HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Glaasje op, laat je rijden! Bloemenwinkel floreert niet meer zo goed Seksuele geaardheid bij sollicitatie niet verzwijgen Aantal failissementen in 1982 eeuw-record Dit biedt de beeldbuis Haagse Post in hoger beroep tegen rectificatie-vonnis Muzikale piraat stoort politieradio's in Amsterdam Medische dossiers gestolen en bezorgd bij kranten Schaatsen op tv ELEKTRO LIEVENSE 4 Ekonomisch ondersoek: DEN HAAG - Ongeveer zeventig procent van de bloemenwinkels draalt met verlies. Dat valt op te maken uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf EIMK). In het rapport staat dat het arbeidsintensieve karakter vpn een bloemenzaak de belangsrijk- ste oorzaak is van de minder florissante gang van zaken in deze branche. De gemiddelde bloemist is ruim twee derde van zijn kosten (exclusief inkoop) kwijt aan salarissen voor zijn personeel. Over het jaar 1981 boekte hij op een jaaromzet van ruim 350.000 gulden een verlies van bijna 2000 gul den per maand, blijkt uit een overzicht van het EIMK. Rekord omzet bloemenveilingen DEN HAAG De omzet over 1982 van twaalf bloemenvei lingen is woensdag voor het eerst boven de 2,5 miljard gul den gekomen. Dat is negen procent meer dan in 1981. Dit resultaat is volgens de Vereni ging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) hoofdzake lijk het gevolg van de gestegen aanvoer. De planten hebben voor de grootste omzetstijging ge zorgd. Er is zeventien procent meer van verkocht. De bloe misten en andere inkopers na men voor 700 miljoen gulden af. Aan bloemen is voor 1,9 miljard gulden of zeven pro cent meer verhandeld. Volgens de VBN heeft de hogere omzet geen voldoende gunstig effekt op de financiële positie van de veilingen en de aanleverende tuinders. Daarvoor zijn de kosten te veel gestegen en de prijzen te zeer beneden peil ge bleven. Het instituut dat de bloemist het in de toekomst meer dan ooit moet heb ben van zijn vakkennis. Het vernacht dat de vraag naar bloemen en planten als gevolg van de daling van de netto- in-komens gelijk zal blijven. Denkbaar is, zo zegt het EIMK, dat zich zeer langzaam een verschuiving in het aan kooppatroon zal voordoen, doordat sommige consumenten een grotere voorkeur zullen krijgen voor planten, omdat die langer meegaan dan bloe- mea Kwaliteit Het specialisme van de bloemen- man zal volgens het instituut zichtbaar moeten worden in de kwaliteit van zijn geboden waar, in de serviceverlening en in het bindwerk, het vanouds am bachtelijke produkt van de bloemist De bloemenwinkels bedienen veer tig procent van de markt Supermark ten, tankstations en ook groenteboe ren hebben de overige zestig procent in handen, blijkt verder uit de studie. Kandidaten gezocht voor Tedshow In maart 1983 zal de NCRV een hele televisie-avond wij den aan de provincie Zeeland. Eén van de programma onderdelen vati die avond is een Zeeuwse" Tedshow. Deze wordt (zoals gebruikelijk) op genomen in schouwburg ,,De Lievekamp" in Oss op dinsdag 22 en woensdag 23 februari. Voor de superkoppelkwis in de Tedshow zoekt de NCRV op korte termijn een aantal kan didaten uit de provincie Zee land. Eventuele gegadigden, die overigens ongetrouwd en minimaal achttien jaar moeten zijn, kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de NCRV- televisie, afdeling Gevarieerde Programma's, Postbus 121, 1200 JE Hilversum. Iedere (persoonlijke) aanmelding moet voorzien zijn van een (pas)foto én gegevens over werk, leeftijd, hobby's, ed. HILVERSUM - In het politieke te levisieprogramma „Haagse Bluf" van de VARA zullen zaterdag 1 janu ari (Ned. 1,16.00 uur) een aantal poli tici en andere Nederlanders die in 1983 de touwtjes in handen hebben, hun prognoses voor dat jaar geven. AMSTERDAM - Een onbekende ra diopiraat heeft donderdagavond de politieradio in Amsterdam zodanig gestoord dat kontakt tussen de poli tiewagens en het hoofdbureau bijna niet meer mogelijk was. Tot ka- tastrofes heeft dit echter niet geleid, aldus de politie. Het storen begon rond 19.00 uur toen via alle mobilofoons muziek ten gehore werd gebracht. Toen dit muzi kale spelletje rond 23.00 uur nog niet was afgelopen deed de politie via de mobilofoon een algemene oproep naar amateurzenders de naam van de storende piraat bekend te maken. Dit hielp, want de radiopiraat stopte zijn storende aktiviteiten. Zijn naam is nog niet bij de politie bekend. GRONINGEN - Uit het Acade misch Ziekenhuis in Groningen zijn 23 medische dossiers van patiënten gestolen en vervolgens bij twee regi onale kranten in de brievenbus ge gooid. Vorige week werden er veer tien in de bus gedaan bij de Winscho- ter Courant, donderdag kreeg het Nieuwsblad van het Noorden er nog eens negen. Het ziekenhuis heeft aangifte ge daan bij de Groninger politie. Vol gens een woordvoerder van het zie kenhuis wil iemand vermoedelijk be wijzen dat diefstal van medische dos siers mogelijk is. „Wie echt kwaad wil, kan dat altijd", aldus de voor lichter van het AZ. De dossiers zijn weer teruggestuurd naar het zieken huis. Het feit dat ze weg waren heeft geen gevolgen gehad voor de betrok ken patiënten. AMSTERDAM - Het opinieweek blad De Haagse Post heeft besloten uit principiële overwegingen hoger beroep aan te tekenen tegen de uit spraak vorige week van de recht bank in Amsterdam, waarin het blad werd veroordeeld een rectificatie te plaatsen van een artikel uit de zomer 1981. Daarin beschreef journalist Frans Dekkers onder de titel „Eindhoven 1920-1940, de terreur van de Philips politie" de kontakten die oud- direktiesekretaris Mr W. E. A. de Graaff voor de oorlogsjaren zou heb ben onderhouden met de Duitse Kri- minalpolizei en de Gestapo. De recht bank in Amsterdam achtte het arti kel deels beledigend, deels lasterlijk jegens Mr De Graaff. De principiële overwegingen van het weekblad stoelen op de mening dat de maatstaven die de rechter bij de beoordeling van de zaak heeft aangelegd, een kritisch journalistiek onderzoek naar feiten en gedragin gen uit de periode voorafgaande aan de oorlogsjaren en de tweede wereld oorlog zelf, ernstig gaan belemmeren zoniet onmogelijk gaan maken. Door in hoger beroep te gaan hoeft Haagse Post het vonnis van de recht bank voorlopig niet uit te voeren. DEN HAAG - Er zijn banen bij het Koninklijk Huis waarvoor homosek suelen niet in aanmerking komen. Als homoseksuelen in die richting solliciteren kunnen zij hun „geaard heid" beter niet verzwijgen, omdat zij dan bewijzen kwetsbaar te zijn. Dit is de strekking van een omstandig antwoord van de regering op vragen van de Tweede-Kamerleden Dales en Haas-Berger (beiden PvdA) naar aanleiding van de afwyzing van een sollicitant naar een baan in de hof houding, omdat hij homofiel was. De Kamerleden vroegen of er func ties zijn onder verantwoording van de regering, waarvoor sollicitanten ge acht worden direct te vertellen dat zij homefiel zijn. Het antwoord is „in zijn algemeenheid ontkennend". „Dit wil echter niet zeggen, dat er geen situa ties voorkomen, waarbij, vooral ook gelet op de belangen van de sollicitant zelf, zijn toekomstig functioneren en zijn mogelijkheden tot ontplooiing, in een sollicitatieprocedure het hebben van een homoseksuele geaardheid be ter wel aan de orde zou kunnen ko men". „Het hebben van een homoseksuele geaarbeid wordt slechts als een vei ligheidsrisico ervaren, indien betrok kene zijn of haar geaardheid zelf als problematisch ervaart en deze derhal ve verzwijgt Indien feiten opzettelijk verzwegen worden, kan dat een kwets baarheid inhouden. Welk gewicht aan zulk een kwetsbaarheid gegeven moet worden, hangt af van de situatie". DEN HAAG - Het aantal bedrijven in ons land in 1982 op de fles gegaan is met achttien procent gestegen in vergelijking met 1981. Volgens woensdag gepubliceerde voorlopige tellingen door het CBS bedraagt het aantal bedrijven dat failliet is ge gaan dit jaar 8.595 tegen 7.275 in DEN HAAG - Het aantal leegstaan de nieuwbouwwoningen in ons land is in de periode tussen april en okto ber van dit jaar gedaald met 3400 naar 12500. Vooral de langdurige leegstand in deze sektor (vier maan den of langer) is afgenomen (te weten met 2900 huizen). Dit blijkt uit don derdag gepubliceerde cijfers van het CBS. 1981. Daarmee is het grootste aantal uitgesproken faillissementen in een jaar bereikt sinds 1900. Het ministe rie van economische zaken heeft dit meegedeeld. Per provincie ziet het aantal bedrij ven dat over de kop ging er als volgt uit (tussen haakjes het aantal in 1981): Groningen 290 (262); Friesland 365 (244); Drenthe 257 (151); Overijsel566 (425); Gelderland 918 (797); Utrecht 534 (423); Noord-Holland 1409 (1460); Zuid-Holland 2030(1600) Zeeland 206 (176) Noord-Brabant 1358(1184); Lim burg 586 (481); Zijp 76 (66). Het aantal failliete ondernemingen bedraagt 7.090 (was 6.076) het aantal besloten vennootschappen dat failliet ging bedraagt 3.535 tegen 2.940, ofwel een toeneming van twintig procent Een goede raad: BRUSSEL - Nu er rond de jaarwisseling wel weer het nodige gedronken zal worden, zullen de autorijders geïn teresseerd zijn in de risico's die zij lopen wanneer zij ach ter het stuur gaan zitten na een rijkelijk met alcohol besproeide maaltijd. De heer Wiston Griffiths, lid van het Europees Parlement voor de soci alistische groep, heeft de Europese Commissie de volgende vraag voor gelegd: wat is in elke lid-staat het maximum alkoholgehalte in het bloed dat is toegestaan en wat zijn de straffen die de overtreders hiervan kunnen worden opgelegd? Uit het antwoord van de Europese Commissie komt naar voren dat de alkoholtest niet in alle landen van de Gemeenschap hetzelfde gewicht heeft. Het toegestane alkoholgehalte is 0,8 gram/1000 cm' in België, de Bondsrepubliek Duitsland. Dene marken, Frankrijk. Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk terwijl het daarentegen in Nederland niet meer dan 0.5 gram/1000 cm' mag bedragen. De wet in Griekenland, Ierland en Italië heeft' helemaal geen limiet vastgesteld wat dit betreft. Kortom, de ware liefhebbers zouden hun ge liefde drankje daar moeten konsu- meren. De NOS-tclevisie „Studio Sport" zal van het Nederlands schaatskam pioenschap, dut op 8 en 9 janauri in Deventer wordt gehouden, twee ex tra uitzendingen verzorgen. Zaterdag 8 janauri op Nederland 2 van 17.30 tot 18.15 uur en zondag 9 januari op Nederland 1 van 17.20 tot 18.00 uur. De commentatoren zijn Heinze Bak ker en Mart Smeets. Zaterdag 1 januari Ned. 1 9.30 uur Nieuws voor doven 10.00 uur Eucharistieviering vanuit Rome door de Paus 12.15 uur Nieuwjaarsconcert. Tradi tiegetrouw het concert van het Wie ner Philharmonicer. 13.25 uur Studio Sport. Ski schans springen in Garmisch Partenkirchen. 15.45 uur RVU nooi van gehoord 16.00 uur Haagse bluf. Praatpro gramma waarin vele politieke kopstukken hun mening zullen ver kondigen. 18.28 uur Teleac 18.55 uur Zo vader, zo dochter. Spel- programma. 19.20 uur De Harold Lloyd show 19.45 uur Nieuwjaarstoespraak 20.00 uur Journaal 20.18 uur Zeskamp speciaal. Spelpro- gramma. 21.20 uur Maggie Forbes. Maggie doet zich in deze aflevering voor als een straatpostituee om zo de gevaar lijke moordenaar te pakken te krij gen. 22.10 uur U zij de Glorie. Koorzang- programma. 22.55 uur Journaal 23.00 uur Het mysterie van Wych- wood. Een Amerikaanse film naar het boek van Agatha Christie. Een Amerikaanse computer-deskundige Luk Williams raakt betrokken bij een reeks van geheimzinnige moor den tijdens zijn reis naar Europa. Terwijl hij met een dame hierover staat te praten wordt zij overreden Ned. 2 13.00 en 18.15 uur Nieuws voor doven 18.20 uur Paspoort 18.30 uur Sesamstraat 18.45 uur Toeristische tips 19.00 uur Nieuws 19.11 uur Minibios 19.30 uur Nieuwsjaarstoespraak 19.40 uur Can't stop the music. Musi cal met medewerking van de Village People. In het verhaal geeft het be kende fotomodel Samantha haar car rière op en trekt zich terug om samen met een jonge componist door het le ven te gaan. 21.30 uur Dallas. JR Iaat zich van zijn aantrekkelijke kant zien tegenover Sue Ellen en Cliff Barnes wordt via slinkse wegen op pad gezet naar Tul- sa. 22.30 uur Journaal 22.45 uur Wie van de drie. Spelpro- gramma. 23.10 uur Journaal 23.15 uur Nieuws voor doven Zondag 2 januari Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.25 uur Nieuws voor doven 15.15 uur Teleac 17.00 uur Wie weet 19.00 uur Nieuws 19.05 uur Mr. Merlin. Zac worstelt met een moeilijk scheikundig exa men. 19.30 uur Top '82 20.10 uur Dynasty. Nick Toscanni laat Blake na een verwonding geheel onverzorgd achter. 21.00 uur Not the nine 'o clock news. Satirisch programma. 21.15 uur De boom staat er nog. Nabe schouwing van Seth Gaaikema op zijn kerstshow van 19 december. 21.30 uur Muziekspecial: Cornelis Vreeswijk. 21.55 uur American magazine. Op merkelijke kanten van de Verenigde Staten worden hierin belicht. 22.20 uur Valley of the dolls. In deze Zaterdag 1 januari, 19.40 uur, Ned. 2:.Can't stop the music". Valerie Perri- ne speelt de rol van Samantha Simpson. aflevering ontstaat meer dan vriend schap tussen Tony en Jennifer. 23.10 uur Agenda 23.15 uur Journaal 23.20 uur Nieuws voor doven Ned. 2 12.00 uur Capitool 12.45 uur Haydn uit Hongarije 16.00 uur Nieuws 16.05 uur Dag huis, dag thuis, dag op- bergschuur 16.20 uur Honderd beroemde schilde rijen. Het doek van de schilder In gres „Het Turkse bad" wordt nader bekeken. 16.30 uur Ontdek je plekje. Een be zoek wordt gebracht aan Bolsward. 16.35 uur Toppop 17.35 uur Nationaal Socialisme in Duitsland. De periode 1917-1945 wordt nader belicht. 18.00 uur Sprekershoek 18.15 uur Sesamstraat 18.30 uur Artsenij. De heer Aart Gi- solf doe het een en ander over hartrit men uit de doeken. 19.00 uur Studio Sport 19.55 uur Lotto 20.00 uur Nieuws 20.10 uur Panoramiek 20.40 uur Humanistisch Verbond Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 20.45 uur Tussen Keulen en Parijs. Een aflevering over mensen in en buiten de kerk. 21.35 uur Titaantjes. Hugo Heinen bewerkte verhalen van Nescio. Op namen werden onder andere ook de ze zomer te Zierikzee gemaakt. 22.40 uur Balletgala in Amsterdam 23.50 uur Journaal 23.55 uur Nieuws voor doven Maandag 3 januari Ned. 1 9.30 en 13.00 uur Nieuws voor doven 16.00 uur Tineke. Praatshow. 18.40 uur Teleac 18.55 uur Bugs Bunny 19.00 uur Maja de bij 19.25 uur De verborgen vallei. Bea ver heeft het moeilijk omdat hij door de anderen niet serieus wordt geno men. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Titaantjes. Tweede afleve ring. Ook hierin speelt het natuur schoon weer een belangrijke rol, 21.40 uur Brandpunt 22.05 uur De ver van mijn bed show. Gevarieerd programma waarin lan den van de „Derde wereld" centraal staan. 22.55 uur Sport op maandag 23.40 uur Journaal 23.45 uur Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 en 18.15 uur Nieuws voor doven 18.30 uur Sesamstraat 18.45 uur Jeugdjournaal 19.00 uur Nieuws 19.11 uur Noten kraken. Muzikaal spelprogramma waarvan de leiding in handen is van Louis van Dijk. 19.30 uur In je kijkerd 20.00 uur Marco Bakker presenteert. Als gasten worden ontvangen Patri cia Paay. Bernadette ter Heijne en André Spijker. 20.50 uur De Manions. Rory en Ra chel ontmoeten elkaar weer in Phila delphia. Rory val het leven daar hard tegen en krijgt het nog meer te kwaad als hij bericht krijgt dat zijn vader slachtoffer is geworden van een epidemie. 22.30 uur Journaal 22.35 uur Nieuws voor doven 22.50 uur Stichting Socutera Ook de straffen die men kan oplo pen, variëren per land. In bepaalde landen bestaan er boetes, gevange nisstraf en zelfs inbeslagneming van het rijbewijs. In Frankrijk kan men een boete krijgen van 500 tot 3000 Franse frank maar ook kan het rijbewijs in beslag worden genomen of een gevange nisstraf worden opgelegd van 10 da gen tot 12 maanden al naargelang de ernst van het geval. In de Bondsrepu bliek Duitsland varieert de boete van 500 tot 1500 Duitse mark en de duur van de gevangenisstraf van 1 tot 12 maanden. In het Verenigd Ko ninkrijk loopt men het risico maxi maal 1000 pond te moeten betalen of het ten minste één jaar zonder rijbe wijs te moeten stellen of een maxi male gevangenisstraf van 6 maanden te moeten uitzitten. 70 Ik heb je al gezegd, dat je net zo lang bij me kunt blijven, als je wilt Zo, meer zeg ik er niet van. Wil je wat eten?" Hij knikte. Geef me maar een uit smijter." Zij pijp zoekend, keek hij enige ogenblikken de vrouw aan. „Dank je, Wil. Fijn, dat ik jou heb deze dagen." Ze lachte evea „Als je dat maar voor ogen houdt zal bet wel gaan." Na gegeten te hebben, legde hij geld naast zijn bord en kwam overeind. Het was erg druk en de beide diensters hadden handen vol werk om iedereen zo vlug mogelijk te bedienea In het voorbijgaan tikte hij Willy even op de schouder. „Geld ligt op m'n tafeL Tot ziens." De vrouw lachte. „Dank je.Tot van avond, he? Misschien ben ik een uurtje vroeger thuis." In de stille woning te Kerkdriel zette Frans ter Seheure zijn koffers neer, liep nog en keer terug naar zijn wagen om zijn tas en verdere papieren er uit te halen, waarna hij de auto op slot deed. Terug in de woning keek hij naar de beide koffers. Dat kan wel tot van avond wachten. Wil moet maar uit ma ken, waar ik mijn kleren zo lang kan hangen en leggen. Dat heeft geen haast. Op zijn horloge kijkend consteerde hij, dat het al bijna zes uur was. En nu heb ik zin in een borrel, dacht hij. Kiezend uit de bescheiden bar van de vrouw des huizes, schonk hij zich een glas cognac ia Terwijl hij die dag voor de zoveelste maal zijn pijp stopte, dacht hij: ik kan me nu voorstellen, dat iemand aan de drank raakt Er kunnen zich in het leven omstandigheden voor- doea waarin je het niet meer ziet Dat je zo ongeveer aan het eind van je kracht bent. En wat dan? Hoe reageert een mens dan? Hoe reageert een man onder deze omstandigheden? Als hij tot de slotsom gekomen is, dat zijn huwelijk al lang een farce bleek te zijn en daarom aan stukken ligt? Wat doe je dan? Met het glas in zijn hand zat hij voor zich uit te kijken en vergat de pas gestopte pijp. Scheidingen komen te genwoordig veel voor. Ten opzichte van de reakties van beide parti jen kun je natuurlijk niet generaliseren, maar bij vrijwel iedereen zal toch wel eens een moment komen, waarin je zo down bent, dat niks je meer kan sche len. Verdorie, nu begrijp ik waarom men dan een stuk in zijn kraag gaat drinken Ik zou er nu zelf haast zin in hebben. Om bij half acht vond Wil van de Ven de man in de voorkamer, met een glas cognac in de hand in naast hem de fles, die bijna leeg was. Gelijk begreep ze, dat Frans teveel had gedronken. Hij stak zijn hand op ten groet. „Hal lo! ik heb maar een borrel genomen In afwachting van je komst!" Ze knikte, haar mantel uittrekkend. „Dat zie ik." Op hem toelopend nam ze de fles met het restant cognac en zette die weg. Op hem neerkijkend zei ze op Door GRE DE BOER zachte, doch besliste toon: „Dit is niet de oplossing, Frans." De man haalde zijn schouders op. „Wat kan dat verrekken? 't Is toch allemaal kapot en wat doet de rest er dan toe? Nou? kan mevrouw van der Ven, die in hetzelfde schuitje vaart, er een zinnig antwoord opgeven?" Ze zakte neer op een stoel tegenover hem. „Jij weet donders goed, meneer ter Seheure, waarom ik van mijn man ben gegaan. Omdat hij teveel dronk naar mijn zia En als jij van plan bent, zijn voetsporen te volgen,doe nie dan een lol en duvel op,he? Aan zuipers heb ik een hekeL Dat kun je weten!'' Misschien drongen de harde woor den van de vrouw tot zijn enigszins benevelde brein door. Het kan ook zijn, dat hij zich beledigd voede, want na een onhandige poging overeind te ko men, antwoorde hy: O, als ik niét wel kom ben, zeg je het maar, dan ga ik er wel van door. Er zijn ook nog hotels." Ze drukte hem terug op de bank. „En zeker brokken maken achter hef stuur, he? Ik ken dat. Ik zie ze vaak genoeg by ons in het restaurant binnenkomen, vooral als in nachtdienst heb: halfbe- zopen. En dan spelen ze nog op, omdat we 's nachts niet schenkea Géén drup alcohoL Dat is voorschrift. Nee. jongen. Jij blijft hier. Hou op met drinken. Ik maark koffie voor ons klaar.Dfcar heb Jij op dit ogeblik meer aan, dan aan een borrel." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4