alme re via Zeewolde, waar het keerpunt ligt, terug voert naar Almere. De deelnemers zullen in elk geval vroeg moeten opstaan, want om zeven uur 's morgens klinkt het startschot voor het onderdeel zwemmen. De triath lon is een puur individuele wedstrijd. Mechanische hulp of bege leiding in welke vorm ook is op het parkoers niet toegestaan. Het bete kent onder andere dat een lekke band bij het fietsen door de deelne mer zelf dient te worden gerepa reerd. De tijd, die een deelnemer no dig heeft om zich te verkleden en op te maken voor een volgend onderdeel van de krachtproef, wordt opgeno men in de totaaltijd. Gegadigden Op 18 februari 1978, ruim vier maanden nadat de marine-officier zijn idee had gelanceerd, stonden veertien deelnemers aan de start voor de eerste „Ironman Triathlon". Gordon Haller won de uitput tingsslag. De 27-jarige marine-man was 11 uur 46 minuten en 58 sekon- den in touw. Een jaar later was het aantal deelnemers terug gelopen tot twaalf, maar er verschenen wel voor het eerst een vrouw aan de start. Lynn Lemaire uit Boston eiste deze primeur op. Tom Warren (35) werd winnaar van de tweede editie: zijn tijd 11.15.56. Hiermee was hij ruim een half uur sneller dan de eerste „IJ zeren Man". Van de twaalf „gekken', zoals zij in het toonaangevende Ame rikaanse sportblad „Sports Illustra ted" werden genoemd, voltooide Lynn Lemaire de triathlon in 12 uur, 55 minuten en 18 sekonden. Verlossend De triathlon bleek zijn bestaans recht te hebben bewezen, want op 9 februari van dit jaar stonden op Ha waii liefst 500 dames en heren aan de start voor het eerste onderdeel de zwemwedstrijd over bijna vier kilo meter in open zee. De gemiddelde leeftijd van die dapperen lag op 39 jaar. Van hen haalden 94 procent de finish. Daarbij dient echter vermeld te worden dat de laatste twee ruim 33 uur onderweg waren om de verlossende eindstreep te halen. Deze ervaring was aanlei ding om de limiettijd voor het offi ciële wereldkampioenschap, dat op 9 oktober op Hawaii werd gehouden, op 18,5 uur te stellen. De deelnemers ZIERIKZEE - Toen Frank Shorter tijdens de Olympi sche Spelen van 1972 in München kampioen op de mara thon werd, heeft hij nooit kunnen bevroeden, dat die De wereldtitel ging op Hawaii, waar zo'n 150 dames en 800 heren aan de start kwamen, naar de Amerikaan Dave Scott met een totaaltijd van 9 uur en 8 minuten. Scott had 51 minu ten nodig voor het zwemmen, fietste 5 uur en 10 minuten en liep de mara thon in 3 uur en 7 minuten. De Ameri kaanse broers Scott en Jeff Tinley eindigden als tweede en derde in respektievelijk 9.28.00 en 9.37.00. Aan de kop van het eindklassement was het overigens toch een Ameri kaanse aangelegenheid. De eerste twaalf waren namelijk Amerikanen. Beste Niet-Amerikaan was de Neder lander Gregor Stam. de 20-jarige MTS-er uit Laren werd in 10 uur en 13 minuten dertiende (zwemmen: 57 mi nuten, fietsen: 5.48.00 en marathon: 3.27.00) Vierkamp De triathlon is geen puur Ameri kaanse aangelegenheid meer. Bij het eerste wereldkampioenschap kwa men ook Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en uiteraard Ne- Initiatiefnemers in ons land waren Hans Dieben en Rudolf Degenaar, twee leraren lichamelijke opvoe ding. De twee waren de organisato ren van de zogenaamde uithoudingsvermogen-vierkamp, die op 5 en 6 maart 1983 voor de zevende keer in Den Haag zal worden gehou den. In dit tweedaagse evenement moeten de deelnemers achtereenvol gens 85 kilometer fietsen, 40 kilome ter schaatsen, 3000 meter zwemmen en 25 kilometer hardlopen. Bij de eerste editie in 1977 waagden 80 deel nemers zich aan de uitdaging, in 1982 waren het er 300. Op 4 september 1982 organiseerde dé Vlissingse atletiekvereniging Zee land Sport in samenwerking met Toerklub Vlissingen en Zwemveren'i- spreidden hun beste kunnen ten toon. Als beste van het achttal kwam Hans van Elzelingen voor de dag. De politieman klasseerde zich als negen de in het grote veld. Tony Veerman uit Oostburg werd totaalwinnaar in 2 uur, 34 minuten en 30 sekonden. Van Elzelingen telde een achterstand van bijna elf rpinuten. De overigen volgden met-meer of minder achter stand. Gregor Stam De Stichting Rekreatieve Meerkamp Nederland nam in 1981 het initiatief tot de eerste triathlon in ons land, waarna op 28 augustus van dit jaar in de omgeving van Den Haag de twee de volgde. Zeventien deelnemers Het is vrijwel zeker, dat aan een van beide - of misschien zelfs aan bei de - evenementen deelnemers van Schouwen-Duiveland van de partij zullen zijn. „Voor de vierkamp op 5 en 6 maart lijken Jos Geluk en Kees Reinhoud de voornaamste gegadig den. In principe zouden er nog wel een paar meer zijn, maar het onder deel schaatsen vormt nogal een obstakel", vertelt Delta Sport- voorzitter Wim Schot desgevraagd. „Wat wel zeker is, is dat bij het twee de Zomertrio in Vlissingen nog meer Delta Sporters van de partij zullen zijn. De triathlon in Almere is te kort dag, maar over een paar jaar zit dat er voor een paar Delta Sporters mo gelijk ook wel in". Hans van Elzelingen werd tijdens de eerste Zomertrio in Vlissingen de beste Delta Sporter met een fraaie negende plaats. Wanneer de tweede editie in 1983 volgt zal Delta Sport met een nog groter kontingent van de partij zijn. Eerst volgen echter nog wedstrijden in Den Haag. waar de Zierikzeese vereniging ook zal wor den vertegenwoordigd. Er wordt heel wat afgetraind om „klaar" te zijn voor de volgende uithoudingstest. In de domeinen van Westenschou- wen zijn groepjes Delta Sporters regelmatig bezig om het lichaam ingesteld te krijgen voor het langere werk. mochten voor het zwemmen maxi maal 2,5 uur gebruiken, moesten de 180 kilometer binnen de negen uur fietsen en hadden tenslotte voor de marathon maximaal zeven uur tot hun beschikking. derlanders aan de start. De Neder landers hebben op het gebied van de uithoudingssport, waaronder de be oefenaars van de triathlon hun lief hebberij rangschikken, een voortrek kersrol in Europa gespeeld. vereniging Delta Sport was in Vlis singen met een achttal aan de start. Wim Schot, Hans van Elzelingen, Jo- han van de Hoek, Jos Geluk, Martien Moermond, Kees Reinhoud, Willem Welmer en Gerard van de Wiel De verwachting is, dat de beste Amerikanen in augustus in Neder land aan de start zullen komen. Het spreekt hen vooral zeer aan, dat zij hun prestaties zullen moeten leveren op voormalige zeebodem. Als voor bereiding op het Open Nederlandse Kampioenschap worden in 1983 nog een aantal wedstrijden gehouden. Op 5 en 6 maart wordt in Den Haag de uithoudingsvierkamp gehouden en op zaterdag 23 juli volgt eveneens in de residentie een zomer-driekamp, waarin de af te leggen afstanden in vergelijking met de triathlon zijn ge halveerd. RENESSE - In manege Grol in Renesse werd donderdag gedurende een zeer lange dag het traditionele Kerstkonkoers afgewerkt. Het geheel bestond uit een groot aantal dressuurproeven voor paarden en pony's, terwijl de dag werd besloten met een aantal springkombinaties. Het was overigens voor de laatste keer, dat in de manege van eigenaar Kees Beije een „wild konkoers" werd verreden. Vanaf 1 januari 1983 is Beije gerechtigd om officiële konkoer- sen te laten verrijden. Een dezer dagen werd manege Grol goedgekeurd als lid voor de Federatie voor Nederlandse Rijscholen. Ze voert nu de titulatuur FNRS-manege. Het grote voordeel van de goedkeuring (verkregen door het in vereiste staat zijn van de volledige akkommodatie) is, dat er nu wedstrijden verreden mogen worden, die winstpunten kunnen opleveren voor de betrok ken kombinaties. Tot nu bleef de winst bij een standaardje of een rozet. Veruit de suksesvolste kombinatie van de dag was Annemarie Padmos met de prachtige grote vos Olivier van eigenaar Jan Bal. Bal berijdt zijn nieuwste aanwinst zelf ook, maar on der Annemarie Padmos bewijst de vos het dressuurrijden voortreffelijk te beheersen. In een Bl-proef behaal de de kombinatie 131 punten, terwijl de B3-proef haar zelfs het oranje ro zet opleverde met 134 punten. In bei de gevallen had Annemarie Padmos een straat voorsprong op de verza melde konkurrentie. In de Bl-proef werd Olivier-eigenaar Jan Bal zelf tweede met 123 punten, vóór Anne marie van Goudoever met Useance met 115 punten en de kombinaties Audrey Wiersema met Golden Dream en Wilma Mostert met Tamor, die beide 114 punten op het startkoe- pon kregen van de juryleden Koo- man en Bevelander. Dubbele zege In de B3-proef was Annemarie Pad mos nog meer superieur. Achter haar eerste plaats met 134 punten klas seerde Karin MacKloet zich met Po seidon als tweede met 112 punten en Francoise Vogelaar met Tornado met 105 punten als goede derde. Liesbeth Bolkenbaas pakte met Rally de vier de positie, maar haar puntentotaal reikte met 99 punten niet ai te hoog meer. Een dubbele overwinning was er ook voor Liesbeth Hoogendijk met Teus In de L-rubriek. In de Ll- rubriek moest zij de zege delen met Plet Knobel met Penpera. Belde kombinaties noteerden 116 punten. Erica Butler klasseerde zich met de Ramano-afstammelinjr Ramona als derde met 113 punten en de vierde plaats was voor Marijke Beije met Musky met 110 punten. In de L3- proef werd Liesbeth Hoogendijk met Teus winnares met 117 punten, ter wijl Erica Butler met Ramona met een punt minder de tweede plaats binnenhaalde. Een vaardig- heidsproef voor paarden leverde een zege op voor Angelique van Westre- nen met Uriel met 88 punten. Hilène Tanis werd met Solo tweede met 86 punten. Bij de pony-dressuur leverde de Bl-proef een zege op voor Annie Tan nis met Freule Emmylou met 90 pun ten. De tweede plaats was voor Ange lique Berrevoets met Ikor met 88 punten en met een punt minder pakte Diana Monshou wer met Tessy de der de prijs. Vier kombinaties kwamen uit op 85 punten: Angelica Frank met Fabiola, Maurice van Goudoever met Mistral, Nienke Beatty met Foresta en Marcia Dalebout met Sandor. In de B2-proef ging de zege naar Anne- miek Nijland met Anke. Deze kombi natie kwam uit op 91 punten. Yvon- nen MacKloet reed met Polly naar 87 punten en met 85 punten klasseerden zich twee kombinaties op de derde plaats. Angelique Frank met Fabiola en Ineke Reinhoud met Cesar noteer den beide dit resultaat. Esther van Tllborg met Romeo en Diana Monshouwer met Peggy reden zich elk naar 83 punten. In de L-proef werd het een familie-aangelegen heid. de eerste prijs voor Lenie Troost met Lady met 113 punten en de tweede plaats voor Peter Troost met Pokerface met 111 punten. Herhalen Later op de dag herhaalde Lenle Troost haar 2ege door ook het sprin gen bij de pony's met Lady als beste uit de bus te komen. Margreet Nij land klasseerde zich met Mariska als tweede en Jacky Reinhoud eiste met Cesar de derde plaats op. Annemiek Nijland met Anke en Peter Troost met Pokerface werden respektievelijk vierde en vijfde. Bij de B-paarden toonde Jacqueline Trommel zich met Nestor de beste op het bepaald niet gemakkelijke par koers in de binnenbak van manege Grol. Frans de Vrieze werd met Mau- rits tweede en Sylvia van Tilborg pakte met Silvia de derde plaats. Ri- nus Dalebout eindigde met Tarzan als vierde. In de rubriek met L- kombinaties was de zege weggelegd voor Hendrik-Jan van Westrenen met Uriel, die als enige van alle kom binaties foutloos rond kwam. Peter Knobel met Umbaldi en Frank Hom mers met Remmeline werden twee en drie. ZIERIKZEE - De standen in de zaalkorfbalkompetitie van de afde ling Zuid-West van de klassen waarin Schouwen-Duivelandse teams uitkomen zien er momenteel als volgt uit: 3e klasse A: Tjoba VI 4-8; Olympa II 4-6; TOGO 11 4-4; Swift IV 4-2; All Ready II 4-2; Stormvogels III 4-2. 4e klasse A: Olympia III 3-6; All Ready III 4-5; Stormvogels IV 3-4; Se- olto IV 3-3; ONDO III 3-1; Zuid westers IV 4-1. 5e klasse C: Tjoba VII4-7; K.V.K. 4- 5; TOGO IV 4-4; Dreischor 5-4; SKNWK 4-3; All Ready IV 5-3. 3e klasse A (junioren): Tjoba J II 4- 8; Blauw Wit JII 4-6; TOGO JII 4 4; ONDO J III 4-4; All Ready JI 4-2; K.V.K. JI 4 0. Adspiranten BI: All Ready BI 3-6; Zuidwesters BI 3-5; Anlmo BI 3-4; Tjoba BI 4-3; Volharding BI 4-2. Swift BI 3-0. Adspiranten C2: All Ready CI 4-7; Blauw Wit CI 3-4; TOGO CI 3-4; Tjoba CI 4-4; Animo CI 4-2; Swift CI! 4-1. Pupillen PI: Animo PI 4-8; Swift PI 3-5; All Ready PI 3-2; T O P. PI 3-2; Stormvogels PI 4-2; Seolto PI 3-1. Pupillen PIV: Olympia PI 4-6; TO GO PII 3-5; K.V.K PI 4 3, Volharding PI 4-3; Swift PHI 4-3; All Ready PII 3- 4. Advertentie VERWARMINGSSERVICE Telefoon 01110-2647 - 3909 RHENEN - In Rhenen is donderda gavond de 18-jarige Jacobina de Raad uit De Bilt verongelukt. Ze stak met een vriendin de provinciale weg over naar een bushalte en werd aangereden door een personenauto. SADSKANAAL - Het overgrote deel van de mensen die rond de gifsloot van Philips in Stadskanaal wonen heeft geen verhoogde cadmi- umbelasting in het lichaam. Dat is de voorlopige uitslag van het urineon- derzoek dat onder driehonderd Stadskanaaisters is gehouden. Bij drie procent van hen werd wel een verhoging gekonstateerd, al heeft dat nog niet geleid tot ziektever schijnselen. Zij zullen nader worden onderzocht door hun huisarts. DEN HAAG - Mr. M. P. S. van Berckel wordt de nieuwe Nederland se buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Israël met als stand plaats Tel Aviv. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Oostzaan: R. Wrahl, kandidaat te Amsterdam. Aangenomen naar Goes: M. van Diggelen, Molkwerum. die bedankte voor Dinxperlo; naar Noordlarcn: P. Bons, predikant voor buitengewone werkzaamheden (sekr. Indonesië Raad v. d. Zending) te Oegstgeest. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Boskoop: J. van Haa- ren, Amersfoort. Bedankt voor Poortugaal: Chr. v. d. Poel, Yerseke. ZIERIKZEE - Onder auspiciën van de ZVU Uit in Zeeland vindt op zaterdag 8 januari in de Concertzaal te Zierikzee een voorstelling plaats van „De Hortensia". Het is een blijspel van Yves Javiiaque met medewerking van ondermeer Luc Lutz en Simone Rooskens. Voor tijdzie agenda.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5